Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 1 din 30.ian.2008
Monitorul Oficial, Partea I 97 7.feb.2008
Intrare în vigoare la 7.feb.2008
pentru modificarea şi completarea Normei Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României

   În baza art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

   Banca Naţională a României emite prezenta normă.

   Articol unic. - Norma Băncii Naţionale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 23 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 1. - Prezenta normă reglementează metodologia de transmitere a indicatorilor primari prin intermediul Sistemului Informatic de Raportare către Banca Naţională a României de către instituţiile de credit, Trezoreria Statului, TransFond - S.A., Depozitarul Central - S.A., Casa Română de Compensaţie - S.A., Compania Naţională «Poşta Română»."
   2. Anexa la normă se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta normă.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 30 ianuarie 2008.
   Nr. 1.

   ANEXĂ
  (Anexa la Norma nr. 15/2006)

   LISTA
raportărilor incluse în SIRBNR
   
┌────┬─────────────────────┬───┬─────────────┬────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│Nr. │ Denumire raportare │Cod│Periodicitate│ Entităţi raportoare │Termen de raportare (electronică)│ Baza legală │
│crt.│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1. │Tranzacţii │110│zilnică │Instituţie de credit autorizată │în fiecare zi bancară, până la │Regulamentul BNR nr. 4/2005 │
│ │efectuate pe piaţa │ │ │de Banca Naţională a României │ora 9,15 pentru tranzacţiile │privind regimul valutar; │
│ │valutară │ │ │să acţioneze ca intermediar pe │valută contra monedei naţionale │Regulamentul BNR nr. 6/2005 pentru │
│ │interbancară │ │ │piaţa valutară interbancară │din ziua bancară precedentă şi │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │până la ora 11,00 pentru │Regulamentului BNR nr. 4/2005; │
│ │ │ │ │ │tranzacţiile valută contra valută│Norma BNR nr. 13/2004 privind │
│ │ │ │ │ │aferente zilei bancare precedente│raportarea tranzacţiilor efectuate │
│ │ │ │ │ │ │pe piaţa valutară interbancară; │
│ │ │ │ │ │ │Norma BNR nr. 9/2007 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea Normei BNR nr. 13/2004 │
│ │ │ │ │ │ │privind raportarea tranzacţiilor │
│ │ │ │ │ │ │efectuate pe piaţa valutară │
│ │ │ │ │ │ │interbancară şi a Normei │
│ │ │ │ │ │ │nr. 15/2006 privind transmiterea │
│ │ │ │ │ │ │indicatorilor primari prin │
│ │ │ │ │ │ │intermediul SIRBNR │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 2. │Tranzacţii efectuate │120│zilnică │Bancă, persoană juridică română;│în fiecare zi bancară până la │Instrucţiunile privind efectuarea │
│ │pe piaţa monetară │ │ │sucursală din România a unei │ora 17,00 pentru tranzacţiile │operaţiunilor în vederea │
│ │interbancară │ │ │instituţii de credit, persoană │din ziua curentă │raportării activelor şi pasivelor │
│ │ │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │interbancare prin RCI (anexa nr. │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │6); Norma BNR nr. 4/1995 privind │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │funcţionarea pieţei monetare │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │interbancare │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 3. │Situaţia zilnică a │350│zilnică │Bancă, persoană juridică română;│în fiecare zi bancară până la │Norma nr. 8/2006 privind │
│ │soldului caselor de │ │ │sucursală din România a unei │ora 9,45 pentru ziua precedentă │operaţiunile cu numerar ale │
│ │circulaţie ale │ │ │instituţii de credit, persoană │ │instituţiilor de credit şi │
│ │instituţiilor de │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │Trezoreriei Statului în relaţia cu │
│ │credit şi Trezoreriei│ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; │ │BNR şi decontarea acestor │
│ │Statului │ │ │Trezoreria Statului │ │operaţiuni │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 4. │Poziţii valutare │430│zilnică │Instituţie de credit, persoană │ziua bancară lucrătoare │Norma BNR nr. 4/2001 privind │
│ │ │ │ │juridică română │ulterioară datei pentru care se │supravegherea poziţiilor │
│ │ │ │ │ │face raportarea │valutare ale băncilor; Norma BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 14/2004 privind modificarea │
│ │ │ │ │ │ │şi completarea Normelor BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4/2001 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 5. │Tranzacţii cu │590│zilnică │Bancă, persoană juridică română;│în fiecare zi bancară între orele│Norma BNR nr. 21/2006 privind │
│ │instrumente │ │ │sucursală din România a unei │10,00 - 11,00 pentru tranzacţiile│raportarea tranzacţiilor cu │
│ │financiare derivate │ │ │instituţii de credit, persoană │aferente zilei bancare precedente│instrumente financiare derivate │
│ │având ca suport rata │ │ │juridică străină │ │având ca suport rata dobânzii │
│ │dobânzii │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 6. │Tranzacţii cu opţiuni│600│zilnică │Instituţie de credit autorizată │în fiecare zi bancară între orele│Norma BNR nr. 22/2006 privind │
│ │având ca suport │ │ │de Banca Naţională a României să│10,00 - 11,00 pentru tranzacţiile│raportarea tranzacţiilor cu │
│ │cursul de schimb al │ │ │acţioneze ca intermediar pe │aferente zilei bancare precedente│opţiuni având ca suport cursul de │
│ │monedei naţionale şi │ │ │piaţa valutară interbancară │ │schimb al monedei naţionale şi a │
│ │swap-uri valutare pe │ │ │ │ │swap-urilor valutare pe rata │
│ │rata dobânzii │ │ │ │ │dobânzii │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 7. │Balanţa de plăţi - │190│decadală │Bancă, persoană juridică română;│pentru decada 1: până la data de │Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │operaţiuni efectuate │ │ │sucursală din România a unei │30/31 a lunii respective; pentru │raportarea statistică a datelor │
│ │de clienţii rezidenţi│ │ │instituţii de credit, persoană │decada 2: până la data de 10 a │pentru elaborarea balanţei de │
│ │ai instituţiilor de │ │ │juridică străină; Banca Centrală│lunii următoare; pentru decada │plăţi │
│ │credit (formulare │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │3: până la data de 20 a lunii │ │
│ │DIE/DPE) │ │ │de economisire şi creditare în │următoare │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 8. │Baza de calcul pentru│130│lunară │Bancă, persoană juridică română;│3 zile lucrătoare de la expirarea│Regulamentul BNR nr. 6/2002 │
│ │determinarea │ │ │sucursală din România a unei │perioadei de observare pentru │privind regimul rezervelor minime │
│ │rezervelor minime │ │ │instituţii de credit, persoană │care se face raportarea │obligatorii; Circulara BNR │
│ │obligatorii │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │nr. 28/2003 pentru completarea │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │juridică română; instituţie │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │emitentă de monedă electronică, │ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │completarea Regulamentului BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6/2002; Circulara BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6/2005 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6/2002; Adresa BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │I/141/VII/693/07.02.2003; │
│ │ │ │ │ │ │Circulara BNR nr. 24/2005 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea ratelor rezervelor │
│ │ │ │ │ │ │minime obligatorii şi modificarea │
│ │ │ │ │ │ │anexelor la Regulamentul BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │6/2002 privind regimul rezervelor │
│ │ │ │ │ │ │minime obligatorii, astfel cum a │
│ │ │ │ │ │ │fost modificat prin Circulara BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 6/2005; Circulara BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 22/2007 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │ │ │completarea Regulamentului Băncii │
│ │ │ │ │ │ │Naţionale a României nr. 6/2002 │
│ │ │ │ │ │ │privind regimul rezervelor minime │
│ │ │ │ │ │ │obligatorii │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 9. │Datele necesare │135│lunară │Bancă, persoană juridică română;│3 zile lucrătoare de la expirarea│Regulamentul BNR nr. 6/2002 │
│ │calculării ratei │ │ │sucursală din România a unei │perioadei de observare pentru │privind regimul rezervelor minime │
│ │medii a dobânzilor │ │ │instituţii de credit, persoană │care se face raportarea │obligatorii; Circulara BNR │
│ │la vedere │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │nr. 28/2003 pentru completarea │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │Circulara BNR nr. 9/2004 pentru │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │juridică română; instituţie │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │emitentă de monedă electronică, │ │Circulara BNR nr. 26/2004 pentru │
│ │ │ │ │persoană juridică română │ │completarea Regulamentului BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │6/2002; Circulara BNR nr. 6/2005 │
│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002; │
│ │ │ │ │ │ │Adresa BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │I/141/VII/693/07.02.2003; │
│ │ │ │ │ │ │Circulara BNR nr. 23/2007 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 6/2002 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│10. │Structura în profil │150│lunară │Bancă, persoană juridică română;│data de 20 a lunii următoare │Nota Direcţiei studii şi │
│ │teritorial a │ │ │sucursală din România a unei │perioadei de referinţă │publicaţii nr. 644/07.08.2002, │
│ │creditelor şi │ │ │instituţii de credit, persoană │ │aprobată de dl viceguvernator │
│ │depozitelor │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │Cristian Popa │
│ │clienţilor nebancari,│ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │neguvernamentali │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│11. │Bilanţul monetar al │171│lunară │Bancă, persoană juridică română;│15 zile de la sfârşitul lunii │Norma BNR nr. 13/2006 privind │
│ │instituţiilor de │ │ │sucursală din România a unei │pentru care se întocmeşte │raportarea statistică a datelor │
│ │credit │ │ │instituţii de credit, persoană │raportarea │pentru elaborarea bilanţului │
│ │ │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │monetar │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│12. │Balanţa de plăţi - │180│lunară │Bancă, persoană juridică română;│până la data de 20 a lunii │Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │operaţiuni efectuate │ │ │sucursală din România a unei │următoare perioadei de referinţă │raportarea statistică a datelor │
│ │de instituţiile de │ │ │instituţii de credit, persoană │ │pentru elaborarea balanţei de │
│ │credit, în nume şi │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │plăţi │
│ │cont propriu │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│13. │Ratele medii ale │231│lunară │Bancă, persoană juridică română;│17 zile de la sfârşitul lunii │Norma BNR nr. 14/2006 privind │
│ │dobânzii practicate │ │ │sucursală din România a unei │pentru care se întocmeşte │statistica ratelor dobânzii │
│ │de instituţiile de │ │ │instituţii de credit, persoană │raportarea │practicate de instituţiile de │
│ │credit │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │credit │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│14. │Raportarea statistică│240│lunară │Bancă, persoană juridică română;│10 zile de la sfârşitul lunii │Norma BNR nr. 26/2006 privind │
│ │la BNR privind │ │ │sucursală din România a unei │pentru care se întocmeşte │raportarea statistică a datelor │
│ │schimbul valutar cu │ │ │instituţii de credit, persoană │raportarea │pentru elaborarea balanţei de │
│ │numerar şi substitute│ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │plăţi │
│ │de numerar pentru │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │persoane fizice │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│15. │Valoarea rămasă a │271│lunară │Bancă, persoană juridică romană;│15 zile de la sfârşitul lunii │Regulamentul BNR nr. 6/2006 │
│ │monedei electronice │ │ │sucursală din România a unei │pentru care se întocmeşte │privind emiterea şi utilizarea │
│ │emise │ │ │bănci, persoană juridică │raportarea │instrumentelor de plată │
│ │ │ │ │străină; instituţie emitentă de │ │electronică şi relaţiile dintre │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │participanţii la tranzacţiile cu │
│ │ │ │ │juridică română; sucursală din │ │aceste instrumente │
│ │ │ │ │România a unei instituţii │ │ │
│ │ │ │ │emitente de monedă electronică, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică străină │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│16. │Clasificarea │280│lunară │Instituţie de credit, persoană │17 zile de la sfârşitul lunii │Regulamentul BNR nr. 5/2002 │
│ │creditelor şi │ │ │juridică română; sucursală din │pentru care se întocmeşte │privind clasificarea creditelor şi │
│ │plasamentelor şi │ │ │România a unei instituţii de │raportarea │plasamentelor, precum şi │
│ │stabilirea │ │ │credit dintr-un stat terţ │ │constituirea, regularizarea şi │
│ │necesarului de │ │ │ │ │utilizarea provizioanelor │
│ │provizioane specifice│ │ │ │ │specifice de risc de credit; │
│ │de risc de credit │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 7/2002 │
│ │ │ │ │ │ │privind modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 5/2002; Norma metodologică │
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 12/2002 pentru aplicarea │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 5/2002; │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 8/2005 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea Regulamentului BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │5/2005; Regulamentul BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 13/2005 privind modificarea │
│ │ │ │ │ │ │Normelor metodologice ale BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 12/2002; Norma BNR nr. 11/2006 │
│ │ │ │ │ │ │pentru modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │Normelor metodologice ale BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │12/2002; Regulamentul BNR │
│ │ │ │ │ │ │nr. 4/2007 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentului BNR nr. 5/2002; │
│ │ │ │ │ │ │Regulamentul BNR nr. 5/2007 pentru │
│ │ │ │ │ │ │modificarea Regulamentului BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │5/2002 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│17. │Situaţia lunară a │340│lunară │Bancă, persoană juridică română;│în primele 3 zile lucrătoare ale │Norma nr. 8/2006 privind │
│ │soldului caselor de │ │ │sucursală din România a unei │lunii imediat următoare perioadei│operaţiunile cu numerar ale │
│ │circulaţie ale │ │ │instituţii de credit, persoană │de raportare │instituţiilor de credit şi │
│ │instituţiilor de │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │Trezoreriei Statului în relaţia │
│ │credit şi │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; │ │cu BNR şi decontarea acestor │
│ │Trezoreriei Statului │ │ │Trezoreria Statului │ │operaţiuni │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│18. │Situaţii financiare │400│lunară*) │Bancă, persoană juridică română;│cel mult 17 zile calendaristice │Ordin BNR nr. 13/2007 privind │
│ │FINREP infraanuale, │ │ │sucursală din România a unei │de la sfârşitul lunii pentru care│situaţiile financiare FINREP la │
│ │la nivel individual │ │ │instituţii de credit, persoană │se face raportarea │nivel individual, aplicabile │
│ │(FIN1, FIN2, FIN3, │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │instituţiilor de credit │
│ │FIN5, FIN6, FIN7, │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │FIN8, FIN16, FIN18, │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │FIN23, FIN26, FIN27, │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │FIN30, FIN36, FIN40) │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│19. │Lichiditate │460│lunară │Instituţie de credit, persoană │17 zile de la sfârşitul lunii │Norma BNR nr. 1/2001 privind │
│ │ │ │ │juridică română; sucursală din │pentru care se întocmeşte │lichiditatea băncilor; Norma BNR │
│ │ │ │ │România a unei instituţii de │raportarea │nr. 3/2001 pentru modificarea │
│ │ │ │ │credit, persoană juridică │ │Normelor BNR nr. 1/2001; Norma │
│ │ │ │ │străină │ │BNR nr. 1/2002 privind │
│ │ │ │ │ │ │modificarea şi completarea │
│ │ │ │ │ │ │Normelor BNR nr. 1/2001; Norma │
│ │ │ │ │ │ │BNR nr. 7/2003 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │şi completarea Normelor BNR nr. │
│ │ │ │ │ │ │1/2001; Ordonanţa de urgenţă a │
│ │ │ │ │ │ │Guvernului nr. 99/2006 privind │
│ │ │ │ │ │ │instituţiile de credit şi │
│ │ │ │ │ │ │adecvarea capitalului, art. 51 │
│ │ │ │ │ │ │alin. (1) lit. d) │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│20. │Fonduri proprii la │490│lunară │Bancă, persoană juridică română;│cel mult 30 de zile │Regulamentul Băncii Naţionale a │
│ │nivel individual │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │calendaristice de la sfârşitul │României şi al Comisiei │
│ │(CA - secţiunea 1) │ │ │CREDITCOOP; bancă de economisire│lunii pentru care se raportează; │Naţionale a Valorilor Mobiliare │
│ │ │ │ │şi creditare în domeniul │retransmiterea raportărilor - în │nr. 18/23/2006 privind fondurile │
│ │ │ │ │locativ, persoană juridică │termen de 20 de zile │proprii ale instituţiilor de │
│ │ │ │ │română; bancă de credit │calendaristice de la data limită │credit şi ale firmelor de │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │de depunere a situaţiilor │investiţii; Regulamentul BNR │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │financiare anuale la organele în │nr. 10/2007 pentru modificarea şi │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │drept, conform art. 32 din │completarea Regulamentului BNR │
│ │ │ │ │juridică română; sucursală din │Regulamentul BNR şi al CNVM nr. │şi al CNVM nr. 18/23/2006; │
│ │ │ │ │România a unei instituţii de │18/23/2006 privind fondurile │Ordinul BNR nr. 12/2007 privind │
│ │ │ │ │credit dintr-un stat terţ │proprii ale instituţiilor de │raportarea cerinţelor minime de │
│ │ │ │ │ │credit şi ale firmelor de │capital pentru instituţiile de │
│ │ │ │ │ │investiţii │credit, art. 2 lit. a) │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│21. │Credite persoane │550│lunară │Bancă, persoană juridică română;│17 zile de la sfârşitul lunii │Ordonanţa de urgenţă a Guvernului │
│ │fizice, salariaţi, │ │ │sucursală din România a unei │pentru care se întocmeşte │nr. 99/2006 privind instituţiile │
│ │salarii, unităţi │ │ │instituţii de credit persoană │raportarea │de credit şi adecvarea │
│ │teritoriale │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │capitalului; Scrisoarea BNR nr. │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │100/BM/29.01.2001; Scrisoarea BNR │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │nr. 241/BM/11.03.2004; Scrisoarea │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │BNR nr. VIII/3/AP/2972/4.03.2004 │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│22. │Situaţia debitorilor │220│trimestrială │Bancă, persoană juridică │15 zile de la sfârşitul │Norma BNR nr. 17/2002 privind │
│ │persoane juridice şi │ │ │română; sucursală din România a │trimestrului pentru care se │raportarea statistică la BNR a │
│ │fizice fără număr │ │ │unei instituţii de credit, │întocmeşte raportarea │operaţiunilor valutare de capital │
│ │RDPE │ │ │persoană juridică străină; Casa │ │de natura datoriei private externe │
│ │ │ │ │centrală a cooperativelor de │ │pe termen mediu şi lung; Norma BNR │
│ │ │ │ │credit │ │nr. 3/2004 pentru modificarea │
│ │ │ │ │ │ │Normei BNR nr. 17/2002 │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│23. │Raportare privind │272│trimestrială │Bancă, persoană juridică română;│15 zile de la sfârşitul │Regulamentul BNR nr. 6/2006 │
│ │operaţiunile cu │ │ │sucursală din România a unei │trimestrului pentru care se │privind emiterea şi utilizarea │
│ │instrumente de plată │ │ │bănci persoană juridică străină;│întocmeşte raportarea │instrumentelor de plată │
│ │electronică │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │electronică şi relaţiile dintre │
│ │ │ │ │electronică, persoană juridică │ │participanţii la tranzacţiile cu │
│ │ │ │ │română; sucursală din România a │ │aceste instrumente │
│ │ │ │ │unei instituţii emitente de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică străină │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│24. │Raportări │495│trimestrială │Bancă, persoană juridică română;│cel mult 30 de zile │Regulamentul Băncii Naţionale a │
│ │trimestriale COREP, │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │calendaristice de la sfârşitul │României şi al Comisiei Naţionale │
│ │la nivel individual │ │ │CREDITCOOP; bancă de economisire│trimestrului pentru care se │a Valorilor Mobiliare nr. │
│ │(CA - secţiuni 2 şi │ │ │şi creditare în domeniul │raportează; retransmiterea │18/23/2006 privind fondurile │
│ │3, CR SA, CR IRB, CR │ │ │locativ, persoană juridică │raportărilor în termen de 20 de │proprii ale instituţiilor de │
│ │EQU IRB, CR SEC SA, │ │ │română; bancă de credit │zile calendaristice de la data │credit şi ale firmelor de │
│ │CR SEC IRB, CR TB │ │ │ipotecar, persoană juridică │limită de depunere a situaţiilor │investiţii, cu modificările şi │
│ │SETT, MKR SA TDI, MKR│ │ │română; instituţie emitentă de │financiare anuale la organele în │completările ulterioare; Ordinul │
│ │SA EQU, MKR SA FX, │ │ │monedă electronică, persoană │drept, conform art. 32 din │BNR nr. 12/2007 privind raportarea │
│ │MKR SA COM, MKR IM, │ │ │juridică română; sucursală din │Regulamentul BNR şi al CNVM nr. │cerinţelor minime de capital │
│ │OPR, OPR DET AILS, │ │ │România a unei instituţii de │18/23/2006 privind fondurile │pentru instituţiile de credit │
│ │OPR LOSS DET AILS) │ │ │credit dintr-un stat terţ │proprii ale instituţiilor de │ │
│ │ │ │ │ │credit şi ale firmelor de │ │
│ │ │ │ │ │investiţii │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│25. │Structura capitalului│500│trimestrială │Bancă, persoană juridică română;│17 zile de la incheierea │Scrisoarea BNR nr. IV/4258/ │
│ │social al băncilor şi│ │ │sucursală din România a unei │perioadei pentru care se │04.04.2005 │
│ │participaţiile │ │ │instituţii de credit, persoană │întocmeşte raportarea │ │
│ │străine la acesta │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │ │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│26. │Situaţia creditelor │570│trimestrială │Bancă, persoană juridică română;│17 zile de la finele │Scrisoarea BNR nr. 207/FG/ │
│ │şi angajamentelor │ │ │sucursală din România a unei │trimestrului pentru care se │11.04.2005 │
│ │asumate în numele │ │ │instituţii de credit persoană │întocmeşte raportarea │ │
│ │clienţilor garantate │ │ │juridică străină; bancă de │ │ │
│ │de societaţi de │ │ │economisire şi creditare în │ │ │
│ │asigurare/reasigurare│ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │cu depozite │ │ │juridică română │ │ │
│ │colaterale sau │ │ │ │ │ │
│ │titluri de stat │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│27. │Chestionare privind │610│trimestrială │Eşantion de instituţii de credit│15 zile calendaristice de la │Scrisoarea BNR nr. ED/734/ │
│ │caracteristicile │ │ │ │sfârşitul trimestrului pentru │12.12.2007 │
│ │creditelor acordate │ │ │ │care se întocmeşte raportarea │ │
│ │companiilor │ │ │ │ │ │
│ │nefinanciare şi │ │ │ │ │ │
│ │populaţiei │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│28. │Situaţii financiare │360│semestrială │Instituţie de credit, persoană │pentru raportarea aferentă datei │Ordin BNR nr. 6/2007 privind │
│ │FINREP la nivel │ │ │juridică română, care face │de 31 decembrie - până la data de│situaţiile financiare consolidate │
│ │consolidat (FIN1, │ │ │obiectul supravegherii pe bază │15 iunie a exerciţiului financiar│conforme cu Standardele │
│ │FIN2, FIN7, FIN29, │ │ │consolidată de către Banca │următor; pentru raportarea │Internaţionale de Raportare │
│ │FIN30, FIN36) │ │ │Naţională a României │aferentă datei de 30 iunie - până│Financiară, solicitate │
│ │ │ │ │ │la data de 30 septembrie a │instituţiilor de credit în scopuri │
│ │ │ │ │ │respectivului exerciţiu financiar│de supraveghere prudenţială │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│29. │Raportări COREP, la │380│semestrială │Instituţie de credit, persoană │pentru sfârşitul primului │Ordin BNR nr. 12/2007 privind │
│ │nivel consolidat (CA,│ │ │juridică română, care face │semestru, până la data de 30 │raportarea cerinţelor minime de │
│ │CR SA, CR IRB, CR EQU│ │ │obiectul supravegherii pe bază │septembrie a respectivului │capital pentru instituţiile de │
│ │IRB, CR SEC SA, CR │ │ │consolidată de către Banca │exerciţiu financiar; pentru │credit │
│ │SEC IRB, CR TB SETT, │ │ │Naţională a României │sfârşitul exerciţiului financiar,│ │
│ │MKR SA TDI, MKR SA │ │ │ │până la data de 15 iunie a │ │
│ │EQU, MKR SA FX, MKR │ │ │ │exerciţiului financiar următor │ │
│ │SA COM, MKR IM, OPR, │ │ │ │ │ │
│ │OPR DET AILS, OPR │ │ │ │ │ │
│ │LOSS DET AILS, GROUP │ │ │ │ │ │
│ │SOLVENCY) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│30. │Raportare privind │276│anuală │Bancă, persoană juridică română;│10 mai, pentru anul precedent │Norma BNR nr. 11/2007 privind │
│ │plăţile şi sistemele │ │ │sucursală din România a unei │ │raportarea de date şi informaţii │
│ │de plăţi │ │ │instituţii de credit străine; │ │statistice referitoare la plăţi, │
│ │ │ │ │Banca Centrală Cooperatistă │ │sisteme de plăţi şi sisteme de │
│ │ │ │ │CREDITCOOP; bancă de economisire│ │decontare a operaţiunilor cu │
│ │ │ │ │şi creditare în domeniul │ │instrumente financiare │
│ │ │ │ │locativ, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; Trezoreria Statului; │ │ │
│ │ │ │ │bancă de credit ipotecar, │ │ │
│ │ │ │ │persoană juridică română; │ │ │
│ │ │ │ │instituţie emitentă de monedă │ │ │
│ │ │ │ │electronică, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; Poşta Română; │ │ │
│ │ │ │ │administrator de sisteme de │ │ │
│ │ │ │ │plăţi care operează pe │ │ │
│ │ │ │ │teritoriul României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│31. │Raportare privind │277│anuală │Administrator de sisteme de │10 februarie, pentru anul │Norma BNR nr. 11/2007 privind │
│ │sistemele de │ │ │decontare a operaţiunilor cu │precedent │raportarea de date şi informaţii │
│ │decontare a │ │ │instrumente financiare, care │ │statistice referitoare la plăţi, │
│ │operaţiunilor cu │ │ │operează pe teritoriul României;│ │sisteme de plăţi şi sisteme de │
│ │instrumente │ │ │depozitar central care operează │ │decontare a operaţiunilor cu │
│ │financiare │ │ │pe teritoriul României; │ │instrumente financiare │
│ │ │ │ │contraparte centrală care │ │ │
│ │ │ │ │operează pe teritoriul României │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│32. │Situaţii financiare │415│anuală │Bancă, persoană juridică română;│în termen de 150 de zile de la │Ordin BNR nr. 13/2007 privind │
│ │FINREP anuale, la │ │ │sucursală din România a unei │încheierea exerciţiului financiar│situaţiile financiare FINREP la │
│ │nivel individual │ │ │instituţii de credit, persoană │pentru care se întocmesc │nivel individual, aplicabile │
│ │(FIN9, FIN11, FIN24, │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │instituţiilor de credit │
│ │FIN34) │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │ │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română; bancă de credit│ │ │
│ │ │ │ │ipotecar, persoană juridică │ │ │
│ │ │ │ │română; instituţie emitentă de │ │ │
│ │ │ │ │monedă electronică, persoană │ │ │
│ │ │ │ │juridică română │ │ │
├────┼─────────────────────┼───┼─────────────┼────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│33. │Situaţia acţionarilor│480│anuală │Bancă, persoană juridică română;│30 de zile de la încheierea │Norma BNR nr. 11/2004 privind │
│ │semnificativi │ │ │sucursală din România a unei │exerciţiului financiar precedent │modificările în situaţia │
│ │ │ │ │instituţii de credit persoană │ │băncilor, instituţiilor emitente │
│ │ │ │ │juridică străină; Banca Centrală│ │de monedă electronică, altele │
│ │ │ │ │Cooperatistă CREDITCOOP; bancă │ │decât băncile, a caselor de │
│ │ │ │ │de economisire şi creditare în │ │economii pentru domeniul locativ │
│ │ │ │ │domeniul locativ, persoană │ │şi a sucursalelor instituţiilor │
│ │ │ │ │juridică română │ │de credit străine investiţii │
└────┴─────────────────────┴───┴─────────────┴────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
*) Conţinutul raportării este diferit, în funcţie de luna raportării, astfel:
lunile ianuarie, februarie, aprilie, mai, iulie, august, octombrie şi noiembrie: FIN1, FIN2, FIN7, FIN16, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40
lunile martie şi septembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN23, FIN26, FIN27, FIN36, FIN40
lunile iunie şi decembrie: FIN1, FIN2, FIN3, FIN5, FIN6, FIN7, FIN8, FIN16, FIN18, FIN23, FIN26, FIN27, FIN30, FIN36, FIN40