Fondul de rezoluție bancară


Organizarea fondului de rezoluție bancară

Directiva BRR solicită ca fiecare stat membru să înființeze unul sau mai multe mecanisme naționale de finanțare a acțiunilor de rezoluție, ale căror resurse trebuie să fie asigurate de sectorul financiar, pentru a se evita recurgerea la resursele din bugetele naționale. În aplicarea acestei cerințe, în baza prevederilor Legii nr. 312/2015, în România a fost constituit fondul de rezoluție bancară, ale cărui resurse sunt administrate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB).


Utilizarea resurselor fondului de rezoluție bancară

Utilizarea resurselor fondului de rezoluție bancară se decide de către Banca Națională a României, în calitate de autoritate de rezoluție, pentru acoperirea necesităților legate de aplicarea eficace a instrumentelor de rezoluție, după cum urmează:

  1. Pentru garantarea activelor sau obligațiilor instituției supuse rezoluției, ale filialelor sale, ale unei instituții-punte sau ale unui vehicul de gestionare a activelor;
  2. Pentru a acorda împrumuturi instituției supuse rezoluției, filialelor sale, unei instituții-punte sau unui vehicul de gestionare a activelor;
  3. Pentru achiziția de active ale instituției supuse rezoluției;
  4. Pentru a furniza finanțarea necesară unei instituții-punte sau unui vehicul de administrare a activelor;
  5. Pentru a plăti despăgubiri acționarilor sau creditorilor atunci când aceștia înregistrează în contextul rezoluției pierderi mai mari decât cele pe care le-ar fi înregistrat dacă instituția ar fi fost lichidată prin procedura de insolvență;
  6. Pentru a furniza finanțare instituției supuse rezoluției în locul reducerii valorii contabile sau conversiei datoriilor anumitor creditori, atunci când se aplică instrumentul de recapitalizare internă, iar autoritatea de rezoluție decide să excludă anumiți creditori din aria de aplicare a recapitalizării interne;
  7. Pentru a acorda împrumuturi altor mecanisme de finanțare, în mod voluntar în condițiile legii;
  8. Pentru rambursarea împrumuturilor contractate și a costurilor asociate acestora;
  9. Orice fel de combinație a măsurilor menționate la literele (a) - (h).

Resursele fondului de rezoluție bancară pot fi utilizate pentru luarea măsurilor prevăzute în paragraful anterior și în relația cu un eventual achizitor în cadrul instrumentului de vânzare a afacerii.


Constituirea resurselor fondului de rezoluție bancară

Resursele inițiale ale fondului de rezoluție bancară s-au constituit prin preluarea resurselor fondului de restructurare bancară (aflat în administrarea FGDB), ce și-a încetat existența. De asemenea, fondul de rezoluție bancară se alimentează din contribuții anuale ale instituțiilor de credit, al căror nivel este stabilit de Banca Națională a României astfel încât nivelul țintă al resurselor disponibile ale acestuia de 1 % din suma depozitelor acoperite ale tuturor instituțiilor de credit autorizate pe teritoriul României să fie atins până cel târziu la 31 decembrie 2024. În cazul în care resursele financiare disponibile ale fondului de rezoluție bancară nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderile, costurile sau alte cheltuieli ocazionate de utilizarea sa, fiecare instituţie de credit plăteşte o contribuţie extraordinară, stabilită de către Banca Națională a României. Nivelul contribuțiilor anuale și extraordinare la fondul de rezoluție bancară se stabilește de Banca Națională a României, în calitatea sa de autoritate națională de rezoluție, cu respectarea dispozițiilor relevante ale Legii nr. 312/2015 și ale Regulamentului delegat (UE) 2015/63 al Comisiei din 21 octombrie 2014, cu modificările și completările ulterioare. Totodată, FGDB este abilitat să contracteze împrumuturi sau alte forme de sprijin de la instituții de credit, instituții financiare sau alte părți terțe în cazul în care resursele fondului de rezoluție bancară sunt insuficiente și contribuțiile extraordinare nu sunt imediat accesibile sau sunt neîndestulătoare.