Monitorizarea angajamentelor


Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană a fost un document amplu, de sinteză, elaborat de Ministerul Integrării Europene pentru a fi înaintat spre analiză periodică Guvernului României. Acest material a urmărit stadiul de îndeplinire a angajamentelor asumate de autorităţile române şi, implicit de BNR, prin: (i) documentele de negociere, (ii) documentele programatice legate de procesul de pregătire a aderării la Uniunea Europeană precum şi, (iii) evaluările periodice ale Comisiei Europene. Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Externe a avut sarcina monitorizării angajamentelor asumate de BNR în procesul de negociere pentru capitolele aferente sistemului bancar românesc, în vederea respectării acestor obligaţii precum şi a asigurării consistenţei cu celelalte documente programatice şi acte normative realizate ulterior încheierii negocierilor în luna decembrie 2004.

Progress Editor: baza de date a CE (Oficiul TAIEX) - a constituit unul din principalele instrumente electronice de evaluare a transpunerii şi implementării în legislaţia românească a acquis-ului comunitar, asigurând un schimb rapid şi sigur de informaţii între statele candidate şi CE. Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Externe avea sarcina de a actualiza, la fiecare două luni, stadiul procesului de armonizare legislativă pentru sistemul bancar.