Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 3 din 17.sep.2013
Monitorul Oficial, Partea I 618 3.oct.2013
Intrare în vigoare la 3.oct.2013
Regulamentul nr. 3/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

Având în vedere dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor Legii nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 67 şi 67 bis din 27 ianuarie 2012, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Prezentul titlu stabileşte, în cap. II-IX, obligaţiile de raportare la Banca Naţională a României a datelor şi informaţiilor statistice privind:
- bilanţul monetar al instituţiilor financiare monetare;
- ratele dobânzii practicate de instituţiile financiare monetare;
- activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare;
- activele şi pasivele fondurilor de investiţii;
- balanţa de plăţi;
- operaţiuni valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung;
- structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali;
- emisiunile şi deţinerile de titluri de valoare."
2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.
3. Articolul 5 se abrogă.
4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 8. - Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32), cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 15 din 20 ianuarie 2009, denumit în continuare Regulamentul BCE/2008/32, şi se aplică instituţiilor de credit rezidente, societăţilor de administrare a investiţiilor şi societăţilor de investiţii autoadministrate care administrează fonduri de piaţă monetară rezidente, precum şi instituţiilor emitente de monedă electronică rezidente."
5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Tabelul Categorii de instrumente din anexa nr. II, partea 2 la Regulamentul BCE/2008/32, cuprinde o descriere detaliată a categoriilor de instrumente pe care băncile centrale naţionale le transpun în categorii aplicabile la nivel naţional."
6. La articolul 13, litera i) de la alineatul (1) şi litera d) de la alineatul (4) se abrogă la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportări efectuate în temeiul art. 723.
7. La articolul 13, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52), cu următorul cuprins:
"(51) Instituţiile emitente de monedă electronică rezidente, care au semnificaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare, raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia statistică, date şi informaţii privind:
a) activele şi pasivele bilanţiere, conform structurii prezentate în anexa nr. I.11;
b) activele şi pasivele bilanţiere în echivalent lei, conform structurii prezentate în anexa nr. I.12.
(52) Datele statistice raportate Băncii Naţionale a României conform alin. (51) se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare lunii pentru care se întocmeşte raportarea. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nelucrătoare, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi lucrătoare anterioară acesteia."
8. La articolul 13, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(6) Datele raportate conform prevederilor alin. (1), (4) şi (51) au la bază informaţiile din evidenţa contabilă a instituţiilor financiare monetare."
9. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 38. - (1) Partenerii contractuali rezidenţi şi cei nerezidenţi din statele membre ale Uniunii Europene ai fondurilor de investiţii se clasifică pe sectoare instituţionale."
10. Articolul 46 se abrogă la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportări efectuate în temeiul art. 723.
11. La titlul I, după capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul IX, cu următorul cuprins:

"CAPITOLUL IX Statistici privind emisiunile şi deţinerile de titluri de valoare


SECŢIUNEA 1 Domeniul de aplicare

Art. 721. - (1) Prevederile prezentului capitol definesc mecanismele de raportare potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.011/2012 al Băncii Centrale Europene din 17 octombrie 2012 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2012/24), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L305/6 din 1 noiembrie 2012, şi ale Orientării nr. 7/2013 a Băncii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la deţinerile de titluri de valoare (BCE/2013/7), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L125 din 7 mai 2013, mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Recomandării nr. 22/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C339 din 7 noiembrie 2012, şi ale Orientării nr. 21/2012 a Băncii Centrale Europene din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referinţă pentru managementul calităţii datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (BCE/2012/21), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L307 din 7 noiembrie 2012, precum şi mecanismele de raportare în vederea respectării prevederilor Orientării nr. 23/2011 a Băncii Centrale Europene din 9 decembrie 2011 privind cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor externe (BCE/2011/23), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L65 din 3 martie 2012.
(2) Prezentul capitol se aplică următoarelor categorii de rezidenţi: instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare, societăţi vehicul investiţional, societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi de investiţii autoadministrate.


SECŢIUNEA a 2-a Definiţiile termenilor de bază

Art. 722. - Termenii şi expresiile utilizate în prezentul capitol au următoarele semnificaţii:
a) sector instituţional - are semnificaţia prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c);
b) titluri de valoare - înseamnă următoarele tipuri de titluri de valoare:
1. titluri de natura datoriei - titluri de valoare altele decât acţiunile, având semnificaţia prevăzută la art. 6 lit. f);
2. acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţă monetară - are semnificaţia prevăzută la art. 6 lit. g);
3. acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii - are semnificaţia prevăzută la art. 6 lit. h);
4. acţiuni şi alte titluri de participaţie - are semnificaţia prevăzută la art. 6 lit. i);
c) operaţiuni repo - are semnificaţia prevăzută la art. 7 lit. a4);
d) societăţi de administrare a investiţiilor şi societăţi de investiţii autoadministrate - are semnificaţia prevăzută la art. 9 lit. a);
e) societate vehicul investiţional - are semnificaţia prevăzută la art. 9 lit. j);
f) societăţi de servicii de investiţii financiare, denumite în continuare S.S.I.F. - are semnificaţia prevăzută la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare;
g) colectare de date «titlu cu titlu» - înseamnă colectare de date defalcate pe titluri de valoare individuale;
h) deţineri de titluri de valoare - înseamnă proprietatea economică a titlurilor de valoare, ale căror tipuri sunt enumerate la lit. b);
i) societăţi financiare - cuprinde următoarele sectoare instituţionale: banca centrală, alte instituţii financiare monetare, alţi intermediari financiari, auxiliarii financiari, societăţi de asigurare şi fonduri de pensii;
j) custode - înseamnă o entitate ce aparţine sectorului «societăţi financiare» şi a cărei activitate constă în conservarea şi gestionarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, inclusiv păstrarea şi serviciile conexe, precum gestionarea de numerar/garanţii;
k) titluri de valoare păstrate în custodie - înseamnă titluri de valoare păstrate şi administrate de către custozi în numele investitorilor;
l) operaţiuni directe - reprezintă operaţiuni de vânzare/cumpărare de instrumente financiare negociabile, care nu implică angajamentul ferm de răscumpărare a titlului de valoare la o dată ulterioară din partea vânzătorului;
m) entitate emitentă de titluri de valoare (emitent) - înseamnă orice entitate care realizează emisiuni de titluri de valoare conform legii;
n) entitate deţinătoare de titluri de valoare (deţinător/investitor) - înseamnă orice persoană juridică sau fizică ce deţine titluri de valoare;
o) cod ISIN - reprezintă numărul internaţional de identificare a titlurilor de valoare - International Securities Identification Number (ISIN), alocat titlurilor de valoare, compus din 12 caractere alfanumerice, care identifică în mod unic o emisiune de titluri de valoare (conform definiţiei ISO 6166);
p) cod de referinţă titlu de valoare - codul de identificare a titlurilor de valoare atribuit şi transmis de către entităţile raportoare, conform regulilor prezentate în anexa nr. XII.7 pentru titlurile de valoare care nu au alocat cod ISIN;
q) dividend - are semnificaţia prevăzută la art. 67 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
r) cupon - dobânda încasată de către deţinătorii de titluri de valoare de natura datoriei;
s) prima de răscumpărare (prima «call») - prima plătită în cazul obligaţiunilor de tip «callable»; în cazul acestor instrumente financiare, emitentul obligaţiunii are dreptul să răscumpere titlul înainte de data scadentă, cu obligaţia efectuării unei plăţi suplimentare de bani, denumită prima de răscumpărare (prima «call»);
t) valoarea de emisiune
t1) valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei - valoarea plătită în momentul emiterii titlurilor de natura datoriei de către entitatea care a subscris. Valoarea de emisiune a titlurilor de natura datoriei poate fi: egală cu valoarea nominală (la paritate); mai mică decât valoarea nominală, mai mare decât valoarea nominală;
t2) valoarea de emisiune a acţiunilor - valoarea plătită de către cei care au subscris în momentul emiterii acţiunilor. Valoarea de emisiune este egală cu valoarea nominală plus prima de emisiune;
u) valoarea nominală per instrument
u1) valoarea nominală per instrument a titlurilor de natura datoriei - preţul la care se răscumpără un titlu de valoare de natura datoriei, calculat ca raport între valoarea nominală a emisiunii şi numărul de instrumente emise;
u2) valoarea nominală per instrument a acţiunilor şi unităţilor fondurilor închise de investiţii - preţul stabilit per acţiune în prospectul de emisiune; aceasta poate fi egală cu preţul de emisiune per instrument (la paritate) sau, după caz, poate fi mai mică decât preţul de emisiune per instrument (în cazul emisiunilor cu primă);
u3) valoarea nominală per instrument a unităţilor fondurilor deschise de investiţii - valoarea unitară a activului net (VUAN);
v) preţul de emisiune - preţul la care un titlu de valoare este cumpărat în cadrul ofertei primare pe piaţa de capital de către investitor. În cazul titlurilor de valoare de natura datoriei, preţul este exprimat ca procent din valoarea nominală per instrument;
w) soldul emisiunii în moneda efectivă - reprezintă diferenţa dintre valoarea de emisiune a titlurilor de valoare de natura datoriei şi valoarea răscumpărărilor efectuate până la data de referinţă pentru care se calculează soldul emisiunii, exprimată în moneda în care se efectuează emisiunea;
x) piaţa de capital externă - mecanism care permite tranzacţionarea de instrumente financiare negociabile, a cărei locaţie este diferită de ţara agentului raportor (vezi listă coduri pieţe de capital externe conform ISO 10383 - Market identification codes).


SECŢIUNEA a 3-a Obligaţii de raportare

Art. 723. - (1) Instituţiile de credit raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia statistică, în nume propriu, date statistice privind:
a) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.1;
b) situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.2;
c) situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.3;
d) situaţia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.4;
e) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă - conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.5.
(2) Instituţiile de credit care desfăşoară activitate de custodie şi administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia statistică, în numele clienţilor, cu excepţia clienţilor rezidenţi fonduri de piaţă monetară, fonduri de investiţii, instituţii de credit, societăţi de servicii de investiţii financiare şi societăţi vehicul investiţional, date statistice privind:
a) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.1.
b) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.5.
(3) Societăţile de administrare a investiţiilor şi societăţile de investiţii autoadministrate raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia statistică, date statistice referitoare la fondurile de investiţii şi fondurile de piaţă monetară pe care le administrează privind:
a) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.1;
b) situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.2;
c) situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.3;
d) situaţia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pieţele externe de capital, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.4;
e) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.5.
(4) Societăţile de servicii de investiţii financiare raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia statistică, în nume propriu, date statistice privind:
a) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.1.
b) situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.2;
c) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.5.
(5) Societăţile de servicii de investiţii financiare care desfăşoară activitate de custodie şi administrare de instrumente financiare raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia statistică, în numele clienţilor, cu excepţia clienţilor rezidenţi instituţii de credit, societăţi vehicul investiţional, societăţi de servicii de investiţii financiare, fonduri de piaţă monetară şi fonduri de investiţii, date statistice privind:
a) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN, la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.1;
b) situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN), la sfârşitul lunii de referinţă, conform structurii de date prezentate în anexa nr. XII.5.
(6) Societăţile vehicul investiţional raportează Băncii Naţionale a României, Direcţia statistică, datele statistice prevăzute la alin. (1).
(7) În anexa nr. XII.1 şi anexa nr. XII.5, la completarea sectoarelor instituţionale se aplică următoarea clasificare pe subsectoare instituţionale:
a) Alte instituţii financiare monetare (S122), definit la art. 4 lit. b2), se defalcă în două subsectoare instituţionale, şi anume:
a1) Societăţi care acceptă depozite, exclusiv Banca Centrală - cuprind toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare, cu excepţia celor clasate în subsectoarele banca centrală şi fonduri de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară şi a căror activitate constă în primirea de depozite şi/sau substitute apropiate pentru depozite de la alte unităţi instituţionale, prin urmare nu numai de la instituţii financiare monetare, şi, pe cont propriu, acordarea de împrumuturi şi/sau efectuarea de investiţii în titluri de valori;
a2) Fonduri de piaţă monetară - cuprind toate societăţile financiare şi cvasisocietăţile, cu excepţia celor clasificate în subsectoarele banca centrală şi instituţii de credit, care sunt implicate în principal în intermedierea financiară. Activitatea acestora constă în a emite acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii drept substitut pentru depozite şi a investi în principal în acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii monetare, titluri pe termen scurt de natura datoriei şi/sau depozite.
b) Alţi intermediari financiari (S123), definit la art. 4 lit. c), se defalcă în două subsectoare instituţionale, şi anume:
b1) Fonduri de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară - cuprind toate sistemele de investiţii colective, cu excepţia celor clasificate în subsectorul fondurilor de piaţă monetară, care sunt implicate în principal în intermediere financiară. Activitatea acestora constă în emiterea de acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii care nu sunt substitut pentru depozite şi efectuarea, pe cont propriu, de investiţii în principal în active financiare, altele decât active financiare pe termen scurt, şi în active nefinanciare (de obicei, bunuri imobiliare);
b2) Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii - cuprind toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror activitate principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară prin subscrierea de angajamente provenind de la unităţi instituţionale sub alte forme decât bani, depozite sau titluri de participare la fondurile de investiţii sau angajamente legate de domeniul asigurărilor, pensii şi sisteme standardizate de garantare.
c) Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii (S125), definit la art. 4 lit. e), se defalcă în două subsectoare instituţionale, şi anume:
c1) Societăţi de asigurare - cuprind toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări;
c2) Fonduri de pensii - cuprind toate societăţile şi cvasisocietăţile financiare a căror funcţie principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor sociale şi necesităţilor persoanelor asigurate (asigurări sociale). Fondurile de pensii în calitate de sisteme de asigurări sociale asigură venituri după pensionare şi, adesea, indemnizaţii în caz de deces sau handicap.
d) Celelalte sectoare instituţionale au semnificaţiile prevăzute la art. 4 din prezentul regulament.
Art. 724. - Câmpurile informatice utilizate pentru ducerea la îndeplinire a cerinţelor de raportare specificate în secţiunea a 3-a din prezentul capitol au următoarele semnificaţii:
a) frecvenţa de răscumpărare pentru titlurile de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 1. Frecvenţă de răscumpărare din anexa nr. XII.6;
b) tipul de răscumpărare a titlurilor de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare din anexa nr. XII.6;
c) frecvenţa de plată a cuponului pentru titlurile de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 3. Frecvenţă de plată cupon din anexa nr. XII.6;
d) tipul de cupon al titlurilor de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 4. Tip cupon din anexa nr. XII.6;
e) tipul tranzacţiei cu titluri de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 5. Tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile din anexa nr. XII.6;
f) tipul deţinătorului de titluri de valoare de natura datoriei are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 6. Tip investitor din anexa nr. XII.6;
g) tipul deţinerilor de titluri de valoare are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 7. Tip deţineri din anexa nr. XII.6;
h) cod sector instituţional are semnificaţia prevăzută în Nomenclatorul nr. 8. Cod sector instituţional din anexa nr. XII.6.
Art. 725. - (1) Entităţile raportoare enumerate la art. 723 alin. (1)-(6) au obligaţia să retransmită datele statistice în cazul în care au loc revizuiri ale datelor, reclasificări sau se constată erori în datele transmise anterior. Retransmisiile vor fi însoţite de note explicative.
(2) Banca Naţională a României poate solicita, după caz, informaţii suplimentare entităţilor raportoare în vederea verificării datelor raportate, determinării unor indicatori specifici sau identificării datelor cu caracter confidenţial în cazul informaţiilor ce fac obiectul acestor raportări.
(3) Datele statistice raportate Băncii Naţionale a României, menţionate în art. 723, se referă la activitatea tuturor unităţilor operative de pe teritoriul naţional şi se transmit lunar, în format electronic, până cel mai târziu în data de 15 a lunii următoare celei de referinţă. În cazul în care data-limită până la care se transmite raportarea este o zi nebancară, raportarea se transmite cel mai târziu în ultima zi bancară anterioară acesteia."
12. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 851, cu următorul cuprins:
"Art. 851. - Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice sunt prelucrate şi stocate de Banca Naţională a României în calitate de operator de date cu caracter personal, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."
13. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 86. - Anexele nr. I-XII fac parte integrantă din prezentul regulament."
14. După anexa nr. I.10 se introduc două noi anexe, anexele nr. I.11 şi I.12, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul regulament.
15. După anexa nr. XI se introduce o nouă anexă, anexa nr. XII, constituită din anexele nr. XII.1-XII.7, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul regulament.
16. Anexele nr. I.5 şi I.10 şi anexa nr. IV.5 se abrogă la expirarea termenului de 6 luni aferent primei raportări efectuate în temeiul art. 723.
Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Prima raportare efectuată în temeiul art. 723 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României se va efectua în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament şi va consta în transmiterea seturilor de date aferente perioadei decembrie 2012 - luna precedentă primei raportări.
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 17 septembrie 2013.
Nr. 3.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. I.11
la Regulamentul nr. 31/2011)

ACTIVELE ŞI PASIVELE BILANŢIERE
ale instituţiilor emitente de monedă electronică la data de . . . . . . . .
Cod rând Cod
Scadenţă iniţială
Ţara Moneda (Cod ISO) Valoarea totală, inclusiv creanţa ataşată (unităţi) Creanţa ataşată (unităţi)
Denumire Cod ISO*)
0 A B C D E F G
ACTIVE
1 Numerar xxxxx xxxxx
Credite, din care:
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE
2 instituţii de credit (S1221)
3 alţi intermediari financiari (S123)
4 auxiliari financiari (S124)
5 societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)
6 societăţi nefinanciare (S11)
7 administraţia centrală (S1311)
8 administraţiile locale (S1313)
9 administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
10 gospodării ale populaţiei (S14), pentru:
11 consum (S141)
12 locuinţe (S142)
13 dezvoltarea afacerilor (S143)
14 alte scopuri (S144)
15 instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15), pentru:
16 consum (S151)
17 locuinţe (S152)
18 alte scopuri (S154)
Nerezidenţi din afara zonei UE
19 alte instituţii financiare monetare (S122)
20 instituţii guvernamentale (S13)
21 instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)
Titluri de valoare, altele decât acţiunile, deţinute, din care:
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE
22 instituţii de credit (S1221)
23 alţi intermediari financiari (S123)
24 auxiliari financiari (S124)
25 societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125)
26 societăţi nefinanciare (S11)
27 administraţia centrală (S1311)
28 administraţiile locale (S1313)
29 administraţiile sistemelor de asigurări sociale (S1314)
Nerezidenţi din afara zonei UE
30 alte instituţii financiare monetare (S122)
31 instituţii guvernamentale (S13)
32 instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)
Acţiuni şi alte titluri de participaţie deţinute, emise de:
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE
33 instituţii de credit (S1221) xxxxx xxxxx
34 alţi intermediari financiari (S123) xxxxx xxxxx
35 auxiliari financiari (S124) xxxxx xxxxx
36 societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125) xxxxx xxxxx
37 societăţi nefinanciare (S11) xxxxx xxxxx
Nerezidenţi din afara zonei UE
38 alte instituţii financiare monetare (S122) xxxxx xxxxx
39 instituţii guvernamentale (S13) xxxxx xxxxx
40 instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15) xxxxx xxxxx
41 Active fixe xxxxx
Alte active
42 diverse active xxxxx xxxxx

*) În cazul rezidenţilor se va menţiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenţi codul ISO al ţării nerezidentului.

Codurile atribuite coloanei "Scadenţa iniţială" pe instrumente şi intervale de scadenţă
SCADENŢA (S)
S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 2 ani S > 2 ani
Titluri de valoare, altele decât acţiunile - cod 1 2 3
Credite - cod S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 5 ani S > 5 ani
1 2 3

Cod rând Cod
Scadenţă iniţială
Ţara Moneda (Cod ISO) Valoarea totală, inclusiv datoria ataşată (unităţi) Datoria ataşată (unităţi)
Denumire Cod ISO*)
0 A B C D E F G
PASIVE
Depozite, din care:
Depozite overnight monedă electronică
Depozite overnight monedă electronică de tip hardware (pe suport material)
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE, din care:
1 alţi intermediari financiari (S123)
2 societăţi nefinanciare (S11)
3 gospodării ale populaţiei (S14) xxxxxxxxxxxx
4 instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) xxxxxxxxxxxx
Nerezidenţi din afara zonei UE
5 alţi intermediari financiari (S123)
6 societăţi nefinanciare (S11)
7 gospodării ale populaţiei (S14) xxxxxxxxxxxx
8 instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) xxxxxxxxxxxx
Depozite overnight monedă electronică de tip software (carduri preplătite etc.)
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE, din care:
9 alţi intermediari financiari (S123)
10 societăţi nefinanciare (S11)
11 gospodării ale populaţiei (S14) xxxxxxxxxxxx
12 instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) xxxxxxxxxxxx
Nerezidenţi din afara zonei UE
13 alţi intermediari financiari (S123)
14 societăţi nefinanciare (S11)
15 gospodării ale populaţiei (S14) xxxxxxxxxxxx
16 instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) xxxxxxxxxxxx
Alte depozite overnight, din care:
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE
17 instituţii de credit (S1221) xxxxxxxxxxxx
18 alţi intermediari financiari (S123) xxxxxxxxxxxx
19 auxiliari financiari (S124) xxxxxxxxxxxx
20 societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125) xxxxxxxxxxxx
21 societăţi nefinanciare (S11) xxxxxxxxxxxx
22 gospodării ale populaţiei (S14) xxxxxxxxxxxx
23 instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) xxxxxxxxxxxx
Nerezidenţi din afara zonei UE
24 alte instituţii financiare monetare (S122) xxxxxxxxxxxx
25 instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15) xxxxxxxxxxxx
Împrumuturi primite, din care:
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE
26 instituţii de credit (S1221)
27 alţi intermediari financiari (S123)
Nerezidenţi din afara zonei UE
28 alte instituţii financiare monetare (S122)
29 instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15)
Împrumuturi din operaţiuni repo, din care:
Rezidenţi şi nerezidenţi din zona UE
30 instituţii de credit (S1221) xxxxxxxxxxxx
31 alţi intermediari financiari (S123) xxxxxxxxxxxx
32 auxiliari financiari (S124) xxxxxxxxxxxx
33 societăţi de asigurări şi fonduri de pensii (S125) xxxxxxxxxxxx
34 societăţi nefinanciare (S11) xxxxxxxxxxxx
35 gospodării ale populaţiei (S14) xxxxxxxxxxxx
36 instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei (S15) xxxxxxxxxxxx
Nerezidenţi din afara zonei UE
37 alte instituţii financiare monetare (S122) xxxxxxxxxxxx
38 instituţii neguvernamentale (S11, S123, S124, S125, S14, S15) xxxxxxxxxxxx
Capital şi rezerve
39 Capital propriu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
40 capital social vărsat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
41 profit (+) / pierdere (-) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
42 alte fonduri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
43 Capital suplimentar xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
44 provizioane, din care: xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
45 pentru riscul de credit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
46 alte fonduri xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Alte pasive
47 diverse pasive xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului.

Codurile atribuite coloanei "Scadența" pe instrumente și intervale de scadență
SCADENŢA (S)
S ≤ 1 an 1 an < S ≤ 2 ani S > 2 ani
Împrumuturi primire - cod 1 2 3
Titluri de valoare, altele decât acţiunile - cod 1 2 3

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. I.12
la Regulamentul nr. 31/2011)

ACTIVE ŞI PASIVE BILANŢIERE
în echivalent lei
la data de . . . . . . . .

Cod rând Valoarea totală, inclusiv creanţa/ datoria ataşată
(lei)
Creanţa/Datoria ataşată
(lei)
A B C
1 ACTIVE
2 Numerar xxxxxxxxxxxx
3 Credite
4 Titluri de valoare, altele decât acţiunile, deţinute de instituţia emitentă de monedă electronică
5 Acţiuni şi alte titluri de participaţie deţinute de instituţia emitentă de monedă electronică xxxxxxxxxxxx
6 Active fixe xxxxxxxxxxxx
7 Alte active xxxxxxxxxxxx
1 PASIVE
2 Depozite
3 Capital şi rezerve xxxxxxxxxxxx
4 Alte pasive xxxxxxxxxxxx

Soldurile exprimate în alte monede sunt convertite în lei la cursul de schimb al pieţei valutare comunicat de BNR în ultima zi bancară a lunii pentru care se face raportarea.

ANEXA Nr. 3

ANEXA Nr. XII.1
la Regulamentul nr. 31/2011

Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, şi codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile vehicul instituţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare.

Luna de referinţă:

Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la sfârşitul lunii de referinţă2
2 Instituţiile de credit şi societăţile de servicii de investiţii financiare completează această structură de date atât în nume propriu, cât şi în numele clienţilor; societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară şi fond de investiţii administrat; societăţile de investiţii autoadministrate şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu.
- unităţi -
Număr rând Cod ISIN Cod tip deţineri Cod ţară investitor (ISO 3166-1 alpha - 2 code) Cod sector instituţional investitor Cod tip investitor Cod tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile Număr de instrumente deţinute
1 2 3 4 5 6 7 8

Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip deţineri, Tip investitor, Cod sectoare instituţionale, Tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament.

ANEXA Nr. XII.2
la Regulamentul nr. 31/2011

Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, şi codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile vehicul investiţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare.

Luna de referinţă:

Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă2
2 Instituţiile de credit, societăţile de investiţii autoadministrate, societăţile vehicul investiţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare completează această structură de date în nume propriu; societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară şi fond de investiţii administrat.
- unităţi -
Număr rând Cod ISIN Cod tip deţineri Data încasare dividend/cupon Valoare dividend/cupon încasat în moneda efectivă Moneda dividend/cupon (ISO-4217)
1 2 3 4 5 6

NOTĂ: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatorului: Tip deţineri, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament.

ANEXA Nr. XII.3
la Regulamentul nr. 31/2011

Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, şi codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit şi societăţile vehicul investiţional.

Luna de referinţă:

Situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pieţele externe de capital la sfârşitul lunii de referinţă2
2 Instituţiile de credit, societăţile de investiţii autoadministrate şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu. Societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară şi fond de investiţii administrat.
- unităţi -
Cod ISIN Data emisiunii Valoarea emisiunii în moneda efectivă3 Moneda emisiune (ISO-4217) Valoare nominală/ instrument în moneda efectivă4 Valoare dividend/ instrument5 Moneda dividend (ISO-4217) Data dividend Piaţa de capital externă (ISO-10383)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 În cazul fondurilor deschise de investiţii se completează valoarea activului net (VAN).
4 În cazul fondurilor deschise de investiţii se completează valoarea unitară a activului net (VUAN).
5 Se raportează valoarea dividendelor plătite de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de raportare.

ANEXA Nr. XII.4
la Regulamentul nr. 31/2011

Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, şi codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit şi societăţile vehicul investiţional.

Luna de referinţă:

Situaţia emisiunilor de titluri de valoare de natura datoriei efectuate pe pieţele externe de capital la sfârşitul lunii de referinţă2
2 Instituţiile de credit, societăţile de investiţii autoadministrate şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu. Societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară şi fond de investiţii administrat.
- unităţi -
Cod ISIN Date despre emisiune Date despre răscumpărare Date despre cupon Sold emisiune în moneda efectivă Preţ emisiune % Valoarea nominală per instrument în moneda efectivă Prima call în moneda efectivă Piaţa de capital externă (ISO-10383)
Data emisiune Valoarea în moneda efectivă Monedă (ISO-4217) Tip răscumpărare Frecvenţa de răscumpărare Monedă (ISO-4217) Data primei răscumpărări Data ultimei răscumpărări Tip cupon Data primei plăţi de cupon Data ultimei plăţi de cupon Frecvenţa de plată cupon Monedă (ISO-4217) Rata
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NOTĂ: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip răscumpărare, Frecvenţa de răscumpărare, Tip cupon, Frecvenţa de plată cupon, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament.

ANEXA Nr. XII.5
la Regulamentul nr. 31/2011

Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, şi codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile vehicul investiţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare.

Luna de referinţă:

Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN) la sfârşitul lunii de referinţă2
2 Instituţiile de credit şi societăţile de servicii de investiţii financiare completează această structură de date atât în nume propriu, cât şi în numele clienţilor; societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară şi fond de investiţii administrat; societăţile de investiţii autoadministrate şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu.
- unităţi -
Număr rând Cod referinţă instrument Cod tip deţineri Cod ţară 3166-1 alpha - 2 code) Cod sector investitor Cod tip investitor Soldul deţinerilor în moneda nominală) Soldul deţinerilor în moneda efectivă (valoare de piaţă)3 Dividend/Cupon încasat în moneda efectivă Data încasare Monedă (ISO - 4217) Pondere nr. deţinute/nr. emise4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Valoarea de piaţă reprezintă valoarea de achiziţie sau valoarea contabilă a titlurilor de valoare.
4 Se completează doar pentru acţiunile şi unităţile de fond deţinute în nume propriu (cod tip deţineri = 01). În cazul deţinerilor unităţilor fondurilor de investiţii deschise se va raporta ponderea soldului deţinerilor la valoarea nominală/valoarea activului net.

NOTĂ:
Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip deţineri, Tip investitor, prezentate în anexa nr. XII.6 la regulament.

ANEXA Nr. XII.6
la Regulamentul nr. 31/2011

Nomenclatorul nr. 1. Frecvenţă de răscumpărare
COD DENUMIRE
00 Perpetuu
01 Anual
02 Semestrial
03 Trimestrial
04 Lunar
06 Bianual
09 Altă frecvenţă regulată
21 Frecvenţă regulată
31 Calendar de răscumpărare prestabilit
41 O singură răscumpărare
51 Răscumpărare legată de un eveniment
99 Altele

Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare
COD DENUMIRE
01 Perpetuu
02 Bullet
11 Răscumpărare în cazul instrumentelor financiare structurate
15 În serie
16 Anuităţi
21 Index-linked
31 La orice dată
41 Neregulată
99 Altele

Nomenclatorul nr. 3. Frecvenţă de plată cupon
COD DENUMIRE
00 Zero-cupon
01 Anual
02 Semestrial
04 Trimestrial
06 Bilunar
12 Lunar
24 2 săptămâni
97 Neregulat
98 Necunoscut
99 Altele

Nomenclatorul nr. 4. Tip cupon
COD DENUMIRE
01 Fix
02 În trepte
03 Variabilă
04 Zero-cupon
05 Index-linked
99 Altele

Nomenclatorul nr. 5. Tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile
COD DENUMIRE
01 Operaţiune REPO
02 Operaţiune REVERSE REPO
03 Tranzacţie directă

Nomenclatorul nr. 6. Tip investitor
COD DENUMIRE Observaţii
01 Intermediar financiar Numai în cazul investitorilor nerezidenţi şi numai în situaţia în care nu se cunoaşte investitorul final
02 Investitorul final

Nomenclatorul nr. 7. Tip deţineri
COD DENUMIRE Observaţii
01 În nume propriu În cazul deţinerilor în nume propriu
02 În numele clienţilor În cazul deţinerilor în numele clienţilor

Nomenclatorul nr. 8. Cod sector instituţional
COD DENUMIRE Observaţii
S_11 Societăţi nefinanciare Se completează pentru rezidenţii UE.
S_1311 Administraţia centrală Se completează pentru rezidenţii UE.
S_1312 Administraţiile statelor federale Se completează pentru rezidenţii UE.
S_1313 Administraţiile locale Se completează pentru rezidenţii UE.
S_1314 Administraţiile sistemelor de asigurări sociale Se completează pentru rezidenţii UE.
S_122A Societăţi care acceptă depozite, exclusiv Banca Centrală Se completează pentru rezidenţii UE.
S_122B Fondurile de piaţă monetară Se completează pentru rezidenţii UE.
S_123A Fondurile de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară Se completează pentru rezidenţii UE.
S_123B Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurări şi fondurile de pensii Se completează pentru rezidenţii UE.
S_124 Auxiliari financiari Se completează pentru rezidenţii UE.
S_125A Societăţi de asigurare Se completează pentru rezidenţii UE.
S_125B Fonduri de pensii Se completează pentru rezidenţii UE.
S_14 Gospodăriile populaţiei Se completează pentru rezidenţii UE.
S_15 Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei Se completează pentru rezidenţii UE.
S_121 Banca Centrală Se completează pentru rezidenţii UE şi non-UE.
S_122 Alte instituţii financiare monetare (S_122A + S_122B) Se completează pentru rezidenţii non-UE.
S_13 Instituţii guvernamentale (S_1311 + S_1312 + S_1313 + S_1314) Se completează pentru rezidenţii non-UE.
S_2A Instituţii neguvernamentale (S_11 + S_123A + S_123B + S_124 + S_125A + S_125B + S_14 + S_15) Se completează pentru rezidenţii non-UE.

ANEXA Nr. XII.7
la Regulamentul nr. 31/2011

Reguli de stabilire a codului de referinţă pentru titlu de valoare fără cod ISIN

Primele două caractere reprezintă codul ţării emitentului.
Următoarele două caractere reprezintă codul tip titlu de valoare (tabelul nr. 1).
Următoarele 3 caractere reprezintă codul monedei emisiunii.
Următoarele 4 caractere reprezintă cod tip emitent (tabelul nr. 2).
Ultimele 4 caractere reprezintă numerotarea instrumentelor deţinute de fiecare agent raportor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cod ţara emitent (ISO - 3166-1 alpha - 2 code) Cod tip titlu de valoare Cod moneda de emisiune (ISO - 4217) Cod tip emitent Cod atribuit fiecărui titlu de valoare de către raportor (poate fi numeric sau alfanumeric)

Tabelul nr. 1. Corespondenţă cod tip titlu de valoare - cod de referinţă titlu de valoare
Descriere titlu de valoare
(caracterele 3, 4)
Cod tip titlu de valoare
Acţiuni cotate 01
Acţiuni necotate 02
Alte titluri de participaţie 03
Acţiuni sau unităţi ale fondurilor de piaţă monetară 04
Acţiuni sau unităţi ale fondurilor de investiţii 05
Titluri de valoare altele decât acţiunile cu scadenţă la emisiune până la un an inclusiv 06
Titluri de valoare altele decât acţiunile cu scadenţă la emisiune mai mare de un an 07

Tabelul nr. 2. Corespondenţă cod tip emitent - cod de referinţă titlu de valoare
Descriere tip emitent
(caracterele 8, 9, 10, 11)
Cod tip emitent Observaţie
Banca Centrală 0121 Se completează pentru emitenţii UE şi non-UE.
Societăţi care acceptă depozite, exclusiv Banca Centrală 122A Se completează pentru emitenţii UE.
Fonduri de piaţă monetară 122B Se completează pentru emitenţii UE.
Fondurile de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară 123A Se completează pentru emitenţii UE.
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurări şi fondurile de pensii 123B Se completează pentru emitenţii UE.
Auxiliari financiari 0124 Se completează pentru emitenţii UE.
Societăţi de asigurare 125A Se completează pentru emitenţii UE.
Fonduri de pensii 125B Se completează pentru emitenţii UE.
Societăţi nefinanciare 0011 Se completează pentru emitenţii UE.
Administraţia centrală 1311 Se completează pentru emitenţii UE.
Administraţiile statelor federale 1312 Se completează pentru emitenţii UE.
Administraţiile locale 1313 Se completează pentru emitenţii UE.
Administraţiile sistemelor de asigurări sociale 1314 Se completează pentru emitenţii UE.
Gospodării ale populaţiei 0014 Se completează pentru emitenţii UE.
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 0015 Se completează pentru emitenţii UE.
Alte instituţii financiare monetare (122A+122B) 0122 Se completează pentru emitenţii non-UE.
Instituţii guvernamentale (1311+1312+1313+1314) 0013 Se completează pentru emitenţii non-UE.
Instituţii neguvernamentale (123A+123B+ 0124+125A+125B+0011+0014+0015) 002A Se completează pentru emitenţii non