Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă metodologică din 6.mai.2020
Monitorul Oficial, Partea I 383 13.mai.2020
Intrare în vigoare la 13.mai.2020
Normele metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, din 06.05.2020

CAPITOLUL I
  Reguli generale privind întocmirea, semnarea, verificarea şi depunerea raportării contabile anuale
   1. Generalităţi
   1.1. Instituţiile de credit au obligaţia să întocmească şi să depună raportări contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, distinct de situaţiile financiare anuale întocmite în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat, cu excepţia sucursalelor instituţiilor de credit din alte state membre, care au obligaţia să întocmească şi să depună doar raportări contabile anuale.
   1.2. Instituţiile de credit depun raportarea contabilă anuală la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în formă scrisă (pe suport de hârtie) şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă. Instituţiile de credit pot depune raportarea contabilă anuală la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor H.G. nr. 627/1995 privind îmbunătăţirea disciplinei depunerii bilanţurilor contabile şi a altor documente cu caracter financiar-contabil şi fiscal, de către operatorii economici şi alţi contribuabili. Depunerea raportării contabile anuale se realizează pe suport magnetic, împreună cu raportarea listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi semnată, potrivit legii.
   2. Prezentarea, semnarea, depunerea raportării contabile anuale, precum şi reguli generale referitoare la modul de completare a acesteia
   2.1. Instituţiile de credit întocmesc şi depun o raportare contabilă anuală care cuprinde următoarele formulare:
   a) Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii (cod 10);
   b) Contul de profit sau pierdere (cod 20);
   c) Date informative (cod 30);
   d) Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale (cod 40);
   e) Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere (cod 50);
   f) Alte informaţii (cod 60).
   2.2. Instituţiile de credit completează datele de identificare (denumirea, adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului), precum şi pe cele referitoare la forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, fără a se folosi prescurtări sau iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea instituţiei de credit. Nomenclatorul formelor de proprietate este prevăzut la cap. VIII din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.
   2.3. Necompletarea corectă pe prima pagină a formularului "Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii" a datelor prevăzute la pct. 2.2. conduce la imposibilitatea identificării instituţiei de credit şi, în consecinţă, se consideră că raportarea nu a fost depusă, instituţia de credit fiind sancţionată potrivit prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   2.4. Instituţiile de credit completează codul privind activitatea, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), inclusiv codul CAEN privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin H.G. nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
   2.5. Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
   2.6. Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   a) directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   b) persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Prin altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie se înţelege orice persoană angajată, potrivit legii, care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
   2.7. Instituţiile de credit care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică verifică şi centralizează informaţiile aferente acestora, întocmind raportarea contabilă anuală cu respectarea prevederilor din prezentul ordin. Formularele de raportare contabilă anuală reprezintă situaţii globale, respectiv situaţii care privesc ansamblul teritoriului naţional al instituţiei de credit (sediu social, sucursale şi alte sedii secundare aflate în România), precum şi toate subunităţile din străinatate.
   2.8. Raportarea contabilă anuală se depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, la termenul prevăzut în prezentele norme, împreună cu o copie de pe codul unic de înregistrare, o copie a balanţei de verificare a conturilor sintetice, precum şi o declaraţie din care să rezulte că toate formularele au fost editate în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări, întocmirea şi, după caz, listarea formularelor s-a făcut pe baza fişierelor puse la dispoziţia instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice, iar completarea datelor s-a efectuat cu respectarea prezentelor reglementări şi a instrucţiunilor tehnice.
   2.9. Formatul electronic al raportării contabile anuale, conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia instituţiilor de credit gratuit de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro.
   2.10. O copie a fişierelor conţinând formularele, completate cu datele raportării contabile anuale, se păstrează de către instituţia de credit, potrivit prevederilor art. 23 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   2.11. Raportarea contabilă anuală a organizaţiilor cooperatiste de credit trebuie să reflecte operaţiunile şi situaţia lor financiară. Raportarea contabilă anuală întocmită de cooperativele de credit trebuie vizată de casa centrală a cooperativelor de credit.
   2.12. (1) Instituţiile de credit care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la data de 31 decembrie a anului de raportare nu întocmesc raportarea contabilă anuală, urmând să depună în acest sens la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice o declaraţie pe propria răspundere a administratorului sau a persoanei care are obligaţia gestionării instituţiei de credit, care să cuprindă toate datele de identificare:
   - denumirea completă (conform certificatului de înmatriculare);
   - adresa şi numărul de telefon;
   - numărul de înregistrare la registrul comerţului;
   - codul unic de înregistrare;
   - capitalul social.
   (2) Declaraţiile de inactivitate prevăzute la alin. (1) de la prezentul subpunct se vor depune în format electronic. În vederea depunerii declaraţiilor de inactivitate în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică, având încorporată, ataşată sau asociată logic o semnătură electronică extinsă, instituţiile de credit folosesc programul de asistenţă prevăzut la subpct. 2.9.
   2.13. Instituţiile de credit aflate în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportarea contabilă anuală.
   3. Termene de depunere
   3.1. Depunerea raportării contabile anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează în termen de 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
   3.2. Depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a declaraţiei prevăzute la subpct. 2.12 alin. (1) se efectuează în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului financiar.
   3.3. În cazul în care ultima zi a termenului de depunere este o zi nelucrătoare, raportarea contabilă anuală/ declaraţia prevăzută la subpct. 2.12 alin. (1) se depune cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
   3.4. Netransmiterea fişierelor cu formularele raportării contabile anuale completate cu date, pe baza cărora a fost listată raportarea contabilă anuală, nedepunerea raportării contabile anuale listate şi semnate, la termenul prevăzut în prezentele norme metodologice, prezentarea unei raportări contabile anuale care conţine date eronate sau necorelate sau nedepunerea declaraţiei prevăzute la subpct. 2.12 alin. (1) se sancţionează conform prevederilor art. 42 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   4. Informaţii privind întocmirea raportării contabile anuale
   4.1. La întocmirea raportării contabile anuale de către instituţiile de credit se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, republicat, denumite în continuare Reglementări contabile, precum şi prevederile Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), astfel cum sunt definite la art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României 27/2010, republicat.
   4.2. Raportarea contabilă anuală se întocmeşte în limba română şi în moneda naţională. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.
   4.3. Formularele de raportare contabilă anuală includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:
   a) o poziţie marcată cu "X" în cadrul unui formular înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;
   b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;
   c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora.
   4.4. În vederea întocmirii raportării contabile anuale, instituţiile de credit utilizează, în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor de credit. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.
   4.5. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum şi veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenţia "preţului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".
   4.6. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere, precum şi cele privind variaţia diverselor elemente din bilanţ au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare inclusiv. Aceeaşi abordare se aplică şi în cazul informaţiilor care, potrivit prezentelor norme metodologice, se referă la o anumită perioadă.
   4.7. La elaborarea raportării contabile anuale se are în vedere abordarea de portofoliu.
   4.8. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ investiţiile în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere", precum şi instrumentele financiare clasificate ca "Deţinute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" şi "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării".
   4.9. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
   (a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
   (b) active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;
   (c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
   (d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
   (e) active financiare evaluate la cost amortizat.
   4.10. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru instituţia raportoare, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
   4.11. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
   (a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
   (b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
   (c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.
   4.12. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru instituţia raportoare, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
   4.13. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare
   4.13.1. Active financiare
   (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.
   (2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".
   (3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţia de credit, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului (CE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33), denumit în continuare Regulamentul BCE BSI.
   (4) "Creditele şi avansurile" sunt instrumente de datorie deţinute de instituţiile de credit, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.
   (5) "Instrumentele de datorie" includ "credite şi avansuri" şi "titluri de datorie".
   (6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificaţie:
   (a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută depinde de clasificarea acestora ca performante sau neperformante. În cazul instrumentelor de datorie performante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă. În cazul instrumentelor de datorie neperformante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă la care se adaugă orice modificare cumulată negativă a valorii juste datorată riscului de credit, aşa cum este aceasta definită la alin. (7) de la prezentul subpunct. Valoarea contabilă brută nu trebuie să depăşească valoarea instrumentului de datorie la recunoaşterea iniţială. Pentru scopul stabilirii valorii contabile brute, evaluarea instrumentelor de datorie se efectuează la nivel de instrument financiar;
   (b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;
   (c) în cazul activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă.
   (7) Modificările cumulate negative ale valorii juste, datorate riscului de credit, reprezintă, în cazul expunerilor neperformante, modificările cumulate de valoare justă datorate riscului de credit, pentru situaţia în care modificarea cumulată netă este negativă. Modificarea cumulată netă a valorii juste datorată riscului de credit se calculează prin adunarea tuturor modificărilor negative şi pozitive de valoare justă datorate riscului de credit care au apărut de la recunoaşterea instrumentului de datorie. Evaluarea instrumentelor de datorie se realizează la nivel de instrument financiar.
   4.13.2. Datorii financiare
   (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.
   (2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".
   (3) "Depozitele" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.
   (4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri de către instituţia de credit şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.
   (5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise.
   (6) "Alte datorii financiare" includ garanţiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută iniţial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piaţă [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].
   (7) În cazul în care angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" şi nu ca provizioane pentru "Angajamente şi garanţii date".
   (8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau ale tranzacţiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacţii sunt recunoscute înainte de termenul de plată.
   4.14. Regulile specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit, sunt cele prevăzute la cap. II din prezentele norme metodologice, corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit este prezentată la cap.III, iar corelaţiile din cadrul formularelor, precum şi între formulare sunt cele prevăzute la cap. IV din prezentele norme metodologice.

   CAPITOLUL II
  Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit

   1. Formularul cod 10 - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
   (1) Formularul cod 10 este situaţia financiară care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale instituţiei de credit. La completarea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
   A. Active (formular cod 10.01)
   (a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.
   (b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.
   (c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit.
   (d) Poziţia "Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate" include titlurile de participare deţinute în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, indiferent de metoda de evaluare.
   (e) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post include, printre altele, aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate.
   (f) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
   B. Datorii (formular cod 10.02)
   (a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.
   (b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11(a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51(a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".
   (c) Provizioanele pentru "Angajamente şi garanţii date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor şi garanţiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, dacă modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau dacă acestea sunt tratate ca şi contracte de asigurare conform IFRS 4. Datoriile rezultate din angajamente şi garanţii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deşi se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 4.13.2 alin. (7) din Capitolul I al prezentelor norme metodologice.
   (d) Poziţia "Capital social rambursabil la cerere" include instrumentele de capital emise de instituţia de credit, care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii. Instituţiile de credit includ în cadrul acestei poziţii părţile sociale ale organizaţiilor cooperatiste de credit care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi clasificate drept capitaluri proprii.
   (e) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".
   (f) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
   C. Capitaluri proprii (formular cod 10.03)
   (a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32.
   (b) Poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie, cât şi una de capitaluri proprii) emise de instituţia de credit, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependente).
   (c) Poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât "Capital social" şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".
   (d) Poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10].
   (e) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile şi pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investiţiilor în instrumente de capital pentru care instituţia de credit a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.
   (f) Poziţia "Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operaţiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziţie este reprezentată de diferenţa dintre variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" şi variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 şi IFRS 9.6.5.8].
   (g) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câştigurile şi pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoaşterea iniţială sau ulterior.
   (h) Poziţia "Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace]" include rezerva de conversie valutară aferentă părţii eficace atât a operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate derulate pe bază continuă cât şi a operaţiunilor de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate care nu se mai aplică, atâta timp cât operaţiunile din străinătate rămân recunoscute în bilanţ.
   (i) Poziţia "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părţii eficace a variaţiei de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât şi în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.
   (j) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.
   (k) Poziţia "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:
   i. valoarea - timp a unei opţiuni, în cazul în care modificările valorii - timp şi valorii intrinseci ale respectivei opţiuni sunt separate şi doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];
   ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward şi elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate şi doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;
   iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].
   (l) Poziţia "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.
   (m) Poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare.
   (n) Poziţia "Acţiuni proprii" include toate instrumentele financiare care au caracteristicile instrumentelor de capital proprii care au fost redobândite de către instituţie, atâta timp cât acestea nu sunt vândute sau amortizate.
   (2) Formatul formularelor aferente codului 10 - Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii este următorul:

   
Judeţul . . . . . . . . . .|_|_|
Instituţia de credit: . . . . . . . . . .
Adresă: localitate: . . . . . . . . . . sector . . . . . . . . . .
strada . . . . . . . . . . nr.: . . . . . . . . . .
Telefon. . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . .
Număr din registrul comerţului . . . . . . . . . .
Forma de proprietate . . . . . . . . . .|_|_|
Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Activitatea preponderentă efectiv desfăşurată
(denumire clasă CAEN) . . . . . . . . . .
Cod clasă CAEN . . . . . . . . . .|_|_|_|_|
Cod unic de înregistrare . . . . . . . . . .|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .
   
10 - lei -
10.01 - ACTIVE Cod Poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere (poz.020+030+040) 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.060+070+080+090) 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite şi avansuri 090
Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.097+098+099) 096
Instrumente de capital 097
Titluri de datorie 098
Credite şi avansuri 099
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.120+130) 100
Titluri de datorie 120
Credite şi avansuri 130
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz.142+143+144) 141
Instrumente de capital 142
Titluri de datorie 143
Credite şi avansuri 144
Active financiare evaluate la cost amortizat (poz.182+183) 181
Titluri de datorie 182
Credite şi avansuri 183
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 250
Investiţii în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz.261+262+263) 260
Titluri de participare contabilizate la cost 261
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 262
Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 263
Imobilizări corporale (poz.280+290) 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale (poz.310+320) 300
Fond comercial 310
Alte imobilizări necorporale 320
Creanţe privind impozitele (poz.340+350) 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE (poz.010+050+096+100+141+181+240+250+260+270 +300+330+360+370) 380
10.02 - DATORII Cod Poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării (poz.020+030+040+050+060) 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz.080+090+100) 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz.120+130+140) 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii 160
Provizioane (poz.180+190+200+210+220+230) 170
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele (poz.250+260) 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Capital social rambursabil la cerere 270
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII (poz.010+070+110+150+160+170+240+270+280+290) 300
10.03 - CAPITALURI PROPRII Cod Poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Capital social (poz.020+030) 010
Capital vărsat 020
Capital subscris nevărsat 030
Prime de capital 040
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz.060+070) 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz.095+128) 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.100+110+120+122+320+330+360) 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 320
Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 330
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit] 340
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire] 350
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu 360
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz.130+140+150+155+165+170) 128
Acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate [partea eficace] 130
Conversia valutară 140
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace] 150
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve din reevaluare 200
Alte rezerve 210
(-) Acţiuni proprii 240
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exerciţiului 250
(-) Repartizarea profitului 255
TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz.010+040+ 050+080+090+190+200+210+240+250+255) 300
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
   2. Formularul cod 20 - Contul de profit sau pierdere
   (1) Formularul cod 20 este situaţia financiară care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea instituţiilor de credit. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:
   (a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire" se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.
   (b) Poziţia "Venituri din dobânzi aferente altor active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale şi altor depozite la vedere şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
   (c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii şi dobânda aferentă dau naştere unui randament pozitiv pentru instituţia de credit.
   (d) Poziţia "Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.
   (e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active şi dobânda aferentă dau naştere unui randament negativ pentru instituţia de credit.
   (f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital, inclusiv dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.
   (g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei şi dividendele aferente instrumentelor deţinute la sfârşitul perioadei de raportare.
   (h) Veniturile din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate cuprind veniturile din dividende aferente titlurilor de participare deţinute în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate, contabilizate la cost sau evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
   (i) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" include câştiguri şi pierderi din reevaluarea şi derecunoaşterea instrumentelor financiare clasificate ca deţinute în vederea tranzacţionării. Acest element include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum şi venituri şi cheltuieli din dividende şi dobânzi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
   (j) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situaţia în care recunoaşterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global creează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8]. În cadrul acestei poziţii se includ, de asemenea, câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situaţia în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum şi veniturile şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
   (k) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câştigurile aferente instrumentelor de capital pe care instituţia de credit alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].
   (l) În situaţia în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câştigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul poziţiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:
   i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câştigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;
   ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câştigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.
   (m) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire şi elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziţia include, de asemenea, partea ineficace a variaţiei valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie. Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sau a rezervei din acoperirea investiţiei nete într-o operaţiune din străinătate sunt recunoscute în cadrul aceloraşi poziţii ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include, de asemenea, câştigurile şi pierderile din operaţiuni de acoperire a investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate. Această poziţie include şi câştigurile din operaţiuni de acoperire a poziţiilor nete.
   (n) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net" include câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare, cu excepţia cazului în care acestea sunt clasificate ca deţinute în vederea vânzării.
   (o) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 şi Anexa A la IFRS 9]. Câştigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit aşteptate, care se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".
   (p) Poziţia "Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 4, în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. (1) lit. B. (c) din prezentul capitol. Orice modificare de valoare justă a angajamentelor şi garanţiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor şi garanţiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 4.
   (q) Poziţia "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câştigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit aşteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viaţă şi inclusiv câştigurile sau pierderile din depreciere aferente creanţelor comerciale, activelor aferente unui contract şi creanţelor din operaţiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].
   (r) Poziţia "Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operaţiunilor de write-off care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operaţiunii de write-off şi care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum şi recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operaţiunilor de write-off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere.
    La raportarea în cadrul acestei poziţii a sumelor aferente operaţiunilor de write-off se vor avea în vedere următoarele precizări:
   i. Operaţiunea de write-off reprezintă un eveniment de derecunoaştere şi este legată de un activ financiar (write-off total) sau de o parte a acestuia (write-off parţial), inclusiv în cazul în care modificarea unui activ conduce la situaţia în care instituţia de credit renunţă la drepturile sale de colectare a fluxurilor de trezorerie în ceea ce priveşte respectivul activ sau o parte a acestuia. Sumele ce au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off includ sume generate de reducerea valorii contabile a activelor financiare, recunoscută direct în profit sau pierdere (care fac obiectul raportării în cadrul acestei poziţii), precum şi sume generate de reducerea valorii ajustărilor pentru pierderi, în contrapartidă cu valoarea contabilă a activelor financiare (care nu fac obiectul raportării în cadrul acestei poziţii);
   ii. Sumele aferente unei operaţiuni de write-off includ valoarea parţială, respectiv totală a principalului, dobânzii şi comisioanelor restante aferentă oricărui instrument de datorie, care a fost derecunoscută, prin utilizarea oricăreia dintre metodele descrise la lit. i, întrucât instituţia de credit nu are aşteptări rezonabile de recuperare a fluxurilor de trezorerie contractuale;
   iii. În cadrul acestei poziţii se raportează toate sumele care au făcut obiectul unor operaţiuni de write-off în cursul perioadei de raportare, recunoscute direct în profit sau pierdere în conformitate cu prevederile subpct.i, şi nu doar acele sume care fac încă obiectul unei activităţi de executare la sfârşitul perioadei de raportare.
   (s) Poziţia "Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.
   (2) Formatul formularului aferent codului 20 - Contul de profit sau pierdere este următorul:

    CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .
   
20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+ 085) 010
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat 051
Venituri din dobânzi aferente altor active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+ 145) 090
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende (poz.191+192) 160
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 191
Venituri din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz.193+194) 192
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost 193
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 194
Venituri din taxe şi comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231+241+260+270) 220
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net 231
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 241
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net 260
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea altor active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz.010-090-150+ 160+200- 210+220+280+287+290+300+310 +330+340-350) 355
(Cheltuieli administrative) (poz.370+380) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+ 420) 390
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale) 400
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor imobiliare) 410
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale) 420
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427) 425
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net 426
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 427
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz.440+450) 430
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date) 440
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane) 450
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz.481+491) 460
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat) 491
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate) 510
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570) 520
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale) 530
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor imobiliare) 540
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial) 550
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale) 560
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare) 570
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz.010-090-150+ 160+200- 210+220+280+287+290+300+ 310+330+340-350- 360-390+425-430-460-510-520+580+600) 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620) 630
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare (poz.650-660) 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI (poz.630+ 640) 670

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
   3. Formularul cod 30 - Date informative
   (1) În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 101, 102 şi 103 coloana 1, instituţiile de credit care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
   (2) Rândul 103 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de instituţiile de credit care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
   (3) La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 31 decembrie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
   (4) La rândurile 501 şi 502 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea tichetelor acordate, potrivit legii.
   (5) Formatul formularului aferent codului 30 - Date informative este următorul:

    DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .
   
30 - lei -
I. Date privind rezultatul înregistrat Cod poziţie Număr unităţi Sume
A B 1 2
Unităţi care au înregistrat profit 101
Unităţi care au înregistrat pierdere 102
Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere 103
II. Date privind plăţile restante Cod poziţie Total col.2 + 3 din care:
Pentru activitatea curentă Pentru activitatea de investiţii
A B 1 2 3
Plăţi restante - total (poz.202+206+212 la 216+221+222+227), din care: 201
Furnizori restanţi - total (poz. 203 la 205), din care: 202
- peste 30 de zile 203
- peste 90 de zile 204
- peste 1 an 205
Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care: 206
- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate 207
- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate 208
- contribuţia pentru pensia suplimentară 209
- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj 210
- alte datorii sociale 211
Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri 212
Obligaţii restante faţă de alţi creditori 213
Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care: 214
- contribuţia asiguratorie pentru muncă 214a
Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale 215
Împrumuturi primite nerambursate la scadenţă 216
- total (poz.217 la 220), din care:
- restante până la 30 de zile 217
- restante după 30 de zile 218
- restante după 90 de zile 219
- restante după 1 an 220
Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite 221
Depozite băneşti primite nerambursate la scadenţă - total (poz.223 la 226), din care: 222
- restante până la 30 de zile 223
- restante după 30 de zile 224
- restante după 90 de zile 225
- restante după 1 an 226
Dobânzi neplătite aferente depozitelor băneşti primite 227
III. Număr de salariaţi Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr mediu de salariaţi 301
Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie 302
IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante Cod poziţie Sume
A B 1
Redevenţe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: 401
- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 402
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1) 403
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care: 404
- impozitul datorat la bugetul de stat 405
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care: 406
- impozitul datorat la bugetul de stat 407
Subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare, din care: 408
- subvenţii încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor 409
- subvenţii aferente veniturilor, din care: 410
- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă*) 411
Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care: 412
- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 413
- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 414
V. Tichete acordate salariaţilor Cod poziţie Sume
A B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor 501
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alţii decât salariaţii 502
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de cercetare-dezvoltare 601
- după surse de finanţare (poz. 603 + 604), din care: 602
- din fonduri publice 603
- din fonduri private 604
- după natura cheltuielilor (poz. 606 + 607), din care: 605
- cheltuieli curente 606
- cheltuieli de capital 607
VII. Cheltuieli de inovare ***) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli de inovare 701
VIII. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Cheltuieli cu colaboratorii 801
IX. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare 901
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune 902
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate 903
X. Informaţii privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările şi completările ulterioare Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Valoarea contabilă netă a bunurilor2) 1000
XI. Capital social vărsat****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B Sume Col.1 %3) Col.2 Sume Col.3 %3) Col.4
Capital social vărsat3) (poz. 1110 + 1113 + 1117 + 1118 + 1119 + 1120), din care: 1100 X X
- deţinut de instituţii publice (poz. 1111 + poz.1112), din care: 1110
- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală 1111
- deţinut de instituţii publice de subordonare locală 1112
- deţinut de societăţile cu capital de stat, din care: 1113
- cu capital integral de stat 1114
- cu capital majoritar de stat 1115
- cu capital minoritar de stat 1116
- deţinut de regii autonome 1117
- deţinut de societăţile cu capital privat 1118
- deţinut de persoane fizice 1119
- deţinut de alte entităţi 1120
XII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerciţiului financiar de către companiile naţionale, societăţile naţionale, societăţile şi regiile autonome****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1121
- către instituţii publice centrale 1122
- către instituţii publice locale 1123
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţine/ deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1124
XIII. Dividende/Vărsăminte cuvenite bugetului de stat sau local şi virate în perioada de raportare din profitul reportat al companiilor naţionale, societăţilor naţionale, societăţilor şi al regiilor autonome****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Total sume, din care: 1130
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiului financiar al anului precedent, din care virate: 1131
- către instituţii publice centrale 1132
- către instituţii publice locale 1133
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţine/ deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1134
- dividende/vărsăminte din profitul exerciţiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate: 1135
- către instituţii publice centrale; 1136
- către instituţii publice locale; 1137
- către alţi acţionari la care statul/ unităţile administrativ teritoriale/ instituţiile publice deţine/ deţin direct/indirect acţiuni sau participaţii, indiferent de ponderea acestora 1138
XIV. Dividende distribuite acţionarilor din profitul reportat Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Dividende distribuite acţionarilor în perioada de raportare din profitul reportat 1139
XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018 Cod poziţie Sume
A B 1
Dividende interimare repartizate4) 1140
XVI. Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****) Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care: 1141
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1142
Creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziţie), din care: 1143
- creanţe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate 1144

   *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
   **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
   ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012.
   ****) Se raportează doar de către instituţiile de credit cu capital de stat, care sunt organizate şi funcţionează în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi la care statul este acţionar sau deţine direct sau indirect o participaţie.
   *****) Pentru creanţele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
   1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase, etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).
   2) Se va completa de către instituţiile de credit cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările şi completările ulterioare.
   3) La secţiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 şi col.4, instituţiile de credit vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
   4) La această poziţie se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Nu se raportează dividendele prezentate la poz. 1121.

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
   4. Formularul cod 40 - Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale
   (1) În cadrul formularului "Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale" (cod 40) se prezintă valoarea, respectiv costul istoric sau valoarea reevaluată, a imobilizărilor necorporale şi corporale, amortizarea aferentă imobilizărilor necorporale şi corporale şi valoarea ajustărilor pentru depreciere aferente imobilizărilor necorporale şi corporale. În cadrul acestui formular, la "Situaţia ajustărilor pentru depreciere" se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare aferente imobilizărilor.
   (2) Formatul formularelor aferente codului 40 - Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale este următorul:

    SITUAŢIA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE ŞI CORPORALE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

    Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale
   
40A - lei -
Elemente de imobilizări* Cod poziţie Valori brute
Sold iniţial Creşteri Reduceri Sold final
Total Din care: dezmembrări şi casări
A B 1 2 3 4 5
I. Imobilizări necorporale, din care: 100 X
Imobilizări necorporale în curs 101 X
Fondul comercial 102 X
Alte imobilizări necorporale 103 X
II. Imobilizări corporale, din care: 104
Imobilizări corporale în curs 105
Terenuri şi amenajări de terenuri 106 X
Construcţii 107
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 108
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 109
Investiţii imobiliare 110

   * informaţiile sunt înscrise la costul istoric sau la valoarea reevaluată/valoarea justă a imobilizărilor, după caz.

    Situaţia amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale
   
40B - lei -
Elemente de imobilizări Cod poziţie Sold iniţial Amortizare în cursul anului Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă Amortizare la sfârşitul anului
A B 1 2 3 4
I. Imobilizări necorporale, din care: 200
Alte imobilizări necorporale 201
II. Imobilizări corporale, din care: 202
Terenuri şi amenajări de terenuri 203
Construcţii 204
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 205
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 206
Investiţii imobiliare 207

    Situaţia ajustărilor pentru depreciere
   
40C - lei -
Elemente de imobilizări* Cod poziţie Sold iniţial Ajustări constituite în cursul anului Ajustări reluate la venituri Sold final
A B 1 2 3 4
I. Imobilizări necorporale, din care: 300
Imobilizări necorporale în curs 301
Fondul comercial 302 X
Alte imobilizări necorporale 303
II. Imobilizări corporale, din care: 304
Imobilizări corporale în curs 305
Terenuri şi amenajări de terenuri 306
Construcţii 307
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 308
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 309
Investiţii imobiliare 310

   * se înscriu informaţiile din contabilitate reprezentând ajustările pentru depreciere aferente imobilizărilor.

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
   5. Formularul cod 50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere
   (1) La completarea formularelor 50A - 50H se vor avea în vedere următoarele precizări:
   A. Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (formular cod 50A)
   (a) Veniturile din dobânzi se clasifică după cum urmează:
   i. venituri din dobânzi aferente activelor financiare şi altor active;
   ii. venituri din dobânzi aferente datoriilor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.
   (b) Cheltuielile cu dobânzile se clasifică după cum urmează:
   i. cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare şi altor datorii;
   ii. cheltuieli cu dobânzile aferente activelor financiare cu rată negativă a dobânzii efective.
   (c) Veniturile din dobânzi aferente activelor financiare şi veniturile din dobânzi aferente datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ veniturile din dobânzi aferente titlurilor de datorie şi creditelor şi avansurilor, precum şi veniturile din dobânzi aferente depozitelor, instrumentelor de datorie emise şi altor datorii financiare cu o rată negativă a dobânzii efective.
   (d) Cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor financiare şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective includ cheltuielile cu dobânzile aferente depozitelor, titlurilor de datorie emise şi altor datorii financiare, precum şi cheltuielile cu dobânzile aferente titlurilor de datorie şi creditelor şi avansurilor cu o rată negativă a dobânzii efective.
   (e) Pentru scopul formularului cod 50A, toate instrumentele, indiferent de portofoliul în care sunt incluse, sunt luate în considerare.
   B. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (formular cod 50B)
   (a) Câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor financiare şi a datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere sunt clasificate după tipul de instrument financiar şi după portofoliul contabil. Pentru fiecare element, se raportează câştigul sau pierderea netă realizată rezultată din tranzacţia derecunoscută. Valoarea netă reprezintă diferenţa dintre câştigurile realizate şi pierderile realizate.
   (b) Formularul cod 50B se aplică activelor şi datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, precum şi instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global.
   C. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc (formular cod 50C)
   (a) Câştigurile şi pierderile din active financiare şi datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării sunt clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a riscului suport (rată a dobânzii, instrumente de capital, curs de schimb valutar, credit, mărfuri şi altele) asociat expunerii, inclusiv instrumentele financiare derivate asociate.
   (b) Câştigurile şi pierderile din diferenţele de curs valutar se includ la elementul unde sunt incluse celelalte câştiguri sau pierderi rezultate din instrumentul convertit.
   (c) Câştigurile şi pierderile din active şi datorii financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, se includ în categoriile de risc după cum urmează:
   i. instrumente de rată a dobânzii: care includ tranzacţionarea de credite şi avansuri, depozite şi titluri de datorie (deţinute sau emise);
   ii. instrumente de capital: care includ tranzacţionarea de acţiuni, cote ale OPCVM şi alte instrumente de capital;
   iii. tranzacţionare valutară: care include exclusiv tranzacţionarea pe valute;
   iv. instrumente de risc de credit: care includ tranzacţionarea de instrumente de tip credit link note;
   v. mărfuri: acest element include numai instrumentele financiare derivate, deoarece câştigurile şi pierderile aferente mărfurilor deţinute în vederea tranzacţionării se raportează la poziţia "Alte venituri din exploatare" sau "Alte cheltuieli de exploatare", în conformitate cu prevederile lit. G. (c) din prezentul capitol;
   vi. altele: care include tranzacţionarea de instrumente financiare care nu pot fi clasificate la alte elemente.
   D. Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile (formular cod 50D)
    Poziţia "Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include numai câştigurile şi pierderile datorate modificării riscului de credit propriu al emitenţilor datoriilor desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în cazul în care instituţia de credit raportoare a ales să recunoască aceste câştiguri şi pierderi în profit sau pierdere, întrucât recunoaşterea în alte elemente ale rezultatului global ar fi creat sau ar fi amplificat o neconcordanţă contabilă.
   E. Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire (formular cod 50E)
   (a) Toate câştigurile şi pierderile din contabilitatea de acoperire sunt clasificate după tipul de contabilitate de acoperire: acoperirea valorii juste, acoperirea fluxurilor de trezorerie şi acoperirea investiţiilor nete în operaţiuni din străinătate. Câştigurile şi pierderile aferente acoperirii valorii juste sunt repartizate între instrumentul de acoperire şi elementul acoperit. Câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire nu includ câştigurile şi pierderile aferente acelor elemente ale instrumentelor de acoperire care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.2.4. Aceste instrumente care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire se raportează în conformitate cu prevederile pct. 1 alin. (1) lit. C. (k) din prezentul capitol. Câştigurile şi pierderile din contabilitatea de acoperire includ, de asemenea, câştiguri şi pierderi din operaţiuni de acoperire a unui grup de elemente cu poziţii de risc care se compensează (operaţiuni de acoperire a unei poziţii nete).
   (b) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit" include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente elementelor acoperite, dacă aceste elemente sunt instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, în conformitate cu prevederile IFRS 9.4.1.2A [IFRS 9.6.5.8].
   F. Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare (formular cod 50F)
    Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare sunt clasificate pe tipuri de activ; fiecare element - rând include câştigul sau pierderea aferentă activelor care au fost derecunoscute. Alte active includ alte imobilizări corporale, imobilizări necorporale şi investiţii care nu sunt raportate în altă parte.
   G. Alte venituri şi cheltuieli de exploatare (formular cod 50G)
   (a) Alte venituri şi cheltuieli de exploatare sunt clasificate după cum urmează: ajustări ale valorii juste a imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul de evaluare la valoarea justă; venituri din închiriere şi cheltuieli directe de exploatare aferente investiţiilor imobiliare; venituri şi cheltuieli aferente contractelor de leasing operaţional, altele decât investiţiile imobiliare şi alte venituri şi cheltuieli de exploatare.
   (b) Poziţia "Leasing operaţional, altul decât investiţiile imobiliare" include, la coloana "Venituri", randamentul obţinut, iar la coloana "Cheltuieli", costurile suportate de instituţia de credit în calitate de locator în activităţile de leasing operaţional, altele decât cele cu active clasificate ca investiţii imobiliare. Costurile pentru instituţia de credit în calitate de locatar sunt incluse la elementul "Alte cheltuieli administrative" din cadrul formularului cod 20 - Contul de profit sau pierdere.
   (c) Câştigurile sau pierderile din derecunoaşterea şi reevaluările deţinerilor de aur, alte metale preţioase şi alte mărfuri evaluate la valoarea justă minus costurile generate de vânzare se raportează la poziţia "Altele" din cadrul coloanelor "Venituri", respectiv "Cheltuieli".
   H. Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente (formular cod 50H)
   (a) Câştigurile şi pierderile aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, sunt clasificate după tipul de risc; fiecare element din clasificare reprezintă valoarea netă realizată şi nerealizată (câştiguri minus pierderi) a instrumentului financiar.
   (b) Câştigurile sau pierderile datorate reclasificării activelor financiare din portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], se raportează în cadrul poziţiei "din care: câştiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat".
   (2) Formatul formularelor aferente codului 50 - Defalcarea anumitor elemente din contul de profit sau pierdere este următorul:

    DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

    Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente
   
50A - lei -
Dobânzi Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Titluri de datorie 020
Credite şi avansuri 080
Alte active 150
Depozite 160
Titluri de datorie emise 230
Alte datorii financiare 240
Alte datorii 260
DOBÂNZI 270

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare, care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
   
50B - lei -
Cod poziţie Câştiguri/ (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Titluri de datorie 020
Credite şi avansuri 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN DERECUNOAŞTEREA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE CARE NU SUNT EVALUATE LA VALOARE JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE - NET 070

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, defalcate pe tipuri de risc
   
50C - lei -
Cod poziţie Câştiguri/ (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente pe rata dobânzii şi instrumente derivate conexe 010
Instrumente de capital şi instrumente derivate conexe 020
Tranzacţii valutare şi instrumente derivate care au legătură cu monede străine şi aur 030
Instrumente de risc de credit şi instrumente derivate conexe 040
Instrumente derivate pe mărfuri 050
Altele 060
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII - NET 070

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe portofolii contabile
   
50D - lei -
Cod poziţie Câştiguri/ (-) Pierderi Modificările valorii juste datorate riscului de credit
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 010 X X
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 020
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE DESEMNATE CA FIIND EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE 030 X X

    Câştiguri sau pierderi din contabilitatea de acoperire
   
50E - lei -
Cod poziţie Câştiguri / (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Modificări de valoarejustă aferente instrumentului de acoperire a riscurilor [inclusiv operaţiuni întrerupte] 010
Modificări de valoarejustă aferente elementului acoperit, atribuibile riscului acoperit 020
Partea ineficace din acoperirea fluxurilor de trezorerie, recunoscută în profit sau pierdere 030
Partea ineficace din acoperirea unei investiţii nete într-o operaţiune din străinătate, recunoscută în profit sau pierdere 040
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN CONTABILITATEA DE ACOPERIRE - NET 050

    Câştiguri sau pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare
   
50F - lei -
Cod poziţie Câştiguri / (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Investiţii imobiliare 020
Imobilizări necorporale 030
Alte active 040
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI DIN DERECUNOAŞTEREA ACTIVELOR NEFINANCIARE 050

    Alte venituri şi cheltuieli de exploatare
   
50G - lei -
Cod poziţie Venituri Cheltuieli
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4
Modificările valorii juste aferente imobilizărilor corporale evaluate folosind modelul valorii juste 010
Investiţii imobiliare 020
Leasing operaţional, altul decât investiţiile imobiliare 030
Altele 040
ALTE VENITURI ŞI CHELTUIELI DE EXPLOATARE 050

    Câştiguri sau pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, defalcate pe instrumente
   
50H - lei -
Cod poziţie Câştiguri/ (-) Pierderi
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2
Instrumente de capital 020
Titluri de datorie 030
Credite şi avansuri 040
CÂŞTIGURI SAU (-) PIERDERI AFERENTE ACTIVELOR FINANCIARE NEDESTINATE TRANZACŢIONĂRII, EVALUATE OBLIGATORIU LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE, NET 090
din care: câştiguri sau pierderi datorate reclasificării activelor la cost amortizat 100

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.
   6. Formularul cod 60 - Alte informaţii
   (1) La întocmirea acestei situaţii se vor avea în vedere următoarele precizări:
   (a) Formularul cod 60A - Active grupate pe categorii de operaţiuni prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor instituţiilor de credit, grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:
   i. operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupează, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit;
   ii. operaţiuni cu clientela, care reflectă operaţiunile efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit;
   iii. operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse;
   iv. active imobilizate; şi
   v. acţionari sau asociaţi.
   (b) Activele financiare restante (active financiare restante, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale), activele financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, activele financiare depreciate la data raportării şi activele financiare depreciate la recunoaşterea iniţială sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ, în cadrul unor poziţii distincte care includ şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente fiecărei categorii.
   (c) Formularul cod 60B - Depozite atrase de la clientela nebancară prezintă informaţii privind depozitele atrase de la clientela nebancară, mai puţin depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile. Accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI.
   (d) Datoriile ataşate şi sumele de amortizat reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat".
   (e) Formularul cod 60C - Rezerve pentru riscuri bancare prezintă aceste lege rezerve, detaliate pe următoarele categorii:
   i. rezerva generală pentru riscul de credit constituită, până la finele exerciţiului financiar al anului 2003, din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit;
   ii. rezerva generală pentru riscul de credit constituită din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor;
   iii. fondul pentru riscuri bancare generale constituit pentru exerciţiile financiare 2004 - 2006 din profitul contabil determinat înainte de deducerea impozitului pe profit.
   (f) Formularul cod 60D prezintă alte active şi datorii contingente.
   (g) Formularul cod 60E prezintă numărul de clienţi ai instituţiei de credit. Pentru completarea acestui formular se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, instituţia de credit a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile instituţiei de credit.
   (h) Formularul cod 60F - Unele elemente de capitaluri proprii prezintă diferenţele rezultate din ajustările efectuate cu ocazia aplicării IAS 29, aferente capitalului social/capitalului de dotare, rezultatul reportat total, rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29, rezultatul reportat provenit din ajustări cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a aplicării IFRS ca bază a contabilităţii, rezultatul reportat provenit din provizioane specifice, rezultatul exerciţiului financiar şi repartizarea profitului.
   (2) Formatul formularelor aferente codului 60 - Alte informaţii este următorul:

    ALTE INFORMAŢII

    Active grupate pe categorii de operaţiuni
   
60A - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate (-)* Valoare contabilă Valoare contabilă brută
Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat Exerciţiul financiar precedent Exerciţiul financiar încheiat
A B 1 2 3 4 5 6
Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare 100
- Casa şi alte valori 110
- Casa 113
- Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
- Alte valori 119
- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe ataşate şi sume de amortizat 120
- Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate 130
- Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 140
- Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 150
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 160
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 170
- Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, creanţe ataşate şi sume de amortizat 180
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 190
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 195
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 200
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 210
Operaţiuni cu clientela 300
- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat 310
- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat 320
- Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 330
- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat 340
- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat 350
- Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 360
- Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat 370
- Credite acordate instituţiilor financiare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 380
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 390
- Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 400
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 410
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 420
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 425
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 430
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 440
- Creanţe comerciale - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 450
Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
- Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 510
din care, credite şi creanţe 511
- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 520
din care, credite şi creanţe 521
- Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 530
din care, credite şi creanţe 531
- Instrumente de datorie la cost amortizat 540
- Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 550
din care, credite şi creanţe 551
- Instrumente derivate 560
- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate 570
- Decontări intrabancare şi între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele 580
- Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate 590
- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 600
- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 610
- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat 620
- Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie 630
- Conturi de stocuri 640
- Conturi de regularizare 650
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 660
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 665
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 670
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 680
- Active aferente unui contract - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 690
Active imobilizate 700
- Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 710
- Titluri de participare deţinute în filiale, în entităţi asociate şi în entităţi controlate în comun 720
- Dotări pentru unităţile proprii din străinătate 730
- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale 740
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar, creanţe ataşate şi sume de amortizat 750
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 760
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 765
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 770
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 780
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 790
Acţionari sau asociaţi (+/-)* 800
Total 900

   * Sumele negative trebuie să fie precedate de semnul (-).

    Depozite atrase de la clientela nebancară
   
60B - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Depozite atrase de la clientela nebancară 100
Conturi curente 110
Conturi de depozite 120
- Depozite la vedere 121
- Depozite la termen 122
- Depozite colaterale 123
- Depozite rambursabile după notificare 124
Certificate de depozit, carnete şi librete de economii 130
- Certificate de depozit 131
- Carnete şi librete de economii 132
Datorii ataşate şi sume de amortizat 140

    Rezerve pentru riscuri bancare
   
60C - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Rezerve pentru riscuri bancare 100
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat înainte de deducerea impozitului pe profit 110
Rezerva generală pentru riscul de credit din profitul determinat după deducerea impozitului pe profit 120
Rezerva reprezentând fondul pentru riscuri bancare generale 130

    Alte active şi datorii contingente
   
60D - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Alte active contingente 100
Alte datorii contingente 200

    Număr de clienţi
   
60E - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Număr clienţi, din care: 010
- Persoane fizice 020
- Persoane juridice 030

    Unele elemente de capitaluri proprii
   
60F - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent Încheiat
A B 1 2
Diferenţe din ajustarea la inflaţie, aferente capitalului social/ capitalului de dotare*) 100
Rezultatul reportat total, din care: 110
- rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29*) 120
- rezultat reportat provenit din ajustări cerute de aplicarea IAS 29 ca urmare a aplicării IFRS ca bază a contabilităţii*) 130
- rezultat reportat provenit din provizioane specifice*) 140
Rezultatul exerciţiului financiar*) 150
Repartizarea profitului 160

   *) sumele negative vor fi precedate de semnul (-).

   
Administrator,
Numele şi prenumele

Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele

Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .

Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora.
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel:
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii;
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit.

   CAPITOLUL III
  CORESPONDENŢA CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT1

   1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010, republicat. Pentru completarea acelor poziţii din formulare, pentru care nu a fost prevăzută corespondenţa cu planul de conturi, instituţiile de credit trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă cerinţelor de raportare în vigoare.

   1. SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
(cod 10)

   
10.
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
10.01 - ACTIVE
010 1 şi 2 101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex.2 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317+ 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare3)) - ex. 1632
020 1 şi 2 101 + 102
030 1 şi 2 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
040 1 şi 2 109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 1632
050 1 şi 2 3011 + 311 (solduri debitoare)4
060 1 şi 2 311 (solduri debitoare)
070 1 şi 2 30111
080 1 şi 2 30112
090 1 şi 2 30113
096 1 şi 2 305
097 1 şi 2 3051
098 1 şi 2 3052
099 1 şi 2 3053
100 1 şi 2 30212 + 30213
120 1 şi 2 30212
130 1 şi 2 30213
141 1 şi 2 303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
142 1 şi 2 3031
143 1 şi 2 3032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
144 1 şi 2 3033 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
181 1 şi 2 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)5 - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
182 1 şi 2 304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
183 1 şi 2 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ±152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 1632 - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
240 1 şi 2 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
250 1 şi 2 316 (solduri debitoare)
260 1 şi 2 411 + 412 + 413 - 491
261 1 şi 2 411 - 491
262 1 şi 2 412
263 1 şi 2 413
270 1 şi 2 432 + 442 + ex. 443 - 4612 - ex. 462 - 49212 - 4923 - ex. 4924
280 1 şi 2 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121- 46122 - 46123
- 46124 - ex. 462 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 - ex. 4924
290 1 şi 2 4425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235 - ex. 4924
300 1 şi 2 431 + 441 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 4922 - ex. 4924
310 1 şi 2 4411 - 49221
320 1 şi 2 431 + 4419 + ex. 443 - 4611- ex. 462 - 49211 - 49222 - ex. 4924
330 1 şi 2 3531 (solduri debitoare)
340 1 şi 2 35311 (solduri debitoare)
350 1 şi 2 35312 (solduri debitoare)
360 1 şi 2 341 (sold debitor) + ex. 3515 + ex. 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex. 355 + 3611 + ex. 3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex. 393 + 421
370 1 şi 2 ex. 3612 + 363 - ex. 393
10.02 - DATORII
010 1 şi 2 3012 + 311 (solduri creditoare)
020 1 şi 2 311 (solduri creditoare)
030 1 şi 2 30121
040 1 şi 2 30122
050 1 şi 2 30123
060 1 şi 2 30129
070 1 şi 2 3022
080 1 şi 2 30221
090 1 şi 2 30222
100 1 şi 2 30229
110 1 şi 2 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare6) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - 1631 - 2631 - ex. 3556 - 4731 - 538
120 1 şi 2 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
130 1 şi 2 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
140 1 şi 2 ± 162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 + 508 (sold creditor) - ex. 1631 - ex. 2631 - ex. 3556 - 4731
150 1 şi 2 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
160 1 şi 2 316 (solduri creditoare)
170 1 şi 2 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
180 1 şi 2 5523 + 5525 + ex. 5527
190 1 şi 2 5526
200 1 şi 2 554
210 1 şi 2 553
220 1 şi 2 551
230 1 şi 2 5521 + 5522 + ex. 5527 + 5529 + 555 + 559
240 1 şi 2 3531 (solduri creditoare)
250 1 şi 2 35311 (solduri creditoare)
260 1 şi 2 35312 (solduri creditoare)
280 1 şi 2 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex. 35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex. 356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
10.03 - CAPITALURI PROPRII
010 1 şi 2 501 ± 504
020 1 şi 2 5012 ± ex. 504
030 1 şi 2 5011 ± ex. 504
040 1 şi 2 511 - 5291
050 1 şi 2 502 + 527 ± ex. 5292 ± ex. 524
060 1 şi 2 527 ± ex. 524
070 1 şi 2 502 ± ex. 5292 ± ex. 524
080 1 şi 2 ± 525 ± ex. 5292 ± ex. 524
090 1 şi 2 516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
095 1 şi 2 516 ± 5221 ± 5232 ± 5233 ± ex. 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
100 1 şi 2 5162 + ex. 5163 ± ex. 524
110 1 şi 2 5161 + ex. 5163 ± ex. 524
120 1 şi 2 ± ex. 5292 ± ex. 524
122 1 şi 2 ± ex. 526 ± ex. 524
320 1 şi 2 ± 5221 ± ex. 524
330 1 şi 2 ± 5232 ± 5233 ± ex. 524
340 1 şi 2 ± 5233 ± ex. 524
350 1 şi 2 ± 5232 ± ex. 524
360 1 şi 2 ± 528 ± ex. 524
128 1 şi 2 ± 521 ± 5222 ± 5223 ± 5231 ± 5234 ± ex. 526 ± ex. 524
130 1 şi 2 ± ex. 5231 ± ex. 524
140 1 şi 2 ± 521 ± ex. 524
150 1 şi 2 ± ex. 5231 ± ex. 524
155 1 şi 2 ± 5222 ± 5223 ± ex. 524
165 1 şi 2 ± 5234 ± ex. 524
170 1 şi 2 ± ex. 526 ± ex. 524
190 1 şi 2 ± ex. 524 ± 5811 ± 5814 ± 5815 ± 5816 ± 5817
200 1 şi 2 ± 5812 ± 5813
210 1 şi 2 512 + 513 + 514 + 517 + 519 ± ex. 524
240 1 şi 2 (-) 503
250 1 şi 2 ± 591
255 1 şi 2 - 592

   2 Sintagma "ex." se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
   3 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare
   4 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
   5 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
   6 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare

   2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
(cod 20)

   
20
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
010 1 şi 2 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 - 66447
041 1 şi 2 70331 + ex. 7038
051 1 şi 2 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
080 1 şi 2 ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037
085 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053
090 1 şi 2 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6657
120 1 şi 2 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052
140 1 şi 2 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
145 1 şi 2 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
160 1 şi 2 70333 + 7054
191 1 şi 2 ex. 70333
192 1 şi 2 ex. 70333 + 7054
193 1 şi 2 7054
194 1 şi 2 ex. 70333
200 1 şi 2 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
210 1 şi 2 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
220 1 şi 2 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 - ex. 668
231 1 şi 2 70336 - 6033
241 1 şi 2 70342 + ex. 767 - 6034 - ex. 668
260 1 şi 2 7036 + ex. 7037 - ex. 6037
270 1 şi 2 ex. 7037 - ex. 6037
280 1 şi 2 70311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex. 6061 - 60741 - 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
287 1 şi 2 7035 - 6035
290 1 şi 2 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
300 1 şi 2 70747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751 - 60752 - 60753
310 1 şi 2 ex. 7061 - ex. 6061
330 1 şi 2 746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055
340 1 şi 2 7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
350 1 şi 2 ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
360 1 şi 2 6042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
370 1 şi 2 611 + 612 + 617
380 1 şi 2 6042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
390 1 şi 2 651 + 652 + 653
400 1 şi 2 ex. 652 + ex. 653
410 1 şi 2 ex. 652 + ex. 653
420 1 şi 2 651 + ex. 653
425 1 şi 2 7618 + 7628 + 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - 66318 - 66328 - 66438 - 66448
426 1 şi 2 ex. 76318 - ex. 66318
427 1 şi 2 7618 + 7628 + ex. 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6618 - 6628 - ex. 66318 - 66328 - 66438 - 66448
430 1 şi 2 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
440 1 şi 2 ex. 6651 - ex. 7651
450 1 şi 2 ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - 7659
460 1 şi 2 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
481 1 şi 2 66311 + ex. 668 - 76311 - ex. 767
491 1 şi 2 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 76312 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
510 1 şi 2 6641 - 7641
520 1 şi 2 6633 + 6642 - 7633 - 7642
530 1 şi 2 ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
540 1 şi 2 ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76423 - ex. 76424
550 1 şi 2 ex. 66422
560 1 şi 2 ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424
570 1 şi 2 6633 - 7633
580 1 şi 2 ex. 74997
600 1 şi 2 ex. 74997 - 633
620 1 şi 2 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
660 1 şi 2 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
670 1 şi 2 ± 591

   3. DEFALCAREA ANUMITOR ELEMENTE DIN CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
(cod 50)

    Venituri şi cheltuieli cu dobânzile, defalcate pe instrumente (cod 50A)
   
50A
Cod poziţie Coloana Plan de conturi
020 1 şi 2 ex. 70331 + 70341 + ex. 7038
3 şi 4 ex. 6037
080 1 şi 2 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + ex. 70331 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
150 1 şi 2 ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6037
160 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + ex. 7053
3 şi 4 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6041 + ex. 6051 + ex. 6052
230 1 şi 2 ex. 7037 + ex. 7053
3 şi 4 6036 + ex. 6037 + ex. 6051 + ex. 6052
240 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex.7037
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037
260 1 şi 2 ex. 7017 + ex. 7027 + ex. 7037
3 şi 4 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
270 1 şi 2 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048