Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 8 din 19.aug.2020
Monitorul Oficial, Partea I 775 25.aug.2020
Intrare în vigoare la 25.aug.2020
Regulamentul nr. 18/8/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit

 Nr. 18/8
    Autoritatea de Supraveghere Financiară
    Banca Naţională a României
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
    având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi (6) şi art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,
    ţinând cont de prevederile art. 5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Banca Naţională a României emit prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii şi activităţi de investiţii în numele societăţilor de servicii de investiţii financiare şi al instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 4 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în Legea nr. 126/2018 şi în Ghidul ESMA."
   2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 10. - S.S.I.F./Instituţia de credit comunică A.S.F., în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru, informaţii privind persoanele care prestează servicii şi activităţi de investiţii, altele decât cele prevăzute la art. 5 şi 6, respectiv persoanele care au încetat să presteze servicii şi activităţi de investiţii în numele S.S.I.F./instituţiei de credit, conform anexei nr. 6."
   3. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 371, cu următorul cuprins:
    "Art. 371. - (1) S.S.I.F./Instituţia de credit poate întocmi, păstra şi arhiva documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi art. 18 alin. (1) în format electronic, dacă acestea sunt semnate cu semnătură electronică calificată şi cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) documentele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b) şi d) trebuie să conţină marca temporală electronică calificată şi semnătura electronică calificată;
    b) documentele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b), c) şi f) trebuie să conţină marca temporală electronică calificată şi semnătura electronică calificată.
    (2) S.S.I.F./Instituţia de credit poate transmite către A.S.F. în format electronic documentele prevăzute la art. 9 alin. (11) şi art. 18 alin. (2), cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) cererile prevăzute la art. 9 alin. (11) şi la art. 18 alin. (2), precum şi documentele prevăzute la art. 9 alin. (11) lit. a) şi la art. 18 alin. (2) lit. a) sunt transmise utilizând marca temporală electronică calificată şi semnătura electronică calificată;
    b) documentele prevăzute la art. 9 alin. (11) lit. b) şi la art. 18 alin. (2) lit. b) şi c) sunt transmise în formatul electronic decis de S.S.I.F./instituţia de credit.
    (3) S.S.I.F./Instituţia de credit poate transmite către A.S.F. în format electronic situaţia prevăzută la art. 10, utilizând marca temporală electronică calificată şi semnătura electronică calificată.
    (4) S.S.I.F./Instituţia de credit poate transmite către A.S.F. în format electronic cererile de radiere din Registrul A.S.F. prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) şi alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. a) şi art. 21, precum şi notificarea prevăzută la art. 12 alin. (2), utilizând marca temporală electronică calificată şi semnătura electronică calificată.
    (5) S.S.I.F./Instituţia de credit poate ţine în format electronic evidenţele prevăzute la art. 32, utilizând marca temporală electronică calificată şi semnătura electronică calificată.
    (6) Organismele de formare profesională prevăzute de Regulamentul C.N.V.M. nr. 12/2010 pot transmite către A.S.F. în format electronic documentele prevăzute la art. 46 alin. (2), cu condiţia ca cererea şi declaraţia prevăzută la lit. a) să fie transmise utilizând marca temporală electronică calificată şi semnătura electronică calificată.
    (7) Semnăturile electronice calificate prevăzute în cuprinsul prezentului articol trebuie să fie validate în conformitate cu art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014."
   Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

   
Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
Nicu Marcu
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu