Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 20 din 27.oct.2020
Monitorul Oficial, Partea I 1048 9.noi.2020
Intrare în vigoare la 9.noi.2020
Hotărârea nr. 20/2020 privind radierea Societăţii SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. din Registrul general şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

 Luând în considerare aspectele consemnate în Nota Direcţiei supraveghere nr. VI/5/13.546 din 29.09.2020 privind propunerea de radiere din Registrul general ţinut la Banca Naţională a României a instituţiei financiare nebancare SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor din Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.332 din 3.07.2020, referitoare la netransmiterea Situaţiilor financiare anuale, a raportului administratorilor şi a raportului auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, precum şi la necomunicarea modificărilor intervenite în situaţia societăţii referitoare la componenţa acţionariatului şi a consiliului de administraţie, şi având în vedere că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. a fost sancţionată pentru deficienţe constatate în desfăşurarea activităţii prin ordinele prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 40/2019 şi nr. 62/2019 cu avertisment scris şi, respectiv, amendă aplicată instituţiei financiare nebancare,
    luând act de faptul că Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A.:
   - nu a transmis Băncii Naţionale a României Situaţiile financiare anuale, raportul administratorilor şi raportul auditorului statutar, aferente datei de 31.12.2019, nerespectând prevederile pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile în care ducerea la îndeplinire a obligaţiei a făcut obiectul unei măsuri de relaxare, în ceea ce priveşte termenul de transmitere (până cel mai târziu la data de 15.06.2020), comunicată prin Scrisoarea FG nr. 239 din 8.05.2020;
   - nu a comunicat Băncii Naţionale a României modificările intervenite în situaţia societăţii referitoare la componenţa acţionariatului şi a consiliului de administraţie, nerespectând prevederile art. 36 alin. (1) - (3), precum şi ale art. 39 alin. (1) lit. f) şi h) din Regulamentul nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 59 alin. (2) lit. e), coroborate cu cele ale art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 19 octombrie 2020, h o t ă r ă ş t e:

   Art. 1. - Se radiază din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A., cu sediul în Bucureşti, intr. Traian Demetrescu nr. 16, ap. 1, camera 3, sectorul 3, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/8036/2006, având cod unic de înregistrare 18680457, înscrisă în registrul sus-menţionat la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110019/20.10.2006 şi, implicit, se interzice desfăşurarea activităţii de creditare de către această societate.
   Art. 2. - Societatea SAPPAYA INTERNATIONAL EUROPE IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 275 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi completările ulterioare.
   Art. 3. - Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 27 octombrie 2020.
    Nr. 20.