Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 7 din 18.dec.2020
Monitorul Oficial, Partea I 1289 24.dec.2020
Intrare în vigoare la 24.dec.2020
Ordinul nr. 7/2020 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit

Având în vedere prevederile art. 165, 169 şi ale art. 392 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 107 şi art. 132 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 25 alin. (2) lit. a) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

   Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2014 privind unele raportări aferente Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 28 mai 2014, se modifică după cum urmează:
   1. La articolul 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) modificările potenţiale ale valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii potrivit art. 132 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare."
   2. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - (1) Instituţiile de credit prevăzute la art. 2 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, transmit Băncii Naţionale a României formularele de raportare care fac obiectul prezentului ordin, în format electronic, prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Naţională a României - SIRBNR, potrivit Normei Băncii Naţionale a României nr. 1/2015 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare la Banca Naţională a României, precum şi în format letric la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, după cum urmează (...):".
   3. La anexa nr. I, formularul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Formular 1:

    SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE FAŢĂ DE PĂRŢILE AFILIATE INSTITUŢIEI DE CREDIT

    1. Fonduri proprii (FP) =
    2. 25% x FP =
    3. 150 mil. euro =
    4. limită =
   
- lei -
Nr. crt. Cod Tip entitate Denumire Tipul afilierii Cuantumul afilierii sau funcţia deţinută Informaţii CRC Expunere brută Ajustări şi alte reduceri Sume exceptate Expunere supusă limitării
Tip garanţie Valoarea garanţiei Tip risc Termen de acordare Carduri şi leasing Comportament credit Serviciul datoriei Valută Restructurare fără protecţie cu protecţie valoare absolută % din FP
finanţată nefinanţată
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)
TOTAL aferent entităţilor identificate cu cod «1»
TOTAL "
   4. La anexa nr. I, formularul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Formular 3:

    SITUAŢIA PRIVIND EXPUNERILE AFERENTE OPERAŢIUNILOR ÎN CONDIŢII DE FAVOARE FAŢĂ DE PERSOANELE CARE NU MAI SUNT SALARIAŢI
(lunile aferente trimestrului pentru care se face raportarea)
   
- lei -
Nr. crt. Cod Nume şi prenume Expunere aferentă operaţiunilor în condiţii de favoare, faţă de care nu au fost luate măsurile prevăzute la art. 109 alin. (21) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 Numărul de zile rămase până la scadenţa finală a expunerii Numărul de zile scurse de la încetarea calităţii de salariat
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
TOTAL

   
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)"
   5. La anexa nr. I, formularul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Formular 6:

    IRR IM
Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

   
1. Fonduri proprii (FP) = lei

   
2. Scenariul de modificare a ratelor dobânzii:

   
- lei -
3. Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a aplicării şocului/şocurilor standard
creştere declin
valoare absolută % din FP valoare absolută % din FP
(1) (2) (3) (4)

   
4. Alte comentarii relevante

   
Întocmit
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi telefonul)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)
Semnătura autorizată
. . . . . . . . . .
(numele, prenumele şi funcţia)"
   6. La anexa nr. II, tabelul referinţe formular 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabel referinţe formular 1: Situaţia privind expunerile faţă de părţile afiliate instituţiei de credit

   
Nr. col./rând Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Rânduri
3 150 mil. euro = Echivalentul se calculează la cursul de schimb în vigoare comunicat de Banca Naţională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeşte raportarea.
4 Limită = Stabilită potrivit art. 104 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare
Coloane
2 Cod Codurile vor fi stabilite de către instituţia de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă entităţile fac obiectul raportării şi în alte grupuri care fac obiectul altor raportări, acestea primesc acelaşi cod de identificare.
3 Tip entitate Se va completa cu: «1» - pentru entităţi care nu sunt instituţii; «2» - pentru entităţi care sunt instituţii.
4 Denumire Numele persoanei fizice sau denumirea persoanei juridice
5 Tipul afilierii Încadrarea se va face potrivit art. 102 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
6 Cuantumul afilierii sau funcţia deţinută În cazul debitorilor persoane juridice, cuantumul afilierii reprezintă procentul de capital deţinut care reprezintă legătura dintre debitor şi entitatea din cadrul grupului/grupul instituţiei de credit.
În cazul debitorilor persoane fizice, funcţia deţinută este poziţia în care persoana fizică respectivă activează în cadrul entităţii din cadrul grupului instituţiei de credit. În afară de funcţie se completează şi denumirea persoanei juridice în care funcţia este deţinută.
7-15 Informaţii CRC Următoarele informaţii vor fi completate în conformitate cu "Modul de completare" prevăzut în formularul F4A din anexa nr. 4 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, cu modificările ulterioare, respectiv în conformitate cu:
- rubrica 6 - «Cod risc»;
- rubrica 7 - «Comportament credit»;
- rubrica 8 - «Serviciul datoriei»;
- rubrica 9 - «Valută»;
- rubrica 10 - «Restructurare».
16 Expunere brută Expunerea existentă înaintea deducerii ajustărilor de valoare/provizioanelor aferente şi înaintea aplicării art. 399-403 din Regulamentul UE nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu modificările ulterioare
17 Ajustări şi alte reduceri Ajustări şi alte reduceri aplicate expunerii potrivit art. 111 din Regulamentul UE nr. 575/2013, cu modificările ulterioare
18, 19, 20 Sume exceptate Expunerea exceptată conform art. 399-403 din Regulamentul UE nr. 575/2013, cu modificările ulterioare
21 Valoare absolută col. (16) - col. (17) - col. (18) - col. (19) - col. (20)
22 % din FP col. (21)/FP x 100"
   7. La anexa nr. II, tabelul referinţe formular 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabel referinţe formular 3: Situaţia privind expunerile aferente operaţiunilor în condiţii de favoare faţă de persoanele care nu mai sunt salariaţi

   
Nr. col./rând Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Coloane
2 Cod Codurile vor fi stabilite de către instituţia de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor; dacă persoanele fac obiectul altor raportări, acestea primesc acelaşi cod de identificare.
4 Expunere aferentă operaţiunilor în condiţii de favoare, faţă de care nu au fost luate măsurile prevăzute la art. 109 alin. (21) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare Expunerile aferente operaţiunilor în condiţii de favoare înregistrate în baza drepturilor oferite prin pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entităţilor membre ale grupului instituţiei de credit, faţă de persoanele care nu mai fac parte din această categorie de salariaţi"
   8. La anexa nr. II, tabelul referinţe formular 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Tabel referinţe formular 6: IRR IM - Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

   
Denumire celulă Referinţe şi comentarii
Scenariul de modificare a ratelor dobânzii: Art. 132 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare. Se completează direcţia presupusă de modificare - creştere/scădere - a ratelor dobânzii.
În cazul în care valorile Modificării potenţiale a valorii economice nu pot fi atribuite unui anumit scenariu unitar (+200 puncte de bază sau -200 puncte de bază), se completează un singur formular cu ambele atribute, respectiv «creştere/scădere», şi se descrie în cadrul celulei  «Alte comentarii relevante» metoda de calcul utilizată şi ipotezele privind compensarea între rezultatele aferente monedelor.
Modificarea potenţială a valorii economice ca urmare a aplicării şocului/şocurilor standard: creştere/declin
- valoare absolută
- % din FP
Art. 132 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare
Alte comentarii relevante 1. Se vor prezenta cel puţin informaţii privind metoda de calcul şi ipotezele privind compensarea/necompensarea rezultatelor aferente monedelor distincte. Instituţia de credit poate include orice alte informaţii pe care le consideră necesare pentru o evaluare corectă a rezultatului.
2. Se vor prezenta distinct modificările aduse metodei, faţă de raportarea anterioară, dacă este cazul."
   Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit.

   
Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 18 decembrie 2020.
    Nr. 7.