Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 9 din 7.iul.2022
Monitorul Oficial, Partea I 738 22.iul.2022
Intrare în vigoare la 22.iul.2022
Hotărârea nr. 9/2022 privind radierea societăţii PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/8.858 din 14 iunie 2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a societăţii PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor acţiunii de verificare desfăşurate în perioada 7.03.2022-18.03.2022,

luând act de faptul că societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. nu a respectat prevederile:

- art. 22 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2 lit. a) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale pct. 4 din cap. II din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 424 din cap. XIII secţiunea 3 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, art. 27 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale art. 3 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 1 subpct. 1.1 şi 1.2 din cap. II al anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările ulterioare;

- art. 13 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 30 alin. (3) lit. a) şi pct. 85 alin. (1) şi (2) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 36 alin. (1), (2) şi (3), art. 39 alin. (1) lit. i) şi ale art. 47 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din acelaşi regulament,

pentru următoarele fapte:

- nerespectarea obligaţiei legale de a organiza şi conduce contabilitatea în conformitate cu reglementările specifice elaborate de Banca Naţională a României, respectiv cele ale Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;

- neîntocmirea unei balanţe de verificare conform prevederilor Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, aspect care a generat deficienţele constatate în desfăşurarea activităţii de raportare la Banca Naţională a României a informaţiilor prevăzute de cadrul de reglementare şi a condus la imposibilitatea verificării formularelor de raportare pentru data de 31.12.2021 în scopul evaluării îndeplinirii de către instituţia financiară nebancară a criteriilor pentru înscrierea în Registrul special, precum şi pentru asigurarea unei monitorizări adecvate a acesteia;

- efectuarea de operaţiuni fără acoperire reală de către societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A., constând în înregistrarea în activul societăţii a unui titlu de valoare prescris, respectiv Cuponul nr. 28 seria 133869, aferent unui titlu de stat reprezentat de Obligaţiunea externă aur 7% amortizabilă şi garantată de stat a Împrumutului de Stabilizare şi Desvoltare din 1929, la purtător, nr. 133869, emisă de Cassa Autonomă a Monopolurilor Regatului României (titlu care nu îndeplineşte condiţiile de recunoaştere în contabilitate a activelor, respectiv nu este probabilă realizarea unui beneficiu economic viitor), înregistrarea ulterioară a valorii reevaluate a acestuia, precum şi includerea rezervelor din reevaluarea acestui activ în capitalurile proprii ale societăţii, aspecte ce au condus la raportarea unui nivel eronat al capitalurilor proprii ale instituţiei PHOENIX CAPITAL IFN - S.A., calculat pentru data de 31.12.2021;

- lipsa comunicării modificării referitoare la auditorul statutar către Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) -c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 30 iunie 2022, h o t ă r ă ş t e:

Art. 1. -

Se radiază din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Argentina nr. 25, parter, sectorul 1, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/14725/2017, având codul unic de înregistrare 38126023, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare ţinut de către Banca Naţională a României la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110331 din data de 22.12.2017, şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2. -

Societatea PHOENIX CAPITAL IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.