Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 15 din 24.oct.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1089 11.noi.2022
Intrare în vigoare la 11.noi.2022
Hotărârea nr. 15/2022 privind radierea Societăţii OCAZIA I.F.N. - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/13.022 din 22.08.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii OCAZIA I.F.N. - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în raportul de supraveghere nr. VI/5/9.782 din 29.06.2022, încheiat în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 6.06.2022-17.06.2022,

luând act de faptul că Societatea OCAZIA I.F.N. - S.A. nu a respectat prevederile:

  • art. 3 şi 4 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, ale art. 27 alin. (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 alin. (5) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 3 şi 4 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile capitolului I - Dispoziţii generale şi cu cele ale pct. 1.3, 2.8 şi 3.1 din capitolul II din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile art. 24 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile pct. 240 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (1) - (3), art. 37, art. 39 alin. (1) lit. a) şi i), art. 40 şi 47 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru următoarele fapte:

  • netransmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere a următoarelor raportări aferente datelor de 31.12.2021 şi 31.03.2022: Situaţia privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora; Situaţia Indicatori privind criteriile de înscriere în Registrul special; Formularul de raportare a creditelor nou-acordate prevăzute la art. 20 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare;
  • netransmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere a situaţiilor financiare periodice aferente datei de 31.12.2021 sau a declaraţiei pe propria răspundere din care să rezulte că nu a desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare;
  • netransmiterea la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere a situaţiilor financiare anuale aferente anului 2021, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor şi un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit;
  • necomunicarea la Banca Naţională a României - Direcţia Supraveghere a modificărilor în situaţia instituţiei financiare nebancare, referitoare la sediul social şi auditorul statutar sau firma de audit,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu dispoziţiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 11 octombrie 2022, h o t ă r ă ş t e:

Art. 1.

Se radiază din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare Societatea OCAZIA I.F.N. - S.A., cu sediul social înregistrat la oficiul registrului comerţului în strada Lainici nr. 44-46, et. 3, ap. 7, camera nr. 1, sectorul 1, Bucureşti (sediul social comunicat băncii centrale în procesul de notificare şi înscris în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare la adresa: Bucureşti, Calea Floreasca nr. 133-135-137 şi str. Cornescu nr. 50-52, et. 5, sectorul 1), înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J40/794/2017, având codul unic de înregistrare 36962847, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare cu nr. RG-PJR-41-110329 din data de 27.10.2017 şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2.

Societatea OCAZIA I.F.N. - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.