Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 10 din 12.aug.2022
Monitorul Oficial, Partea I 835 25.aug.2022
Intrare în vigoare la 25.aug.2022
Regulamentul nr. 10/2022 privind emiterea de obligaţiuni garantate

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (6), ale art. 9 alin. (4) şi (9), ale art. 10 alin. (7), ale art. 16, ale art. 17 alin. (6), (11), (13) şi (14), ale art. 18 alin. (3) şi (4), ale art. 21 alin. (4), ale art. 27 alin. (3), ale art. 30 alin. (2) lit. a), ale art. 31 alin. (3) şi (6), ale art. 32 alin. (3), ale art. 33 alin. (3) şi ale art. 34 alin. (2) din Legea nr. 233/2022 privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, 
    în temeiul dispoziţiilor art. 56 din Legea nr. 233/2022 privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
   Art. 1. -   Prezentul regulament se aplică emitenţilor de obligaţiuni garantate, astfel cum sunt definiţi la art. 2 pct. 7 din Legea nr. 233/2022 privind obligaţiunile garantate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar (denumită în continuare Lege), şi reglementează condiţiile în care se desfăşoară activitatea de emisiune de obligaţiuni garantate de către aceştia. 
   Art. 2. -   (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Lege, la art. 3 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 
   (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
   a) creanţă neperformantă - creanţele încadrate ca expuneri neperformante potrivit prevederilor pct. 39 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, cu modificările şi completările ulterioare; 
   b) indicator de acoperire - indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 36; 
   c) indicator de supragarantare - indicatorul calculat potrivit prevederilor art. 42; 
   d) parte afiliată - persoană fizică sau juridică în înţelesul art. 102 alin. (3) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
   e) scadenţă reziduală - perioada de la data de includere în portofoliu a activului de acoperire până la data plăţii finale prevăzute în contractul care reglementează respectivul activ; 
   f) cod LEI - identificatorul entităţii juridice (Legal Entity Identifier), aşa cum este acesta definit în cadrul secţiunii 2, paragraful 1, litera (c) din Recomandarea Comitetului European pentru Risc Sistemic din 24 septembrie 2020 privind identificarea entităţilor juridice (CERS/2020/12), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 403 din 26.11.2020.

 
CAPITOLUL II
Activitatea de emisiune de obligaţiuni garantate

 
SECŢIUNEA 1
Condiţii pentru emiterea de obligaţiuni garantate
 
   Art. 3. -   În vederea obţinerii aprobării unui program de obligaţiuni garantate, emitentul depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere o cerere de aprobare a programului de obligaţiuni garantate, însoţită de documentaţia care face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Lege şi de prezentul regulament. 
   Art. 4. -   (1) În vederea evaluării capacităţii emitentului de a asigura respectarea cerinţelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Lege, acesta trebuie să comunice Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, într-o manieră transparentă şi pentru întreaga perioadă de derulare a programului de obligaţiuni garantate, obiectivele şi strategia urmărite prin angajarea în activitatea de emisiune de obligaţiuni garantate. 
   (2) Emitentul trebuie să demonstreze existenţa capacităţii de organizare corespunzătoare a activităţii de emisiune de obligaţiuni garantate şi modul de asigurare a integrării acestei activităţi în cadrul general de guvernanţă internă şi de control al întregii activităţi a emitentului. 
   (3) Emitentul trebuie să demonstreze că situaţia financiară curentă şi de perspectivă este de natură să asigure, inclusiv în condiţii de stres, protejarea intereselor investitorilor, precum şi pe cele ale celorlalţi creditori ai emitentului. 
   (4) În vederea protejării intereselor investitorilor, emitentul trebuie să demonstreze că menţinerea continuă a unui nivel corespunzător al portofoliului de acoperire afectat programului de obligaţiuni garantate şi a calităţii acestuia se realizează în orice moment, inclusiv în situaţii de criză, cum ar fi situaţiile în care se confirmă ipotezele scenariilor aferente simulărilor de criză derulate de instituţiile de credit în conformitate cu prevederile cap. IV din titlu II al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cu impact negativ asupra solvabilităţii şi/sau lichidităţii instituţiei de credit sau situaţiile aferente perioadelor de declin economic, identificat în conformitate cu prevederile Regulamentului delegat (UE) 2021/930 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare care specifică natura, severitatea şi durata unui declin economic, astfel cum este menţionat la art. 181 alin. (1) lit. (b) şi la art. 182 alin. (1) lit. (b) din regulamentul respectiv. 
   (5) În vederea protejării intereselor celorlalţi creditori, emitentul trebuie să demonstreze că activul bilanţier include, în orice moment, active negrevate de sarcini la un nivel care permite menţinerea accesului la sursele de finanţare necesare asigurării continuităţii activităţii sale, accesibile şi diversificate în mod corespunzător, inclusiv în situaţii de criză.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Documente necesare pentru evaluarea cererii de aprobare a unui program de obligaţiuni garantate
 
   Art. 5. -   (1) În vederea instrumentării unei cereri de aprobare a unui program de obligaţiuni garantate, emitentul depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere următoarele: 
   a) cererea de aprobare a programului de obligaţiuni garantate, semnată de persoanele împuternicite să reprezinte instituţia de credit; 
   b) hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor privind programul de obligaţiuni garantate. În hotărâre se va menţiona dacă programul de obligaţiuni garantate face parte dintr-o structură intragrup de obligaţiuni garantate puse în comun; 
   c) proiectul prospectului de emisiune de obligaţiuni garantate sau, după caz, al documentului de ofertă; 
   d) raportul agentului aprobat de Banca Naţională a României privind evaluarea proprie a acestuia, conform art. 32 alin. (2) din Lege, asupra programului de obligaţiuni garantate a cărui aprobare o solicită emitentul. În realizarea acestei evaluări, agentul va avea în vedere conformarea programului de obligaţiuni garantate pentru care se solicită aprobarea cu cerinţele prevăzute de Lege şi de prezentul regulament, pe baza documentelor furnizate de emitent potrivit lit. c), f)-i) şi l), respectiv potrivit pct. A.3, A.7, A.8, A.10 şi A.12 din anexa A la prezentul regulament; 
   e) documente privind obiectivele şi strategia emitentului privind integrarea programului de obligaţiuni în modelul general de business pe întreaga perioadă de derulare a programului, cu evaluarea impactului acestei activităţi asupra profilului de risc al emitentului, sens în care vor fi prezentate cel puţin informaţiile specificate în pct. A.6 din anexa A la prezentul regulament; 
   f) descrierea programului de obligaţiuni garantate, cu prezentarea, cel puţin, a informaţiilor specificate în pct. A.12 din anexa A la prezentul regulament; 
   g) documente privind identificarea acelor componente ale structurii organizatorice care sunt implicate în activitatea de emitere de obligaţiuni garantate şi descrierea sarcinilor, responsabilităţilor şi procesului decizional la nivelul fiecăreia, inclusiv descrierea modalităţii efective de implicare a organului de conducere şi al conducerii superioare în legătură cu această activitate, sens în care vor fi prezentate cel puţin informaţiile specificate în pct. A.7 din anexa A la prezentul regulament; 
   h) descrierea elementelor cadrului aferent controlului intern, respectiv a politicilor/procedurilor şi controalelor emitentului cu relevanţă pentru activitatea de emisiune de obligaţiuni garantate, precum şi prezentarea detaliată a modalităţilor efective în care funcţia de conformitate şi funcţia de audit intern participă la această activitate, sens în care vor fi prezentate cel puţin informaţiile specificate în pct. A.8.2 şi A.8.3 din anexa A la prezentul regulament; 
   i) descrierea elementelor cadrului de administrare a riscurilor şi prezentarea modalităţilor efective în care funcţia de administrare a riscurilor participă la identificarea, evaluarea, monitorizarea, diminuarea şi raportarea riscurilor specifice activităţii de emisiune de obligaţiuni garantate, care se realizează conform precizărilor din pct. A.8.1 din anexa A la prezentul regulament; 
   j) descrierea sistemelor informatice şi a politicilor şi procedurilor contabile care să asigure evidenţierea distinctă, în cursul normal al activităţii, a tuturor elementelor portofoliului de acoperire afectat garantării programului de obligaţiuni garantate, inclusiv a creanţelor ataşate aferente împrumuturilor incluse în portofoliul de acoperire. Sistemele informatice trebuie să asigure reflectarea în procesul de administrare a riscurilor aferente programului de obligaţiuni garantate, inclusiv în raportările prudenţiale şi de transparenţă aferente programului de obligaţiuni garantate, a oricăror modificări intervenite asupra activelor incluse în Registrul de evidenţă internă; 
   k) raportul auditorului financiar, specializat în auditarea sistemelor informatice, privind gradul de adecvare a sistemului informatic al emitentului la specificul activităţii de emisiune de obligaţiuni garantate; raportul poate să fie întocmit şi de un auditor extern, cu condiţia să fie membru al unui organism profesional recunoscut la nivel internaţional şi să posede experienţa necesară în auditarea sistemelor informatice utilizate în domeniul financiar-bancar; 
   l) procedurile pentru asigurarea administrării portofoliului de acoperire ca o masă patrimonială distinctă şi a evidenţierii obligaţiilor de plată aferente obligaţiunilor garantate la momentul deschiderii procedurii de rezoluţie sau faliment a/al emitentului; în acest sens, procedurile trebuie să asigure respectarea, în caz de faliment al emitentului, a prevederilor art. 22 alin. (1) din Lege; 
   m) descrierea situaţiei sale financiare curente, potrivit precizărilor din pct. A.13.1 din anexa A la prezentul regulament, şi a situaţiei financiare de perspectivă, cu prezentarea cel puţin a informaţiilor prevăzute în pct. A.13.2 din anexa A la prezentul regulament, din care să reiasă inclusiv: 
   (i) măsura în care activul bilanţier permite menţinerea continuă a calităţii corespunzătoare a portofoliului de acoperire afectat programului de obligaţiuni garantate şi a cerinţelor de acoperire şi supragarantare, inclusiv în situaţii de criză; 
   (ii) descrierea modificărilor intervenite în structura de finanţare a emitentului ca urmare a emiterii de obligaţiuni garantate şi măsura în care este asigurat în continuare accesul la surse de finanţare diversificate conform profilului de risc, precum şi rezultatul testului prevăzut la art. 140 alin. (4) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 
   n) orice alte documente pe care le consideră necesare pentru instrumentarea cererii de aprobare a unui program de obligaţiuni garantate, inclusiv opinii ale unor consultanţi externi sau specialişti în oricare dintre domeniile care fac obiectul evaluării în procedura de aprobare a programului de obligaţiuni garantate. 
   (2) În cazul unui program de obligaţiuni realizat în condiţiile art. 15 din Lege, în care obligaţiunile garantate urmează a fi emise la nivel extern grupului emitentului, Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritatea competentă cu supravegherea publică a emitentului de obligaţiuni garantate emise la nivel extern, evaluează respectarea cerinţelor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Lege, pe baza următoarelor documente pe care emitentul de obligaţiuni garantate emise la nivel extern le depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e), g)-l) şi n): 
   a) bilanţul întocmit pentru sfârşitul lunii anterioare aceleia în care se depune cererea de aprobare a programului, care să reflecte înregistrarea obligaţiunilor garantate emise la nivel intern; 
   b) o declaraţie a emitentului care să ateste faptul că portofoliul de acoperire pentru obligaţiunile garantate emise la nivel extern conţine doar obligaţiunile garantate emise la nivel intern care au fost emise de un singur emitent din cadrul grupului; 
   c) proiectul de prospect aferent programului de obligaţiuni la nivel extern, din care să reiasă faptul că acesta se adresează unor investitori în obligaţiuni garantate din afara grupului; 
   d) o evaluare din partea agenţiei de rating care să ateste faptul că obligaţiunile garantate emise la nivel intern se califică pentru nivelul 1 de calitate a creditului astfel cum se menţionează în partea a treia titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la momentul emiterii, precum şi o evaluare din partea agentului asupra măsurii în care condiţiile de emisiune asigură faptul că obligaţiunile garantate emise la nivel extern se califică pentru nivelul 1 de calitate a creditului astfel cum se menţionează în partea a treia titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la momentul emiterii; 
   e) o declaraţie a emitentului care să ateste faptul că, în cazul structurilor intragrup transfrontaliere de obligaţiuni garantate puse în comun, activele de acoperire ale obligaţiunilor garantate emise la nivel intern respectă cerinţele privind eligibilitatea şi acoperirea pe care trebuie să le îndeplinească emisiunea de obligaţiuni garantate emise la nivel extern. 
   (3) În cazul unui program de obligaţiuni realizat în condiţiile art. 15 din Lege, în care obligaţiunile garantate urmează a fi emise la nivel intern grupului emitentului, Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate competentă cu supravegherea publică a emitentului de obligaţiuni garantate emise la nivel intern, evaluează, în plus faţă de documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d) -n), modul în care se asigură respectarea cerinţelor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi e) din Lege, pe baza următoarelor documente pe care emitentul de obligaţiuni garantate emise la nivel intern le depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere: 
   a) proiectul prospectului de emisiune de obligaţiuni garantate sau, după caz, al documentului de ofertă, în care se va menţiona dacă programul de obligaţiuni garantate face parte dintr-o structură intragrup de obligaţiuni garantate puse în comun; 
   b) o evaluare din partea agentului asupra măsurii în care condiţiile de emisiune asigură faptul că obligaţiunile garantate se califică pentru nivelul 1 de calitate a creditului, astfel cum se menţionează în partea a treia titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 la momentul emiterii. 
   (4) Documentele depuse de emitent în susţinerea cererii de aprobare vor fi însoţite de declaraţia dată în numele emitentului de către persoanele împuternicite să reprezinte instituţia de credit, prin care se atestă că informaţiile conţinute în documentele depuse pentru susţinerea cererii reflectă în mod corect şi complet situaţia emitentului la momentul depunerii cererii. 
   (5) Informaţiile şi documentele prezentate cu depăşirea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Lege nu sunt luate în considerare la evaluarea cererii de aprobare şi se restituie emitentului.

 
SECŢIUNEA a 3-a
Aprobarea prospectului de emisiune
 
   Art. 6. -   În situaţia în care programul de obligaţiuni garantate se realizează în baza unui prospect de emisiune, a cărui aprobare revine Autorităţii de Supraveghere Financiară, un exemplar al proiectului prospectului de emisiune se depune de emitent la Autoritatea de Supraveghere Financiară, în vederea exercitării competenţelor sale, potrivit Legii.

 
SECŢIUNEA a 4-a
Aprobarea programului de obligaţiuni garantate
 
   Art. 7. -   (1) Banca Naţională a României aprobă un program de obligaţiuni garantate numai dacă, în urma evaluării efectuate pe baza documentelor depuse de emitent conform art. 5 alin. (1) şi, după caz, alin. (2) sau (3), constată că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Lege şi de prezentul regulament. 
   (2) În aplicarea art. 15 alin. (3) din Lege, în cazul în care, pentru o obligaţiune garantată emisă la nivel intern în cadrul unui program de obligaţiuni realizat în condiţiile art. 15 din Lege, survine o modificare a nivelului de calitate a creditului care conduce la o diminuare a acestuia până la nivelul 2, pentru scopurile prevăzute la art. 5 alin. (2) din prezentul regulament, Banca Naţională a României, în calitatea sa de autoritate competentă cu supravegherea publică a emitentului de obligaţiuni garantate emise la nivel extern, solicită autorităţii competente cu supravegherea publică a emitentului de obligaţiuni garantate emise la nivel intern o opinie care să ateste faptul că modificarea nu a fost determinată de o încălcare a cerinţelor pentru acordarea aprobării.

 
SECŢIUNEA a 5-a
Respingerea cererii de aprobare a unui program de obligaţiuni garantate
 
   Art. 8. -   Respingerea cererii de aprobare a programului de obligaţiuni garantate nu are efecte asupra altui program de obligaţiuni garantate al respectivului emitent, aprobat de Banca Naţională a României.

 
CAPITOLUL III
Dispoziţii referitoare la agent

 
SECŢIUNEA 1
Prevederi generale referitoare la aprobarea agentului
 
   Art. 9. -   (1) Persoanele propuse în calitate de agent trebuie să aibă calitatea de auditor financiar, să îndeplinească cerinţele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să nu se afle în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare. 
   (2) Banca Naţională a României aprobă numirea agentului propus de emitent numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 
   a) agentul propus îndeplineşte cerinţele de reputaţie şi experienţă şi nu se află în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare; 
   b) cadrul organizatoric al agentului propus asigură îndeplinirea în mod corespunzător a tuturor obligaţiilor agentului în raport cu volumul programului de obligaţiuni garantate. 
   (3) La evaluarea cerinţei privind reputaţia agentului vor fi avute în vedere, în măsura în care prezintă relevanţă, cel puţin următoarele aspecte şi situaţii: 
   a) existenţa unei condamnări pentru infracţiuni de corupţie, spălare de bani, infracţiuni contra patrimoniului, abuz în serviciu, luare sau dare de mită, fals şi uz de fals, deturnare de fonduri, evaziune fiscală, trafic de influenţă, mărturie mincinoasă, infracţiuni prevăzute de legislaţia specială în domeniul financiar-bancar, de legislaţia privind societăţile, insolvenţa sau protecţia consumatorilor ori pentru orice alte fapte relevante; 
   b) auditorul financiar a fost sau este cercetat penal ori judecat pentru oricare dintre infracţiunile prevăzute la lit. a); 
   c) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri aplicate auditorului financiar ori impunerea unor sancţiuni administrative pentru nerespectarea prevederilor care reglementează domeniul bancar, financiar, al valorilor mobiliare, al activităţii de asigurare sau al pieţelor de valori mobiliare ori al instrumentelor financiare şi al mijloacelor de plată sau a oricărei alte legislaţii privind serviciile financiare; 
   d) investigaţii în curs ori derulate în trecut şi/sau măsuri şi sancţiuni aplicate de orice organism de reglementare ori profesional pentru nerespectarea oricăror prevederi relevante pentru evaluarea reputaţiei auditorului financiar. 
   (4) Auditorii financiari propuşi în calitate de agent trebuie să aibă experienţă relevantă în domeniul auditării situaţiilor financiare ale instituţiilor de credit. 
   (5) Agentul nu poate fi parte afiliată emitentului şi nici auditorul financiar al acestuia. 
   (6) Cerinţa prevăzută la alin. (5) se evaluează pe baza declaraţiei pe propria răspundere a emitentului. 
   Art. 10. -   (1) Se consideră că îndeplinesc condiţiile de experienţă şi reputaţie auditorii financiari care au fost aprobaţi în calitate de auditori financiari ai unei instituţii de credit cel puţin pentru ultimele 3 exerciţii financiare. 
   (2) Banca Naţională a României poate decide verificarea cerinţei privind reputaţia, în situaţia în care are cunoştinţă de aspecte sau situaţii care ar putea să pună la îndoială în mod rezonabil reputaţia agentului. 
   Art. 11. -   (1) Aprobarea ca agent pentru un program de obligaţiuni garantate este condiţionată întotdeauna de desemnarea unei persoane fizice ca reprezentant permanent pentru îndeplinirea atribuţiilor agentului. 
   (2) Banca Naţională a României hotărăşte cu privire la aprobarea agentului propus de emitent, în termen de 30 de zile de la data primirii informaţiilor şi a documentaţiei complete în susţinerea cererii de aprobare. În cazul în care sunt necesare informaţii sau documente suplimentare, termenul de 30 de zile începe să curgă de la data prezentării acestora, dar nu poate depăşi 3 luni de la data primirii cererii.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Documente necesare pentru aprobarea agentului
 
   Art. 12. -   (1) În vederea analizei îndeplinirii condiţiilor pentru aprobarea agentului, emitentul depune la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere o cerere, însoţită de următoarele documente: 
   a) document eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România (C.A.F.R.) din care să rezulte că persoana propusă în calitate de reprezentant permanent este membru activ al C.A.F.R.; 
   b) descrierea activităţii auditorului financiar din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor de experienţă prevăzute la art. 9 alin. (4); 
   c) procedurile de lucru pentru prestarea serviciilor de agent care să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (2); 
   d) schema de personal pentru echipa care va asigura prestarea serviciilor de agent, cu prezentarea atribuţiilor fiecărui membru al echipei; 
   e) declaraţia pe propria răspundere, dată de agentul propus, privind îndeplinirea cerinţelor de reputaţie şi experienţă de către membrii echipei; 
   f) declaraţia pe propria răspundere a emitentului cu privire la îndeplinirea cerinţei referitoare la relaţiile de afiliere prevăzute la art. 9 alin. (5); 
   g) documentul prin care se desemnează reprezentantul permanent al agentului propus; 
   h) declaraţia pe propria răspundere, dacă este cazul, dată de agentul propus de emitent, potrivit căreia acesta se obligă ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobarea programului de către Banca Naţională a României, să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională cu o societate de asigurare, care să respecte cerinţele prezentului regulament; 
   i) chestionarul al cărui model este prevăzut în anexa D, completat şi semnat de agentul propus; 
   j) hotărârea organului competent al agentului privind desemnarea acestuia în calitate de agent; 
   k) cazierul judiciar al agentului propus de emitent; 
   l) declaraţia pe propria răspundere, dată de agentul propus de emitent, potrivit căreia nu se află în vreo situaţie de incompatibilitate sau de conflict de interese prevăzută de legislaţia în vigoare. 
   (2) Agentul propus trebuie să dispună de proceduri de lucru privind prestarea serviciilor de agent, care să prezinte, prin raportare la mijloacele şi resursele de care dispune, condiţiile şi modalităţile efective de îndeplinire a fiecărei atribuţii încredinţate agentului în cadrul unui program de obligaţiuni garantate, conform prevederilor Legii şi ale prezentului regulament. 
   Art. 13. -   (1) Agentul este obligat să deţină o asigurare de răspundere civilă profesională care să acopere riscurile profesionale decurgând din asumarea obligaţiilor de prestare a serviciilor de agent. Asigurarea trebuie să acopere şi riscurile activităţii persoanei fizice desemnate ca reprezentant permanent. Suma asigurată trebuie să fie cel puţin egală cu dublul onorariului brut anual prevăzut în contractul încheiat între emitent şi agent. 
   (2) Poliţa asigurării de răspundere civilă profesională, precum şi condiţiile generale de asigurare se depun în copie la Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere în cel mult 3 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de asigurare. 
   (3) Declaraţia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. h) nu este necesară în situaţia în care emitentul prezintă o poliţă de asigurare pentru răspundere civilă profesională încheiată pentru serviciile de agent pentru programul de obligaţiuni garantate respectiv.

 
CAPITOLUL IV
Registrul de evidenţă internă

 
SECŢIUNEA 1
Forma şi conţinutul
 
   Art. 14. -   Registrul de evidenţă internă trebuie să menţioneze denumirea emitentului şi să poarte titlul "Registru de evidenţă internă". 
   Art. 15. -   (1) Registrul de evidenţă internă se ţine în format electronic. 
   (2) În aplicarea prevederilor art. 21 alin. (2) din Lege, emitentul are obligaţia să ţină un Registru de evidenţă internă pentru fiecare portofoliu de acoperire. 
   (3) Conţinutul complet al Registrului de evidenţă internă se stabileşte de către fiecare emitent, cu respectarea cerinţelor minimale prevăzute de prezentul capitol. 
   (4) Informaţiile aferente programelor de obligaţiuni garantate realizate în condiţiile art. 15 din Lege sunt evidenţiate în mod distinct în Registrul de evidenţă internă, în cadrul unor secţiuni separate. 
   Art. 16. -   În aplicarea art. 21 alin. (4) din Lege, înscrierile menţionate la art. 21 alin. (2) lit. a) şi b) din Lege se vor evidenţia distinct, astfel: 
   a) active de acoperire acordate de emitent; 
   b) active de acoperire preluate prin cesiune de către emitent. 
   Art. 17. -   (1) În Registrul de evidenţă internă se înscriu cel puţin următoarele: 
   a) date de identificare ale fiecărui activ de acoperire, respectiv cel puţin: 
   (i) numărul contractului de credit care a dat naştere dreptului de creanţă şi valoarea acestuia, determinată conform alin. (2); 
   (ii) numărul contractului de garanţie care a dat naştere dreptului de creanţă şi valoarea nominală aferentă; 
   b) date de identificare ale fiecărui activ lichid şi valoarea nominală aferentă; 
   c) date despre fiecare instrument financiar derivat, respectiv contractul care l-a generat. 
   (2) Valoarea care se înscrie în Registrul de evidenţă internă pentru fiecare activ de acoperire menţionat la alin. (1) lit. a) pct. (i) este valoarea creanţei aferente activului la data acordării împrumutului plus valoarea dobânzilor de încasat conform graficului de rambursare întocmit la aceeaşi dată. 
   Art. 18. -   Registrul de evidenţă internă trebuie să fie ţinut într-o manieră care să facă posibilă în orice moment verificarea sau reproducerea sa în întregime, pe suport letric ori electronic, în formă lizibilă, fără alterarea formei sau conţinutului înregistrărilor.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii specifice structurilor intragrup de obligaţiuni garantate puse în comun
 
   Art. 19. -   (1) În aplicarea art. 15 alin. (1) din Lege, în cazul în care obligaţiunile garantate urmează a fi emise la nivel intern, emitentul completează secţiunea specifică structurilor intragrup din Registrul de evidenţă internă cu informaţiile prevăzute la art. 17. 
   (2) În aplicarea art. 15 alin. (1) din Lege, în cazul în care obligaţiunile garantate urmează a fi emise la nivel extern, emitentul completează secţiunea specifică structurilor intragrup din Registrul de evidenţă internă cu următoarele informaţii privind obligaţiunile garantate emise la nivel intern care sunt utilizate drept active de acoperire pentru a garanta obligaţiunile emise la nivel extern: 
   a) seria; 
   b) data emiterii; 
   c) moneda; 
   d) valoarea emisiunii; 
   e) data scadenţei; 
   f) codul ISIN; 
   g) emitentul.

 
SECŢIUNEA a 3-a
Completarea şi păstrarea
 
   Art. 20. -   (1) Registrul de evidenţă internă se actualizează de către emitent, ori de câte ori este necesar, prin înscrierea fiecărei modificări sau completări a datelor cuprinse în registru. 
   (2) Erorile materiale, greşelile de calcul şi orice alte erori pot fi corectate numai cu respectarea prevederilor prezentei secţiuni. 
   Art. 21. -   (1) Sistemul informatic al emitentului utilizat la ţinerea Registrului de evidenţă internă trebuie să fie conform cu nivelul tehnologic şi cerinţele legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal. 
   (2) Acest sistem trebuie să asigure cel puţin următoarele garanţii de securitate: 
   a) identificarea şi autentificarea - funcţiile sistemului pot fi utilizate numai în cazul în care utilizatorul îşi confirmă identitatea faţă de sistem într-o modalitate sigură; 
   b) administrarea autorizaţiilor - drepturile de utilizare sunt administrate în sistemul informatic; 
   c) verificarea autorizaţiei - drepturile de utilizare sunt verificate de sistem; 
   d) acceptarea de verificare - toate accesările vor fi înregistrate într-o manieră ce permite verificarea acestor accesări (introducere, citire, copiere, modificare, ştergere, blocare de date); 
   e) recuperare de date - sistemele utilizate pot fi recuperate fără riscuri de securitate; 
   f) verificare împotriva falsificării datelor - orice falsificare a datelor stocate poate fi imediat detectată prin mecanisme tehnice de verificare; 
   g) fiabilitate - orice defecţiune este raportată imediat. 
   Art. 22. -   (1) Fiecărui activ înscris în Registrul de evidenţă internă i se alocă un cod unic de identificare. Acesta nu poate fi alocat unei alte înscrieri, chiar dacă respectivul activ este eliminat din portofoliul de acoperire şi este şters din Registrul de evidenţă internă. 
   (2) Toate operaţiunile asupra Registrului de evidenţă internă, inclusiv interogările acestuia, trebuie înregistrate în sistemele informatice ale emitentului în aşa fel încât să nu poată fi modificate sau consultate fără ca identitatea utilizatorului, momentul şi conţinutul modificării efectuate să poată fi detectate cu precizie. 
   (3) Sistemele informatice ale emitentului trebuie să permită în orice moment reconstituirea tuturor operaţiunilor şi interogărilor Registrului de evidenţă internă, precum şi identificarea cu precizie a conţinutului iniţial şi a conţinutului tuturor înregistrărilor modificatoare. 
   Art. 23. -   (1) Înscrierea şi ştergerea, precum şi orice alte modificări în Registrul de evidenţă internă pot fi efectuate numai de către persoane nominalizate în acest scop de emitent, conform procedurilor interne privind desfăşurarea activităţii de emitere de obligaţiuni garantate. 
   (2) Pentru fiecare persoană nominalizată de emitent pentru operarea înscrierilor, ştergerilor sau altor modificări ale Registrului de evidenţă internă se stabileşte cel puţin o altă persoană care verifică şi validează operaţiunile efectuate de prima persoană. 
   (3) Registrul de evidenţă internă va fi protejat împotriva accesului neautorizat şi împotriva deteriorării sau distrugerii, conform procedurilor şi proceselor interne ale emitentului de asigurare a continuităţii activităţii inclusiv în situaţii neprevăzute. 
   Art. 24. -   Emitentul arhivează Registrul de evidenţă internă, în condiţii de siguranţă, pentru cel puţin 10 ani de la data rambursării integrale a emisiunii corespunzătoare portofoliului de acoperire reflectat în registru, protejat împotriva accesului neautorizat şi împotriva deteriorării sau distrugerii din cauza factorilor externi.

 
CAPITOLUL V
Cerinţe privind structurarea portofoliului de acoperire

 
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
 
   Art. 25. -   Pentru scopurile prezentului capitol, valoarea contabilă totală a portofoliului de acoperire se obţine prin însumarea valorii contabile a activelor primare cu valoarea contabilă a activelor de substituţie prevăzute la art. 26.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Limite aplicabile în structurarea portofoliului de acoperire
 
   Art. 26. -   (1) În aplicarea art. 9 alin. (4) din Lege, active primare ce garantează obligaţiuni care utilizează eticheta "obligaţiune garantată europeană (premium) " pot fi doar activele eligibile potrivit art. 129 alin. (1) lit. a), d) şi f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu luarea în considerare a cerinţei de la art. 9 alin. (5) din Lege. 
   (2) Activele de substituţie ce garantează obligaţiuni care utilizează eticheta "obligaţiune garantată europeană (premium)" trebuie să facă parte din activele eligibile menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) din Lege. 
   (3) Atât activele primare, cât şi activele de substituţie ce garantează obligaţiuni care utilizează eticheta "obligaţiune garantată europeană" trebuie să facă parte din activele eligibile menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) din Lege şi/sau activele eligibile care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, cu luarea în considerare a cerinţei de la art. 9 alin. (5) din Lege şi cu respectarea, în mod corespunzător, a prevederilor care stabilesc limita valorii creditelor pentru investiţii imobiliare în raport cu valorile garanţiilor ipotecare, astfel cum acestea sunt stabilite prin Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (4) În aplicarea art. 9 alin. (9) din Lege, valoarea contabilă a activelor primare trebuie să reprezinte cel puţin 70% din valoarea contabilă totală a portofoliului de acoperire. 
   Art. 27. -   (1) În aplicarea art. 10 alin. (4) lit. b) şi alin. (7) lit. a) din Lege, pentru a fi afectate garantării activelor incluse în portofoliul de acoperire, activele corporale constituite ca garanţii reale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
   a) există o evaluare curentă la valoarea de piaţă sau la o valoare inferioară acesteia ori la valoarea ipotecară sau la o valoare inferioară acesteia; 
   b) evaluarea este efectuată de un evaluator care deţine calificările, capacitatea şi experienţa necesare pentru a efectua evaluarea; şi 
   c) evaluatorul nu participă la procesul de luare a deciziei de acordare a creditului, nu ia în considerare elementele speculative în evaluarea valorii activului corporal constituit ca garanţie reală şi formalizează această valoare într-un mod clar şi transparent. 
   (2) Reevaluarea activelor corporale constituite ca garanţii reale incluse în portofoliul de acoperire se face potrivit prevederilor art. 208 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, cu luarea în considerare, în mod corespunzător, a prevederilor art. 129 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 
   (3) În aplicarea art. 10 alin. (7) lit. b) din Lege, emitentul obţine o opinie juridică externă independentă, cu privire la caracterul executoriu al drepturilor de creanţă deţinute de emitent în raport cu activele eligibile, precum şi la capacitatea sa de a constitui active ca garanţii reale. Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere poate solicita opinia juridică, precum şi suplimentarea sau clarificarea informaţiilor incluse în cadrul acesteia, iar emitentul are obligaţia de a pune la dispoziţia Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţiile solicitate într-un termen de 10 zile lucrătoare. 
   Art. 28. -   (1) În aplicarea prevederilor art. 16 din Lege: 
   a) valoarea contabilă a drepturilor de creanţă aferente activelor de acoperire eligibile în aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, înregistrate faţă de un singur debitor, prin ele însele sau împreună cu valoarea contabilă a drepturilor de creanţă aferente activelor de acoperire eligibile în aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, înregistrate faţă de părţile afiliate acestuia, nu trebuie să depăşească 5% din totalul valorii contabile a activelor de acoperire eligibile în aplicarea art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege incluse în portofoliul de acoperire; 
   b) emitentul se asigură că portofoliul face obiectul unei diversificări adecvate, astfel încât să se evite dependenţa excesivă de orice activ, debitor, sector de activitate sau zonă geografică, care să conducă la acumularea excesivă de riscuri la nivelul portofoliului. În acest sens, gradul de concentrare al activelor de acoperire eligibile potrivit art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege trebuie urmărit cel puţin pe următoarele criterii: 
   (i) localizarea proprietăţii care garantează activul de acoperire; 
   (ii) destinaţia investiţiei imobiliare (rezidenţială sau comercială) reprezentând garanţia aferentă activului de acoperire; 
   (iii) scopul pentru care a fost realizată investiţia imobiliară reprezentând garanţia aferentă activului de acoperire (de exemplu: pentru investiţiile imobiliare rezidenţiale - reşedinţă permanentă sau temporară, proprietate achiziţionată în vederea închirierii; pentru investiţii imobiliare comerciale - spaţiu pentru birouri, spaţiu comercial sau industrial); 
   (iv) sectorul de activitate al debitorului activului de acoperire; 
   (v) tipul de expunere care garantează activul de acoperire (de exemplu: credite, obligaţiuni etc.); 
   (vi) contrapartida expunerii care garantează activul de acoperire (de exemplu: instituţie de credit, administraţie centrală, autoritate locală, bancă centrală etc.); 
   (vii) localizarea contrapartidei expunerii care garantează activul de acoperire. 
   (2) În sensul alin. (1), emitentul prezintă o evaluare a modului în care structurarea portofoliilor sale respectă cerinţele privind diversificarea riscurilor. 
   Art. 29. -   (1) În aplicarea art. 17 alin. (13) din Lege, valoarea totală contabilă a portofoliilor de acoperire ale emitentului afectate garantării tuturor obligaţiunilor garantate nu poate depăşi procentul din valoarea contabilă totală a activelor emitentului, stabilit conform metodologiei prevăzute în anexa C. 
   (2) Valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidenţiale incluse în portofoliul de acoperire nu trebuie să depăşească 80% din valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidenţiale din bilanţul emitentului, eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de acoperire. 
   (3) Valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale incluse în portofoliul de acoperire nu trebuie să depăşească 60% din valoarea contabilă a împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale din bilanţul emitentului, eligibile pentru a fi incluse în portofoliul de acoperire. 
   Art. 30. -   (1) În aplicarea prevederilor art. 18 din Lege, emitentul poate include în portofoliul de acoperire afectat garantării obligaţiunilor garantate instrumente financiare derivate ce îndeplinesc următoarele condiţii: 
   a) contrapartida emitentului să fie de acord cu introducerea în portofoliul de acoperire a instrumentului financiar derivat; 
   b) contrapartida la instrumentul financiar derivat trebuie să fie o instituţie de credit sau o contraparte centrală, aşa cum este definită în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii; 
   c) în cazul în care contrapartida la instrumentul financiar derivat este o instituţie de credit, aceasta trebuie să se califice cel puţin pentru nivelul 3 de calitate a creditului în conformitate cu partea a III-a titlul II cap. 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   d) setul de compensare, aşa cum este definit în art. 272 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ("set de compensare"), nu include instrumente financiare derivate care nu sunt legate de portofoliul de acoperire sau de obligaţiunile garantate. 
   (2) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) lit. a) din Lege, emitentul trebuie să marcheze la piaţă instrumentele financiare derivate utilizate pentru scopurile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Lege şi să documenteze metodologia utilizată pentru marcarea la piaţă. 
   (3) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) lit. b) din Lege, emitentul are obligaţia de a demonstra respectarea condiţiilor prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. a) -d) din Lege, precum şi îndeplinirea cerinţei de la alin. (2) în cadrul documentaţiei prevăzute la art. 18 alin. (2) lit. e) din Lege. 
   (4) Pentru scopurile alin. (3), emitentul întocmeşte o declaraţie de fundamentare, cu o frecvenţă semestrială, la care se ataşează punctul de vedere al agentului şi în cadrul căreia prezintă informaţii privind: 
   a) utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru gestionarea riscului de schimb valutar şi/sau a riscului de rată a dobânzii, precum şi rezultatele evaluării eficacităţii operaţiunii de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire; 
   b) ajustarea volumului contractelor aferente instrumentelor financiare derivate în cazul unei reduceri a riscului acoperit; 
   c) înlocuirea instrumentului de acoperire şi cauza înlocuirii (dacă este cazul); 
   d) modificarea ratingului contrapartidei (dacă este cazul); 
   e) declararea stării de nerambursare a contrapartidei (dacă este cazul); 
   f) înlocuirea contrapartidei, noua contrapartidă şi ratingul noii contrapartide (dacă este cazul); 
   g) eliminarea din portofoliul de acoperire în cazul în care riscul acoperit încetează să mai existe; 
   h) orice altă modificare a informaţiilor prezentate anterior; 
   i) orice altă informaţie relevantă privind operaţiunea de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire. 
   (5) În aplicarea prevederilor art. 18 alin. (4) lit. c) din Lege, în vederea îndeplinirii cerinţei de la art. 18 alin. (2) lit. e) din Lege, emitentul furnizează agentului, la iniţierea operaţiunii de acoperire a riscurilor prin intermediul instrumentelor financiare derivate, informaţiile prevăzute în anexa E la prezentul regulament. 
   Art. 31. -   (1) În aplicarea art. 27 alin. (1) şi (4) din Lege, completarea portofoliului de acoperire se realizează în situaţia prevăzută la art. 27 alin. (1) din Lege, cu îndeplinirea prevederii art. 27 alin. (4) din Lege. 
   (2) Dacă prospectul de emisiune de obligaţiuni garantate sau, după caz, documentul de ofertă conţine criterii de eligibilitate mai stricte decât cele prevăzute de Lege, prevederile relevante se aplică în mod corespunzător.

 
CAPITOLUL VI
Evaluarea şi administrarea riscului de lichiditate
 
   Art. 32. -   În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (7), (8) şi (11) din Lege, emitentul are obligaţia de a asigura menţinerea unui nivel de lichiditate a portofoliului de acoperire care să asigure acoperirea obligaţiilor de plată aferente emisiunii de obligaţiuni garantate realizate pe baza respectivului portofoliu, conform scadenţelor acestora. 
   Art. 33. -   (1) Pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la art. 17 alin. (9) din Lege, emitentul determină pe bază zilnică, pentru următoarele 180 de zile, următorii indicatori: 
   a) intrările de numerar: 
   (i) generate de activele de acoperire; 
   (ii) aferente instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire; şi 
   b) ieşirile de numerar aferente obligaţiilor de plată asociate emisiunii de obligaţiuni garantate realizate pe baza portofoliului de acoperire. 
   (2) În vederea calculării indicatorilor prevăzuţi la alin. (1) lit. a) pct. (i), cu respectarea alin. (6), emitentul apreciază intrările de numerar asociate activului de acoperire pornind de la graficul de rambursare aferent activului, acolo unde este cazul, cu luarea în considerare a oricăror informaţii disponibile de natură să aducă atingere valorii estimate a fluxurilor de numerar. 
   (3) În cazul activelor de acoperire garantate cu active sub formă de expuneri, pe toată perioada derulării contractului de garanţie, scadenţa reziduală a expunerii trebuie să fie cel puţin egală cu scadenţa reziduală a activului garantat. 
   (4) Emitentul trebuie să dispună de proceduri şi politici pentru a asigura reflectarea, în cadrul procesului de estimare a intrărilor de numerar asociate activelor de acoperire, a informaţiilor disponibile de natură să aducă atingere valorii estimate a fluxurilor de numerar. 
   (5) În vederea calculării indicatorului prevăzut la alin. (1) lit. b), emitentul are în vedere: 
   a) ieşirile de numerar aferente obligaţiilor de plată către investitori, stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă, sub forma principalului şi a plăţilor de dobândă; 
   b) plăţile efectuate în ceea ce priveşte instrumentele financiare derivate din portofoliul de acoperire; 
   c) costurile preconizate legate de întreţinere şi administrare în vederea lichidării programului de obligaţiuni garantate, precum şi cele prevăzute la art. 38 lit. b) din Lege. 
   (6) Creanţele neperformante nu sunt avute în vedere la calcularea indicatorilor prevăzuţi la alin. (1). 
   (7) Activele lichide care pot fi utilizate în vederea constituirii şi menţinerii amortizorului de lichiditate sunt limitate doar la cele care, la momentul includerii în portofoliul de acoperire, îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
   a) se califică drept eligibile pentru tranzacţionare şi pentru garantare în operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României, conform art. 6 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/2016 privind activele eligibile pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi acordarea de facilităţi permanente de către Banca Naţională a României; 
   b) se încadrează ca: 
   (i) active de nivel 1, de nivel 2A sau de nivel 2B, în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2015/61 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte cerinţa de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituţiile de credit, sunt evaluate în conformitate cu respectivul regulament delegat şi nu au fost emise de emitent, de întreprinderea-mamă a emitentului, alta decât o entitate din sectorul public care nu este o instituţie de credit, de filiala emitentului sau de o altă filială a întreprinderii-mamă a emitentului sau de o entitate special constituită în scopul securitizării cu care emitentul are legături strânse; sau ca 
   (ii) expuneri pe termen scurt faţă de instituţii de credit care se califică pentru nivelul 1 sau nivelul 2 de calitate a creditului ori depozite pe termen scurt la instituţii de credit care se califică pentru nivelul 1, nivelul 2 sau nivelul 3 de calitate a creditului, în conformitate cu art. 129 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 
   c) nu înregistrează întârziere la plată. 
   Art. 34. -   (1) În aplicarea prevederilor art. 17 alin. (10) din Lege, activele lichide din portofoliul de acoperire utilizate în vederea constituirii şi menţinerii amortizorului de lichiditate în conformitate cu art. 33 pot fi menţinute temporar în portofoliu, atât timp cât este necesar pentru acoperirea deficitului de lichiditate, şi nu sunt luate în calculul: 
   a) indicatorului de supragarantare determinat potrivit art. 42; 
   b) limitei pe care valoarea contabilă a portofoliului de acoperire o are în valoarea contabilă totală a activelor emitentului, determinată potrivit art. 29 alin. (1); 
   c) mediei ponderate a scadenţelor activelor din portofoliul de acoperire, determinată potrivit art. 35; 
   d) valorii portofoliului de acoperire supuse simulărilor de criză, în conformitate cu prevederile secţiunii a 3-a din cap. VII. 
   (2) Emitentul are obligaţia de a elabora o procedură prin care să asigure respectarea cerinţei prevăzute la art. 17 alin. (10) din Lege în ceea ce priveşte caracterul temporar al menţinerii în portofoliu a activelor lichide. În cadrul procedurii emitentul trebuie să includă descrierea proceselor pe care le utilizează pentru a asigura scoaterea din portofoliu a activelor respective imediat ce acestea nu mai sunt necesare acoperirii deficitului de lichiditate. 
   Art. 35. -   (1) În aplicarea art. 27 alin. (3) din Lege, media ponderată a scadenţelor activelor din portofoliul de acoperire, respectiv media ponderată a scadenţelor obligaţiunilor garantate emise în baza respectivului portofoliu se calculează prin împărţirea sumei valorilor actualizate ale fluxurilor de numerar asociate acestora, ponderate în funcţie de scadenţele aferente, la suma valorilor actualizate ale fluxurilor de numerar. 
   (2) Valorile actualizate ale fluxurilor de numerar asociate activelor din portofoliul de acoperire, respectiv ale fluxurilor de numerar asociate obligaţiunilor garantate se calculează conform prevederilor secţiunii a 2-a din cap. VII. 
   (3) Fluxurile de numerar aferente instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire sunt luate în calculul prevăzut la alin. (1).

 
CAPITOLUL VII
Calculul indicatorului de acoperire, al indicatorului de supragarantare şi derularea simulărilor de criză

 
SECŢIUNEA 1
Calculul indicatorului de acoperire
 
   Art. 36. -   (1) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (1) din Lege, emitentul se asigură că valoarea portofoliului de acoperire, calculată potrivit art. 37, este cel puţin egală în orice moment cu valoarea datoriilor aferente obligaţiunilor garantate emise în baza respectivului portofoliu, calculată potrivit art. 41. 
   (2) În sensul alin. (1), emitentul calculează indicatorul de acoperire ca raport între valoarea portofoliului de acoperire, calculată potrivit art. 37, şi valoarea datoriilor aferente obligaţiunilor garantate, calculată potrivit art. 41. 
   Art. 37. -   Pentru scopurile calculării indicatorului de acoperire prevăzut la art. 36, valoarea portofoliului de acoperire se calculează prin însumarea următoarelor valori: 
   a) valoarea activelor primare, determinată conform prevederilor art. 38; 
   b) valoarea activelor de substituţie incluse în portofoliul de acoperire, determinată conform prevederilor art. 38; 
   c) valoarea activelor lichide, determinată conform prevederilor art. 39; 
   d) valoarea instrumentelor financiare derivate, determinată conform art. 40. 
   Art. 38. -   (1) În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. a) şi b), cu respectarea alin. (3) din prezentul articol, activele primare şi activele de substituţie eligibile în temeiul art. 10 alin. (1) lit. a) din Lege, înscrise în Registrul de evidenţă internă, se iau în calculul indicatorului de acoperire în limita: 
   a) în cazul activelor de acoperire garantate cu active corporale: 
   (i) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior şi 80% din valoarea proprietăţii aduse în garanţie, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidenţiale; 
   (ii) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior şi 60% din valoarea proprietăţii aduse în garanţie, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale; 
   b) în cazul activelor de acoperire garantate cu active sub formă de expuneri, valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea contabilă a expunerii. 
   (2) În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. a) şi b), cu respectarea alin. (3) din prezentul articol, activele primare şi activele de substituţie eligibile în temeiul art. 10 alin. (1) lit. b) din Lege, înscrise în Registrul de evidenţă internă, se iau în calculul indicatorului de acoperire în limita: 
   a) în cazul activelor de acoperire garantate cu active corporale: 
   (i) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior şi 80% din valoarea proprietăţii aduse în garanţie, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile rezidenţiale; 
   (ii) valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului, valoarea principalului drepturilor de ipotecă combinate cu orice drept de ipotecă anterior şi 60% din valoarea proprietăţii aduse în garanţie, pentru activele de natura împrumuturilor garantate cu bunuri imobile comerciale; 
   b) în cazul activelor de acoperire garantate cu active sub formă de expuneri, valorii celei mai mici dintre valoarea contabilă a activului şi valoarea contabilă a expunerii. 
   (3) Pentru scopurile art. 37, creanţele neperformante sunt luate în calcul cu valoare nulă. 
   Art. 39. -   În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. c), valoarea activelor lichide incluse în portofoliul de acoperire, luată în considerare pentru scopurile calculării indicatorului de acoperire, este valoarea contabilă a acestora. 
   Art. 40. -   În vederea determinării valorilor prevăzute la art. 37 lit. d) şi art. 41 lit. b), instrumentele financiare derivate sunt luate în considerare cu valoare nulă. 
   Art. 41. -   În aplicarea prevederilor art. 36, valoarea luată în calculul indicatorului de acoperire a datoriilor aferente obligaţiunilor garantate care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de acoperire se determină prin însumarea următoarelor elemente: 
   a) valoarea contabilă a obligaţiilor de plată către investitori, stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă, sub forma principalului şi a plăţilor de dobândă; 
   b) valoarea instrumentelor financiare derivate, determinată conform art. 40; 
   c) costurile preconizate legate de întreţinere şi administrare în vederea lichidării programului de obligaţiuni garantate, precum şi cele prevăzute la art. 38 lit. b) din Lege.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Calculul indicatorului de supragarantare
 
   Art. 42. -   În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 17 alin. (2) din Lege, emitentul se asigură că indicatorul de supragarantare calculat ca pondere a valorii actualizate a elementelor componente ale portofoliului de acoperire, determinate potrivit art. 43, în valoarea actualizată a obligaţiilor de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligaţiuni garantate în baza respectivului portofoliu, determinată potrivit art. 46, este cel puţin egal cu valoarea acestuia prevăzută în prospect sau, după caz, în documentul de ofertă care atestă condiţiile emisiunii, care nu poate fi mai mică decât valorile prevăzute la art. 17 alin. (3) şi (4) din Lege. 
   Art. 43. -   În sensul art. 42, valoarea actualizată a elementelor componente ale portofoliului de acoperire se determină prin însumarea următoarelor valori: 
   a) valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente activelor primare şi activelor de substituţie, calculată potrivit art. 44 şi 47; 
   b) valoarea instrumentelor financiare derivate, calculată potrivit art. 45. 
   Art. 44. -   (1) La determinarea valorii menţionate la art. 43 lit. a) se iau în calcul fluxurile de numerar asociate elementelor respective, determinate cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (2) - (4) şi cu luarea în considerare a prevederilor alin. (2) al prezentului articol. 
   (2) Pentru scopurile art. 42, creanţele neperformante sunt luate în calcul cu valoare nulă. 
   Art. 45. -   (1) În vederea determinării valorii prevăzute la art. 43 lit. b) şi art. 46 lit. b), valoarea instrumentelor financiare derivate incluse în portofoliul de acoperire, luată în considerare pentru scopurile calculării indicatorului de supragarantare, este valoarea obţinută prin marcarea la piaţă de către emitent a instrumentelor financiare derivate, potrivit art. 30 alin. (2), aşa cum aceasta este verificată de către agent în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) lit. e) din Lege. 
   (2) În cazul în care valoarea obţinută prin marcarea la piaţă de către emitent a instrumentelor financiare derivate este negativă, reprezentând o datorie a emitentului faţă de contrapartida sa, această valoare majorează valoarea obligaţiilor de plată aferente emisiunii. 
   Art. 46. -   În sensul art. 42, valoarea luată în calculul indicatorului de supragarantare a obligaţiilor de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligaţiuni garantate care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de acoperire se determină prin însumarea următoarelor elemente: 
   a) valoarea actualizată a fluxurilor de numerar aferente obligaţiilor de plată către investitori, stabilite conform prospectului sau documentului de ofertă, sub forma principalului şi a plăţilor de dobândă; 
   b) valoarea instrumentelor financiare derivate; 
   c) valoarea actualizată a costurilor preconizate legate de întreţinere şi administrare în vederea lichidării programului de obligaţiuni garantate, precum şi cele prevăzute la art. 38 lit. b) din Lege. 
   Art. 47. -   (1) În vederea determinării valorii actualizate a elementelor componente ale portofoliului de acoperire, menţionate la art. 42, şi a valorii actualizate a obligaţiilor de plată asumate prin realizarea emisiunii de obligaţiuni garantate care, potrivit Legii, trebuie acoperite din portofoliul de acoperire, menţionate la art. 42, fluxurile de numerar calculate potrivit art. 44 şi 46 se actualizează folosind curbele de randament pentru ofertele swap pentru monede specifice. 
   (2) În cazul în care pentru o anumită monedă fie nu există lichiditate pe piaţă, fie curbele de randament pentru ofertele swap nu sunt relevante sau nu există, se pot folosi curbe de randament, bazate pe date obţinute din partea firmelor specializate din domeniu, care trebuie prezentate în mod explicit de către emitent împreună cu justificarea pentru utilizarea acestora din urmă.

 
SECŢIUNEA a 3-a
Simulări de criză

 
SUBSECŢIUNEA 1
Dispoziţii comune
 
   Art. 48. -   (1) În aplicarea art. 17 alin. (5) şi (6) din Lege, emitentul trebuie să se asigure că pe întreaga durată de viaţă a obligaţiunilor garantate valoarea actualizată a portofoliului de acoperire afectat garantării nu este mai mică decât valoarea actualizată a obligaţiilor de plată asumate prin emisiunea de obligaţiuni garantate, determinate în urma simulărilor de criză. 
   (2) În scopul prevăzut la alin. (1), portofoliul de acoperire afectat obligaţiunilor garantate, respectiv obligaţiile de plată asumate prin emisiunea de obligaţiuni garantate trebuie supuse, cel puţin lunar, unor simulări de criză, luând în considerare cel puţin următorii factori: 
   a) schimbări în curbele de randament relevante pentru emisiunea de obligaţiuni garantate, în conformitate cu prevederile subsecţiunii a 2-a; 
   b) schimbări în cursul de schimb aferent valutelor, în conformitate cu prevederile subsecţiunii a 3-a; 
   c) deteriorarea calităţii activelor-suport bazată pe date istorice; 
   d) modificări ale comportamentului de plată aferent activelorsuport bazate pe date istorice cu privire la rambursările anticipate; 
   e) scăderea preţurilor aferente pieţelor imobiliare, precum şi o eventuală scădere a sumelor obţinute prin executări silite, bazate pe date istorice. 
   (3) Pentru factorii prevăzuţi la alin. (2) lit. c), d) şi e), precum şi pentru alţi factori de risc utilizaţi, emitentul are obligaţia de a documenta modul în care aceştia sunt luaţi în considerare în cadrul simulărilor de criză şi implicaţiile lor asupra cerinţei de acoperire prevăzute la alin. (1), cu luarea în considerare a prevederilor cap. IV din titlul II al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (4) În cazul în care, ca urmare a efectuării simulărilor de criză, în cazul unuia sau al mai multor scenarii de criză se constată că valoarea actualizată a portofoliului de acoperire este mai mică decât valoarea actualizată a obligaţiilor de plată asumate prin emisiunea de obligaţiuni garantate, diferenţa aferentă scenariului din care a rezultat cea mai mare valoare va fi compensată prin includerea în portofoliu a unor active eligibile.

 
SUBSECŢIUNEA a 2-a
Simularea impactului schimbărilor ratei dobânzii asupra valorilor actualizate
 
   Art. 49. -   (1) Pentru a determina impactul modificărilor bruşte ale ratelor de dobândă, curbele de randament utilizate pentru calculul valorii actualizate vor fi mutate succesiv în sens crescător şi descrescător în conformitate cu prevederile alin. (2). 
   (2) În sensul alin. (1), impactul şocului de modificare a ratei dobânzii este de +/- 3,5 puncte procentuale. 
   (3) Noile valori actualizate se calculează utilizând noile curbe de randament, obţinute conform alin. (1), pentru toate elementele incluse în calculul valorii actualizate. 
   (4) Prevederile art. 50 se aplică pentru conversia în moneda naţională a noilor valori actualizate, obţinute conform alin. (3), aferente elementelor în valută.

 
SUBSECŢIUNEA a 3-a
Simularea impactului schimbărilor cursului de schimb asupra valorilor actualizate
 
   Art. 50. -   (1) Pentru fiecare valută se calculează poziţia valutară netă ca diferenţă între valorile actualizate ale activelor în valută din portofoliul de acoperire şi ale datoriilor în valută, utilizând noile dimensiuni ale valorilor actualizate calculate potrivit art. 49. 
   (2) Dacă diferenţa calculată la alin. (1) este pozitivă, se ia în considerare o scădere a ratelor de schimb curente, respectiv o depreciere a valutelor respective cu procentul prevăzut la alin. (4) lit. b). 
   (3) Dacă diferenţa calculată la alin. (1) este negativă, se ia în considerare o creştere a ratelor de schimb curente, respectiv o apreciere a valutelor respective cu procentul prevăzut la alin. (4) lit. a). 
   (4) Dimensiunea şocului static aplicabil ratelor de schimb este următoarea: 
   a) o creştere de 35,5% a ratelor de schimb ale monedelor aparţinând statelor Uniunii Europene; o creştere de 40,9% pentru USD şi 52,6% pentru alte valute; sau 
   b) o scădere cu 35,5% în ratele de schimb ale monedelor aparţinând statelor Uniunii Europene; o scădere de 40,9% pentru USD şi 52,6% pentru alte valute. 
   Art. 51. -   Emitentul trebuie să estimeze valoarea instrumentelor financiare derivate în urma schimbărilor ratelor dobânzii şi ale cursului de schimb cu dimensiuni similare celor specificate la art. 49 şi 50 şi să documenteze valorile obţinute.

 
CAPITOLUL VIII
Cerinţe de raportare

 
SECŢIUNEA 1
Cerinţe privind raportările, date de referinţă şi date de transmitere a raportărilor
 
   Art. 52. -   (1) În aplicarea art. 18 alin. (3) şi art. 34 din Lege, emitentul raportează către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere informaţiile prevăzute în anexa B, formularele B.1-B.5 şi informaţiile prevăzute în anexa E la prezentul regulament. 
   (2) În cazul în care emitentul face obiectul aplicării unei acţiuni de rezoluţie, emitentul raportează informaţiile menţionate la alin. (1) şi către Banca Naţională a României - Direcţia rezoluţie bancară. 
   (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul obligaţiunilor garantate emise în cadrul structurilor intragrup de obligaţiuni garantate puse în comun, menţionate la art. 15 din Lege. Pentru obligaţiunile emise la nivel extern, emitentul poate îndeplini obligaţia de raportare către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere prin transmiterea unui link către rapoartele publicate, referitoare la toate obligaţiunile garantate emise la nivel intern ale grupului. Emitentul furnizează aceste informaţii cel puţin pe bază agregată. 
   Art. 53. -   (1) Emitentul transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) pentru următoarele date de referinţă: 
   a) pentru raportarea trimestrială: 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie şi 31 decembrie; 
   b) pentru raportarea anuală: 31 decembrie. 
   (2) Emitentul transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţiile prevăzute la art. 52 alin. (1) la următoarele date de transmitere: 
   a) raportare trimestrială: 20 de zile calendaristice de la data de referinţă a raportării; 
   b) raportare anuală: 1 martie. 
   (3) În cazul în care data de transmitere este o sărbătoare legală sau o zi de sâmbătă sau duminică, emitentul va transmite informaţiile în următoarea zi lucrătoare. 
   (4) În plus faţă de datele de transmitere menţionate la alin. (2), emitentul transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţiile prevăzute în anexa B, formularele B.1-B.5 şi informaţiile prevăzute în anexa E la prezentul regulament: 
   a) la cererea Băncii Naţionale a României; 
   b) în termen de 30 de zile de la data realizării unei emisiuni de obligaţiuni garantate, însoţite de evaluarea agentului asupra măsurii în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de reglementările emise de Banca Naţională a României în aplicarea acesteia, referitoare la structurarea portofoliului de acoperire şi la condiţiile de eligibilitate ale elementelor componente ale acestuia. 
   (5) Emitentul transmite informaţiile către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere exclusiv în format electronic, având ataşată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, prin reţeaua de comunicaţii interbancare a Băncii Naţionale a României (RCI), în conformitate cu specificaţiile tehnice comunicate de Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere. 
   (6) În termenul prevăzut la alin. (4) lit. b), emitentul transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere evaluarea menţionată la art. 28 alin. (2). 
   (7) În cazul în care, potrivit prezentului regulament, se transmit Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere informaţii şi documente ce cuprind date de identificare ale unor persoane juridice, acestea vor conţine şi codul LEI, dacă persoanele respective deţin un astfel de identificator.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Formatul şi frecvenţa raportării
 
   Art. 54. -   (1) Emitentul transmite către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere următoarele formulare, cu o frecvenţă trimestrială: 
   a) anexa B, formularul B.2 - Informaţii financiare privind obligaţiunile garantate emise; 
   b) anexa B, formularul B.3 - Informaţii privind garantarea; 
   c) anexa B, formularul B.4 - Informaţii privind lichiditatea; 
   d) anexa B, formularul B.5 - Informaţii privind structurarea portofoliului; 
   e) anexa E. 
   (2) Emitentul transmite către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, cu o frecvenţă anuală, formularul B.1 - Informaţii financiare generale despre emitent cu relevanţă pentru activitatea de emitere de obligaţiuni garantate din anexa B la prezentul regulament. 
   Art. 55. -   În cadrul formularelor, cu excepţia cazurilor în care se specifică altfel, valorile elementelor în valută se convertesc în moneda naţională la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României în data de referinţă. 
   Art. 56. -   Agentul transmite trimestrial Băncii Naţionale a României - Direcţia supraveghere, în termen de 20 de zile calendaristice de la sfârşitul perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. d) şi g) din Lege.

 
CAPITOLUL IX
Cerinţe de publicare
 
   Art. 57. -   (1) În aplicarea art. 33 din Lege, emitentul are obligaţia să întocmească şi să publice pe site-ul propriu rapoartele trimestriale prevăzute în anexa B, formularele B.2-B.6, până cel târziu în a 20-a zi a lunii următoare trimestrului pentru care sunt întocmite. 
   (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se publică însoţite de certificarea agentului faţă de conţinutul acestora. 
   (3) Emitentul are obligaţia de a transmite electronic o copie a rapoartelor prevăzute în anexa B, formularul B.6, şi a certificării prevăzute la alin. (2) şi către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, însoţită de certificarea agentului prevăzută la art. 32 alin. (1) lit. f) din Lege.

 
CAPITOLUL X
Dispoziţii tranzitorii
 
   Art. 58. -   Obligaţiunile ipotecare emise în baza prevederilor Legii nr. 304/2015 privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, astfel cum acestea erau aplicabile la data la care au fost emise, nu fac obiectul cerinţelor prevăzute la art. 15 alin. (4), art. 16, 17, 19, 25-28, art. 30 alin. (3) - (5), art. 32, 33, 36-41, 42-47 şi art. 52 alin. (3) din prezentul regulament.

 
CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale
 
   Art. 59. -   (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
   (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă: 
   a) Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind activitatea de emisiune de obligaţiuni ipotecare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 11 martie 2016; 
   b) Norma Băncii Naţionale a României nr. 19/2006 privind categoriile de active eligibile pentru suplimentarea portofoliului şi substituirea de credite ipotecare din portofoliu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 11 septembrie 2006. 
   (3) Anexele A-E fac parte integrantă din prezentul regulament.

 
*
 
    Prezentul regulament transpune art. 6 alin. (2) subparagraful (2), alin. (5) - (8), art. 8 subparagraful. (1), art. 10, art. 11 alin. (2), art. 14 alin. (2) subparagraful (1) şi alin. (3), art. 15 alin. (2) - (6) şi alin. (8), art. 16 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a) şi c), art. 21 şi art. 32 alin. (1) din Directiva (UE) 2019/2.162 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind emisiunea de obligaţiuni garantate şi supravegherea publică a obligaţiunilor garantate şi de modificare a Directivelor 2009/65/CE şi 2014/59/UE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 328 din 18 decembrie 2019.


Vedeţi Anexele A-E ale prezentului Regulament.