Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 16 din 4.noi.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1108 17.noi.2022
Intrare în vigoare la 17.noi.2022
Hotărârea nr. 16/2022 privind radierea Societăţii FINBIZ INVESTIŢII IFN - S.A. din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/14.650 din 22.09.2022 privind propunerea de radiere din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii FINBIZ INVESTIŢII IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. VI/1.198 din 27.01.2022, încheiat în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 15.11.2021-19.11.2021,
luând act de faptul că Societatea FINBIZ INVESTIŢII IFN - S.A. nu a respectat prevederile:

 1. art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 15 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 36 alin. (1), (2) şi (3), art. 37, art. 39 alin. (1) lit. b), f), h) şi i), art. 41, 44, 46 şi 47 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. art. 1444 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) coroborate cu cele ale art. 1444 alin. (3) lit. b) şi art. 152 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. art. 18 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. pct. 85 din secţiunea 7, Principii generale de raportare financiară, din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. pct. 274 alin. (1) coroborat cu pct. 411 şi 412 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conţinutul contului 2511 - Conturi de plăţi;
 7. pct. 279 şi 280 din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. pct. 354 din cadrul cap. VII Contabilizarea operaţiunilor din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare,

pentru următoarele fapte:

 • încasarea unor sume de la clienţi în vederea garantării obligaţiilor asumate de aceştia prin intermediul unor contracte de credit şi utilizate pentru finanţarea activităţii proprii a instituţiei, activitate care reprezintă, în fapt, atragere de depozite de la public;
 • necomunicarea către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere a modificărilor intervenite în situaţia instituţiei financiare nebancare referitoare la majorarea capitalului social, modificări în structura acţionariatului, în structura Consiliului de administraţie, precum şi numirea unui nou auditor statutar;
 • acordarea de împrumuturi administratorilor/directorului general şi societăţilor la care aceştia sunt administratori ori deţin o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris în condiţii mai favorabile decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane;
 • numirea membrilor comitetului de audit de către Consiliul de administraţie al instituţiei;
 • prezentarea neconformă cu realitatea a informaţiilor din balanţa de verificare şi, implicit, a datelor prezentate în raportările către Banca Naţională a României;
 • utilizarea de către instituţie a unor conturi specifice activităţii instituţiilor de plată/de credit şi care nu sunt prevăzute în cadrul planului de conturi aplicabil instituţiilor financiare nebancare, respectiv 2511 - Conturi de plăţi şi 2533 - Depozite colaterale;
 • capitalizarea dobânzii şi creanţelor restante, ceea ce conduce la denaturarea realităţii privind încasarea acestora, a evidenţierii dobânzilor/creditelor restante şi a constituirii de provizioane de risc de credit, a creşterii excesive a expunerii faţă de debitori, a veniturilor, precum şi a cheltuielilor instituţiei;
 • neutilizarea conturilor extrabilanţiere pentru evidenţierea angajamentelor asumate de instituţia financiară nebancară potrivit contractelor în cazul creditelor acordate sub forma liniilor de credit sau al celor ce pot fi utilizate în una sau mai multe tranşe,

fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu dispoziţiile art. 58 coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 26.10.2022, h o t ă r ă ş t e:

Art. 1.

Se radiază din Registrul general Instituţii Financiare Nebancare Societatea FINBIZ INVESTIŢII IFN - S.A., cu sediul social în municipiul Braşov, str. Ioan V. Socec nr. 77, judeţul Braşov, înmatriculată la oficiul registrului comerţului cu nr. J8/1098/2014, având codul unic de înregistrare 33441798, înscrisă în Registrul general Instituţii Financiare Nebancare la secţiunea k) - Activităţi multiple de creditare cu nr. RG-PJR-08-110288 din 8.09.2014 şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare.

Art. 2.

Societatea FINBIZ INVESTIŢII IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3.

Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.