Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 1 din 14.feb.2023
Monitorul Oficial, Partea I 167 27.feb.2023
Intrare în vigoare la 27.feb.2023
Ordinul nr. 1/2023 privind completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1) şi art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 39 şi 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I.

Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 96 şi 96 bis din 10 februarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

  1. La articolul 1 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
    " b1) Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021;".
  2. Anexa nr. 1 se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Anexa "Reglementări contabile conforme cu directivele europene" la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023.
ANEXA Nr. 1

 
COMPLETĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010
 
   - După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V1 "Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit", cuprinzând punctele 571-5716, cu următorul cuprins: 
   "
CAPITOLUL V1
Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit

 
SECŢIUNEA 1
Categorii de instituţii raportoare
 
   571.  
(1) În funcţie de criteriile de mărime, instituţiile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în patru categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi entităţi mari. 
   (2) Microentităţile sunt instituţiile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 1.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10. 
   (3) Entităţile mici sunt instituţiile care nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 17.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 
   (4) Entităţile mijlocii sunt instituţiile care nu se încadrează în categoria microentităţilor sau entităţilor mici şi care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   (5) Entităţile mari sunt instituţiile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   572.  
(1) Totalul activelor menţionat la pct. 571 constă în valoarea totală a activelor bilanţiere prezentate în situaţia poziţiei financiare potrivit IFRS. 
   (2) Cifra de afaceri netă menţionată la pct. 571 are înţelesul de «venituri din activitatea curentă», în accepţiunea IFRS.

 
SECŢIUNEA 2
Definiţii legate de raportarea informaţiilor referitoare la impozitul pe profit
 
   573.  
(1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii: 
   a) «societate-mamă finală» înseamnă o instituţie care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi; 
   b) «situaţii financiare anuale consolidate» înseamnă situaţiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entităţi economice; 
   c) «jurisdicţie fiscală» înseamnă un stat sau o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce priveşte impozitul pe profit; 
   d) «instituţie autonomă» înseamnă o instituţie care nu face parte dintr-un grup. 
   (2) În sensul pct. 574-5710, prin termenul «venituri» se înţelege: 
   a) «venituri din activitatea curentă», în accepţiunea IFRS, în cazul în care situaţiile financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri sunt întocmite potrivit IFRS; sau 
   b) «venituri», în accepţiunea cadrului de raportare financiară aplicabil la întocmirea situaţiilor financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri, pentru celelalte cazuri decât cele de la lit. a).

 
SECŢIUNEA 3
Instituţiile şi sucursalele care au obligaţia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit
 
   574.  
(1) Societăţile-mamă finale care intră sub incidenţa prezentelor reglementări, ale căror venituri consolidate au depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
   (2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când venitul consolidat total al acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate. 
   (3) Instituţiile autonome care intră sub incidenţa prezentelor reglementări, ale căror venituri au depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale individuale, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
   (4) O instituţie autonomă nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când venitul total al acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare. 
   575. Obligaţiile de raportare prevăzute la pct. 574 nu se aplică instituţiilor autonome sau societăţilor-mamă finale şi entităţilor lor afiliate în cazul în care aceste entităţi, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, îşi au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru al Uniunii Europene şi în nicio altă jurisdicţie fiscală. 
   576. Obligaţiile de raportare prevăzute la pct. 574 nu se aplică instituţiilor autonome şi societăţilor-mamă finale care sunt instituţii de credit. 
   577.  
(1) Filialele mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 571 alin. (4) şi (5), care intră sub incidenţa prezentelor reglementări şi care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru al Uniunii Europene, atunci când veniturile consolidate au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare consolidate, au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
   (2) Atunci când informaţiile sau raportul respectiv nu sunt disponibile, filiala solicită societăţii sale mamă finale să îi furnizeze toate informaţiile necesare pentru a-i permite să îşi îndeplinească obligaţiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informaţiile solicitate, filiala întocmeşte, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile, obţinute sau dobândite, pe care aceasta le deţine, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
   (3) Filialele mijlocii şi mari nu mai fac obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci când venitul consolidat total al societăţii-mamă finale la data bilanţului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate. 
   578.  
(1) Sucursalele din România înfiinţate de instituţii care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru al Uniunii Europene au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau instituţia autonomă menţionată la alin. (6) lit. a), în ceea ce priveşte cel mai recent dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. 
   (2) În cazul în care informaţiile sau raportul respectiv nu sunt disponibile, persoana sau persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile de publicitate menţionate la pct. 5715 alin. (2) solicită societăţii-mamă finale sau instituţiei autonome menţionate la alin. (6) lit. a) să le furnizeze toate informaţiile necesare pentru a le permite să îşi îndeplinească obligaţiile. 
   (3) În cazul în care nu sunt furnizate toate informaţiile solicitate, sucursala întocmeşte, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile pe care aceasta le deţine, le-a obţinut sau le-a dobândit, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-mamă finală sau instituţia autonomă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
   (4) Obligaţiile de raportare stabilite la prezentul punct se aplică numai sucursalelor a căror cifră de afaceri netă a depăşit pragul indicat la pct. 571 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. 
   (5) O sucursală supusă obligaţiilor de raportare în temeiul prezentului punct nu mai face obiectul acestor obligaţii atunci când cifra sa de afaceri netă scade sub pragul indicat la pct. 571 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. 
   (6) Unei sucursale i se aplică regulile prevăzute la prezentul punct numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii: 
   a) instituţia care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu este reglementată de legislaţia unui stat membru al Uniunii Europene şi ale cărui venituri consolidate au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare din ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate, fie o instituţie autonomă ale cărei venituri au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare; şi 
   b) societatea-mamă finală menţionată la lit. a) nu are o filială mijlocie sau mare, astfel cum se menţionează la pct. 577. 
   (7) O sucursală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct în cazul în care criteriul prevăzut la alin. (6) lit. a) încetează să mai fie îndeplinit timp de două exerciţii financiare consecutive. 
   579. Obligaţiile de raportare stabilite la pct. 577 şi 578 nu se aplică în cazul în care un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o instituţie autonomă care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru al Uniunii Europene într-un mod coerent cu pct. 5711-5713 şi îndeplineşte următoarele criterii: 
   a) este pus la dispoziţia publicului, gratuit şi într-un format de raportare electronică cu citire automată: 
   (i) pe site-ul internet al respectivei societăţi-mamă finale sau al instituţiei autonome respective; 
   (ii) în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Uniunii; 
   (iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul; şi 
   b) identifică denumirea şi sediul social ale unei filiale sau denumirea şi adresa unei sucursale care intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru al Uniunii Europene, care a publicat un raport în conformitate cu pct. 5714 alin. (1). 
   5710. Filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispoziţiilor de la pct. 577 şi 578 au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludării cerinţelor de raportare stabilite în prezentul capitol.

 
SECŢIUNEA 4
Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
 
   5711.  
(1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul pct. 574-5710 include informaţii cu privire la toate activităţile instituţiei autonome sau ale societăţii-mamă finale, inclusiv activităţile tuturor entităţilor afiliate consolidate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar în cauză. 
   (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) cuprind: 
   a) numele şi identificatorul (codul LEI) societăţii-mamă finale sau instituţiei autonome, în situaţia în care societatea-mamă sau instituţia autonomă dispune de acesta, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale societăţii-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 413 I din 12.10.2021, cu actualizările ulterioare ale acestora («Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale»); pentru cazurile în care în cadrul raportului se prezintă informaţii referitoare la alte entităţi, identificatorul entităţilor (codul LEI), în situaţia în care entităţile dispun de acesta; 
   b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora; 
   c) numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă; 
   d) veniturile, care trebuie calculate ca: 
   (i) venituri, astfel cum sunt definite de IFRS-uri, în cazul în care situaţiile financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri sunt întocmite potrivit IFRS, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate; sau 
   (ii) venituri, în accepţiunea cadrului de raportare financiară aplicabil la întocmirea situaţiilor financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate, pentru celelalte cazuri decât cele de la subpct. (i); 
   e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e); 
   f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către instituţii şi sucursale, în jurisdicţia fiscală relevantă; 
   g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exerciţiului financiar în cauză de către instituţii şi sucursale în jurisdicţia fiscală relevantă; şi 
   h) cuantumul rezultatului acumulat la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză. 
    În sensul lit. d), veniturile includ tranzacţiile cu părţi afiliate. 
    În sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activităţile unei instituţii din exerciţiul financiar relevant şi nu includ impozite amânate sau provizioane pentru obligaţii fiscale incerte. 
    În sensul lit. g), impozitele plătite includ impozitele reţinute la sursă plătite de alte entităţi în ceea ce priveşte plăţile către entităţi şi sucursale din cadrul unui grup. 
    În sensul lit. h), rezultatul acumulat se referă la suma profiturilor din exerciţiile financiare anterioare şi din exerciţiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce priveşte sucursalele, rezultatul acumulat este cel al instituţiei care a deschis sucursala. 
   (3) Informaţiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instrucţiunilor de raportare menţionate în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului «Raportul pentru fiecare ţară în parte», cu modificările ulterioare. 
   (4) Informaţiile menţionate la alin. (2) şi (3) sunt prezentate utilizând un model comun şi formate de raportare electronică cu citire automată. 
   (5) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3) separat pentru fiecare stat membru al Uniunii Europene. 
   (6) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale şi prezintă aceste informaţii separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul şi la data de 1 martie a exerciţiului financiar precedent, a fost menţionată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale. 
   (7) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3) în mod agregat pentru alte jurisdicţii fiscale. 
   (8) Informaţiile se atribuie fiecărei jurisdicţii fiscale relevante pe baza sediului sau a existenţei unui sediu comercial fix sau a unei activităţi economice permanente care, având în vedere activităţile grupului sau ale instituţiei autonome, poate face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în jurisdicţia fiscală respectivă. 
   (9) În cazul în care activităţile mai multor entităţi afiliate pot face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicţii fiscale, informaţiile atribuite jurisdicţiei fiscale respective reprezintă suma informaţiilor referitoare la astfel de activităţi ale fiecărei entităţi afiliate şi ale sucursalelor lor în jurisdicţia fiscală respectivă. 
   (10) Nicio informaţie privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicţii fiscale. 
   (11) Una sau mai multe informaţii specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a instituţiilor la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicaţie motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia. 
   (12) Toate informaţiile omise în temeiul alin. (11) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult 5 ani de la data omisiunii iniţiale. 
   (13) Nu pot fi omise niciodată informaţiile referitoare la jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menţionate la alin. (6). 
   (14) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicaţii cu privire la orice discrepanţă semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) şi g), ţinând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exerciţiile financiare anterioare. 
   5712.  
(1) Moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă finale sau situaţiile financiare anuale individuale ale instituţiei autonome. Acest raport se publică în moneda utilizată în situaţiile financiare. 
   (2) Totuşi, în cazul menţionat la pct. 577 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala îşi publică situaţiile financiare anuale. 
   (3) Pragurile menţionate la pct. 577 şi 578 se convertesc într-o sumă echivalentă în moneda naţională a oricărei ţări terţe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată. 
   5713. În raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit se precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu pct. 5711 alin. (2) sau (3).

 
SECŢIUNEA 5
Publicarea şi accesibilitatea
 
   5714.  
(1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia menţionate la pct. 574-5710 se publică în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii. 
   (2) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia publicate de instituţii în conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispoziţia publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul pe site-ul internet: 
   a) al instituţiei, atunci când se aplică pct. 574; 
   b) al filialei sau al unei entităţi afiliate, atunci când se aplică pct. 577; sau 
   c) al sucursalei sau al instituţiei care a deschis sucursala sau al unei entităţi afiliate, atunci când se aplică pct. 578. 
   (3) Raportul menţionat la pct. 574 şi pct. 577-5710 şi, după caz, declaraţia menţionată la pct. 577 şi 578 rămân accesibile pe site-ul internet în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi.

 
SECŢIUNEA 6
Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea şi asigurarea accesului la raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
 
   5715.  
(1) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale societăţilor-mamă finale sau ale instituţiilor autonome menţionate la pct. 574, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 574-5714. 
   (2) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la pct. 577, precum şi persoana sau persoanele desemnate să efectueze formalităţile de publicitate în condiţiile legii, pentru sucursalele menţionate la pct. 578, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu pct. 574-5713, şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 5714.

 
SECŢIUNEA 7
Declaraţia auditorului statutar
 
   5716. În raportul de audit trebuie să se menţioneze dacă, pentru exerciţiul financiar anterior exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare care fac obiectul auditului, instituţia a avut obligaţia, în temeiul pct. 574-5710, de a publica un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu pct. 5714."

 
ANEXA Nr. 2

 
COMPLETĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015
 
   1. La punctul 2, după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins: 
   " a2) Directiva (UE) 2021/2.101 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2021 de modificare a Directivei 2013/34/UE în ceea ce priveşte prezentarea, de către anumite întreprinderi şi sucursale, de informaţii privind impozitul pe profit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 429 din data de 1 decembrie 2021;". 
   2. După capitolul VI se introduce un nou capitol, capitolul VI1 "Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit", cuprinzând punctele 2531-25315, cu următorul cuprins: 
   "
CAPITOLUL VI1
Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit

 
SECŢIUNEA 1
Categorii de instituţii raportoare
 
   2531.  
(1) În funcţie de criteriile de mărime, instituţiile prevăzute de prezentele reglementări se grupează în patru categorii, astfel: microentităţi; entităţi mici; entităţi mijlocii şi entităţi mari. 
   (2) Microentităţile sunt instituţiile care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 1.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 10. 
   (3) Entităţile mici sunt instituţiile care nu se încadrează în categoria microentităţilor şi care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 17.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50. 
   (4) Entităţile mijlocii sunt instituţiile care nu se încadrează în categoria microentităţilor sau entităţilor mici şi care, la data bilanţului, nu depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   (5) Entităţile mari sunt instituţiile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii: 
   a) totalul activelor: 88.500.000 lei; 
   b) cifra de afaceri netă: 177.000.000 lei; 
   c) numărul mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. 
   2532.  
(1) Totalul activelor menţionat la pct. 2531 constă în valoarea totală a activelor bilanţiere reprezentată de suma posturilor 1-12 de la «Activ» din formatul bilanţului prevăzut la pct. 31. 
   (2) Cifra de afaceri netă menţionată la pct. 2531 este reprezentată de suma următoarelor posturi din formatul specific al contului de profit şi pierdere, prevăzut la pct. 68: 1. Dobânzi de primit şi venituri asimilate, 3. Venituri privind titlurile, 4. Venituri din comisioane, 6. Profit net sau pierdere netă din operaţiuni financiare şi 7. Alte venituri din exploatare.

 
SECŢIUNEA 2
Definiţii legate de raportarea informaţiilor referitoare la impozitul pe profit
 
   2533.  
(1) În înţelesul prezentului capitol se aplică următoarele definiţii: 
   a) «societate-mamă finală» înseamnă o instituţie care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi; 
   b) «situaţii financiare anuale consolidate» înseamnă situaţiile financiare care sunt întocmite de o societate-mamă a unui grup, în care activele, datoriile, capitalurile proprii, veniturile şi cheltuielile sunt prezentate ca fiind cele ale unei singure entităţi economice; 
   c) «jurisdicţie fiscală» înseamnă un stat sau o jurisdicţie nestatală care are autonomie fiscală în ceea ce priveşte impozitul pe profit; 
   d) «instituţie autonomă» înseamnă o instituţie care nu face parte dintr-un grup. 
   (2) În sensul pct. 2534-2539, prin termenul «venituri» se înţelege: 
   a) «cifra de afaceri netă», calculată potrivit pct. 2532 alin. (2), în cazul în care respectivele venituri se determină pe baza situaţiilor financiare anuale individuale întocmite potrivit prezentelor reglementări; sau 
   b) «venituri din activitatea curentă», în accepţiunea IFRS, în cazul în care situaţiile financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri sunt întocmite potrivit IFRS; sau 
   c) «venituri», în accepţiunea cadrului de raportare financiară aplicabil la întocmirea situaţiilor financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri, pentru celelalte cazuri decât cele de la lit. a) şi b).

 
SECŢIUNEA 3
Instituţiile şi sucursalele care au obligaţia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit
 
   2534.  
(1) Societăţile-mamă finale care intră sub incidenţa prezentelor reglementări, ale căror venituri consolidate au depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale consolidate, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
   (2) O societate-mamă finală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (1) atunci când venitul consolidat total al acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate. 
   (3) Instituţiile autonome care intră sub incidenţa prezentelor reglementări, ale căror venituri au depăşit la data bilanţului lor, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile lor financiare anuale individuale, au obligaţia să întocmească, să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
   (4) O instituţie autonomă nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la alin. (3) atunci când venitul total al acesteia la data bilanţului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare. 
   2535. Obligaţiile de raportare prevăzute la pct. 2534 nu se aplică instituţiilor autonome sau societăţilor-mamă finale şi entităţilor lor afiliate în cazul în care aceste entităţi, inclusiv sucursalele lor, sunt stabilite, îşi au sediul comercial fix sau au o activitate economică permanentă pe teritoriul unui singur stat membru şi în nicio altă jurisdicţie fiscală. 
   2536.  
(1) Filialele mijlocii şi mari, aşa cum sunt definite la pct. 2531 alin. (4) şi (5), care intră sub incidenţa prezentelor reglementări şi care sunt controlate de către o societate-mamă finală care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru, atunci când veniturile consolidate au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare consolidate, au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind respectiva societate-mamă finală pentru cel mai recent dintre respectivele două exerciţii financiare consecutive. 
   (2) Atunci când informaţiile sau raportul respectiv nu sunt disponibile, filiala solicită societăţii sale mamă finale să îi furnizeze toate informaţiile necesare pentru a-i permite să îşi îndeplinească obligaţiile în temeiul alin. (1). În cazul în care societatea-mamă finală nu furnizează toate informaţiile solicitate, filiala întocmeşte, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile, obţinute sau dobândite, pe care aceasta le deţine, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-mamă finală a acesteia nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
   (3) Filialele mijlocii şi mari nu mai fac obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct atunci când venitul total consolidat al societăţii-mamă finale la data bilanţului său scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate. 
   2537.  
(1) Sucursalele din România înfiinţate de instituţii care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit privind societatea-mamă finală sau instituţia autonomă menţionată la alin. (6) lit. a), în ceea ce priveşte cel mai recent dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. 
   (2) În cazul în care informaţiile sau raportul respectiv nu sunt disponibile, persoana sau persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile de publicitate menţionate la pct. 25314 alin. (2) solicită societăţii-mamă finale sau instituţiei autonome menţionate la alin. (6) lit. a) să le furnizeze toate informaţiile necesare pentru a le permite să îşi îndeplinească obligaţiile. 
   (3) În cazul în care nu sunt furnizate toate informaţiile solicitate, sucursala întocmeşte, publică şi asigură accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, care conţine toate informaţiile pe care aceasta le deţine, le-a obţinut sau le-a dobândit, precum şi o declaraţie care indică faptul că societatea-mamă finală sau instituţia autonomă nu a pus la dispoziţie informaţiile necesare. 
   (4) Obligaţiile de raportare stabilite la prezentul punct se aplică numai sucursalelor a căror cifră de afaceri netă a depăşit pragul indicat la pct. 2531 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. 
   (5) O sucursală supusă obligaţiilor de raportare în temeiul prezentului punct nu mai face obiectul acestor obligaţii atunci când cifra sa de afaceri netă scade sub pragul indicat la pct. 2531 alin. (3), pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive. 
   (6) Unei sucursale i se aplică obligaţiile de raportare prevăzute la prezentul punct numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele criterii: 
   a) instituţia care a deschis sucursala este fie o entitate afiliată unui grup a cărui societate-mamă finală nu este reglementată de legislaţia unui stat membru şi ale cărui venituri consolidate au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare din ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare anuale consolidate, fie o instituţie autonomă ale cărei venituri au depăşit la data bilanţului său, pentru fiecare dintre ultimele două exerciţii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflectă în situaţiile sale financiare; şi 
   b) societatea-mamă finală menţionată la lit. a) nu are o filială mijlocie sau mare, astfel cum se menţionează la pct. 2536. 
   (7) O sucursală nu mai face obiectul obligaţiilor de raportare stabilite la prezentul punct în cazul în care criteriul prevăzut la alin. (6) lit. a) încetează să mai fie îndeplinit timp de două exerciţii financiare consecutive. 
   2538. Obligaţiile de raportare stabilite la pct. 2536 şi 2537 nu se aplică în cazul în care un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit de o societate-mamă finală sau de o instituţie autonomă care nu intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru într-un mod coerent cu pct. 25310-25312 şi îndeplineşte următoarele criterii: 
   a) este pus la dispoziţia publicului, gratuit şi într-un format de raportare electronică cu citire automată: 
   (i) pe site-ul internet al respectivei societăţi-mamă finale sau al instituţiei autonome respective; 
   (ii) în cel puţin una dintre limbile oficiale ale Uniunii; 
   (iii) în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul; şi 
   b) identifică denumirea şi sediul social ale unei filiale sau denumirea şi adresa unei sucursale care intră sub incidenţa legislaţiei unui stat membru, care a publicat un raport în conformitate cu pct. 25313 alin. (1). 
   2539. Filialele sau sucursalele care nu fac obiectul dispoziţiilor de la pct. 2536 şi 2537 au obligaţia să publice şi să asigure accesul la un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit în cazul în care aceste filiale sau sucursale servesc exclusiv obiectivului eludării cerinţelor de raportare stabilite în prezentul capitol.

 
SECŢIUNEA 4
Conţinutul raportului privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
 
   25310.  
(1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit care trebuie prezentat în temeiul pct. 2534-2539 include informaţii cu privire la toate activităţile instituţiei autonome sau ale societăţii-mamă finale, inclusiv activităţile tuturor entităţilor afiliate consolidate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar în cauză. 
   (2) Informaţiile menţionate la alin. (1) cuprind: 
   a) numele şi identificatorul (codul LEI) societăţii-mamă finale sau instituţiei autonome, în situaţia în care societatea-mamă sau instituţia autonomă dispune de acesta, exerciţiul financiar în cauză, moneda utilizată pentru prezentarea raportului şi, după caz, o listă a tuturor filialelor consolidate în situaţiile financiare ale societăţii-mamă finale, pentru exerciţiul financiar relevant, stabilite în Uniune sau în jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale; pentru cazurile în care în cadrul raportului se prezintă informaţii referitoare la alte entităţi, identificatorul entităţilor (codul LEI), în situaţia în care entităţile dispun de acesta; 
   b) o scurtă descriere a naturii activităţilor acestora; 
   c) numărul de salariaţi în echivalent normă întreagă; 
   d) veniturile, care trebuie calculate ca: 
   (i) suma cifrei de afaceri nete, determinată potrivit pct. 2532 alin. (2), a altor venituri din exploatare, a veniturilor din interese de participare, cu excepţia dividendelor primite de la entităţile afiliate, a veniturilor din alte investiţii şi credite care fac parte din activele imobilizate, a altor dobânzi de încasat şi a altor venituri similare enumerate la pct. 68, în cazul în care respectivele venituri se determină pe baza situaţiilor financiare anuale individuale întocmite potrivit prezentelor reglementări; sau 
   (ii) venituri, astfel cum sunt definite de IFRS-uri, în cazul în care situaţiile financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri sunt întocmite potrivit IFRS, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate; sau 
   (iii) venituri, în accepţiunea cadrului de raportare financiară aplicabil la întocmirea situaţiilor financiare pe baza cărora se determină respectivele venituri, cu excepţia ajustărilor de valoare şi a dividendelor primite de la entităţi afiliate, pentru celelalte cazuri decât cele de la subpct. (i) şi (ii); 
   e) cuantumul profitului sau pierderii brut(e); 
   f) cuantumul impozitului pe profit acumulat în cursul exerciţiului financiar în cauză, care reprezintă cheltuielile curente cu impozitele recunoscute în ceea ce priveşte profiturile sau pierderile impozabile din exerciţiul financiar în cauză de către instituţii şi sucursale, în jurisdicţia fiscală relevantă; 
   g) cuantumul impozitului pe profit plătit în numerar, care reprezintă cuantumul impozitului pe profit plătit în cursul exerciţiului financiar în cauză de către instituţii şi sucursale în jurisdicţia fiscală relevantă; şi 
   h) cuantumul rezultatului acumulat la sfârşitul exerciţiului financiar în cauză. 
    În sensul lit. d), veniturile includ tranzacţiile cu părţi afiliate. 
    În sensul lit. f), cheltuielile curente cu impozitele se referă doar la activităţile unei instituţii din exerciţiul financiar relevant şi nu includ provizioane pentru obligaţii fiscale incerte. 
    În sensul lit. g), impozitele plătite includ impozitele reţinute la sursă plătite de alte entităţi în ceea ce priveşte plăţile către entităţi şi sucursale din cadrul unui grup. 
    În sensul lit. h), rezultatul acumulat se referă la suma profiturilor din exerciţiile financiare anterioare şi din exerciţiul financiar în cauză, cu privire la distribuirea cărora nu s-a decis încă. În ceea ce priveşte sucursalele, rezultatul acumulat este cel al instituţiei care a deschis sucursala. 
   (3) Informaţiile enumerate la alin. (2) pot fi raportate pe baza instrucţiunilor de raportare menţionate în anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.049/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului «Raportul pentru fiecare ţară în parte», cu modificările ulterioare. 
   (4) Informaţiile menţionate la alin. (2) şi (3) sunt prezentate utilizând un model comun şi formate de raportare electronică cu citire automată. 
   (5) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare stat membru. 
   (6) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3), separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul, se află pe lista din anexa I la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale şi prezintă aceste informaţii separat pentru fiecare jurisdicţie fiscală care, la data de 1 martie a exerciţiului financiar pentru care urmează să se întocmească raportul şi la data de 1 martie a exerciţiului financiar precedent, a fost menţionată în anexa II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale. 
   (7) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit prezintă, de asemenea, informaţiile menţionate la alin. (2) sau (3) în mod agregat pentru alte jurisdicţii fiscale. 
   (8) Informaţiile se atribuie fiecărei jurisdicţii fiscale relevante pe baza sediului sau a existenţei unui sediu comercial fix sau a unei activităţi economice permanente care, având în vedere activităţile grupului sau ale instituţiei autonome, poate face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în jurisdicţia fiscală respectivă. 
   (9) În cazul în care activităţile mai multor entităţi afiliate pot face obiectul obligaţiei de a plăti impozit pe profit în cadrul unei singure jurisdicţii fiscale, informaţiile atribuite jurisdicţiei fiscale respective reprezintă suma informaţiilor referitoare la astfel de activităţi ale fiecărei entităţi afiliate şi ale sucursalelor lor în jurisdicţia fiscală respectivă. 
   (10) Nicio informaţie privind o anumită activitate nu este atribuită simultan mai multor jurisdicţii fiscale. 
   (11) Una sau mai multe informaţii specifice care trebuie prezentate în mod normal în conformitate cu alin. (2) sau (3) pot fi omise temporar din raport în cazul în care prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziţiei comerciale a instituţiilor la care se referă raportul. Orice omisiune este indicată în mod clar în raport, împreună cu o explicaţie motivată în mod corespunzător privind motivele acesteia. 
   (12) Toate informaţiile omise în temeiul alin. (11) sunt făcute publice într-un raport ulterior privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit, în termen de cel mult 5 ani de la data omisiunii iniţiale. 
   (13) Nu pot fi omise niciodată informaţiile referitoare la jurisdicţiile fiscale incluse în anexele I şi II la Concluziile Consiliului privind lista UE revizuită a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, astfel cum sunt menţionate la alin. (6). 
   (14) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit poate include, dacă este cazul la nivelul grupului, o prezentare generală care să ofere explicaţii cu privire la orice discrepanţă semnificativă dintre cuantumurile prezentate în temeiul alin. (2) lit. f) şi g), ţinând seama, după caz, de cuantumurile corespunzătoare referitoare la exerciţiile financiare anterioare. 
   25311.  
(1) Moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care sunt prezentate situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă finale sau situaţiile financiare anuale individuale ale instituţiei autonome. Acest raport se publică în moneda utilizată în situaţiile financiare. 
   (2) Totuşi, în cazul menţionat la pct. 2536 alin. (2), moneda utilizată în raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este moneda în care filiala îşi publică situaţiile financiare anuale. 
   (3) Pragurile menţionate la pct. 2536 şi 2537 se convertesc într-o sumă echivalentă în moneda naţională a oricărei ţări terţe relevante prin aplicarea cursului de schimb valabil la data de 21 decembrie 2021, rotunjită la mia cea mai apropiată. 
   25312. În raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit se precizează dacă a fost elaborat în conformitate cu pct. 25310 alin. (2) sau (3).

 
SECŢIUNEA 5
Publicarea şi accesibilitatea
 
   25313.  
(1) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia menţionate la pct. 2534-2539 se publică în termen de 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul, în condiţiile legii. 
   (2) Raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi declaraţia publicate de instituţii în conformitate cu alin. (1) sunt puse la dispoziţia publicului gratuit, în limba română, în termen de cel mult 12 luni de la data bilanţului exerciţiului financiar pentru care este întocmit raportul pe site-ul internet: 
   a) al instituţiei, atunci când se aplică pct. 2534; 
   b) al filialei sau al unei entităţi afiliate, atunci când se aplică pct. 2536; sau 
   c) al sucursalei sau al instituţiei care a deschis sucursala sau al unei entităţi afiliate, atunci când se aplică pct. 2537. 
   (3) Raportul menţionat la pct. 2534 şi pct. 2536-2539 şi, după caz, declaraţia menţionată la pct. 2536 şi 2537 rămân accesibile pe site-ul internet în cauză pentru o perioadă de cel puţin 5 ani consecutivi.

 
SECŢIUNEA 6
Responsabilitatea pentru întocmirea, publicarea şi asigurarea accesului la raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit
 
   25314.  
(1) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale societăţilor-mamă finale sau ale instituţiilor autonome menţionate la pct. 2534, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a asigura faptul că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit, publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 2534-25313. 
   (2) Membrii organelor administrative, de conducere şi de supraveghere ale filialelor menţionate la pct. 2536, precum şi persoana sau persoanele desemnate să efectueze formalităţile de publicitate în condiţiile legii, pentru sucursalele menţionate la pct. 2537, care acţionează în limitele competenţelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea colectivă de a se asigura, făcând uz optim de cunoştinţele şi mijloacele de care dispun, că raportul privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit este întocmit într-un mod coerent sau conform, după caz, cu pct. 2534-25312 şi că este publicat şi pus la dispoziţie în conformitate cu pct. 25313.

 
SECŢIUNEA 7
Declaraţia auditorului statutar
 
   25315. În raportul de audit trebuie să se menţioneze dacă, pentru exerciţiul financiar anterior exerciţiului financiar pentru care au fost întocmite situaţiile financiare care fac obiectul auditului, instituţia a avut obligaţia, în temeiul pct. 2534-2539, de a publica un raport privind informaţiile referitoare la impozitul pe profit şi, în caz afirmativ, dacă raportul a fost publicat în conformitate cu pct. 25315."