Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Hotărâre nr. 3 din 10.mar.2023
Monitorul Oficial, Partea I 265 30.mar.2023
Intrare în vigoare la 30.mar.2023
Hotărârea nr. 3/2023 privind radierea Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A. din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare

Luând în considerare aspectele consemnate în Nota nr. VI/5/2.100 din 9.02.2023 privind propunerea de radiere din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare a Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A. şi, implicit, interzicerea desfăşurării activităţii de creditare, întocmită în baza constatărilor consemnate în Raportul de supraveghere nr. VI/5/18.396 din 28.11.2022, încheiat în urma acţiunii de supraveghere desfăşurate în perioada 10.10.2022-21.10.2022, 
    luând act de faptul că Societatea DELTA FINANCE IFN - S.A. nu a respectat prevederile: 
   - art. 26 alin. (2) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 39 alin. (1) lit. g) şi art. 45 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 53 alin. (1) din acelaşi regulament; 
   - art. 31 alin. (3) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale art. 15319 teza întâi din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 14 alin. (1) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a DELTA FINANCE IFN - S.A., aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 22.03.2022; 
   - art. 1432 alin. (4) din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale pct. 5.3.1 teza întâi din Actul constitutiv al Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A., forma actualizată la data de 14.04.2022, coroborate cu pct. 5.4.1 teza întâi din acelaşi act constitutiv, cele ale art. 14 alin. (3) şi art. 17 lit. a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a DELTA FINANCE IFN - S.A., aprobat în şedinţa Consiliului de administraţie al instituţiei financiare nebancare din data de 22.03.2022, coroborate cu art. 18 alin. (1) din acelaşi regulament, cu luarea în considerare a definiţiei prevăzute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 79 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 143 alin. (4) şi ale art. 1432 alin. (4) primele două teze din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 55 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 1371 alin. (3) prima teză din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu art. 6 alin. (3) Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 31 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 70 alin. (2), art. 74 alin. (1) şi art. 75 alin. (1) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 3 lit. b) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 40/2022*) privind aplicarea unei sancţiuni şi dispunerea de măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A.; 
   - art. 3 lit. d) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 40/2022 privind aplicarea unei sancţiuni şi dispunerea de măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A.; 
   - art. 1 lit. a) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 108/2022*) privind dispunerea unor măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A.; 
   *) Ordinele prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 40/2022 şi nr. 108/2022 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
 
   - art. 1 lit. b) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 108/2022 privind dispunerea unor măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A.; 
   - art. 1 lit. d) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 108/2022 privind dispunerea unor măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A.; 
   - art. 31 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, art. 68 alin. (3) prima teză din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile ultimului paragraf al cap. 9 "Competenţe de aprobare emitere garanţii/credite" din Norma de garantare/creditare persoane juridice/ed. 4, aprobată de către Consiliul de administraţie în şedinţa din data de 22.03.2022, 
    pentru următoarele fapte: 
   - netransmiterea către Banca Naţională a României - Direcţia supraveghere, potrivit reglementărilor emise de banca centrală, a documentelor aferente modificării intervenite în situaţia instituţiei financiare nebancare cu privire la numirea fostului director general, aspect care a condus la neevaluarea adecvării persoanei desemnate în funcţia de director general; 
   - nedesemnarea unui conducător în perioada 1.06.2022-17.08.2022, precum şi necomunicarea unor informaţii actualizate către autoritatea de supraveghere şi către oficiul registrului comerţului cu privire la persoanele care ocupau, în fapt, poziţii de conducere a instituţiei financiare nebancare, respectiv perpetuarea deficienţelor cu privire la cadrul de administrare a societăţii verificate, din perspectiva modului de asigurare a conducerii acesteia, inclusiv menţionarea eronată, în contractele de mandat ale persoanelor desemnate în calitate de conducător, încheiate în data de 12.08.2022, a unei hotărâri ulterioare a Adunării generale extraordinare a acţionarilor, respectiv cea din data de 17.08.2022, fapte generatoare de riscuri legale, de conformitate, operaţionale şi reputaţionale (unele deficienţe similare fiind consemnate şi în rapoartele de supraveghere anterioare); 
   - asumarea de atribuţii de conducere executivă a societăţii de către preşedintele Consiliului de administraţie, în perioada 1.06.2022-17.08.2022, prin semnarea unor scrisori de garanţie/acte adiţionale de modificare a unor scrisori de garanţie existente în portofoliul instituţiei verificate, cu menţinerea în conţinutul actelor juridice indicate a referirilor la persoana unui director general, precum şi semnarea în numele DELTA FINANCE IFN - S.A. a unui contract de împrumut de consumaţie (în scopul susţinerii activităţii curente) de către o persoană care nu avea calitatea de a angaja răspunderea instituţiei financiare nebancare; 
   - nesepararea responsabilităţilor în cadrul instituţiei financiare nebancare, aspect de natură să conducă la deficienţe privind modul de organizare şi exercitare a controlului intern la nivelul instituţiei, precum şi la manifestarea unor situaţii de conflicte de interese, prin asumarea de atribuţii pe linia conducerii executive a societăţii de către preşedintele Consiliului de administraţie; 
   - delegarea parţială a atribuţiilor de conducere de la Consiliul de administraţie către ultimii conducători ai instituţiei financiare nebancare, aspect rezultat din evaluarea contractelor de mandat încheiate cu persoanele anterior menţionate; 
   - încheierea cu Societatea DELTA FINANCE IFN - S.A. a unui contract de muncă de către unul dintre administratorii instituţiei financiare nebancare; 
   - depăşirea limitei reglementate a indicatorului constând în expunere mare, pentru datele de 31.07.2022 şi 31.08.2022, şi raportarea eronată a indicatorului constând în expunere mare, pentru data de 31.08.2022; 
   - neîndeplinirea măsurii dispuse, de către banca centrală, la art. 3 lit. b) din cadrul Ordinului prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 40/2022, anterior precizat, având în vedere că nu a fost evaluat cadrul normativ privind controlul intern în sensul identificării cauzelor ce au condus la deficienţele constatate în cadrul raportului de supraveghere înregistrat la Direcţia supraveghere cu nr. VI/5/939 din 21.01.2022, respectiv persistenţa deficienţei constând în desemnarea cu atribuţii de director general a unei persoane care nu a fost supusă evaluării băncii centrale în vederea aprecierii îndeplinirii cerinţelor prevăzute de art. 20 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi care, potrivit actului constitutiv/hotărârii organelor statutare, nu a fost desemnată în calitate de conducător al Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A. în sensul reglementat prin definiţia cuprinsă la art. 5 lit. b) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare; 
   - neîndeplinirea măsurii dispuse, de către banca centrală, la art. 3 lit. d) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 40/2022, anterior indicat, având în vedere că nu au fost corectate înregistrările eronate din cuprinsul Registrului deliberărilor Consiliului de administraţie şi al Registrului deliberărilor Adunării generale a acţionarilor, precum şi persistenţa deficienţei privind modul de ţinere a evidenţei înregistrărilor deciziilor Adunării generale a acţionarilor a Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A.; 
   - nerespectarea termenului de implementare a măsurii dispuse la art. 1 lit. a) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 108/2022 privind dispunerea unor măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A., în ceea ce priveşte asigurarea conducerii instituţiei de către două persoane cu reputaţie şi experienţă adecvate până la data de 31.07.2022, având în vedere că desemnarea conducătorilor instituţiei financiare nebancare a fost efectuată în data de 17.08.2022; 
   - nerespectarea termenului de implementare a măsurii dispuse la art. 1 lit. b) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 108/2022 privind dispunerea unor măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A., referitoare la transmiterea băncii centrale a unor documente privind capacitatea de susţinere a participaţiei acţionarilor semnificativi până la data de 31.07.2022, având în vedere că astfel de documente, privind unul dintre acţionarii semnificativi, au fost transmise prin Adresa înregistrată în data de 16.08.2022 la Direcţia supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României (fără a fi remise documente justificative pentru ceilalţi doi acţionari semnificativi de la acea dată); 
   - nerespectarea termenului de implementare a măsurii dispuse la art. 1 lit. d) din Ordinul prim-viceguvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 108/2022 privind dispunerea unor măsuri Societăţii DELTA FINANCE IFN - S.A., respectiv data de 31.07.2022, având în vedere efectuarea unei misiuni de audit intern în perioada 1.08.2022-8.08.2022 pentru evaluarea cadrului intern de organizare şi administrare la nivelul instituţiei financiare nebancare, precum şi îndeplinirea parţială a acestei măsuri, în condiţiile în care raportul de audit nu a vizat deficienţa, consemnată în Raportul de supraveghere nr. VI/5/9.415 din 23.06.2022, constând în nerespectarea principiului asigurării independenţei auditorului intern; 
   - emiterea, în data de 12.07.2022, de către Societatea DELTA FINANCE IFN - S.A., a unei scrisori de garanţie a cărei valoare, în cuantum de 3.074.823,37 lei, reprezenta la acea dată expunere mare, fără aprobarea Consiliului de administraţie al instituţiei, 
    fapte ce intră sub incidenţa prevederilor art. 59 alin. (1) lit. a), c) şi d) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în conformitate cu dispoziţiile art. 58, coroborat cu art. 59 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 59 alin. (6) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Parlamentului României nr. 19/2019 pentru numirea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
 
    Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa din data de 1 martie 2023, h o t ă r ă ş t e:
 
   Art. 1. -   Se radiază din Registrul general şi din Registrul special Instituţii Financiare Nebancare Societatea DELTA FINANCE IFN - S.A., cu sediul social în Bucureşti, str. Măguricea nr. 24, et. 5, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comerţului sub nr. J40/12241/2018, având codul unic de înregistrare 39797795, înscrisă în Registrul general şi în Registrul special Instituţii Financiare Nebancare cu nr. RG-PJR-41-110344 din data de 14.02.2019, respectiv nr. RS-PJR-41-110136 din data de 17.02.2022, şi, implicit, se interzice acestei societăţi desfăşurarea activităţii de creditare. 
   Art. 2. -   Societatea DELTA FINANCE IFN - S.A. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 3. -   Prezenta hotărâre îşi produce efectele începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.