Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 6 din 20.apr.2023
Monitorul Oficial, Partea I 396 9.mai.2023
Intrare în vigoare la 9.mai.2023
Ordinul nr. 6/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative emise de Banca Naţională a României

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 22 alin. (1) şi ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 41 alin. (1) şi ale art. 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative şi ale art. 39 şi 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I.

Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 şi 383 bis din 13 mai 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II.

Anexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 şi 96 bis din 10 februarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III.

Anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 şi 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. IV.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică după cum urmează:

  1. prevederile art. I se aplică începând cu raportarea contabilă anuală aferentă exerciţiului financiar al anului 2022;
  2. prevederile art. II se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2022, cu excepţia prevederilor pct. 2 lit. a) din anexa nr. 2, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului ordin;
  3. prevederile art. III se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2022, cu excepţia prevederilor pct. 6, 7 şi 10 din anexa nr. 3 la prezentul ordin, care se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023.


ANEXA Nr. 1

 
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 2/2020
 
   1. La capitolul II "Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", la punctul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Formatul formularului aferent codului 20 - Contul de profit sau pierdere este următorul:

 

20 - lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Exerciţiul financiar
Precedent încheiat
A B 1 2
Venituri din dobânzi (poz.041 + 051 + 080 + 085) 010
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat 051
Venituri din dobânzi aferente altor active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120 + 140 + 145) 090
(Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
(Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere) 150
Venituri din dividende (poz.191 + 192) 160
Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 191
Venituri din dividende aferente investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate (poz.193 + 194) 192
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost 193
Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 194
Venituri din taxe şi comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231 + 241 + 260 + 270) 220
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net 231
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 241
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net 260
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea altor active şi datorii financiare care nu sunt evaluate la valoareajustă prin profit sau pierdere, net 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 287
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net 290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz.010-090-150 + 160 + 200- 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350) 355
(Cheltuieli administrative) (poz.370 + 380) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative), din care: 380
(Cheltuieli privind utilităţile), din care: 381
(Cheltuieli privind consumul de energie) 382
(Cheltuieli privind consumul de gaze naturale) 383
(Contribuţii în numerar la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor)*) 385
(Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400 + 410 + 420) 390
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale) 400
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă investiţiilor imobiliare) 410
(Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale) 420
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426 + 427) 425
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net 426
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net 427
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz. 435 + 440 + 450) 430
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluţie şi la schemele de garantare a depozitelor) *) 435
(Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente şi garanţii date) 440
(Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane) 450
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz.481 + 491) 460
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global) 481
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din 491
reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor în filiale, asocieri în participaţie şi entităţi asociate) 510
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530 + 540 + 550 + 560 + 570) 520
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale) 530
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investiţiilor imobiliare) 540
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial) 550
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale) 560
(Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare) 570
Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere 580
Venituri totale 585
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte 600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz.010-090-150 + 160 + 200­210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350­ 360-385-390 + 425-430-460-510-520 + 580 + 600) 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue), din care: 620
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit) 623
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 626
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620) 630
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare (poz.650-660) 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte), din care: 660
(Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit) 663
(-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 666
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI (poz.630 + 640) 670


Administrator,
Numele şi prenumele
Semnătura
. . . . . . . . . .
Întocmit
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
. . . . . . . . . .
Nr. de înregistrare în organismul profesional
. . . . . . . . . .

   *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 1.01.2019 - 31.12.2019.
 
    Raportarea contabilă anuală este semnată de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar ale acestora. 
    Calitatea persoanei care a întocmit raportarea contabilă anuală se completează astfel: 
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; 
   - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România. 
    Raportarea contabilă anuală se semnează şi de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării instituţiei de credit." 
   2. La capitolul II "Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", punctul 3 alineatul (5), după formatul formularului de raportare anuală cod 30 - "Date informative la data de 31 decembrie..........", referirile la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul ştiinţei şi al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299 din 27 octombrie 2012, se înlocuiesc cu referiri la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1.197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificaţiilor tehnice şi a modalităţilor în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2.152 al Parlamentului European şi al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere şi de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020." 
   3. La capitolul II "Reguli specifice de întocmire a raportării contabile anuale şi formatul formularelor de raportare contabilă anuală, aplicabile instituţiilor de credit", la punctul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " (2) Formatul formularelor aferente codului 40 - Situaţia imobilizărilor necorporale şi corporale este următorul:

 
Situaţia amortizării imobilizărilor necorporale şi corporale

 

40 B - lei -
Elemente de imobilizări Cod poziţie Sold iniţial Amortizare în cursul anului1) Reducerea/eliminarea în cursul anului a valorii amortizării2) Amortizare la sfârşitul anului
A B 1 2 3 4
I. Imobilizări necorporale, din care: 200
Alte imobilizări necorporale 201
II. Imobilizări corporale, din care: 202
Terenuri şi amenajări de terenuri 203
Construcţii 204
Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 205
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 206
Investiţii imobiliare 207

   1) Se cuprind şi creşterile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun creditarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate.  
   2) Se cuprind şi reducerile rezultate din reevaluare sau alte operaţiuni care presupun debitarea conturilor aferente amortizării activelor imobilizate."
 
   4. La capitolul III "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 2, corespondenţa cu planul de conturi a formularului "Contul de profit sau pierdere (cod 20)" se completează cu corespondenţa aferentă unor noi poziţii, cu următorul cuprins:

 

Cod poziţie Coloana Plan de conturi
381 1 şi 2 6342
382 1 şi 2 63421
383 1 şi 2 63423
585 1 şi 2 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 741 + 742 + 744 + 746 + 747 + 748 + 749 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 781
623 1 şi 2 ex. 693
626 1 şi 2 - ex. 793
663 1 şi 2 ex. 693
666 1 şi 2 - ex. 793

   5. La capitolul III "Corespondenţa cu planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit", punctul 2, corespondenţa cu planul de conturi a poziţiilor 620 şi 660 din formularul "Contul de profit sau pierdere (cod 20)" se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"Cod poziţie Coloana Plan de conturi
620 1 şi 2 ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 - ex. 791 - ex. 793
660 1 şi 2 ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 - ex. 791 - ex. 793"

ANEXA Nr. 2

 
MODIFICĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010
 
   1. La capitolul II "Prevederi referitoare la situaţiile financiare anuale (individuale) ale instituţiilor de credit", după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins: 
   " 231. Instituţiile vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţiile financiare anuale, în termenele prevăzute de prezentele reglementări. În vederea depunerii situaţiilor financiare anuale, instituţiile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau care poate fi descărcat de pe serverul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro." 
   2. La capitolul VII, punctul 210 se modifică după cum urmează: 
   a) Denumirea planşei de conturi "Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Planul de conturi pentru instituţiile care aplică IFRS". 
   b) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi, denumirea contului 6342 "Cheltuieli privind energia şi apa" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 6342 Cheltuieli privind utilităţile". 
   c) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi, la contul 6342 "Cheltuielile privind utilităţile" se introduc patru noi conturi sintetice de gradul III, după cum urmează: 
   " A 63421 - Cheltuieli privind consumul de energie 
    A 63422 - Cheltuieli privind consumul de apă 
    A 63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 
    A 63424 - Cheltuieli privind alte utilităţi." 
   d) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează: 
   " A 693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit". 
   e) La clasa 7 "Venituri", denumirea grupei 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Venituri din impozitul pe profit". 
   f) La clasa 7 "Venituri", grupa 79 - Venituri din impozitul pe profit, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează: 
   " P 793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit". 
   3. La capitolul VII, punctul 212 se modifică după cum urmează: 
   a) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi, denumirea contului 6342 "Cheltuieli privind energia şi apa" se modifică după cum urmează: "6342 «Cheltuieli privind utilităţile»" şi va avea următorul cuprins: 
   " 6342 - cheltuieli privind consumul de energie, apă, gaze naturale şi alte utilităţi." 
   b) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu stocurile, lucrările şi serviciile executate de terţi, la contul 6342 "Cheltuieli privind utilităţile" se introduc patru noi conturi sintetice de gradul III: 
   " 63421 - Cheltuieli privind consumul de energie 
    63422 - Cheltuieli privind consumul de apă 
    63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 
    63424 - Cheltuieli privind alte utilităţi." 
   c) La Clasa 6 "Cheltuieli", grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit, se introduce un cont sintetic de gradul I, cu următorul cuprins: 
   " 693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 
    693 - cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal." 
   d) La clasa 7 "Venituri", denumirea grupei 79 "Venituri din impozitul pe profit amânat" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " Grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit". 
   e) La clasa 7 "Venituri", grupa 79 - Venituri din impozitul pe profit, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, cu următorul cuprins: 
   " 793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 
    793 - venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal."

 
ANEXA Nr. 3

 
MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 6/2015
 
   1. La capitolul V "Aprobarea, semnarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale consolidate", după punctul 240 se introduce un nou punct, punctul 2401, cu următorul cuprins: 
   " 2401. Entităţile vor depune la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor situaţiile financiare anuale, în formatul şi în termenele prevăzute de prezentele reglementări, însoţite de formularul «Date informative» şi formularul «Situaţia activelor imobilizate», în formatul stabilit de Banca Naţională a României. Formatul electronic al situaţiilor financiare anuale conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor. Programul de asistenţă este pus la dispoziţie, gratuit, de unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau poate fi descărcat de pe serverul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, de la adresa www.anaf.ro." 
   2. La capitolul VIII "Planul de conturi", punctul 410 se modifică după cum urmează: 
   a) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi, denumirea contului 6342 "Cheltuieli privind energia şi apa" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   " 6342 Cheltuieli privind utilităţile". 
   b) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi, la contul 6342 "Cheltuieli privind utilităţile" se introduc patru noi conturi sintetice de gradul III, după cum urmează: 
   " A 63421 - Cheltuieli privind consumul de energie 
    A 63422 - Cheltuieli privind consumul de apă 
    A 63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 
    A 63424 - Cheltuieli privind alte utilităţi." 
   c) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, după cum urmează: 
   " A 693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit." 
   d) La clasa 7 "Venituri", după grupa 78 - Venituri din operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit se introduce o nouă grupă, grupa 79 "Venituri din impozitul pe profit", după cum urmează: 
   " Grupa 79 - Venituri din impozitul pe profit 
    P 793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit." 
   3. La capitolul VIII "Planul de conturi", punctul 412 se modifică după cum urmează: 
   a) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi, denumirea contului "6342 Cheltuieli privind energia şi apa" se modifică după cum urmează: "6342 Cheltuieli privind utilităţile" şi va avea următorul cuprins: 
   " 6342 - cheltuieli privind consumul de energie, apă, gaze naturale şi alte utilităţi." 
   b) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 63 - Cheltuieli cu materialele, lucrările şi serviciile executate de terţi, contul 6342 "Cheltuieli privind utilităţile", se introduc patru conturi sintetice de gradul III, după cum urmează: 
   " 63421 - Cheltuieli privind consumul de energie 
    63422 - Cheltuieli privind consumul de apă 
    63423 - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 
    63424 - Cheltuieli privind alte utilităţi." 
   c) La clasa 6 "Cheltuieli", grupa 69 - Cheltuieli cu impozitul pe profit şi alte impozite, se introduce un nou cont sintetic de gradul I, cu următorul cuprins: 
   " 693 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 
    693 - cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal." 
   d) La clasa 7 "Venituri", după grupa 78 - Venituri din operaţiuni între instituţii şi instituţiile de credit se introduce o nouă grupă, grupa 79 - "Venituri din impozitul pe profit", după cum urmează: 
   " Grupa 79 - Venituri din impozitul pe profit 
    793 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 
    793 - venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, definit potrivit Codului fiscal." 
   4. La capitolul IX "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, situaţiei modificărilor capitalurilor proprii şi a notelor explicative, aplicabile instituţiilor", formatul contului de profit şi pierdere se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

 

- lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Nota Exerciţiul financiar
precedent încheiat
A B C 1 2
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010
- aferente obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020
Venituri privind titlurile 030
- Venituri din acţiuni şi alte titluri cu venit variabil 033
- Venituri din participaţii 035
- Venituri din părţi în cadrul societăţilor comerciale legate 037
Venituri din comisioane 040
Cheltuieli cu comisioane 050
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 060
Alte venituri din exploatare 070
Cheltuieli administrative generale 080
- Cheltuieli cu personalul, din care: 083
- Salarii 084
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 085
- cheltuieli aferente pensiilor 086
- Alte cheltuieli administrative, din care: 087
- Cheltuieli privind utilităţile, din care: 088
- Cheltuieli privind consumul de energie 088a
- Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 088b
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 090
Alte cheltuieli de exploatare 100
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 110
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 120
Corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate 130
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participaţiilor şi a părţilor în cadrul societăţilor comerciale legate 140
Rezultatul activităţii curente
- Profit 153
- Pierdere 156
Venituri extraordinare 160
Cheltuieli extraordinare 170
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit 183
- Pierdere 186
Venituri totale 190
Cheltuieli totale 200
Rezultatul brut
- Profit 213
- Pierdere 216
Impozitul pe profit 220
Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 223
Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 226
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 230
Rezultatul net al exerciţiului financiar
- Profit 243
- Pierdere 246


ADMINISTRATOR,
Numele şi prenumele
Semnătura
ÎNTOCMIT,
Numele şi prenumele
Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

    Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. 
    Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: 
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator; 
   - persoane fizice saujuridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România." 
   5. La capitolul X "Formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar", formatul contului de profit şi pierdere, aplicabil pentru exerciţiul financiar al anului 2022, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

 

- lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Nota Exerciţiul financiar
precedent încheiat
A B C 1 2
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010
- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020
Venituri din comisioane 030
Cheltuieli cu comisioane 040
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 050
Alte venituri din exploatare 060
Cheltuieli administrative generale 070
- Cheltuieli cu personalul, din care: 073
- Salarii 074
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 075
- cheltuieli aferente pensiilor 076
- Alte cheltuieli administrative, din care: 077
- Cheltuieli privind utilităţile, din care: 078
- Cheltuieli privind consumul de energie 078a
- Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 078b
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 080
Alte cheltuieli de exploatare 090
Corectii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente 100
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente 110
Corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii 120
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor de investiţii 130
Rezultatul activităţii curente
- Profit 143
- Pierdere 146
Venituri extraordinare 150
Cheltuieli extraordinare 160
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit 173
- Pierdere 176
Venituri totale 180
Cheltuieli totale 190
Rezultatul brut
- Profit 203
- Pierdere 206
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 210
Rezultatul net al exerciţiului financiar
- Profit 223
- Pierdere 226

   6. La capitolul X "Formatul bilanţului, contului de profit şi pierdere şi exemple de prezentare a situaţiei fluxurilor de trezorerie, aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare", formatul contului de profit şi pierdere, aplicabil începând cu exerciţiul financiar al anului 2023, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

 

- lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Nota Exerciţiul financiar
precedent încheiat
A B C 1 2
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010
- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020
Venituri din comisioane 030
Cheltuieli cu comisioane 040
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 050
Alte venituri din exploatare 060
Cheltuieli administrative generale 070
- Cheltuieli cu personalul, din care: 073
- Salarii 074
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 075
- cheltuieli aferente pensiilor 076
- Alte cheltuieli administrative, din care: 077
- Cheltuieli privind utilităţile, din care: 078
- Cheltuieli privind consumul de energie 078a
- Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 078b
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 080
Alte cheltuieli de exploatare 090
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 100
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 110
Corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare 120
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare 130
Rezultatul activităţii curente
- Profit 143
- Pierdere 146
Venituri extraordinare 150
Cheltuieli extraordinare 160
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit 173
- Pierdere 176
Venituri totale 180
Cheltuieli totale 190
Rezultatul brut
- Profit 203
- Pierdere 206
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 210
Rezultatul net al exerciţiului financiar
- Profit 223
- Pierdere 226


ADMINISTRATOR
Numele şi prenumele,
Semnătura
ÎNTOCMIT
Numele şi prenumele,
Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

    Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: 
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator; 
   - persoane fizice saujuridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România." 
   7. La Capitolul X1 "Formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile schemelor de garantare a depozitelor", formatul contului de profit şi pierdere se modifică şi va avea următorul cuprins: 
   "
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDEREla data de 31 decembrie . . . . . . . . . .

 

- lei -
Denumirea indicatorului Cod poziţie Nota Exerciţiul financiar
precedent încheiat
A B C 1 2
Dobânzi de primit şi venituri asimilate, din care: 010
- aferente efectelor publice, obligaţiunilor şi altor titluri cu venit fix 015
Dobânzi de plătit şi cheltuieli asimilate 020
Venituri din comisioane 030
Cheltuieli cu comisioane 040
Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 050
Alte venituri din exploatare 060
Cheltuieli administrative generale 070
- Cheltuieli cu personalul, din care: 073
- Salarii 074
- Cheltuieli cu asigurările sociale, din care: 075
- cheltuieli aferente pensiilor 076
- Alte cheltuieli administrative, din care: 077
- Cheltuieli privind utilităţile, din care: 078
- Cheltuieli privind consumul de energie 078a
- Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 078b
Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale şi corporale 080
Alte cheltuieli de exploatare 090
Corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 100
Reluări din corecţii asupra valorii creanţelor şi provizioanelor pentru datorii contingente şi angajamente 110
Corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare 120
Reluări din corecţii asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare 130
Rezultatul activităţii curente
- Profit 143
- Pierdere 146
Venituri extraordinare 150
Cheltuieli extraordinare 160
Rezultatul activităţii extraordinare
- Profit 173
- Pierdere 176
Venituri totale 180
Cheltuieli totale 190
Rezultatul brut
- Profit 203
- Pierdere 206
Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus 210
Rezultatul net al exerciţiului financiar
- Profit 223
- Pierdere 226


ADMINISTRATOR
Numele şi prenumele,
Semnătura
ÎNTOCMIT
Numele şi prenumele,
Calitatea
Semnătura
Nr. de înregistrare în organismul profesional

    Situaţiile financiare anuale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând şi numele în clar al acestora. Calitatea persoanei care a întocmit situaţiile financiare anuale se completează astfel: 
   - directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană desemnată prin decizie scrisă de administrator; 
   - persoane fizice saujuridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România." 
   8. Capitolul XI "Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere aplicabile instituţiilor" se modifică şi se completează după cum urmează: 
   a) Exemplele de corespondenţă a planului de conturi cu formatul contului de profit şi pierdere se completează cu corespondenţa aferentă unor noi poziţii, cu următorul cuprins: 
   "
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

 

088 - Cheltuieli privind utilităţile 6342
088a - Cheltuieli privind consumul de energie 63421
088b - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 63423
223 - Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 693
226 - Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit 793"

   b) Corelaţiile în cadrul modelului de cont de profit şi pierdere se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
   "
CORELAŢII ÎN CADRUL MODELULUI DE CONT DE PROFIT ŞI PIERDERE
 
    030 = 033 + 035 + 037 
    080 = 083 + 087 
    153 = 010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140, dacă (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) ≥ 0 
    156 = - (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140), dacă (010 - 020 + 030 + 040 - 050 ± 060 + 070 - 080 - 090 - 100 - 110 + 120 - 130 + 140) < 0 
    183 = 160 - 170, dacă (160 - 170) ≥ 0 
    186 = (160 - 170), dacă (160 - 170) < 0 
    213 = 190 - 200, dacă (190 - 200) ≥ 0 
    216 = (190 - 200), dacă (190 - 200) < 0 
    243 = 213 - 216 - 220 - 223 + 226 - 230, dacă (213 - 216 - 220 - 223 + 226 - 230) ≥ 0 
    246 = - (213 - 216 - 220 - 223 + 226 - 230), dacă (213 - 216 - 220 - 223 + 226 - 230) < 0 
    243 - 246 = 213 - 216 - 220 - 223 + 226 - 230". 
   9. La capitolul XII "Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare", exemplele de corespondenţă a planului de conturi cu formatul contului de profit şi pierdere se completează cu corespondenţa aferentă unor noi poziţii, cu următorul cuprins: 
   "
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

 

078 - Cheltuieli privind utilităţile 6342
078a - Cheltuieli privind consumul de energie 63421
078b - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 63423"

   10. La capitolul XII1 "Exemple de corespondenţă a planului de conturi cu formatul bilanţului şi contului de profit şi pierdere, aplicabile schemelor de garantare a depozitelor", exemplele de corespondenţă a planului de conturi cu formatul contului de profit şi pierdere se completează cu corespondenţa aferentă unor noi poziţii, cu următorul cuprins: 
   "
CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
 

078 - Cheltuieli privind utilităţile 6342
078a - Cheltuieli privind consumul de energie 63421
078b - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale 63423"