Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 12.mai.2023
Monitorul Oficial, Partea I 434 18.mai.2023
Intrare în vigoare la 18.mai.2023
Regulamentul nr. 4/2023 privind cerinţe prudenţiale pentru băncile de dezvoltare

Având în vedere prevederile art. 25, 26, 27 şi art. 28 alin. (3) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 86 alin. (1) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare,
 
    Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

 
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
 
   Art. 1. -   Prezentul regulament reglementează cerinţele privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie într-o bancă de dezvoltare. 
   Art. 2. -   Prezentul regulament se aplică băncilor de dezvoltare supravegheate de Banca Naţională a României în temeiul Legii nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, în legătură cu activităţile derulate de acestea în nume şi pe cont propriu. 
   Art. 3. -   Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare.

 
CAPITOLUL II
Evaluarea adecvării membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie

 
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale
 
   Art. 4. -   (1) La elaborarea şi implementarea politicilor şi proceselor prevăzute de prezentul capitol, băncile de dezvoltare trebuie să ia în considerare mărimea, organizarea internă, precum şi natura, amploarea şi complexitatea activităţilor lor. 
   (2) Politicile şi procesele menţionate la alin. (1) trebuie să asigure respectarea criteriilor de evaluare a adecvării membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie, precum şi a cerinţelor privind luarea în considerare a diversităţii la recrutarea membrilor organului de conducere, şi furnizarea de resurse suficiente pentru iniţierea şi pregătirea lor. 
   Art. 5. -   (1) Toţi membrii organului de conducere trebuie să dispună în orice moment de bună reputaţie, onestitate, integritate şi gândire independentă, adecvate sarcinilor şi responsabilităţilor aferente funcţiei respective, care includ şi calitatea de membru deţinută în comitetele organului de conducere. 
   (2) Toate persoanele care deţin funcţii-cheie trebuie să dispună în orice moment de bună reputaţie, onestitate şi integritate, adecvate sarcinilor şi responsabilităţilor aferente funcţiei respective.

 
SECŢIUNEA a 2-a
Domeniul de aplicare a evaluării adecvării de către băncile de dezvoltare
 
   2.1. Evaluarea de către băncile de dezvoltare a adecvării, la nivel individual, a membrilor organului de conducere 
   Art. 6. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să se asigure că, în îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (1) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, membrii organului de conducere sunt în permanenţă adecvaţi la nivel individual, corespunzător sarcinilor şi responsabilităţilor încredinţate. 
   (2) Băncile de dezvoltare trebuie să evalueze adecvarea, la nivel individual, a membrilor organului de conducere, în special atunci când apar modificări semnificative în componenţa organului de conducere, inclusiv: 
   a) la numirea unor noi membri ai organului de conducere. Această evaluare se limitează la membrii nou-numiţi; 
   b) la o nouă numire a membrilor organului de conducere, dacă cerinţele funcţiei s-au modificat sau dacă membrul este numit într-o funcţie diferită în cadrul organului de conducere. Această evaluare se limitează la membrii ale căror funcţii s-au modificat şi la analiza aspectelor relevante, luând în considerare orice cerinţe suplimentare pentru funcţia respectivă. 
   (3) Băncile de dezvoltare trebuie să evalueze sau să reevalueze adecvarea, la nivel individual, a membrilor organului de conducere în mod continuu, cu respectarea art. 9 şi 10. 
   Art. 7. -   Băncile de dezvoltare sunt responsabile pentru evaluarea iniţială şi continuă a adecvării, la nivel individual, a membrilor organului de conducere. Această evaluare nu aduce atingere evaluării efectuate de Banca Naţională a României în scopuri de supraveghere. 
   Art. 8. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să evalueze, în special, dacă membrii organului de conducere: 
   a) dispun de o bună reputaţie; 
   b) dispun de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă suficiente pentru exercitarea responsabilităţilor lor; 
   c) sunt capabili să îşi exercite responsabilităţile cu onestitate, integritate şi gândire independentă, pentru a evalua şi pune în discuţie în mod eficace deciziile conducerii superioare, precum şi alte decizii relevante ale conducerii, după caz, şi pentru a supraveghea şi monitoriza în mod eficace procesul de luare a respectivelor decizii; 
   d) au capacitatea de a aloca timp suficient pentru îndeplinirea funcţiilor ce le revin şi respectă cerinţele referitoare la limitarea mandatelor prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) În cazul în care evaluarea prevăzută la alin. (1) are în vedere o anumită funcţie, evaluarea nivelului suficient de cunoştinţe, aptitudini, experienţă şi timp alocat trebuie să se raporteze la rolul funcţiei vizate. Nivelul şi natura cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei necesare unui membru al conducerii superioare pot fi diferite de cele impuse unui membru al organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
   Art. 9. -   Băncile de dezvoltare monitorizează în permanenţă adecvarea membrilor organului de conducere pentru a identifica, în contextul oricărui element nou relevant, situaţiile în care trebuie să efectueze o reevaluare a adecvării acestora. Băncile de dezvoltare trebuie să efectueze o reevaluare în special în următoarele cazuri: 
   a) atunci când există îngrijorări cu privire la adecvarea, la nivel individual sau colectiv, a membrilor organului de conducere; 
   b) în cazul unui eveniment cu impact semnificativ asupra reputaţiei unui membru al organului de conducere sau a băncii de dezvoltare, inclusiv în cazurile în care membrii nu respectă politica băncii de dezvoltare privind conflictul de interese; 
   c) ca parte a revizuirii cadrului de administrare a activităţii de către organul de conducere; 
   d) în orice altă situaţie care poate afecta în mod semnificativ adecvarea membrului organului de conducere. 
   Art. 10. -   Băncile de dezvoltare trebuie să reevalueze alocarea de timp suficient din partea unui membru al organului de conducere în cazul în care membrul respectiv îşi asumă un mandat suplimentar sau începe să desfăşoare activităţi noi relevante, inclusiv activităţi politice. 
   Art. 11. -   Băncile de dezvoltare trebuie să îşi întemeieze evaluările privind adecvarea pe criteriile prevăzute în secţiunea a 3-a din prezentul capitol, ţinând seama de diversitatea organului de conducere, detaliată în secţiunea a 5-a din prezentul capitol, şi trebuie să pună în aplicare o politică şi procese privind adecvarea, astfel cum sunt prevăzute în secţiunile a 6-a şi a 7-a din prezentul capitol. 
   2.2. Evaluarea de către băncile de dezvoltare a adecvării, la nivel colectiv, a organului de conducere 
   Art. 12. -   Băncile de dezvoltare se asigură că, în îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, organul de conducere dispune în orice moment, la nivel colectiv, de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate pentru a putea înţelege activităţile în nume şi pe cont propriu desfăşurate de banca de dezvoltare, inclusiv riscurile principale aferente acestor activităţi. 
   Art. 13. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să evalueze sau să reevalueze adecvarea, la nivel colectiv, a organului de conducere, în special atunci când apar modificări semnificative în componenţa organului de conducere, inclusiv: 
   a) numirea unor noi membri ai organului de conducere; 
   b) o nouă numire a membrilor organului de conducere, dacă cerinţele funcţiei s-au modificat sau dacă membrii sunt numiţi în altă funcţie în cadrul organului de conducere; 
   c) atunci când membrii numiţi sau numiţi din nou în funcţie încetează să mai fie membri ai organului de conducere. 
   (2) Băncile de dezvoltare trebuie să evalueze sau să reevalueze adecvarea, la nivel colectiv, a organului de conducere în mod continuu, cu respectarea art. 14. 
   Art. 14. -   Băncile de dezvoltare trebuie să reevalueze adecvarea, la nivel colectiv, a membrilor organului de conducere, în special în următoarele cazuri: 
   a) atunci când există o modificare semnificativă a modelului de afaceri sau a apetitului la risc, a strategiei privind administrarea riscurilor ori a structurii de organizare a băncii de dezvoltare; 
   b) ca parte a revizuirii cadrului de administrare a activităţii de către organul de conducere; 
   c) în orice altă situaţie care poate afecta în mod semnificativ adecvarea, la nivel colectiv, a organului de conducere. 
   Art. 15. -   Atunci când efectuează reevaluări ale adecvării organului de conducere la nivel colectiv, băncile de dezvoltare trebuie să îşi concentreze evaluarea asupra modificărilor relevante ale activităţilor, strategiilor şi profilului de risc ale băncii de dezvoltare, asupra repartizării sarcinilor în cadrul organului de conducere, precum şi asupra efectului acestora asupra cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei organului de conducere, necesare la nivel colectiv. 
   Art. 16. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să îşi întemeieze evaluările privind adecvarea organului de conducere pe criteriile prevăzute în secţiunea a 3-a din prezentul capitol şi trebuie să pună în aplicare o politică şi procese privind adecvarea, conform celor prevăzute în secţiunea a 6-a şi secţiunea a 7-a din prezentul capitol. 
   (2) Băncile de dezvoltare sunt responsabile pentru evaluarea adecvării iniţiale şi continue, la nivel colectiv, a organului de conducere. Această evaluare nu aduce atingere evaluării efectuate de Banca Naţională a României în scopuri de supraveghere. 
   2.3. Evaluarea de către băncile de dezvoltare a adecvării persoanelor care deţin funcţii-cheie 
   Art. 17. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să se asigure că persoanele care deţin funcţii-cheie dispun în orice moment de o bună reputaţie, onestitate şi integritate, precum şi de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă suficiente pentru exercitarea responsabilităţilor aferente funcţiilor lor. 
   (2) Băncile de dezvoltare evaluează/reevaluează îndeplinirea de către persoanele care deţin funcţii-cheie a cerinţelor prevăzute la alin. (1) în special în următoarele cazuri: 
   a) imediat după înmatricularea băncii de dezvoltare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, înainte de începerea activităţilor băncii de dezvoltare; 
   b) înainte de numirea unor noi persoane care deţin funcţiicheie; 
   c) în cazurile prevăzute la art. 18 alin. (2). 
   Art. 18. -   (1) Băncile de dezvoltare monitorizează în permanenţă reputaţia, onestitatea, integritatea, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa persoanelor care deţin funcţii-cheie pentru a identifica, în contextul oricărui element nou, relevant, situaţiile în care trebuie să realizeze o reevaluare. 
   (2) Băncile de dezvoltare realizează reevaluarea adecvării persoanelor care deţin funcţii-cheie în special în următoarele cazuri: 
   a) în cazul în care există îngrijorări cu privire la adecvarea acestora; 
   b) în cazul unui eveniment cu impact semnificativ asupra reputaţiei persoanei care deţine o funcţie-cheie; 
   c) ca parte a revizuirii cadrului de administrare a activităţii de către organul de conducere; 
   d) în orice altă situaţie care poate afecta în mod semnificativ adecvarea persoanei care deţine o funcţie-cheie. 
   Art. 19. -   (1) La evaluarea îndeplinirii de către persoanele care deţin funcţii-cheie a cerinţelor de la art. 17 alin. (1), băncile de dezvoltare trebuie să aibă în vedere aceleaşi criterii ca şi cele utilizate pentru evaluarea adecvării membrilor organului de conducere la nivel individual. Evaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei trebuie să aibă în vedere rolul şi responsabilităţile aferente funcţiei evaluate. 
   (2) Băncile de dezvoltare sunt responsabile pentru evaluarea adecvării iniţiale şi continue a persoanelor care deţin funcţii-cheie. Această evaluare nu aduce atingere evaluării efectuate de Banca Naţională a României în scopuri de supraveghere. 
   (3) În sensul art. 17 alin. (1), experienţa practică şi profesională adecvată pe care trebuie să o deţină persoanele care deţin funcţii-cheie se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză deţin o experienţă cumulată de cel puţin 5 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar. În funcţie de modelul de afaceri şi de cadrul de administrare al băncii de dezvoltare poate fi avută în vedere şi experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. Prin sintagma "domeniu specializat" se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate, juridic, precum şi domeniul privind implementarea şi/sau administrarea de instrumente financiare finanţate din fonduri europene.

 
SECŢIUNEA a 3-a
Criterii privind adecvarea membrilor organului de conducere, la nivel individual şi colectiv
 
   3.1. Alocarea unui timp suficient de către un membru al organului de conducere 
   Art. 20. -   (1) Băncile de dezvoltare evaluează dacă un membru al organului de conducere poate să dedice suficient timp pentru îndeplinirea funcţiilor şi responsabilităţilor sale, inclusiv pentru înţelegerea activităţilor desfăşurate de băncile de dezvoltare, a principalelor riscuri şi a implicaţiilor activităţilor desfăşurate, precum şi a strategiei privind administrarea riscurilor. 
   (2) În aplicarea alin. (1), evaluarea trebuie să includă o analiză distinctă pentru a asigura respectarea cerinţei privind limitarea numărului maxim de mandate prevăzute la art. 27 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 21. -   (1) Membrii organului de conducere trebuie să îşi poată îndeplini sarcinile inclusiv în perioade de activitate deosebit de intensă, cum ar fi în caz de restructurare, relocare a băncii de dezvoltare, achiziţie, fuziune, preluare sau o situaţie de criză sau ca urmare a unor dificultăţi majore legate de una sau mai multe din operaţiunile băncii de dezvoltare, luând în considerare că în astfel de perioade poate fi necesară alocarea unui timp suplimentar celui alocat în perioadele obişnuite. 
   (2) La evaluarea alocării unui timp suficient de către un membru al organului de conducere, băncile de dezvoltare trebuie să ia în considerare cel puţin următoarele: 
   a) numărul de mandate deţinute concomitent în cadrul altor entităţi de către acel membru, cu luarea în considerare a posibilelor suprapuneri, atunci când mandatele sunt deţinute în conformitate cu art. 27 alin. (4) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv atunci când membrul organului de conducere acţionează în numele unei persoane juridice sau ca membru supleant al unui membru titular al organului de conducere; 
   b) mărimea, natura, amploarea şi complexitatea activităţilor entităţii la care membrul organului de conducere deţine un mandat şi, în mod particular, dacă entitatea are sediul în afara teritoriului României; 
   c) prezenţa în teritoriu şi timpul necesar deplasărilor, în vederea îndeplinirii sarcinilor membrului organului de conducere; 
   d) numărul de şedinţe programate pentru organul de conducere; 
   e) mandatele deţinute concomitent de membrul organului de conducere în cadrul organizaţiilor care nu urmăresc în mod predominant obiective de natură comercială; 
   f) orice şedinţe necesar a fi organizate, în special, cu autorităţi competente sau cu alte părţi interesate în afara programului oficial de şedinţe al organului de conducere; 
   g) natura funcţiei pe care o ocupă membrul organului de conducere şi responsabilităţile aferente, inclusiv atribuţii specifice precum cea de preşedinte al directoratului, preşedinte al organului de conducere în funcţia sa de supraveghere sau preşedinte ori membru al unui comitet, dacă membrul respectiv deţine o funcţie executivă sau neexecutivă, precum şi necesitatea participării acestuia la şedinţe în cadrul societăţilor menţionate la lit. a) şi în cadrul băncii de dezvoltare; 
   h) alte activităţi externe de natură profesională sau cu caracter politic, precum şi orice alte funcţii şi activităţi relevante ale membrului organului de conducere, atât în interiorul, cât şi în afara sectorului financiar, atât în interiorul, cât şi în afara Uniunii Europene; 
   i) timpul necesar a fi alocat pentru iniţiere şi pregătire; 
   j) orice alte atribuţii relevante ale membrului pe care băncile de dezvoltare le consideră a fi necesar să fie luate în considerare la evaluarea alocării unui timp suficient de către un membru al organului de conducere; 
   k) studiile de evaluare comparativă relevante disponibile privind alocarea unui timp suficient. 
   Art. 22. -   Băncile de dezvoltare trebuie să formalizeze rolurile, atribuţiile şi capacităţile necesare aferente diferitelor funcţii din cadrul organului de conducere, precum şi timpul alocat preconizat a fi necesar pentru fiecare funcţie, luând în considerare inclusiv nevoia de a aloca suficient timp pentru iniţiere şi pregătire. 
   Art. 23. -   Băncile de dezvoltare comunică membrilor organului de conducere timpul necesar a fi alocat pentru îndeplinirea sarcinilor lor. Băncile de dezvoltare pot solicita membrilor organului de conducere să confirme că pot dedica timpul respectiv pentru îndeplinirea sarcinilor lor. 
   Art. 24. -   Băncile de dezvoltare monitorizează alocarea unui timp suficient de către membrii organului de conducere pentru îndeplinirea funcţiilor lor. Constituie indicatori ai timpului alocat pregătirea pentru şedinţe, prezenţa şi implicarea activă a membrilor în cadrul şedinţelor organului de conducere. 
   Art. 25. -   La evaluarea alocării unui timp suficient de către alţi membri ai organului de conducere, băncile de dezvoltare iau în considerare şi impactul oricăror absenţe pe termen lung ale membrilor organului de conducere. 
   Art. 26. -   (1) Băncile de dezvoltare ţin evidenţa tuturor funcţiilor externe de natură profesională şi a celor cu caracter politic desfăşurate de membrii organului de conducere. Evidenţele se actualizează ori de câte ori un membru notifică băncii de dezvoltare o modificare faţă de situaţia anterior declarată şi atunci când astfel de modificări sunt aduse în atenţia băncii de dezvoltare prin orice alt mijloc. 
   (2) În cazul în care modificările survenite pot reduce capacitatea unui membru al organului de conducere de a aloca suficient timp pentru îndeplinirea funcţiei, banca de dezvoltare trebuie să reevalueze capacitatea membrului organului de conducere de a respecta cerinţa privind alocarea unui timp suficient pentru funcţia sa. 
   3.2. Calcularea numărului de mandate 
   Art. 27. -   (1) Membrii organului de conducere care deţin un mandat într-o bancă de dezvoltare trebuie să respecte limitarea numărului de mandate deţinute simultan, prevăzută la art. 27 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) În sensul art. 27 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care un mandat implică, în acelaşi timp, responsabilităţi executive şi neexecutive, mandatul trebuie socotit drept mandat în funcţie executivă. 
   (3) În cazul în care mai multe mandate se consideră ca fiind un singur mandat în temeiul art. 27 alin. (4) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28-30, acel mandat se consideră drept mandat în funcţie executivă, atunci când include cel puţin un mandat în funcţie executivă şi, respectiv, se consideră drept mandat în funcţie neexecutivă, atunci când include exclusiv mandate în funcţii neexecutive. 
   Art. 28. -   Se consideră ca fiind un singur mandat toate mandatele deţinute în cadrul aceluiaşi grup de entităţi, în conformitate cu art. 27 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 29. -   (1) Se consideră ca fiind un singur mandat toate mandatele deţinute în cadrul entităţilor în care banca de dezvoltare are o deţinere calificată, în conformitate cu art. 27 alin. (4) lit. c) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) Mandatul unic prevăzut la alin. (1) se consideră ca fiind un mandat unic separat, iar acest mandat şi mandatul deţinut în cadrul băncii de dezvoltare sunt considerate două mandate. 
   Art. 30. -   (1) În cazul în care un membru al organului de conducere deţine mai multe mandate în diferite grupuri sau entităţi, toate mandatele deţinute în cadrul aceleiaşi scheme de protecţie instituţională în conformitate cu art. 27 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră ca fiind un singur mandat. 
   (2) În cazul în care, prin aplicarea regulii prevăzute la art. 27 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, se ajunge la un număr mai mare de mandate unice decât prin aplicarea regulii prevăzute la art. 27 alin. (4) lit. c) din aceeaşi lege, se ia în considerare numărul cel mai mic de mandate unice. Cu titlu de exemplu, în cazul în care sunt deţinute mandate în cadrul a două grupuri, respectiv sunt deţinute mandate în cadrul unor entităţi care sunt membre ale unei scheme de protecţie instituţionale şi, în acelaşi timp, sunt deţinute mandate în cadrul unor entităţi care nu sunt membre ale respectivei scheme de protecţie instituţionale, trebuie luate în calcul doar două mandate unice. 
   Art. 31. -   (1) În conformitate cu art. 27 alin. (5) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, mandatele deţinute în entităţi care nu urmăresc în mod predominant obiective de natură comercială nu se socotesc la calcularea numărului de mandate. 
   (2) Mandatele prevăzute la alin. (1) sunt luate în considerare la evaluarea cerinţei privind alocarea unui timp suficient de către membrii organului de conducere. 
   (3) Printre entităţile care nu urmăresc în mod predominant obiective de natură comercială menţionate la alin. (1) se pot număra organizaţiile fără scop lucrativ, cum ar fi organizaţiile caritabile, asociaţiile sportive sau culturale. 
   3.3. Cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate 
   Art. 32. -   (1) Membrii organului de conducere trebuie, în mod permanent, să înţeleagă activitatea băncii de dezvoltare şi riscurile aferente în mod proporţional cu responsabilităţile ce le revin potrivit domeniilor alocate, inclusiv să înţeleagă în mod adecvat domeniile pentru care un membru al organului de conducere nu este direct responsabil, dar pentru care răspunde solidar, împreună cu ceilalţi membri ai organului de conducere. 
   (2) Membrii organului de conducere trebuie să înţeleagă cadrul de administrare a activităţii băncii de dezvoltare, rolul şi responsabilităţile lor, precum şi orice potenţiale conflicte de interese care ar putea să apară în legătură cu acestea. 
   (3) Membrii organului de conducere trebuie să aibă capacitatea de a contribui la implementarea unei culturi, a unor valori corporative şi a unor comportamente adecvate în cadrul organului de conducere şi al băncii de dezvoltare. 
   Art. 33. -   În sensul art. 32, evaluarea adecvării cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei trebuie să ia în considerare: 
   a) rolul, atribuţiile şi capacităţile necesare aferente funcţiei; 
   b) cunoştinţele şi aptitudinile dobândite prin educaţie, pregătire şi practică; 
   c) experienţa practică şi profesională dobândită în funcţiile anterioare; 
   d) cunoştinţele şi aptitudinile dobândite de către membrul organului de conducere şi demonstrate prin conduita sa profesională. 
   Art. 34. -   Pentru a evalua în mod corespunzător aptitudinile membrilor organului de conducere, băncile de dezvoltare iau în considerare lista neexhaustivă a aptitudinilor prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul regulament, cu luarea în considerare a rolului şi atribuţiilor funcţiei ocupate de membrul organului de conducere. 
   Art. 35. -   Evaluarea trebuie să ia în considerare nivelul şi profilul educaţiei fiecărui membru al organului de conducere, precum şi dacă aceasta este în domeniul financiar-bancar sau în alte domenii care ar putea fi considerate relevante pentru domeniul financiar-bancar şi activitatea băncilor de dezvoltare. În mod particular, poate fi considerată relevantă pentru domeniul financiar-bancar educaţia în domenii precum economie, statistică şi econometrie, drept, contabilitate, audit, administraţie, reglementare financiară, tehnologia informaţiei. 
   Art. 36. -   Evaluarea nu se limitează la nivelul de studii absolvite de către membrul organului de conducere sau la atestarea referitoare la vechimea în cadrul unei instituţii. În acest sens, băncile de dezvoltare trebuie să efectueze o analiză aprofundată a experienţei practice a membrului organului de conducere, luând în considerare natura, amploarea şi complexitatea activităţii desfăşurate de entităţile în care a activat, precum şi funcţiile exercitate de acesta în respectivele entităţi. 
   Art. 37. -   La evaluarea cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei unui membru al organului de conducere, băncile de dezvoltare iau în considerare experienţa teoretică şi practică referitoare la: 
   a) pieţele bancare şi financiare; 
   b) cerinţele legale şi cadrul de reglementare; 
   c) planificarea strategică, înţelegerea strategiei de afaceri sau a planului de afaceri ale unei instituţii şi realizarea acestora; 
   d) administrarea riscurilor (identificarea, evaluarea, monitorizarea, controlul şi diminuarea principalelor tipuri de riscuri aferente activităţilor unei instituţii), inclusiv experienţa legată în mod direct de responsabilităţile membrului organului de conducere; 
   e) contabilitate şi audit; 
   f) evaluarea eficacităţii cadrului de administrare a activităţii al unei instituţii, asigurarea unui cadru de administrare, a unei supravegheri şi a unor controale eficace; şi 
   g) interpretarea informaţiilor de natură financiară ale unei instituţii, identificarea, pe baza acestor informaţii, a aspectelor-cheie, precum şi a unor controale şi măsuri adecvate. 
   Art. 38. -   (1) Membrii organului de conducere trebuie să deţină suficientă experienţă practică şi profesională pentru o perioadă suficient de lungă. 
   (2) La evaluarea experienţei practice şi profesionale obţinute de un membru al conducerii superioare în funcţiile anterioare, băncile de dezvoltare iau în considerare în special următoarele: 
   a) natura funcţiei de conducere deţinute şi nivelul ierarhic al acesteia; 
   b) perioada de timp pentru care a fost deţinută funcţia; 
   c) natura şi complexitatea activităţii aferente funcţiei respective, inclusiv structura organizatorică a acesteia; 
   d) sfera competenţelor, atribuţiile de natură decizională şi responsabilităţile asumate de membrul conducerii superioare; 
   e) cunoştinţele tehnice dobândite prin deţinerea funcţiei; 
   f) numărul subordonaţilor. 
   (3) În sensul alin. (1), experienţa practică şi profesională adecvată pe care trebuie să o deţină membrii organului de conducere se consideră că este suficientă, dacă persoanele în cauză deţin o experienţă cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în domeniul financiar-bancar, inclusiv în cadrul autorităţilor de supraveghere a pieţelor bancare şi financiare, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate, din care: 
   a) cel puţin 6 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu, în cazul preşedintelui directoratului; 
   b) cel puţin 5 ani în funcţii de conducere executivă/neexecutivă sau în funcţii de conducere de nivel mediu, în cazul membrilor conducerii superioare, alţii decât persoana menţionată la lit. a), şi în cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
    Prin "funcţii de conducere de nivel mediu" se înţelege acele funcţii de conducere exercitate de persoane care sunt subordonate ierarhic direct şi raportează unui membru al organului de conducere sau organului de conducere, după caz. 
   (4) Cu respectarea condiţiilor privind numărul de ani şi natura funcţiei de conducere prevăzute la alin. (3), în funcţie de modelul de afaceri şi de cadrul de administrare al băncii de dezvoltare, poate fi avută în vedere: 
   a) în cazul membrilor conducerii superioare, experienţa practică şi profesională dobândită într-un domeniu specializat, care are relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză, sens în care experienţa practică şi profesională în aceste domenii specializate trebuie să se circumscrie domeniului financiar-bancar. Prin sintagma "domeniu specializat" se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate, juridic, precum şi domeniul privind implementarea şi/sau administrarea de instrumente financiare finanţate din fonduri europene; 
   b) în cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere, experienţa practică şi profesională dobândită în poziţii administrative sau într-un domeniu specializat, care prezintă relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză, sens în care experienţa practică şi profesională astfel dobândită trebuie să se circumscrie domeniului financiar-bancar. Prin sintagma "domeniu specializat" se înţelege domeniul IT, audit, contabilitate, fiscal, juridic, precum şi domeniul privind implementarea şi/sau administrarea de instrumente financiare finanţate din fonduri europene. 
   (5) În cazul membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere poate fi avută în vedere şi experienţa practică şi profesională cumulată de cel puţin 7 ani în ultimii 12 ani, dobândită în activitatea de natură academică, cu relevanţă pentru funcţia pentru care au fost nominalizate persoanele în cauză. 
   Art. 39. -   Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie să aibă capacitatea de a pune în discuţie în mod constructiv deciziile şi de a supraveghea în mod eficace conducerea superioară. 
   3.4. Criterii de adecvare la nivel colectiv 
   Art. 40. -   (1) Organul de conducere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de capacitatea de a înţelege activităţile desfăşurate de banca de dezvoltare, inclusiv principalele riscuri aferente acestora. 
   (2) Criteriile de adecvare la nivel colectiv se aplică în mod distinct conducerii superioare şi organului de conducere în funcţia sa de supraveghere, cu excepţia cazului în care se prevede altfel în prezenta subsecţiune. 
   Art. 41. -   (1) Membrii organului de conducere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de capacitatea de a lua deciziile adecvate, având în vedere cadrul de administrare a activităţii, modelul de afaceri, apetitul la risc şi strategia băncii de dezvoltare. 
   (2) Membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de capacitatea de a pune în discuţie şi a monitoriza, în mod eficace, deciziile luate de conducerea superioară. 
   Art. 42. -   (1) Organul de conducere trebuie să dispună, la nivel colectiv, în măsura în care este posibil, de cunoştinţe şi suficientă experienţă în domeniile aferente activităţilor băncii de dezvoltare. 
   (2) Organul de conducere trebuie să fie format dintr-un număr suficient de membri care deţin cunoştinţe în domeniile de activitate ale băncii de dezvoltare, pentru a permite dezbaterea deciziilor ce trebuie luate. Membrii organului de conducere trebuie să deţină, la nivel colectiv, aptitudinile necesare pentru a-şi prezenta punctele de vedere şi pentru a influenţa procesul de luare a deciziilor în cadrul organului de conducere. 
   Art. 43. -   (1) Componenţa organului de conducere trebuie să asigure cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa necesare pentru a-şi îndeplini responsabilităţile. 
   (2) În sensul alin. (1), organul de conducere dispune, la nivel colectiv, de o înţelegere adecvată a domeniilor pentru care membrii răspund solidar, precum şi de aptitudinile pentru a administra şi supraveghea în mod eficace banca de dezvoltare, inclusiv în ceea ce priveşte: 
   a) activitatea băncii de dezvoltare în nume şi pe cont propriu şi principalele riscuri aferente acesteia; 
   b) fiecare activitate semnificativă în nume şi pe cont propriu a băncii de dezvoltare; 
   c) domeniile relevante de competenţă sectorială; 
   d) contabilitatea şi raportarea financiară; 
   e) administrarea riscurilor, conformitatea şi auditul intern; 
   f) tehnologia informaţiei şi securitatea informaţiei; 
   g) pieţele locale, regionale şi globale, după caz; 
   h) cadrul legal şi de reglementare; 
   i) aptitudinile şi experienţa manageriale; 
   j) capacitatea de a planifica în mod strategic. 
   Art. 44. -   (1) Conducerea superioară trebuie să dispună, la nivel colectiv, de un nivel ridicat de aptitudini manageriale. 
   (2) Organul de conducere în funcţia sa de supraveghere trebuie să dispună, la nivel colectiv, de aptitudini manageriale suficiente pentru îndeplinirea eficientă a sarcinilor sale şi pentru înţelegerea şi punerea în discuţie a practicilor de management aplicate şi a deciziilor luate de conducerea superioară. 
   3.5. Reputaţia, onestitatea şi integritatea 
   Art. 45. -   (1) Un membru al organului de conducere este considerat a avea o bună reputaţie şi a da dovadă de onestitate şi integritate dacă nu există motive obiective care să sugereze contrariul, în special fiind luate în considerare informaţiile relevante disponibile privind factorii sau situaţiile prevăzute la art. 46-50. 
   (2) La evaluarea reputaţiei, onestităţii şi integrităţii, băncile de dezvoltare iau în considerare inclusiv impactul efectelor cumulate ale incidentelor minore asupra reputaţiei unui membru. 
   Art. 46. -   (1) Fără a aduce atingere drepturilor fundamentale, consacrate în cadrul legal european şi naţional, la evaluarea reputaţiei, onestităţii şi integrităţii, băncile de dezvoltare trebuie să ia în considerare, în măsura în care prezintă relevanţă, condamnările, acţiunile de urmărire penală în curs sau cercetările administrative în curs. 
   (2) În scopul stabilirii relevanţei potrivit alin. (1), trebuie avute în vedere elemente precum: tipul de condamnare sau punerea în mişcare a acţiunii penale, forma de vinovăţie şi de participaţie, sancţiunea aplicată, faza procesuală, circumstanţele atenuante sau agravante în care s-a produs fapta, gravitatea oricărei infracţiuni sau contravenţii ori a acţiunii de supraveghere, timpul scurs de la comiterea faptei, comportamentul ulterior comiterii faptei, relevanţa infracţiunii sau a contravenţiei sau a acţiunii de supraveghere în contextul rolului pe care îl îndeplineşte membrul în cadrul organului de conducere, precum şi o eventuală reabilitare. 
   (3) Orice antecedent de natură penală, contravenţională sau administrativă relevant este avut în vedere cu respectarea prevederilor legale privind prescripţia. 
   Art. 47. -   Fără a aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie, aplicabile în materie penală, precum şi altor drepturi fundamentale, la evaluarea reputaţiei, onestităţii şi integrităţii, băncile de dezvoltare trebuie să ia în considerare cel puţin următoarele: 
   a) condamnări sau acţiuni de urmărire penală în curs cu privire la săvârşirea unei infracţiuni, în special cu privire la: 
   (i) infracţiuni prevăzute de legislaţia ce guvernează activitatea bancară, financiară, privind titlurile de valoare ori asigurările sau privind pieţele de titluri de valoare sau instrumentele financiare sau de plată, inclusiv infracţiuni prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului, manipularea pieţei, încheierea de tranzacţii bazate pe informaţii privilegiate şi cămătăria; 
   (ii) infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni de fals, infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice sau alte infracţiuni în legătură cu domeniul financiar; 
   (iii) infracţiuni în materie fiscală; şi 
   (iv) alte infracţiuni prevăzute în legislaţia aplicabilă societăţilor, insolvenţei sau falimentului; 
   b) alte măsuri relevante, actuale sau anterioare evaluării, inclusiv contravenţii, aplicate de orice autoritate sau organism de reglementare ori profesional, pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia consumatorului, activitatea bancară, financiară, privind titlurile de valoare sau de asigurări. 
   Art. 48. -   La evaluarea reputaţiei, onestităţii şi integrităţii, investigaţiile în curs de desfăşurare trebuie avute în vedere atunci când acestea sunt iniţiate ca urmare a procedurilor judiciare sau administrative ori a altor investigaţii similare ale autorităţii de supraveghere, fără a aduce atingere drepturilor individuale fundamentale. 
   Art. 49. -   La evaluarea reputaţiei, onestităţii şi integrităţii băncile de dezvoltare trebuie să ia în considerare şi următoarele situaţii referitoare la activitatea economică actuală şi anterioară şi la soliditatea financiară a unui membru al organului de conducere, din perspectiva impactului potenţial al acestora asupra reputaţiei, integrităţii şi onestităţii membrului respectiv al organului de conducere: 
   a) includerea în orice listă de debitori rău-platnici sau orice înregistrări negative la un birou de credit, dacă este cazul; 
   b) performanţa financiară şi comercială a entităţilor deţinute sau conduse de membru sau în care membrul a avut sau deţine o cotă de participaţie la capital sau o influenţă semnificativă, fiind luate în special în considerare orice proceduri de reorganizare, faliment şi lichidare, precum şi dacă şi în ce mod membrul a contribuit la generarea cauzelor care au declanşat aceste proceduri; 
   c) pronunţarea unei sentinţe de deschidere a procedurii de insolvenţă prin lichidare de active împotriva acestuia; şi 
   d) fără a aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie, procesele civile, procedurile penale sau administrative, investiţiile, expunerile şi împrumuturile mari contractate, în măsura în care acestea pot avea un impact semnificativ asupra solidităţii financiare a membrului sau a entităţilor deţinute sau administrate de acesta sau în care membrul deţine o participaţie semnificativă. 
   Art. 50. -   Un membru al organului de conducere trebuie să deţină standarde ridicate de integritate şi onestitate. În acest sens, la evaluarea reputaţiei, onestităţii şi integrităţii membrului respectiv trebuie luaţi în considerare cel puţin următorii factori: 
   a) orice dovadă din care rezultă că persoana nu a fost transparentă, deschisă şi cooperantă în relaţiile sale cu autorităţile competente şi/sau entităţi din domeniul financiar-bancar; 
   b) refuzul, revocarea, retragerea sau excluderea oricărei înregistrări, autorizaţii, calităţii de membru sau a licenţei pentru desfăşurarea de activităţi comerciale, antreprenoriale sau profesionale; 
   c) motivele oricărei concedieri de la locul de muncă ori ale oricărei revocări pe motive de nesocotire a încrederii, dintr-o relaţie fiduciară sau situaţie similară; 
   d) descalificarea, de către orice autoritate competentă relevantă, care are drept efect pierderea calităţii de membru al organului de conducere sau a calităţii de persoană care conduce efectiv activitatea unei entităţi; şi 
   e) orice alte dovezi care sugerează că persoana acţionează într-un mod care nu este în conformitate cu standardele înalte de conduită. 
   3.6. Gândirea independentă şi calitatea de membru independent al organului de conducere 
   3.6.1. Interacţiunea dintre gândirea independentă şi principiul de a fi independent 
   Art. 51. -   (1) Atunci când evaluează independenţa membrilor organului de conducere, băncile de dezvoltare trebuie să distingă între noţiunea de gândire independentă, care este o cerinţă aplicabilă tuturor membrilor organului de conducere al unei bănci de dezvoltare, şi principiul de a fi independent, care este o cerinţă aplicabilă anumitor membri ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
   (2) Băncile de dezvoltare evaluează gândirea independentă potrivit criteriilor prevăzute la art. 54-59 şi cerinţa de independenţă conform criteriilor prevăzute la art. 60-64. 
   Art. 52. -   (1) Fiecare membru al organului de conducere trebuie să aibă o gândire independentă, aceasta reprezentând un model de comportament manifestat în special în timpul discuţiilor şi la luarea deciziilor în cadrul organului de conducere, indiferent dacă membrul respectiv este sau nu considerat independent în conformitate cu prevederile art. 60-64. 
   (2) În îndeplinirea funcţiilor şi responsabilităţilor lor, membrii organului de conducere trebuie să se implice activ în îndeplinirea sarcinilor care le revin, să aibă capacitatea de a lua propriile decizii şi să emită judecăţi solide, obiective şi în mod independent. 
   Art. 53. -   (1) Un membru al organului de conducere în funcţia sa de supraveghere este considerat independent atunci când nu are nicio relaţie sau legături de orice natură, prezente sau recente, potrivit celor menţionate la art. 63, cu banca de dezvoltare sau conducerea acesteia, care ar putea influenţa judecata obiectivă şi echilibrată a membrului respectiv sau reduce capacitatea acestuia de a lua decizii în mod independent. 
   (2) Un membru al organului de conducere care este considerat independent, în sensul celor prevăzute la art. 60-64, nu este considerat în mod automat a avea gândire independentă, în sensul celor prevăzute la art. 54-59, ţinând seama de faptul că membrul respectiv poate să nu dispună de abilităţile comportamentale necesare prevăzute la art. 54 lit. a). 
   3.6.2. Gândirea independentă 
   Art. 54. -   La evaluarea gândirii independente băncile de dezvoltare trebuie să evalueze dacă membrii organului de conducere: 
   a) dispun de abilităţile comportamentale necesare, inclusiv: 
   (i) curaj, convingere şi puterea de a evalua şi de a contesta în mod eficient deciziile propuse de către alţi membri ai organului de conducere; 
   (ii) capacitatea de a pune întrebări membrilor conducerii superioare cu privire la exercitarea atribuţiilor lor; şi 
   (iii) capacitatea de a nu fi influenţat de opiniile celorlalţi membri fără realizarea unei analize proprii atente a respectivelor opinii; 
   b) se găsesc în situaţii de conflicte de interese, într-o măsură care ar afecta capacitatea acestora de a-şi îndeplini sarcinile în mod independent şi obiectiv. 
   Art. 55. -   Atunci când evaluează aptitudinile comportamentale necesare unui membru al organului de conducere, prevăzute la art. 54 lit. a), băncile de dezvoltare trebuie să ţină seama de comportamentul din trecut şi cel prezent al acestuia, în special de comportamentul manifestat în cadrul băncii de dezvoltare. 
   Art. 56. -   Atunci când evaluează existenţa conflictelor de interese menţionate la art. 54 lit. b), băncile de dezvoltare trebuie să identifice conflictele de interese actuale sau potenţiale, în conformitate cu politica băncii de dezvoltare în materie de conflicte de interese, şi să evalueze semnificaţia lor. 
   Art. 57. -   (1) Toate conflictele de interese identificate la nivelul organului de conducere, actuale şi potenţiale, trebuie să fie comunicate, discutate, documentate, soluţionate şi gestionate în mod corespunzător de către organul de conducere, inclusiv prin luarea măsurilor necesare de atenuare a acestora. 
   (2) Un membru al organului de conducere al unei bănci de dezvoltare trebuie să nu ia parte la nicio deliberare referitoare la orice aspect cu privire la care se află într-un conflict de interese. 
   Art. 58. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să informeze Banca Naţională a României, în calitate de autoritate competentă, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul identificării unui conflict de interese care afectează sau ar putea afecta gândirea independentă a unui membru al organului de conducere, inclusiv cu privire la măsurile de atenuare luate. 
   (2) Pe baza informaţiilor primite potrivit alin. (1), Banca Naţională a României evaluează semnificaţia conflictului de interese şi adecvarea măsurilor adoptate de băncile de dezvoltare pentru atenuarea conflictului de interese. În urma evaluării, Banca Naţională a României poate să solicite băncii de dezvoltare: 
   a) interzicerea participării membrului organului de conducere la orice reuniune sau luare de decizii privind un anumit aspect care a generat un conflict de interese; 
   b) demiterea dintr-o anumită funcţie; 
   c) o monitorizare specifică a membrului organului de conducere; 
   d) raportarea unei situaţii particulare; 
   e) publicarea conflictului de interese; 
   f) aprobarea de către organul de conducere pentru continuarea unei anumite situaţii care a generat respectivul conflict de interese. 
   (3) Atunci când măsurile adoptate de băncile de dezvoltare potrivit alin. (1) şi (2) nu conduc la gestionarea corespunzătoare a riscurilor generate de conflictele de interese, membrul organului de conducere nu poate fi considerat adecvat. 
   Art. 59. -   Calitatea de membru al unei părţi afiliate băncii de dezvoltare, deţinerea unor conturi, contractarea unor împrumuturi sau utilizarea unor alte servicii ale băncii de dezvoltare nu trebuie considerate, doar prin ele însele, ca afectând gândirea independentă a unui membru al organului de conducere. 
   3.6.3. Membrii independenţi ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere 
   Art. 60. -   Toate băncile de dezvoltare trebuie să aibă membri independenţi în componenţa organului de conducere în funcţia sa de supraveghere în sensul celor prevăzute la art. 53. 
   Art. 61. -   Organul de conducere în funcţia sa de supraveghere al unei bănci de dezvoltare trebuie să fie format din minimum 3 membri independenţi. 
   Art. 62. -   În cadrul responsabilităţilor generale ale organului de conducere, membrii independenţi trebuie să contribuie la sporirea eficacităţii sistemului de verificări şi echilibrări prin îmbunătăţirea supravegherii procesului de luare a deciziilor în cadrul organului de conducere, precum şi prin asigurarea faptului că: 
   a) interesele tuturor părţilor interesate sunt luate în considerare în mod corespunzător în cadrul discuţiilor şi al luării deciziilor de către organul de conducere, inclusiv prin diminuarea sau compensarea dominaţiei exagerate pe care o pot exercita unii membri ai organului de conducere care reprezintă un anumit grup sau o anume categorie de părţi interesate; 
   b) nicio persoană şi nicio minoritate formată dintr-o parte a membrilor organului de conducere nu domină procesul de luare a deciziilor; şi 
   c) conflictele de interese dintre banca de dezvoltare, unităţile sale operaţionale şi terţe părţi interesate, inclusiv clienţii, sunt gestionate în mod corespunzător. 
   Art. 63. -   Fără a aduce atingere art. 64 alin. (1), se consideră ca nefiind independent orice membru al organului de conducere în funcţia sa de supraveghere care se află în oricare dintre situaţiile următoare: 
   a) are sau a avut în ultimii 5 ani un mandat în calitate de membru al conducerii superioare în cadrul unei entităţi controlate de banca de dezvoltare; 
   b) a avut în ultimii 5 ani un mandat în calitate de membru al conducerii superioare în cadrul băncii de dezvoltare; 
   c) reprezintă interesul acţionarului băncii de dezvoltare; 
   d) are o relaţie financiară sau de afaceri importantă cu banca de dezvoltare; 
   e) este angajat al acţionarului băncii de dezvoltare sau este asociat în alt mod cu acesta; 
   f) este angajat sau deţine ori a deţinut în ultimii 5 ani un mandat în cadrul entităţilor aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea acţionarului; 
   g) este angajat într-o entitate controlată de banca de dezvoltare; 
   h) a fost angajat anterior într-o poziţie la cel mai înalt nivel ierarhic în cadrul băncii de dezvoltare sau al unei alte entităţi controlate de aceasta, fiind direct răspunzător doar faţă de organul de conducere, şi nu a existat o perioadă de cel puţin 5 ani între încetarea raporturilor de muncă şi exercitarea unei funcţii în organul de conducere; 
   i) a fost, în ultimii 3 ani, auditorul extern, partener în cadrul unei firme de consultanţă profesională importante sau un consultant important al băncii de dezvoltare sau al unei alte entităţi controlate de aceasta sau a fost un angajat cu atribuţii asociate în mod substanţial serviciilor furnizate băncii de dezvoltare sau entităţii controlate de aceasta de către oricare dintre entităţile enumerate; 
   j) este sau a fost, în ultimul an, un furnizor sau un client important al băncii de dezvoltare sau al unei alte entităţi controlate de aceasta sau a avut o altă relaţie de afaceri importantă cu acestea ori deţine o funcţie superioară de conducere în acestea sau este asociat, în mod direct sau indirect, cu un furnizor sau un client important sau cu o entitate comercială care are o relaţie de afaceri importantă cu banca de dezvoltare; 
   k) primeşte, în plus faţă de remuneraţia pentru rolul său şi remuneraţia în condiţiile prevăzute la lit. e) şi f), onorarii substanţiale sau alte beneficii de la banca de dezvoltare sau de la o entitate controlată de aceasta; 
   l) a acţionat ca membru al organului de conducere în cadrul băncii de dezvoltare timp de cel puţin 12 ani consecutivi; 
   m) este într-o relaţie de familie apropiată cu un membru al conducerii superioare a băncii de dezvoltare sau cu o persoană aflată în una dintre situaţiile menţionate la lit. a)-j). 
   Art. 64. -   (1) Simplul fapt al întâlnirii uneia sau a mai multor situaţii descrise de prevederile art. 63 nu califică automat un membru ca nefiind independent. În cazul în care un membru al organului de conducere în funcţia sa de supraveghere intră sub incidenţa uneia sau mai multora dintre situaţiile prevăzute la art. 63, banca de dezvoltare poate justifica Băncii Naţionale a României modul în care judecata obiectivă şi echilibrată, precum şi capacitatea de a lua decizii în mod independent ale respectivului membru nu sunt afectate de situaţia sau situaţiile respective. 
   (2) În sensul alin. (1), băncile de dezvoltare trebuie să aibă în vedere că situaţii precum deţinerea unor conturi, contractarea unor împrumuturi sau utilizarea unor servicii ale băncii de dezvoltare, altele decât cele expres prevăzute în prezenta secţiune, nu trebuie să conducă la situaţia în care membrul organului de conducere în funcţia sa de supraveghere să fie considerat a nu fi independent, cu condiţia ca valoarea sumelor depuse sau împrumutate ori a serviciilor pe care le utilizează să se situeze sub un prag de 1% din capitalul eligibil al băncii de dezvoltare. 
   (3) Băncile de dezvoltare iau în considerare situaţiile menţionate la alin. (2) în cadrul gestionării conflictelor de interese.

 
SECŢIUNEA a 4-a
Resursele umane şi financiare pentru pregătirea membrilor organului de conducere
 
   4.1. Stabilirea obiectivelor privind iniţierea şi pregătirea 
   Art. 65. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să realizeze iniţierea membrilor organului de conducere în scopul asigurării unei înţelegeri clare a structurii, modelului de afaceri, profilului de risc şi a cadrului de administrare a activităţii băncii de dezvoltare, precum şi a rolului fiecărui membru al organului de conducere în cadrul acestora. 
   (2) Băncile de dezvoltare trebuie să asigure punerea la dispoziţia membrilor organului de conducere a unor programe de formare generale relevante şi, după caz, personalizate, care să promoveze inclusiv conştientizarea beneficiilor diversităţii în cadrul organului de conducere al băncii de dezvoltare. 
   (3) Băncile de dezvoltare trebuie să aloce suficiente resurse pentru iniţierea şi pregătirea membrilor organului de conducere la nivel individual şi colectiv. 
   Art. 66. -   Toţi membrii nou-numiţi ai organului de conducere trebuie să primească informaţii esenţiale şi relevante despre banca de dezvoltare, iar iniţierea trebuie finalizată înainte de aprobarea acestora de către Banca Naţională a României. 
   Art. 67. -   Membrii organului de conducere trebuie să îşi menţină şi să aprofundeze cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor lor. 
   4.2. Politica de iniţiere şi pregătire 
   Art. 68. -   Băncile de dezvoltare trebuie să dispună de politici şi proceduri privind iniţierea şi pregătirea membrilor organului de conducere care sunt adoptate de către organul de conducere. 
   Art. 69. -   (1) Băncile de dezvoltare se asigură că resursele umane şi financiare, alocate pentru iniţiere şi formare, sunt suficiente pentru realizarea obiectivelor privind iniţierea şi pregătirea membrilor organului de conducere, iar aceştia sunt adecvaţi pentru rolul lor şi respectă cerinţele aferente acestuia. 
   (2) La stabilirea resurselor umane şi financiare necesare pentru punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor eficace privind iniţierea şi pregătirea membrilor organului de conducere, banca de dezvoltare trebuie să ia în considerare studiile de evaluare comparativă relevante disponibile în industrie, cum ar fi, de exemplu, cele privind bugetul disponibil pentru pregătire şi zilele de pregătire oferite. 
   Art. 70. -   Politicile şi procedurile privind iniţierea şi pregătirea membrilor organului de conducere pot face parte dintr-o politică generală de adecvare a acestora şi trebuie să stabilească cel puţin: 
   a) obiectivele privind iniţierea şi pregătirea aferente organului de conducere, separat pentru conducerea superioară şi pentru organul de conducere în funcţia sa de supraveghere şi incluzând, după caz, obiectivele de iniţiere şi pregătire pentru funcţii care implică anumite specificităţi în raport cu responsabilităţile particulare şi cu implicarea în cadrul comitetelor; 
   b) responsabilităţile pentru elaborarea unui program detaliat de pregătire; 
   c) resursele financiare şi umane puse la dispoziţie de banca de dezvoltare pentru iniţiere şi pregătire, ţinând seama de numărul sesiunilor de iniţiere şi pregătire, costurile acestora şi orice sarcini administrative aferente, pentru a asigura posibilitatea furnizării cursurilor de iniţiere şi formare în concordanţă cu politica respectivă; 
   d) un proces clar, în care orice membru al organului de conducere poate solicita iniţierea sau pregătirea. 
   Art. 71. -   În elaborarea politicilor privind iniţierea şi pregătirea, comitetul de nominalizare ia în considerare contribuţia funcţiei de resurse umane, a funcţiei responsabile cu bugetarea şi organizarea pregătirii profesionale, precum şi a funcţiilor de control intern relevante, după caz. 
   Art. 72. -   Băncile de dezvoltare trebuie să dispună de un proces de identificare a domeniilor în care este necesară pregătirea organului de conducere atât la nivel individual, cât şi colectiv. Domeniile de activitate relevante şi funcţiile interne, inclusiv funcţiile de control intern, trebuie implicate, după caz, în dezvoltarea conţinutului programelor de iniţiere şi pregătire. 
   Art. 73. -   Politicile şi procedurile privind iniţierea şi formarea, precum şi planurile de pregătire trebuie actualizate permanent, ţinând cont de schimbările cadrului de administrare, schimbările strategice, noile produse, precum şi de alte schimbări relevante, cum ar fi modificările legislaţiei aplicabile băncilor de dezvoltare sau evoluţiile pieţei. 
   Art. 74. -   Băncile de dezvoltare trebuie să dispună de un proces de evaluare pentru a analiza desfăşurarea şi calitatea procesului de iniţiere şi pregătire oferite şi pentru a asigura conformarea cu politicile şi procedurile privind iniţierea şi pregătirea.

 
SECŢIUNEA a 5-a
Diversitatea în componenţa organului de conducere. Obiectivele politicii privind promovarea diversităţii
 
   Art. 75. -   (1) Băncile de dezvoltare şi comitetele de nominalizare trebuie să aibă în vedere o gamă largă de aptitudini şi competenţe atunci când recrutează membrii organului de conducere şi, în acest sens, trebuie să stabilească şi să implementeze o politică privind promovarea diversităţii în cadrul organului de conducere. 
   (2) Politica privind promovarea diversităţii trebuie să urmărească implicarea unui set larg de calităţi şi aptitudini la recrutarea membrilor organului de conducere, pentru a obţine o varietate de opinii şi experienţe şi pentru a facilita exprimarea unor opinii independente şi un proces decizional solid în cadrul organului de conducere. 
   Art. 76. -   (1) Politica privind promovarea diversităţii trebuie să ia în considerare cel puţin aspecte precum educaţia şi experienţa profesională, genul şi vârsta membrilor organului de conducere. 
   (2) Politica privind promovarea diversităţii trebuie să includă un obiectiv pentru reprezentarea genului subreprezentat în cadrul organului de conducere. 
   (3) Politica privind promovarea diversităţii trebuie să includă un obiectiv cantitativ pentru reprezentarea genului subreprezentat în cadrul organului de conducere. În acest sens, băncile de dezvoltare trebuie să determine numărul membrilor organului de conducere aparţinând genului subreprezentat şi să precizeze un interval de timp adecvat în care obiectivul vizat să fie îndeplinit, precum şi modul în care urmează a fi îndeplinit. Obiectivul trebuie stabilit la nivel colectiv pentru întreg organul de conducere sau, în cazul în care numărul membrilor organului de conducere este suficient de mare, acesta poate fi stabilit în mod diferenţiat, pentru conducerea superioară şi pentru organul de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
   Art. 77. -   La stabilirea obiectivelor pe care le includ în politica privind promovarea diversităţii, băncile de dezvoltare trebuie să ia în considerare rezultatele studiilor de evaluare comparativă privind diversitatea, în măsura în care sunt publicate de Banca Naţională a României organisme sau organizaţii internaţionale relevante. 
   Art. 78. -   (1) Băncile de dezvoltare trebuie să documenteze, ca parte a analizei anuale a componenţei organului de conducere, măsura în care au fost respectate obiectivele stabilite în privinţa promovării diversităţii. 
   (2) În cazul în care nu s-a îndeplinit vreunul din obiectivele privind diversitatea, băncile de dezvoltare trebuie să cerceteze cauzele, să adopte măsurile necesare şi să stabilească termenul pentru ducerea lor la îndeplinire, în scopul asigurării îndeplinirii obiectivelor privind diversitatea. 
   Art. 79. -   În scopul facilitării constituirii unei baze suficient de diversificate de candidaţi pentru funcţiile deţinute în cadrul organului de conducere, băncile de dezvoltare trebuie să pună în aplicare o politică privind promovarea diversităţii în rândul personalului, care să includă aspecte legate de planificarea carierei personalului şi măsuri pentru a asigura egalitatea de tratament şi oportunităţi pentru angajaţii de diferite genuri.

 
SECŢIUNEA a 6-a
Politica privind adecvarea şi cadrul de administrare a activităţii
 
   6.1. Politica privind adecvarea 
   Art. 80. -   (1) Politica privind adecvarea trebuie să fie conformă cu cadrul general de administrare a activităţii al băncii de dezvoltare, cultura corporativă şi apetitul la risc, iar procesele prevăzute în politica privind adecvarea trebuie să funcţioneze în conformitate cu obiectivele enunţate de aceasta şi cu dispoziţiile prezentei secţiuni. 
   (2) În sensul alin. (1), fără a aduce atingere competenţelor adunării generale a acţionarilor în ceea ce priveşte aprobarea unei asemenea politici stabilite prin actul constitutiv, organul de conducere trebuie să adopte şi să menţină o politică privind evaluarea adecvării membrilor săi. 
   Art. 81. -   Politica privind adecvarea trebuie să includă sau să conţină o trimitere la politica privind promovarea diversităţii, pentru a asigura faptul că diversitatea este luată în considerare la recrutarea unor membri noi. 
   Art. 82. -   (1) Orice modificări ale politicii privind adecvarea se aprobă de către organul de conducere, fără a aduce atingere competenţelor adunării generale a acţionarilor în ceea ce priveşte aprobarea unor astfel de modificări stabilite prin actul constitutiv. 
   (2) Băncile de dezvoltare păstrează documentaţia referitoare la adoptarea politicii privind adecvarea, precum şi orice modificări ale acesteia, cum ar fi, de exemplu, menţiunile înscrise în procesele-verbale ale şedinţelor relevante. 
   Art. 83. -   (1) Politica privind adecvarea trebuie să fie clară, bine documentată şi transparentă pentru întreg personalul din cadrul băncilor de dezvoltare. 
   (2) La elaborarea politicii privind adecvarea, organul de conducere poate solicita şi lua în considerare contribuţiile comitetelor, în special pe cele ale comitetului de nominalizare, dar şi ale altor funcţii interne, precum funcţiile juridice, de resurse umane sau de control intern. 
   Art. 84. -   (1) Funcţiile de control intern trebuie să contribuie în mod efectiv la elaborarea politicii privind adecvarea potrivit rolurilor fiecăreia. 
   (2) În sensul alin. (1), funcţia de conformitate trebuie să analizeze modul în care politica privind adecvarea respectă prevederile cadrului legal şi de reglementare aplicabil, politicile şi procedurile interne şi trebuie să raporteze organului de conducere toate riscurile de conformitate şi toate aspectele de neconformitate identificate. 
   Art. 85. -   Politica privind adecvarea trebuie să cuprindă principiile privind selecţia, monitorizarea şi planificarea succedării membrilor organului de conducere, precum şi pe cele aplicabile pentru reînnoirea mandatului membrilor existenţi, stabilind cel puţin următoarele: 
   a) procesul de selecţie, de numire, de reînnoire a mandatului şi de planificare a succedării membrilor organului de conducere, precum şi procedura internă aplicabilă pentru evaluarea adecvării unui membru, inclusiv funcţia internă responsabilă pentru acordarea sprijinului de specialitate în vederea derulării procesului de evaluare, cum ar fi, de exemplu, funcţia de resurse umane; 
   b) criteriile utilizate în evaluare, care trebuie să includă criteriile de adecvare prevăzute la art. 20-64; 
   c) modul în care, în cadrul procesului de selecţie, trebuie să se ţină seama de politica privind promovarea diversităţii pentru membrii organului de conducere al băncilor de dezvoltare şi de obiectivul referitor la genul subreprezentat în cadrul organului de conducere; 
   d) canalul de comunicare cu Banca Naţională a României; şi 
   e) modul în care evaluarea trebuie documentată. 
   Art. 86. -   Băncile de dezvoltare trebuie să includă în politica privind adecvarea şi procesele de selecţie şi numire a persoanelor care deţin funcţii-cheie. 
   Art. 87. -   (1) Organul de conducere în funcţia sa de supraveghere şi comitetul de nominalizare trebuie să monitorizeze eficacitatea politicii privind adecvarea şi să revizuiască conţinutul său şi punerea sa în aplicare. 
   (2) Atunci când consideră necesar, organul de conducere în funcţia sa de supraveghere modifică politica privind adecvarea ţinând seama de recomandările făcute de comitetul de nominalizare şi de funcţia de audit intern. 
   6.2. Componenţa organului de conducere, numirea şi succedarea membrilor 
   Art. 88. -   (1) Organul de conducere al băncilor de dezvoltare trebuie să aibă un număr suficient de membri şi o componenţă adecvată şi să fie numit pentru o perioadă de timp corespunzătoare. 
   (2) Nominalizările pentru reînnoirea unui mandat trebuie să aibă loc numai după analizarea rezultatului evaluării performanţei membrului organului de conducere din ultimul său mandat. 
   Art. 89. -   (1) Toţi membrii organului de conducere trebuie să îndeplinească cerinţele privind adecvarea. 
   (2) Organul de conducere identifică şi selectează membri cu experienţă adecvată, realizează planificarea succedării membrilor în cadrul său şi se asigură că aceasta este în concordanţă cu toate cerinţele legale privind componenţa, numirea sau succedarea în cadrul organului de conducere. 
   Art. 90. -   Fără a aduce atingere competenţelor adunării generale a acţionarilor privind numirea membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere, comitetul de nominalizare, atunci când recrutează membri ai organului de conducere, trebuie să contribuie în mod activ la selectarea candidaţilor pentru funcţiile vacante din cadrul organului de conducere în colaborare cu funcţia de resurse umane şi, în acest sens, trebuie: 
   a) să pregătească o descriere a rolurilor şi a competenţelor necesare pentru o anumită numire; 
   b) să evalueze adecvarea echilibrului între cunoştinţe, aptitudini şi experienţă la nivelul întregului organ de conducere; 
   c) să evalueze timpul alocat preconizat; şi 
   d) să ia în considerare obiectivele politicii privind promovarea diversităţii. 
   Art. 91. -   (1) Decizia de recrutare adoptată de comitetul de nominalizare trebuie să ţină seama, în măsura în care este posibil, de o listă scurtă, care conţine o preselecţie a candidaţilor consideraţi adecvaţi şi care ia în considerare obiectivele stabilite în politica privind promovarea diversităţii şi cerinţele prevăzute în secţiunea a 5-a din prezentul capitol. Decizia de recrutare trebuie să ia în considerare faptul că o componenţă a organului de conducere mai diversificată favorizează o dezbatere constructivă şi discuţii bazate pe puncte de vedere diferite. 
   (2) Băncile de dezvoltare nu trebuie să recruteze membri ai organului de conducere exclusiv în scopul îmbunătăţirii diversităţii organului de conducere, în detrimentul funcţionării şi adecvării membrilor organului de conducere la nivel colectiv sau la nivel individual. 
   Art. 92. -   Fiecare membru al organului de conducere trebuie să cunoască cultura, valorile, comportamentul şi strategia specifice băncii de dezvoltare şi organului său de conducere. 
   Art. 93. -   (1) Organul de conducere al unei bănci de dezvoltare, atunci când stabileşte un plan de succedare pentru membrii săi, trebuie să asigure continuitatea luării deciziilor şi să prevină, acolo unde este posibil, situaţia în care un număr mare de membri sau toţi membrii organului de conducere să fie înlocuiţi simultan. 
   (2) Planificarea succedării trebuie să conţină planurile, politicile şi procesele băncii de dezvoltare pentru abordarea cazurilor de absenţă sau plecare bruscă ori neaşteptată a membrilor organului de conducere, inclusiv orice măsuri provizorii relevante. Planificarea succedării trebuie să ia în considerare şi obiectivele şi ţintele definite în politica privind promovarea diversităţii.

 
SECŢIUNEA a 7-a
Evaluarea adecvării de către băncile de dezvoltare
 
   7.1. Cerinţe comune pentru evaluarea adecvării, la nivel individual şi colectiv, a membrilor organului de conducere 
   Art. 94. -   (1) Comitetul de nominalizare efectuează evaluările privind adecvarea, la nivel individual şi colectiv, a persoanelor propuse în calitate de membri ai organului de conducere, înainte de numirea acestora, cu luarea în considerare a tuturor aspectelor relevante. 
    18/05/2023 - Derogare prin Regulament 4/2023. 
   (2) În sensul alin. (1), comitetul de nominalizare poate solicita contribuţia altor comitete, cum ar fi comitetul de administrare a riscurilor şi comitetul de audit, precum şi a altor funcţii care pot fi considerate relevante, cum ar fi funcţiile de control intern, funcţia de resurse umane sau funcţia juridică. Organul de conducere în funcţia sa de supraveghere este responsabil pentru stabilirea evaluărilor finale cu privire la adecvare. 
   (3) Atunci când persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere sunt numite de adunarea generală a acţionarilor, organul de conducere în funcţia sa de supraveghere furnizează acţionarului, înainte de şedinţă, informaţii relevante cu privire la rezultatele evaluării adecvării. Dacă este cazul, evaluarea trebuie să cuprindă diferite componenţe alternative ale organului de conducere care pot fi prezentate acţionarului. 
   Art. 95. -   Băncile de dezvoltare iau în considerare riscurile, inclusiv riscul reputaţional, care apar în cazul în care se identifică deficienţe care afectează adecvarea la nivel individual sau colectiv a membrilor organului de conducere. 
   Art. 96. -   (1) Prin excepţie de la prevederile art. 94 alin. (1), în cazuri bine justificate, comitetul de nominalizare poate să efectueze evaluările privind adecvarea, la nivel individual şi colectiv, a persoanelor propuse în calitate de membri ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere de către acţionar şi numite în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor, după numirea acestora. 
   (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), comitetul de nominalizare evaluează adecvarea, la nivel individual şi colectiv, a persoanelor propuse de acţionar, în termen de cel mult o lună de zile de la numirea acestora de către adunarea generală a acţionarilor. 
   (3) În situaţia în care, în urma evaluării persoanelor prevăzute la alin. (1), comitetul de nominalizare ajunge la concluzia că acestea nu sunt adecvate, informează persoanele respective şi pe acţionarul băncii de dezvoltare în legătură cu evaluarea efectuată şi cu necesitatea de a numi alte persoane în calitate de membri ai organului de conducere. 
   (4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se efectuează înainte de evaluarea şi aprobarea persoanelor respective de către Banca Naţională a României. 
   Art. 97. -   (1) Băncile de dezvoltare se asigură că acţionarul este pe deplin informat cu privire la obligaţia îndeplinirii, în permanenţă, de către membrii organului de conducere, a cerinţelor de adecvare la nivel atât individual, cât şi colectiv. 
   (2) Informaţiile furnizate acţionarilor cu privire la adecvarea organului de conducere şi a membrilor săi trebuie să permită acţionarului să ia decizii în cunoştinţă de cauză şi să remedieze orice deficienţe cu privire la componenţa organului de conducere sau la membrii săi. 
   Art. 98. -   (1) Băncile de dezvoltare iau în considerare rezultatele evaluării adecvării la nivel individual a membrilor organului de conducere atunci când evaluează adecvarea la nivel colectiv a organului de conducere. 
   (2) Băncile de dezvoltare iau în considerare rezultatele evaluării adecvării la nivel colectiv a organului de conducere atunci când evaluează adecvarea la nivel individual a membrilor organului de conducere. 
   Art. 99. -   Identificarea unor deficienţe în procesul de evaluare a organului de conducere, în ansamblul său, sau a comitetelor acestuia nu conduce implicit la concluzia că o anumită persoană propusă în calitate de membru al organului de conducere nu este considerată adecvată. 
   Art. 100. -   Băncile de dezvoltare documentează rezultatele evaluării adecvării şi, în special, deficienţele identificate între adecvarea necesară şi cea reală la nivel individual şi colectiv, precum şi măsurile avute în vedere pentru înlăturarea acestora. 
   Art. 101. -   Băncile de dezvoltare transmit Băncii Naţionale a României rezultatul evaluării adecvării persoanelor propuse spre aprobare în calitate de noi membri ai organului de conducere, precum şi al evaluării adecvării la nivel colectiv a organului de conducere, în conformitate cu dispoziţiile art. 125-132, împreună cu documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament. 
   Art. 102. -   (1) La cererea Băncii Naţionale a României, în scopul evaluării adecvării membrilor organului de conducere, la nivel individual sau colectiv, băncile de dezvoltare furnizează informaţii necesare suplimentare. 
   (2) În cazul reînnoirii unui mandat, informaţiile solicitate de Banca Naţională a României se pot referi doar la modificările relevante. 
   7.2. Evaluarea adecvării, la nivel individual, a membrilor organului de conducere 
   Art. 103. -   Băncile de dezvoltare solicită membrilor organului de conducere să demonstreze că sunt adecvaţi prin furnizarea cel puţin a documentelor solicitate de Banca Naţională a României în conformitate cu dispoziţiile art. 125-132 şi a informaţiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament. 
   Art. 104. -   La efectuarea evaluării adecvării, la nivel individual, a membrilor organului de conducere, băncile de dezvoltare trebuie: 
   a) să colecteze informaţii cu privire la adecvarea persoanei evaluate prin diverse canale şi instrumente (cum ar fi diplome şi certificate, scrisori de recomandare, CV, interviuri, chestionare); 
   b) să colecteze informaţii despre reputaţia, integritatea, onestitatea şi gândirea independentă a persoanei evaluate; 
   c) să solicite persoanei evaluate să verifice dacă informaţiile furnizate sunt corecte şi să facă dovada acestora, dacă apreciază ca fiind necesar; 
   d) să solicite persoanei evaluate să declare orice conflict de interese actual sau potenţial; 
   e) să depună toate eforturile rezonabile pentru a valida corectitudinea informaţiilor furnizate de persoana evaluată; 
   f) să discute rezultatele evaluării în cadrul comitetului de nominalizare; şi 
   g) dacă este necesar, să adopte măsuri de remediere pentru a asigura adecvarea, la nivel individual, a membrilor organului de conducere în conformitate cu art. 120-124. 
   Art. 105. -   În cazul în care există o situaţie care generează îngrijorări cu privire la adecvarea, la nivel individual, a membrilor organului de conducere, băncile de dezvoltare realizează o evaluare a modului în care acestea afectează adecvarea persoanei respective. 
   Art. 106. -   Băncile de dezvoltare trebuie să documenteze descrierea funcţiei pentru care efectuează evaluarea adecvării, inclusiv a rolului pe care respectiva funcţie îl are în cadrul băncii de dezvoltare, şi să prezinte rezultatele evaluării adecvării în funcţie de următoarele criterii: 
   a) alocarea unui timp suficient; 
   b) conformarea membrilor organului de conducere cu cerinţa de limitare a numărului de mandate deţinute simultan, în temeiul art. 27 alin. (3) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare; 
   c) cunoştinţe, aptitudini şi experienţă adecvate; 
   d) reputaţie, onestitate şi integritate; şi 
   e) gândire independentă. 
   7.3. Evaluarea adecvării, la nivel colectiv, a organului de conducere 
   Art. 107. -   (1) La evaluarea adecvării, la nivel colectiv, a organului de conducere, băncile de dezvoltare evaluează separat componenţa conducerii superioare şi componenţa organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
   (2) În sensul alin. (1), evaluarea adecvării la nivel colectiv se realizează printr-o comparaţie între componenţa actuală a organului de conducere, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa actuale ale acestuia, la nivel colectiv, şi cerinţele cu privire la adecvare astfel cum sunt prevăzute la art. 25 alin. (4) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 108. -   Băncile de dezvoltare realizează evaluarea adecvării la nivel colectiv a organului de conducere, utilizând oricare dintre următoarele: 
   a) modelul matricei de adecvare, conform anexei nr. 3 la prezentul regulament; 
   b) propria metodologie elaborată în concordanţă cu criteriile prevăzute în prezentul capitol. 
   Art. 109. -   Cu ocazia fiecărei evaluări a adecvării, la nivel individual, a membrilor organului de conducere, băncile de dezvoltare realizează, concomitent, şi evaluarea adecvării la nivel colectiv a organului de conducere în conformitate cu art. 40-44, precum şi dacă, la nivel global, componenţa comitetelor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere este adecvată. În mod deosebit, băncile de dezvoltare trebuie să evalueze în ce măsură cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa persoanei evaluate contribuie la adecvarea la nivel colectiv a organului de conducere. 
   7.4. Monitorizarea continuă şi reevaluarea adecvării, la nivel individual şi colectiv, a membrilor organului de conducere 
   Art. 110. -   (1) Băncile de dezvoltare monitorizează în permanenţă adecvarea, la nivel individual şi colectiv, a membrilor organului de conducere, urmărind ca fiecare dintre membrii organului de conducere, precum şi organul de conducere, la nivel colectiv, să îşi menţină adecvarea. 
   (2) În sensul alin. (1), băncile de dezvoltare iau în considerare performanţa individuală şi colectivă, orice situaţie sau eveniment relevant care a determinat o reevaluare, precum şi impactul pe care situaţia sau evenimentul respectiv îl are asupra adecvării actuale sau necesare. 
   Art. 111. -   La reevaluarea performanţei individuale şi colective a membrilor organului de conducere, membrii comitetului de nominalizare trebuie să aibă în vedere cel puţin următoarele: 
   a) eficienţa proceselor de lucru ale organului de conducere, inclusiv eficienţa fluxurilor de informaţii şi a liniilor de raportare către organul de conducere, ţinând seama de contribuţiile funcţiilor de control intern, inclusiv de orice acţiuni de monitorizare sau recomandări formulate de aceste funcţii; 
   b) administrarea eficace şi prudentă a băncii de dezvoltare, inclusiv dacă organul de conducere a acţionat astfel încât să urmărească interesele băncii de dezvoltare; 
   c) capacitatea organului de conducere de a se concentra asupra aspectelor importante din punct de vedere strategic; 
   d) caracterul adecvat al numărului de reuniuni ţinute, gradul de participare, alocarea unui timp suficient şi intensitatea implicării membrilor organului de conducere în timpul desfăşurării reuniunilor; 
   e) orice modificare a componenţei organului de conducere şi orice deficienţe în ceea ce priveşte adecvarea la nivel individual sau colectiv, ţinând cont de modelul de afaceri şi strategia privind administrarea riscurilor ale băncii de dezvoltare, precum şi de modificările acestora; 
   f) obiectivele stabilite pentru banca de dezvoltare şi organul de conducere; 
   g) gândirea independentă a membrilor organului de conducere, inclusiv cerinţa ca procesul de luare a deciziilor să nu fie dominat de un membru al organului de conducere sau de un grup redus de membri ai organului de conducere, precum şi conformarea membrilor organului de conducere cu politica privind conflictul de interese; 
   h) măsura în care componenţa organului de conducere îndeplineşte obiectivele stabilite în politica privind promovarea diversităţii, în conformitate cu secţiunea a 5-a a prezentului capitol; 
   i) orice evenimente care pot avea un impact semnificativ asupra adecvării, la nivel individual sau colectiv, a membrilor organului de conducere, inclusiv modificări ale modelului de afaceri, ale strategiilor sau organizării băncii de dezvoltare. 
   Art. 112. -   (1) Băncile de dezvoltare efectuează reevaluarea adecvării cel puţin anual. 
   (2) Băncile de dezvoltare documentează rezultatele reevaluării periodice. 
   (3) În cazul în care o reevaluare este declanşată de survenirea unui anumit eveniment, băncile de dezvoltare pot acorda o atenţie deosebită reevaluării adecvării din perspectiva evenimentului care a declanşat reevaluarea. 
   Art. 113. -   (1) Rezultatul reevaluării, motivele declanşării reevaluării, precum şi orice recomandare cu privire la deficienţele identificate sunt documentate şi prezentate organului de conducere. 
   (2) Comitetul de nominalizare prezintă organului de conducere rezultatul reevaluării adecvării la nivel colectiv a organului de conducere, inclusiv în cazurile în care nu recomandă modificări în componenţa organului de conducere sau alte măsuri. Atunci când sunt formulate recomandări, acestea pot avea în vedere cursuri de formare, modificarea proceselor, măsuri de atenuare a conflictelor de interese, numirea de membri suplimentari având competenţe specifice şi înlocuirea membrilor organului de conducere. 
   (3) Conducerea superioară ia act de cele prezentate potrivit alin. (1) şi (2) şi decide cu privire la recomandările formulate de comitetul de nominalizare, cu excepţia recomandărilor care vizează numirea şi înlocuirea membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. În cazul în care nu adoptă recomandările respective, conducerea superioară motivează neadoptarea acestora. 
   Art. 114. -   (1) Băncile de dezvoltare informează de îndată Banca Naţională a României cu privire la reevaluările determinate de modificările semnificative apărute. 
   (2) Băncile de dezvoltare informează Banca Naţională a României, cel puţin anual, cu privire la orice reevaluare a adecvării la nivel colectiv. 
   Art. 115. -   Băncile de dezvoltare au obligaţia să notifice, în scris, Băncii Naţionale a României, de îndată ce iau cunoştinţă, orice informaţie reală şi importantă care ar putea afecta negativ adecvarea unui membru al organului de conducere. 
   Art. 116. -   (1) Băncile de dezvoltare documentează fiecare reevaluare, inclusiv rezultatul acesteia, precum şi orice măsuri luate ca urmare a reevaluării. 
   (2) Băncile de dezvoltare sunt obligate să pună la dispoziţia Băncii Naţionale a României documentaţia care atestă reevaluarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data realizării acesteia. 
   Art. 117. -   În cazul în care, ca urmare a unei reevaluări, organul de conducere constată că un membru al organului de conducere sau organul de conducere, la nivel colectiv, nu este adecvat, banca de dezvoltare în cauză informează de îndată Banca Naţională a României, inclusiv cu privire la măsurile propuse sau adoptate de aceasta pentru remedierea situaţiei. 
   7.5. Evaluarea de către băncile de dezvoltare a adecvării persoanelor care deţin funcţii-cheie 
   Art. 118. -   (1) Băncile de dezvoltare desemnează o funcţie responsabilă cu efectuarea evaluării adecvării persoanelor care deţin funcţii-cheie. În acest sens pot fi avute în vedere prevederile art. 94, precum şi orice alte funcţii relevante potrivit organizării interne a băncii de dezvoltare. 
   (2) Funcţia din cadrul băncii de dezvoltare prevăzută la alin. (1) efectuează evaluarea adecvării persoanelor propuse în calitate de persoane care deţin funcţii-cheie înainte de numirea acestora şi transmite rezultatele evaluării funcţiei însărcinate cu numirea acestor persoane şi organului de conducere. 
   (3) În vederea efectuării evaluării adecvării de către Banca Naţională a României, banca de dezvoltare informează Banca Naţională a României cu privire la rezultatul evaluării persoanelor care deţin funcţii-cheie. 
   Art. 119. -   (1) În cazul în care din evaluarea efectuată la nivelul băncii de dezvoltare se constată că persoana propusă în calitate de persoană care deţine funcţii-cheie nu este adecvată, banca de dezvoltare nu va proceda la numirea persoanei în cauză. 
   (2) În cazul în care din evaluarea efectuată la nivelul băncii de dezvoltare se constată că persoana propusă în calitate de persoană care deţine funcţii-cheie este adecvată, banca de dezvoltare procedează la numirea persoanei în cauză şi dispune măsurile necesare pentru a permite înlocuirea din funcţie a persoanei respective, dacă aceasta nu este considerată adecvată în urma evaluării efectuate de Banca Naţională a României. Astfel de măsuri pot include, printre altele, stabilirea unei perioade de probă şi/sau includerea unei condiţii suspensive în contractul de muncă încheiat între banca de dezvoltare şi persoana în cauză. 
   7.6. Măsuri de remediere aflate la dispoziţia băncilor de dezvoltare 
   Art. 120. -   (1) Fără a aduce atingere competenţelor adunării generale a acţionarilor privind numirea membrilor organului de conducere în funcţia sa de supraveghere, în cazul în care, ca urmare a unei evaluări sau a unei reevaluări efectuate la nivelul băncii de dezvoltare se constată că o persoană nu este adecvată pentru a deţine calitatea de membru al organului de conducere sau de persoană care deţine funcţii-cheie: 
   a) în cazul evaluărilor, persoana în cauză nu trebuie să fie numită, iar în situaţia prevăzută la art. 96 alin. (3) trebuie să se procedeze la numirea altei persoane; 
   b) în cazul reevaluărilor, trebuie să se procedeze la înlocuirea persoanei în cauză. 
   (2) Atunci când prin evaluarea sau reevaluarea adecvării efectuate de către banca de dezvoltare se identifică deficienţe minore în îndeplinirea cerinţei privind cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa persoanelor evaluate sau reevaluate, banca de dezvoltare adoptă cu promptitudine măsuri de remediere adecvate, în vederea înlăturării deficienţelor. 
   (3) Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul în care deficienţele identificate privesc criteriile relevante pentru evaluarea reputaţiei, onestităţii şi integrităţii. 
   Art. 121. -   În cazul în care din evaluarea sau reevaluarea de către o bancă de dezvoltare se constată că organul de conducere nu este adecvat la nivel colectiv, banca de dezvoltare în cauză adoptă de îndată măsurile de remediere necesare. 
   Art. 122. -   (1) Atunci când o bancă de dezvoltare adoptă măsuri de remediere, acestea iau în considerare situaţia specifică şi deficienţele particulare ale membrilor organului de conducere, la nivel atât individual, cât şi colectiv. 
   (2) În contextul evaluării unei persoane propuse pentru a deţine calitatea de membru al organului de conducere sau de persoană care deţine funcţii-cheie, băncile de dezvoltare se asigură că deficienţele identificate sunt înlăturate anterior aprobării acestora de către Banca Naţională a României. 
   Art. 123. -   Cu titlu exemplificativ, măsurile de remediere adoptate de către o bancă de dezvoltare pot include: 
   a) ajustarea alocării responsabilităţilor între membrii organului de conducere; 
   b) înlocuirea anumitor membri sau recrutarea unor membri suplimentari; 
   c) aplicarea unor măsuri pentru atenuarea conflictelor de interese potrivit art. 57 şi art. 58 alin. (2); 
   d) pregătirea unuia sau a mai multor membri ai organului de conducere, în vederea asigurării adecvării organului de conducere, la nivel individual şi colectiv. 
   Art. 124. -   Băncile de dezvoltare informează de îndată Banca Naţională a României cu privire la orice deficienţe semnificative identificate în legătură cu oricare dintre membrii organului de conducere, cu organul de conducere la nivel colectiv şi cu persoanele care deţin funcţii-cheie. Informaţiile trebuie să includă măsurile adoptate sau avute în vedere pentru remedierea deficienţelor respective şi termenele de punere în aplicare a acestora.

 
SECŢIUNEA a 8-a
Evaluarea adecvării de către Banca Naţională a României
 
   8.1. Dispoziţii procedurale privind evaluarea adecvării membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie şi decizii ale Băncii Naţionale a României 
   Art. 125. -   (1) Fiecare membru al organului de conducere şi fiecare persoană care deţine o funcţie-cheie într-o bancă de dezvoltare trebuie să fie aprobaţi de Banca Naţională a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor. 
    18/05/2023 - Derogare prin Regulament 4/2023. 
   (2) Orice persoană nou-numită ca membru al organului de conducere sau într-o funcţie-cheie, precum şi organul de conducere al băncii de dezvoltare, la nivel colectiv, sunt supuse evaluării şi aprobării de către Banca Naţională a României, înainte de începerea exercitării responsabilităţilor. 
   (3) În situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. b) şi art. 13 alin. (1) lit. b), Banca Naţională a României reevaluează şi aprobă membrii organului de conducere. Băncile de dezvoltare informează de îndată Banca Naţională a României în legătură cu rezultatele reevaluărilor realizate potrivit art. 6 alin. (2) lit. b) şi art. 13 alin. (1) lit. b). 
   (4) Membrii provizorii ai organului de conducere în funcţia sa de supraveghere, numiţi în condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt supuşi aprobării Băncii Naţionale a României înainte de începerea exercitării responsabilităţilor. 
   Art. 126. -   (1) Băncile de dezvoltare informează de îndată Banca Naţională a României atunci când oricare dintre funcţiile din cadrul organului de conducere pentru care a fost acordată aprobarea de către aceasta devine vacantă, indicând şi motivele pentru care funcţia a devenit vacantă. 
   (2) Dacă prin vacantarea unor funcţii din cadrul organului de conducere nu mai este îndeplinită condiţia prevăzută de lege privind numărul minim de persoane care trebuie să asigure exercitarea respectivelor responsabilităţi, se convoacă de îndată organul competent, care procedează la numirea unor noi persoane în calitate de membri ai organului de conducere, pentru completarea numărului stabilit de lege. Numirea noilor membri ai organului de conducere se realizează într-un termen de cel mult două luni de la data apariţiei situaţiei de vacantare. 
    18/05/2023 - Derogare prin Regulament 4/2023. 
   (3) În vederea aprobării membrilor organului de conducere, băncile de dezvoltare depun la Banca Naţională a României o cerere, însoţită de documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data la care a fost numită persoana respectivă. 
   (4) În vederea aprobării persoanelor care deţin funcţii-cheie, băncile de dezvoltare depun la Banca Naţională a României o cerere, însoţită de documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, cu excepţia celor prevăzute la partea A pct. IV şi partea B pct. III şi IV din anexa nr. 2 la prezentul regulament, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data la care a fost numită persoana respectivă. Cererea, însoţită de documentaţia şi informaţiile care trebuie transmise, va fi semnată de un membru al directoratului băncii de dezvoltare respective. 
   (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţiile prevăzute la art. 96 băncile de dezvoltare depun la Banca Naţională a României o cerere, însoţită de documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament, în termen de cel mult 14 zile lucrătoare de la data realizării evaluării de către acestea. 
   Art. 127. -   (1) Banca Naţională a României adoptă decizia cu privire la aprobarea persoanelor prevăzute la art. 125 alin. (1) în termen de cel mult 4 luni de la data depunerii cererii prevăzute la art. 126 alin. (3) şi (4), însoţită de toate informaţiile şi documentaţia prevăzute potrivit art. 126 alin. (3) şi (4). 
   (2) Banca Naţională a României poate solicita, în scris, băncii de dezvoltare orice informaţii sau documente suplimentare celor prevăzute la art. 126 alin. (3) şi (4), dacă acestea sunt considerate necesare pentru realizarea evaluării. 
   (3) Banca de dezvoltare trebuie să transmită informaţiile şi documentele solicitate în termen de cel mult o lună de la data comunicării solicitării Băncii Naţionale a României. Până la data transmiterii informaţiilor şi documentelor solicitate, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă fără ca termenul în care Banca Naţională a României adoptă decizia privind aprobarea să poată depăşi 6 luni de la data depunerii cererii însoţite de toate informaţiile şi documentaţia prevăzute la art. 126 alin. (3) şi (4). 
   (4) Banca de dezvoltare poate furniza din propria iniţiativă orice alte informaţii şi/sau documente considerate relevante, ulterior depunerii cererii de aprobare, însă acestea trebuie să fie prezentate cel târziu cu o lună anterior datei expirării termenului prevăzut la alin. (1) în care Banca Naţională a României trebuie să se pronunţe asupra cererii de aprobare. 
   Art. 128. -   În scopul luării deciziei privind aprobarea, Banca Naţională a României efectuează evaluarea adecvării persoanelor prevăzute la art. 125 alin. (1), analizând, pe baza documentelor, informaţiilor şi circumstanţelor relevante, măsura în care sunt respectate condiţiile minime prevăzute în Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi în secţiunea a 3-a a prezentului capitol în ceea ce priveşte persoanele propuse. 
   Art. 129. -   (1) Evaluarea adecvării, la nivel individual şi la nivel colectiv, a persoanelor prevăzute la art. 125 alin. (1) este realizată de Banca Naţională a României pe bază continuă, ca parte a activităţii curente de supraveghere. 
   (2) Banca Naţională a României abordează cu promptitudine cazurile de neconformitate, luând măsurile care se impun. 
   (3) Banca Naţională a României urmăreşte ca băncile de dezvoltare să realizeze reevaluările prevăzute la art. 6-16. În cazurile în care o reevaluare din partea Băncii Naţionale a României este determinată de o reevaluare realizată de banca de dezvoltare, Banca Naţională a României are în vedere în mod deosebit circumstanţele care au determinat realizarea reevaluării de către banca de dezvoltare. 
   (4) Banca Naţională a României poate proceda la reevaluarea adecvării, la nivel individual şi la nivel colectiv, a persoanelor prevăzute la art. 125 alin. (1) ori de câte ori sunt dezvăluite date sau dovezi noi semnificative în cursul activităţii curente de supraveghere prudenţială a băncilor de dezvoltare. 
   (5) În sensul alin. (1), Banca Naţională a României verifică în special dacă sunt îndeplinite în continuare cerinţele privind buna reputaţie, cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa, în cazul în care are motive întemeiate să suspecteze că are loc sau a avut loc o tentativă sau o acţiune de spălare de bani sau de finanţare a terorismului sau că există un risc crescut în acest sens. 
   Art. 130. -   (1) Evaluarea adecvării persoanelor prevăzute la art. 125 alin. (1) se realizează inclusiv prin organizarea unor interviuri. 
   (2) Dacă este cazul, interviul poate fi utilizat şi la reevaluarea adecvării unui membru al organului de conducere sau a unei persoane care deţine funcţii-cheie, atunci când apar date sau circumstanţe care pot pune la îndoială adecvarea persoanei. 
   Art. 131. -   Banca Naţională a României poate organiza întâlniri cu banca de dezvoltare, respectiv cu unii sau cu toţi membrii organului de conducere al acesteia sau cu persoane care deţin funcţii-cheie, ori poate să participe ca observator la şedinţele organului de conducere, cu scopul de a evalua funcţionarea efectivă a acestuia. Frecvenţa acestor şedinţe este stabilită conform unei abordări bazate pe riscuri. 
   Art. 132. -   Încălcarea unei cerinţe prudenţiale sau a unei alte cerinţe prevăzute de cadrul de reglementare de către o bancă de dezvoltare poate, în anumite circumstanţe, să susţină o constatare a Băncii Naţionale a României că o persoană nu mai este adecvată, cum ar fi situaţia în care Banca Naţională a României constată, în exercitarea atribuţiilor de supraveghere, că o persoană aflată în exerciţiul funcţiei sale nu a luat măsurile care ar fi trebuit luate în mod rezonabil de o persoană aflată în respectiva funcţie de conducere pentru a împiedica, a remedia sau a face să înceteze încălcarea respectivelor cerinţe. 
   Art. 133. -   (1) Banca Naţională a României poate respinge o cerere de aprobare a unei persoane numite ca membru al organului de conducere al unei bănci de dezvoltare sau într-o funcţie-cheie dacă nu sunt îndeplinite cerinţele de adecvare a calităţii acesteia, prevăzute de lege şi de prezentul regulament, ori dacă informaţiile furnizate sunt incomplete sau insuficiente. 
   (2) Hotărârea Băncii Naţionale a României cu privire la aprobarea sau respingerea unei cereri înaintate potrivit art. 126 alin. (3) va fi comunicată, în scris, băncii de dezvoltare solicitante, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia, în cazul respingerii cererii. 
   Art. 134. -   (1) Banca Naţională a României, luând în considerare măsurile de remediere adoptate de către banca de dezvoltare, conform art. 120 alin. (2) sau art. 121, poate lua, în urma evaluărilor şi reevaluărilor realizate potrivit dispoziţiilor prezentei secţiuni, una sau mai multe dintre măsurile pe care le consideră adecvate pentru remedierea deficienţelor identificate, stabilind un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. 
   (2) Cu titlu exemplificativ, Banca Naţională a României poate: 
   a) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a organiza o pregătire specifică pentru unul sau mai mulţi membri ai organului de conducere sau pentru întreg organul de conducere; 
   b) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a proceda la realocarea repartizării sarcinilor între membrii organului de conducere; 
   c) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a înlocui unul sau mai mulţi membri ai organului de conducere; 
   d) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a opera modificări în componenţa organului de conducere pentru a asigura adecvarea membrilor organului de conducere, precum şi adecvarea organului de conducere, în ansamblul său; 
   e) să retragă aprobarea acordată unui membru al organului de conducere şi, după caz, să impună alte măsuri, sancţiuni şi măsuri sancţionatoare, conform art. 68 şi 76 din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   Art. 135. -   Prevederile art. 134 alin. (2) lit. a) şi c) sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul evaluării şi reevaluării adecvării persoanelor care deţin funcţii-cheie. 
   8.2. Dispoziţii procedurale privind evaluarea de către Banca Naţională a României a primilor membri ai organului de conducere şi a primelor persoane care deţin funcţii-cheie 
   Art. 136. -   (1) Prin excepţie de la art. 125 alin. (1), primii membri ai organului de conducere şi primele persoane care deţin funcţii-cheie sunt evaluaţi pentru prima dată de către Banca Naţională a României după începerea exercitării responsabilităţilor, în condiţiile prevăzute de art. 26 alin. (2) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) Banca Naţională a României realizează prima evaluare a primilor membri ai organului de conducere în cadrul procesului de supraveghere prudenţială. 
   (3) În vederea realizării primei evaluări de către Banca Naţională a României a primilor membri ai organului de conducere, băncile de dezvoltare transmit Băncii Naţionale a României evaluarea acestor persoane, împreună cu documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data de la care băncile de dezvoltare încep să desfăşoare activitate. 
   (4) Banca Naţională a României realizează prima evaluare a primelor persoane care deţin funcţii-cheie fie la împlinirea unui termen de 2 ani calculat de la începerea exercitării responsabilităţilor, fie anterior, în cadrul procesului de supraveghere prudenţială. 
   (5) În vederea realizării primei evaluări de către Banca Naţională a României a primelor persoane care deţin funcţiicheie, băncile de dezvoltare transmit Băncii Naţionale a României evaluarea acestor persoane, împreună cu documentaţia şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor prevăzute la partea A pct. IV şi partea B pct. III şi IV din anexa nr. 2, în termen de 30 de zile de la data începerii exercitării responsabilităţilor. 
   (6) Banca Naţională a României poate solicita, în scris, băncii de dezvoltare orice informaţii sau documente suplimentare celor prevăzute la alin. (3) şi (5), dacă acestea sunt considerate necesare pentru realizarea evaluării. Banca de dezvoltare trebuie să transmită informaţiile şi documentele solicitate în termen de cel mult o lună de la data comunicării solicitării Băncii Naţionale a României. 
   Art. 137. -   Banca Naţională a României efectuează evaluarea adecvării primilor membri ai organului de conducere şi a primelor persoane care deţin funcţii-cheie, analizând, pe baza documentelor, informaţiilor şi circumstanţelor relevante, măsura în care sunt îndeplinite cerinţele de adecvare prevăzute în Legea nr. 207/2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi în secţiunea a 3-a a prezentului capitol, ţinând seama de diversitatea organului de conducere, detaliată în secţiunea a 5-a din prezentul capitol. 
   Art. 138. -   (1) Evaluarea adecvării persoanelor prevăzute la art. 136 se realizează inclusiv prin organizarea unor interviuri. 
   (2) Banca Naţională a României poate organiza întâlniri cu banca de dezvoltare, respectiv cu unii sau cu toţi membrii organului de conducere al acesteia sau cu persoane care deţin funcţii-cheie, ori poate să participe ca observator la şedinţele organului de conducere, cu scopul de a evalua funcţionarea efectivă a acestuia. 
   Art. 139. -   În situaţia în care, în urma primei evaluări a adecvării primilor membri ai organului de conducere şi a primelor persoane care deţin funcţii-cheie, Banca Naţională a României constată că nu sunt îndeplinite cerinţele de adecvare a acestor persoane, aceasta poate dispune următoarele: 
   (i) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a organiza o pregătire specifică pentru persoanele respective; 
   (ii) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a proceda la realocarea repartizării sarcinilor între membrii organului de conducere; 
   (iii) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a înlocui persoanele respective; 
   (iv) să adreseze băncii de dezvoltare solicitarea de a opera modificări în componenţa organului de conducere pentru a asigura adecvarea membrilor organului de conducere, precum şi adecvarea organului de conducere, în ansamblul său. 
   8.3. Cooperarea Băncii Naţionale a României cu celelalte autorităţi competente 
   Art. 140. -   (1) În vederea derulării procesului de evaluare a adecvării membrilor organului de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie într-o bancă de dezvoltare, Banca Naţională a României poate colabora şi face schimb de informaţii cu alte autorităţi competente, cu respectarea dispoziţiilor art. 58-63 din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările ulterioare. 
   (2) Banca Naţională a României ţine seama de informaţiile primite de la alte autorităţi competente potrivit alin. (1), ca parte a procesului de evaluare a adecvării, prin identificarea eventualelor sancţiuni aplicate cel puţin în ultimii 5 ani faţă de entităţile în care persoana evaluată a avut calitatea de membru al organului de conducere sau de persoană care deţine o funcţie-cheie, luând în considerare gravitatea faptei imputate şi responsabilitatea persoanei evaluate în săvârşirea acesteia.

 
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
 
   Art. 141. -   Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. 
   Art. 142. -   Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 12 mai 2023. 
    Nr. 4.

 
ANEXA Nr. 1

 
Lista neexhaustivă privind aptitudinile relevante pe care băncile de dezvoltare trebuie să le aibă în vedere la evaluarea adecvării
 
    Autenticitate: este consecvent în exprimare şi în acţiuni şi se comportă conform propriilor valori şi convingeri afirmate. Îşi comunică în mod deschis intenţiile, ideile şi sentimentele, încurajează un mediu de deschidere şi onestitate şi informează corect supraveghetorul cu privire la situaţia reală, recunoscând totodată riscurile şi problemele. 
    Limbaj: poate să comunice verbal în mod structurat şi convenţional şi să scrie în limba naţională. 
    Capacitate de decizie: ia decizii oportune şi în cunoştinţă de cauză, acţionând cu promptitudine sau angajându-se să desfăşoare o anumită acţiune, de exemplu, prin exprimarea propriilor puncte de vedere şi fără a întârzia luarea de măsuri. 
    Comunicare: poate să redea un mesaj în mod inteligibil şi acceptabil şi în forma corespunzătoare. Se concentrează pe asigurarea şi obţinerea de claritate şi transparenţă şi încurajează emiterea unui feedback activ. 
    Judecată: poate să cântărească date şi diferite acţiuni şi să ajungă la o concluzie logică. Examinează, recunoaşte şi înţelege elementele şi aspectele esenţiale. Are o perspectivă amplă de analiză, dincolo de domeniul său de responsabilitate, în special când abordează probleme care pot pune în pericol continuitatea întreprinderii. 
    Orientat spre client şi calitate: este axat pe furnizarea de calitate şi, ori de câte ori este posibil, pe identificarea de modalităţi în vederea îmbunătăţirii acesteia. În mod deosebit, aceasta înseamnă nemanifestarea consimţământului pentru dezvoltarea şi comercializarea de produse şi servicii, precum şi pentru angajarea cheltuielilor de capital, de exemplu, pentru produse sau clădiri de birouri, în circumstanţe în care nu poate cuantifica în mod corespunzător riscurile din lipsă de înţelegere a arhitecturii, principiilor sau ipotezelor de bază. Identifică şi studiază dorinţele şi nevoile clienţilor, se asigură de faptul că clienţii nu sunt supuşi la riscuri inutile şi ia măsuri pentru ca informaţiile furnizate clienţilor să fie corecte, complete şi echilibrate. 
    Competenţa de conducere: conduce şi oferă îndrumări unui grup, dezvoltă şi întreţine munca în echipă, motivează şi încurajează resursele umane disponibile şi se asigură de faptul că angajaţii deţin competenţa profesională necesară pentru a atinge un anumit obiectiv. Este receptiv la critică şi oferă oportunitatea pentru dezbateri critice. 
    Fidelitate: se identifică cu banca de dezvoltare şi are simţul implicării. Dovedeşte că poate dedica suficient timp pentru lucru şi că îşi poate îndeplini sarcinile în mod corespunzător, apără interesele băncii de dezvoltare şi acţionează în mod obiectiv şi critic. Recunoaşte şi anticipează eventualele conflicte de interese şi interesele de serviciu. 
    Conştientizare externă: monitorizează evoluţiile, bazele solide şi atitudinile din cadrul băncii de dezvoltare. Este bine informat cu privire la evoluţiile financiare, economice, sociale şi de altă natură la nivel naţional şi internaţional care ar putea afecta întreprinderea, precum şi la interesele acţionarului şi obiectivele băncii de dezvoltare şi poate valorifica aceste informaţii. 
    Negociere: identifică şi descoperă interesele comune cu scopul de a dezvolta consensul, totodată urmând obiectivele de negociere. 
    Persuasiv: poate influenţa punctele de vedere ale altora, exercitând putere persuasivă şi recurgând la autoritate şi tact în mod natural. Este o personalitate puternică şi capabilă să îşi menţină fermitatea. 
    Munca în echipă: cunoaşte interesele grupului şi îşi aduce contribuţia la rezultatul comun; poate să funcţioneze în cadrul unei echipe. 
    Agilitate strategică: poate să dezvolte o viziune realistă cu privire la evoluţiile viitoare şi să o transpună în obiective pe termen lung, de exemplu, prin aplicarea analizei de scenarii. În acest context, ţine cont în mod corespunzător de riscurile la care este expusă banca de dezvoltare, ia măsurile adecvate pentru a le controla. 
    Rezistenţă la stres: dă dovadă de rezistenţă şi poate să obţină o performanţă consecventă chiar şi în condiţii de tensiune ridicată şi în momente de incertitudine. 
    Simţul responsabilităţii: înţelege interesele interne şi externe, le evaluează cu atenţie şi le documentează. Are capacitatea de a învăţa şi îşi dă seama că acţiunile sale afectează interesele acţionarului. 
    Prezidarea şedinţelor: este capabil să prezideze şedinţe în mod eficient şi eficace şi să creeze o atmosferă deschisă care să încurajeze pe toată lumea să participe în condiţii de egalitate; cunoaşte sarcinile şi responsabilităţile altor persoane.

 
ANEXA Nr. 2

 
Documente şi informaţii privind persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al băncii de dezvoltare/persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare1
 
   1 Pentru persoanele care deţin funcţii-cheie se transmit doar informaţiile şi documentaţia prevăzute la partea A pct. I-III şi V şi partea B pct. I şi II.

 
Partea A
Chestionar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al băncii de dezvoltare/persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare2
 
   2 Acest chestionar se completează şi se semnează de fiecare dintre persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al băncii de dezvoltare/persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare. Este obligatoriu a se răspunde la toate întrebările. Nu sunt acceptate chestionare semnate prin reprezentare.
 
   I. Date şi informaţii privind persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie

 

a) Date de identificare a persoanei
Numele şi prenumele (complet):
Numele şi prenumele din certificatul de naştere (dacă este diferit de cel actual):
Codul numeric personal:
Seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data emiterii:
Gen: M/F
Naţionalitate:
Cetăţenie:
Data naşterii:
Locul naşterii:
Adresa de domiciliu:
Adresa de reşedinţă (dacă este diferită de cea de domiciliu):
Adresa/ele de domiciliu/reşedinţă din ultimii 3 ani:
Telefon:
E-mail:
b) Funcţia care va fi deţinută în cadrul băncii de dezvoltare, cu specificarea în mod expres a faptului dacă este o funcţie executivă sau neexecutivă/funcţie-cheie:
Data de începere a mandatului/contractului (planificată):
Durata mandatului/contractului (planificată):
Prezentaţi o descriere a atribuţiilor/sarcinilor şi responsabilităţilor aferente funcţiei ce urmează a fi deţinută în cadrul băncii de dezvoltare. Precizaţi orice alte funcţii/responsabilităţi pe care le veţi exercita în cadrul băncii de dezvoltare, dacă este cazul.

   II. Date şi informaţii privind pregătirea şi activitatea profesională a persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie

 

a) Diploma (licenţă/master/certificat de atestare a unei forme de instruire + domeniul de studiu) Dată de început şi sfârşit Unitate de învăţământ Formă/tip de învăţământ (universitar/academic/ altă formă de pregătire profesională)
b) Funcţii de conducere deţinute în sectorul financiar-bancar (prezent sau anterior), inclusiv funcţiile-cheie
Funcţia deţinută (specificaţi dacă este/ a fost o funcţie executivă/neexecutivă) Principalele responsabilităţi care prezintă relevanţă pentru funcţia vizată Instituţia Mărimea instituţiei (număr de angajaţi, cifră de afaceri) Perioada deţinerii funcţiei Număr
de subordonaţi
Motivul încetării contractului/ mandatului
c) Alte funcţii deţinute în sectorul financiar-bancar (prezent sau anterior), care nu au fost menţionate la litera b)
Funcţia deţinută Principalele responsabilităţi care prezintă relevanţă pentru funcţia vizată Instituţia Mărimea instituţiei (număr
de angajaţi, cifră de afaceri)
Perioada deţinerii funcţiei Număr de subordonaţi (dacă este cazul) Motivul încetării contractului/ mandatului
d) Orice alte funcţii deţinute în afara sectorului financiar-bancar care pot prezenta relevanţă pentru funcţia vizată
Funcţia deţinută (specificaţi în cazul funcţiilor de conducere dacă sunt/au fost funcţii executive sau neexecutive) Principalele responsabilităţi Instituţia Mărimea instituţiei (număr
de angajaţi, cifră de afaceri)
Perioada deţinerii funcţiei Număr de subordonaţi Motivul încetării contractului/ mandatului
e) Orice altă experienţă practică şi profesională care poate prezenta relevanţă pentru funcţia vizată (oferiţi detalii)
f) Evaluări anterioare realizate de autorităţi din România sau din alte state
Aţi fost evaluat în calitate de persoană care are deţineri calificate, persoană responsabilă pentru conducerea şi administrarea activităţii sau persoană care deţine funcţii-cheie în cadrul unei entităţi reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară ori de o autoritate de supraveghere cu atribuţii similare dintr-un alt stat membru?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete potrivit tabelului de mai jos:
Autoritatea competentă care a realizat evaluarea Funcţia deţinută (inclusiv entitatea în cadrul căreia a fost deţinută funcţia respectivă) Perioada în care a avut loc evaluarea Rezultatul evaluării (detalii complete)
Aţi fost evaluat de o altă autoritate decât cele anterior menţionate (din România, din alte state membre sau din state terţe)?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete potrivit tabelului de mai jos:
Autoritatea care a realizat evaluarea Funcţia deţinută (inclusiv instituţia în cadrul căreia a fost deţinută funcţia respectivă) Perioada în care a avut loc evaluarea Rezultatul evaluării (detalii complete)
g) Referinţe - se vor furniza informaţii cu privire la cel puţin două persoane din partea angajatorului/angajatorilor din sectorul financiar-bancar, care pot oferi referinţe despre dumneavoastră, şi se va prezenta acordul persoanelor respective pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Nume şi prenume:
Adresă:
Telefon:
Adresă de e-mail:
Funcţia:
Instituţia:
Natura relaţiei profesionale cu persoana propusă:
Informaţii cu privire la existenţa unei relaţii extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul):
Nume şi prenume:
Adresă:
Telefon:
Adresă de e-mail:
Funcţia:
Instituţia:
Informaţii cu privire la existenţa unei relaţii extraprofesionale cu persoana propusă (dacă este cazul):

   III. Date şi informaţii cu privire la buna reputaţie, onestitatea şi integritatea persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie

 

a) Aţi fost condamnat penal?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
b) Aţi făcut obiectul unor hotărâri definitive în materie civilă sau administrativă?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
c) Faceţi obiectul unor proceduri penale, administrative sau civile în curs?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
d) Faceţi sau aţi făcut obiectul unor măsuri sau sancţiuni disciplinare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
e) Aţi făcut sau faceţi obiectul unor proceduri de insolvenţă, faliment sau alte proceduri echivalente, dumneavoastră sau orice entitate condusă de dumneavoastră sau în care aţi deţinut o cotă de participaţie la capital?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
f) Faceţi sau aţi făcut obiectul unor investigaţii, măsuri sau sancţiuni aplicate de către o autoritate competentă, organism de reglementare sau profesional pentru nerespectarea oricăror dispoziţii relevante care reglementează activitatea bancară, financiară, privind titlurile de valoare sau de asigurări?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
g) Aţi fost refuzat la înregistrare, autorizare, obţinerea calităţii de membru sau licenţiere sau vi s-a revocat, retras sau anulat o înregistrare, autorizare, calitate de membru sau licenţiere pentru a putea desfăşura activităţi comerciale, antreprenoriale sau a profesa în orice domeniu ori aţi fost exclus de către un organism de reglementare, de către un organism public sau de către un organism sau asociaţie profesională?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
h) Aţi fost concediat ori revocat de la locul de muncă, de pe un post de administrator, dintr-o relaţie fiduciară sau similară? V-aţi dat demisia dintr-o astfel de funcţie?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
i) Faceţi sau aţi făcut obiectul înscrierii în vreo listă de debitori rău-platnici, înregistrări negative la birourile de credit sau al unei proceduri de executare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
j) Cu privire la o entitate condusă de dumneavoastră sau în care aţi avut deţineri calificate s-a pronunţat vreo hotărâre penală, administrativă sau civilă de condamnare sau a făcut obiectul unor măsuri sau sancţiuni administrative?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
k) Furnizaţi informaţii cu privire la orice investiţii, expuneri şi/sau împrumuturile mari contractate.

   IV. Timp alocat pentru exercitarea funcţiei3  
   3 Se completează doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al băncii de dezvoltare.

 

a) Care este timpul minim estimat a fi alocat îndeplinirii funcţiei în cadrul băncii de dezvoltare (cu indicaţii lunare şi anuale)? Se va avea în vedere furnizarea de informaţii detaliate, inclusiv cu privire la timpul necesar deplasărilor, şedinţelor necesar a fi organizate, pregătirii profesionale etc.
b) Deţineţi şi alte mandate în funcţii executive sau neexecutive în cadrul oricărei entităţi/organizaţii financiare sau nefinanciare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete în ceea ce priveşte următoarele:
- dacă se aplică sau nu regulile prevăzute la art. 27 alin. (4) din Legea nr. 207/2022 pentru reglementarea unor măsuri
privind cadrul general aplicabil constituirii şi funcţionării băncilor de dezvoltare din România, cu modificările şi completările
ulterioare;
- informaţii cu privire la fiecare mandat deţinut, potrivit tabelului de mai jos:
Entitatea/Organizaţia financiară/nefinanciară Ţara Descrierea activităţii entităţii (natura activităţii etc.) Mărimea entităţii/ organizaţiei (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de salariaţi etc.) Responsabilităţi suplimentare asociate acestor mandate Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an) Numărul de şedinţe/
reuniuni pe an dedicate fiecărui mandat
Orice altă informaţie relevantă
c) Deţineţi şi alte mandate în funcţii executive sau neexecutive în cadrul oricăror entităţi/organizaţii care nu urmăresc în mod predominant obiective comerciale?
D Da D Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete în ceea ce priveşte următoarele:
- furnizaţi informaţii cu privire la fiecare mandat deţinut, potrivit tabelului de mai jos:
Entitatea/Organizaţia financiară/nefinanciară Ţara Descrierea activităţii entităţii (natura activităţii etc.) Mărimea entităţii/ organizaţiei (active totale, dacă este listată sau nu, numărul de salariaţi etc.) Responsabilităţi suplimentare asociate acestor mandate Timpul dedicat fiecărui mandat (estimat, în zile pe an) Numărul de şedinţe/
reuniuni pe an dedicate fiecărui mandat
Orice altă informaţie relevantă
d) Care este timpul estimat necesar pentru pregătirea profesională?
e) Furnizaţi informaţii cu privire la orice activităţi externe de natură profesională sau cu caracter politic, precum şi orice alte
funcţii şi activităţi relevante pe care le exercitaţi, atât în interiorul, cât şi în afara sectorului financiar, atât în interiorul, cât şi în afara teritoriului României.
f) Veţi dedica timpul necesar pentru îndeplinirea funcţiei, inclusiv în perioade de activitate deosebit de intense, care implică alocarea unui timp suplimentar, cum ar fi în caz de restructurare, relocare a băncii de dezvoltare, achiziţie, fuziune, preluare sau o situaţie de criză?

   V. Conflictul de interese 
    În situaţia în care un conflict de interese semnificativ este identificat, se va prezenta modul în care acest conflict de interese este atenuat sau remediat în mod satisfăcător, inclusiv o trimitere la secţiunea relevantă din politica băncii de dezvoltare în materia conflictului de interese sau la orice dispoziţii speciale de gestionare sau atenuare a conflictelor.
 

a) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflaţi în relaţii personale (inclusiv relaţii apropiate cum ar fi soţ/soţie sau partenerul de viaţă potrivit legii, copil, părinte) cu:
- alţi membri ai organului de conducere şi/sau cu persoane ce deţin funcţii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare?
- acţionarul băncii de dezvoltare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
b) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sau orice entitate cu care aveţi legături strânse vă aflaţi în relaţii care să implice interese financiare (inclusiv împrumuturi, participaţii, garanţii, acordate sau primite) sau nefinanciare cu alţi membri ai organului de conducere, persoane ce deţin funcţii-cheie sau cu acţionarul băncii de dezvoltare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
c) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sau orice entitate cu care aveţi legături strânse vă aflaţi în relaţii care să implice interese financiare (inclusiv împrumuturi, participaţii, garanţii, acordate sau primite) sau nefinanciare cu banca de dezvoltare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
d) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei vă aflaţi/se află/v-aţi aflat/s-a aflat în ultimii doi ani într-o relaţie comercială cu banca de dezvoltare sau cu un membru al organului de conducere, cu o persoană care deţine funcţii- cheie sau cu acţionarul băncii de dezvoltare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
e) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei sunteţi implicat în vreo procedură judiciară cu banca de dezvoltare sau cu un membru al organului de conducere, cu o persoană care deţine funcţii-cheie sau cu acţionarul băncii de dezvoltare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
f) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei aveţi interese concurenţiale faţă de banca de dezvoltare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
g) Sunteţi propus(ă) în numele sau sunteţi angajat(ă) al/a acţionarului băncii de dezvoltare sau sunteţi în alt mod asociat(ă) cu acesta?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
h) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei deţineţi sau aţi deţinut/a deţinut o funcţie în cadrul unei entităţi controlate de banca de dezvoltare?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete, inclusiv cu privire la remuneraţia sau alte beneficii oferite pentru funcţia deţinută.
i) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei aţi deţinut/deţineţi/a deţinut/deţine o poziţie superioară în cadrul unei firme de consultanţă profesională, calitatea de auditor extern sau consultant pentru banca de dezvoltare sau pentru o altă entitate controlată de banca de dezvoltare sau aţi avut calitatea de angajat cu atribuţii asociate serviciilor furnizate băncii de dezvoltare de oricare din entităţile menţionate?
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
j) Vă aflaţi într-o relaţie personală sau de familie cu o persoană care deţine/a deţinut o poziţie superioară în cadrul unei firme de consultanţă profesională, calitatea de auditor extern sau consultant pentru banca de dezvoltare sau pentru o altă entitate controlată de banca de dezvoltare sau a avut calitatea de angajat cu atribuţii asociate serviciilor furnizate băncii de dezvoltare de oricare din entităţile menţionate?
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
k) Dumneavoastră sau orice alt membru apropiat al familiei deţineţi sau aţi deţinut în ultimii doi ani o poziţie cu influenţă politică?4
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.
l) Vă aflaţi într-o relaţie sau poziţie, alta decât cele anterior enunţate, care ar putea afecta interesele băncii de dezvoltare:
□ Da □ Nu
Dacă răspunsul este afirmativ, furnizaţi detalii complete.

   4 Pentru expresia poziţie cu influenţă politică se va avea în vedere trimiterea la noţiunea de "persoană expusă politic" astfel cum este definită la art. 3 pct. (9) din Directiva (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului.
 
    Subsemnatul5,.........., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: 
   5 Se completează numele şi prenumele persoanei evaluate, astfel cum apare în actul de identitate.
 
   a) toate răspunsurile şi informaţiile furnizate sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea; 
   b) nu există alte fapte asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată; 
   c) respect dispoziţiile legale în vigoare referitoare la activitatea pe care urmează să o desfăşor, inclusiv cu privire la limitarea numărului de mandate deţinute simultan. 
    Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României toate modificările privind informaţiile furnizate.

 

Data: Semnătura:

Partea B
Informaţii furnizate de către banca de dezvoltare cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere al băncii de dezvoltare/persoane care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare6
 
   6 Informaţiile furnizate de băncile de dezvoltare cu privire la persoanele propuse ca membri ai organului de conducere vor fi semnate: a) pentru primii membri ai organului de conducere - de către acţionar şi vor fi însuşite de către membrii organului de conducere; b) pentru modificările în situaţie - de către preşedintele organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. 
    Informaţiile furnizate de băncile de dezvoltare cu privire la persoanele propuse în calitate de persoane care deţin funcţii-cheie vor fi semnate de un membru al directoratului băncii de dezvoltare respective.
 
   I. Elemente de identificare

 

Denumirea
Sediul social
CUI
Codul LEI7
Persoana de contact
(nume/prenume/e-mail, telefon)

   7 Se completează în măsura în care este disponibil.
 
   II. Rezultatul evaluării adecvării fiecărei persoane propuse ca membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie, prezentat detaliat pentru fiecare criteriu de evaluare şi documentat corespunzător 
   III. Descrierea comitetelor din care membrul respectiv urmează a face parte, dacă este cazul, inclusiv membrii comitetelor şi competenţele acestora8 
   8 Informaţiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al băncii de dezvoltare.
 
   IV. Declaraţia băncii de dezvoltare, respectiv a acţionarului pentru primii membri ai organului de conducere, privind realizarea evaluării adecvării la nivel colectiv a membrilor organului de conducere prin utilizarea matricei de adecvare prevăzute în anexa nr. 3 la regulament sau a propriei metodologii şi documentul privind rezultatul evaluării efectuate9 
   9 Informaţiile se transmit doar pentru persoanele propuse în calitate de membri ai organului de conducere al băncii de dezvoltare.
 
    Subsemnatul10,.........., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că toate răspunsurile şi informaţiile furnizate sunt corecte, complete şi conforme cu realitatea şi că nu există alte fapte asupra cărora Banca Naţională a României ar trebui încunoştinţată. 
   10 Se completează numele şi prenumele acţionarului băncii de dezvoltare (pentru primii membri ai organului de conducere) sau, după caz, numele şi prenumele preşedintelui organului de conducere în funcţia sa de supraveghere.
 
    Totodată, mă angajez să comunic Băncii Naţionale a României toate modificările privind informaţiile furnizate.

 

Data: Semnătura:

    Subsemnatul11 . . . . . . . . . ., declar că îmi însuşesc informaţiile furnizate şi mă oblig să le am în vedere în activitatea desfăşurată în cadrul băncii de dezvoltare. 
   11 Se completează numele şi prenumele membrilor organului de conducere al băncii de dezvoltare/persoanelor care deţin funcţii-cheie.

 

Data: Semnătura:

Partea C
 
    Se vor anexa următoarele documente, cu respectarea cerinţelor de formă prevăzute de regulament: 
   - curriculum vitae al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţiicheie (semnat şi datat); 
   - cazierul judiciar al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţiicheie (în original sau copie legalizată); 
   - cazierul fiscal al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie (în original sau copie legalizată); 
   - copia actului de identitate al persoanei propuse în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie (certificat pentru conformitate cu originalul); 
   - profilul funcţiei pentru care este evaluată persoana propusă; 
   - organigrama băncii de dezvoltare; 
   - orice alte documente şi informaţii relevante pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de evaluare în ceea ce priveşte persoana propusă în calitate de membru al organului de conducere/persoană care deţine funcţii-cheie.
 
   NOTĂ:  
Banca Naţională a României va păstra confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în răspunsurile la acest chestionar, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
    Pentru scopurile prezentului regulament, în vederea evaluării adecvării membrilor organului de conducere al băncii de dezvoltare/persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul băncii de dezvoltare, Banca Naţională a României, în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare aplicabile şi ale Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).  
    Mai multe informaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către Banca Naţională a României sunt disponibile pe pagina oficială de internet, la adresa: www.bnr. ro/Date-cu-caracter-personal-17892.aspx.

 
ANEXA Nr. 3

 
Matrice pentru evaluarea adecvării la nivel colectiv a organului de conducere
- model -

 

Introducere şi instrucţiuni
Responsabilitatea organului de conducere în funcţia sa de supraveghere şi în funcţia sa de conducere este colectivă. Un organ de conducere îşi îndeplineşte rolul în mod eficace atunci când are capacitatea de a lua decizii în cunoştinţă de cauză şi de a asigura o supraveghere eficace. Astfel, un organ de conducere eficace trebuie să includă persoane care să deţină o combinaţie de cunoştinţe, competenţe şi experienţă actualizate, care să acopere domeniile de activitate majore ale băncii de dezvoltare şi riscurile aferente. Responsabilitatea băncii de dezvoltare este de a asigura faptul că membrii organului de conducere îşi menţin în permanenţă competenţa la nivel colectiv.
Un posibil instrument de autoevaluare pentru banca de dezvoltare
Matricea privind adecvarea este un instrument care poate permite unei bănci de dezvoltare să autoevalueze periodic sau anual adecvarea colectivă a membrilor organului de conducere. Dacă nu se foloseşte matricea, băncile de dezvoltare pot documenta şi autoevalua adecvarea colectivă în modul propriu, proporţional cu mărimea, natura şi complexitatea lor.
Prin evaluarea cunoştinţelor, a competenţelor şi a experienţei membrilor individuali ai organului de conducere în legătură cu domeniile de activitate majore ale băncii de dezvoltare şi cu riscurile aferente, se pot identifica punctele forte şi punctele slabe de la nivelul organului de conducere şi, prin urmare, pot fi evaluate cunoştinţele, aptitudinile şi experienţala nivel colectiv. Rezultatele oferă datele de intrare pentru cerinţele de formare. Acestea trebuie utilizate pentru stabilirea profilului solicitat al membrilor noi şi introducerea în context în cadrul procesului de evaluare de supraveghere a competenţei şi onorabilităţii modului în care numirea propusă a acestora este compatibilă cu adecvarea colectivă.
Această matrice este concepută pentru asigurarea unei evaluări colective a cunoştinţelor, competenţelor şi experienţei organului de conducere în ansamblu. Este de aşteptat ca într-un organ de conducere să existe membri cu diferite caracteristici, inclusiv diferite tipuri şi niveluri de aptitudini şi cunoştinţe, precum şi diferite experienţe profesionale. Pentru a ţine cont şi de diferenţele datorate numărului de ani de experienţă acumulată de diferiţi membri, se poate efectua o prezentare separată a experienţei.
Procesul intern de completare a matricei
Organul de conducere în ansamblu este responsabil pentru efectuarea autoevaluării adecvării colective, iar în cazul în care se foloseşte această matrice, pentru formarea unui proces intern de completare a matricei în mod eficient, transparent, corect şi critic. Există diferite modalităţi de abordare a acestui proces, dar ideea principală este că acestea trebuie să ducă, în cele din urmă, la o discuţie colegială, nu doar despre scorurile şi numele marcate în spatele diferitelor cerinţe, ci mai ales despre motivele aferente şi concluziile adecvării colective. În principiu, modalităţile practice ale procesului intern pot fi alese în mod liber. În cadrul acestui proces intern este obligatorie implicarea comitetului de nominalizare. Părţile implicate în proces (cum ar fi un rol specific pentru preşedinte, comitetul de nominalizare, alte comitete interne, departamentul de resurse umane, liniile de activitate efective, posibile îndrumări din exterior) trebuie stabilite de la început în cadrul procesului.
Ar putea fi considerat de dorit să se completeze această matrice în urma completării unui chestionar de către fiecare membru, care să reflecte o apreciere a experienţei prin utilizarea unui fel de sistem de cotare. Nu se oferă aici un astfel de chestionar individual, întrucât obiectivul matricei este în mod clar unul colectiv.
Un posibil aport pentru supravegherea prudenţială
Folosirea matricei privind adecvarea nu constituie o formă standard de raportare de supraveghere. Cu toate acestea, rezultatele matricei - asemenea rezultatelor generate de orice alt instrument care ar fi utilizat de banca de dezvoltare pentru autoevaluare - pot fi solicitate de autoritatea competentă ca aport pentru supravegherea adecvării colective a organului de conducere.
Autoritatea competentă poate solicita băncilor de dezvoltare să aibă posibilitatea de a prezenta tipurile de informaţii incluse în această matrice într-un format diferit indicat de acestea.
Cerinţe specifice şi comune
Modelul unei matrice prezentat în continuare are la bază cerinţele asociate caracteristicilor specifice ale modelului de afaceri al unei bănci de dezvoltare. Modulul vizează conformitatea cu modelul de afaceri şi are trei subseturi de întrebări: (1) cadrul de administrare a activităţii, (2) administrarea riscurilor, conformitate şi audit intern şi (3) conducere şi luarea deciziilor.
Tabele şi secţiuni narative în matrice
Matricea va fi formată din tabele cu scoruri colective care servesc drept indicaţie cantitativă pentru adecvarea colectivă a organului de conducere. Scorurile (ridicat, mediu-ridicat, mediu-scăzut, scăzut, absent) sunt definite folosind termenul de "experienţă" în sens larg: aceasta trebuie înţeleasă ca acoperind atât aspectele practice, cât şi pe cele teoretice şica incluzând aptitudinile şi cunoştinţele. Trebuie avută în vedere atât experienţa teoretică dobândită prin studii şi formare, cât şi experienţa practică dobândită din ocupaţii anterioare.
În spatele scorurilor sunt marcate în tabel numele membrilor care adaugă cea mai mare valoare la o anumită cerinţă. Având în vedere că banca de dezvoltare trebuie să aibă capacitatea de a se adapta cu un timp minim de întrerupere dacă un post devine vacant în mod neaşteptat, este de aşteptat să se marcheze mai multe nume. Numărul total de nume marcate va diferi, desigur, şi în funcţie de mărimea organului de conducere. "Nume" poate să însemne membri actuali, dar poate să însemne şi posibili membri viitori (deşi scorul colectiv trebuie să fie corelat doar cu actuala componenţă).
În afară de scorurile cantitative şi de corelarea cu numele, prezentarea motivelor aferente este la fel de importantă. Ar putea exista, de exemplu, un motiv specific pentru a include anumite persoane în organul de conducere, datorită cunoştinţelor necesare pentru anumite activităţi. Explicaţia scorurilor şi a numelor marcate în matrice poate fi adăugată separat în tabele. La sfârşitul matricei apar întrebări libere, menite să faciliteze obţinerea de rezultate clare.
Diferite structuri
Băncile de dezvoltare sunt administrate în sistem dualist. Membrii care îndeplinesc funcţia de conducere şi membrii care îndeplinesc funcţia de supraveghere trebuie să fie adecvaţi la nivel colectiv. Fiecare domeniu de cunoaştere sau expertiză trebuie să fie acoperit la nivel colectiv de membrul (membrii) organului de conducere în funcţia sa de conducere şi, deşi tipul şi nivelul de experienţă pot fi diferite, la nivel colectiv, de membrul (membrii) organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. Banca de dezvoltare trebuie să stabilească modul în care se poate realiza cel mai bine prezentarea adecvării colective. Se recomandă completarea unei matrice separate pentru membrii organului de conducere în funcţia sa de conducere şi, respectiv, pentru membrii organului de conducere în funcţia sa de supraveghere. În cadrul funcţiei de supraveghere, trebuie să se acorde atenţie cunoştinţelor şi expertizei colective a comitetelor de specialitate (de risc/remunerare/audit/ nominalizare) în cadrul organului de conducere.

Alinierea adecvării colective cu modelul de afaceri

 
 
 
Model de matrice pentru evaluarea competenţei colective a membrilor organului de conducere

 
 
 
 
 
 
Prezentarea experienţei

 

Scopul acestei secţiuni este de a realiza o prezentare a experienţei profesionale dobândite în domeniul financiar-bancar în cadrul organului de conducere, în cadrul băncii de dezvoltare sau în altă entitate. De asemenea, aceasta cuprinde o prezentare scurtă a altor tipuri de experienţe. Scopul prezentării este de a ajuta la evaluarea adecvării la nivel colectiv şi în contextul nevoii de a avea o diversitate de experienţe şi al nevoii de a elabora o planificare a succesiunii corespunzătoare.
Vă rugăm să completaţi, după caz, numărul de ani/anul(anii) de experienţă profesională. Nume membru Nume membru Nume membru Nume membru Nume membru Nume membru Nume membru Nume membru
Anul în care trebuie reînnoit mandatul
Numărul de ani de activitate într-o funcţie neexecutivă în cadrul băncii de dezvoltare
Numărul de ani de activitate într-o funcţie executivă în cadrul băncii de dezvoltare
Numărul de ani de experienţă în domeniul financiar- bancar în alte instituţii de credit, de dimensiuni mari, altele decât propria bancă de dezvoltare
Numărul de ani de experienţă în domeniul financiar- bancar în instituţii de credit mijlocii, altele decât propria bancă de dezvoltare
Numărul de ani de experienţă în domeniul financiar- bancar în instituţii de credit mici, altele decât propria bancă de dezvoltare
Numărul de ani în funcţii de conducere
Numărul de ani de experienţă în alte domenii decât sectorul financiar-bancar, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament

Imaginea de ansamblu a adecvării la nivel colectiv
 

Scopul acestei secţiuni este de a evalua adecvarea membrilor organului de conducere, la nivel colectiv, ţinând cont de cartografierea experienţei tuturor membrilor în contextul componenţei generale a organului de conducere.
Care sunt punctele forte ale funcţiei de conducere sau ale funcţiei de supraveghere?


Care sunt punctele slabe ale funcţiei de conducere sau ale funcţiei de supraveghere? Cum şi în ce termen vor fi acestea gestionate sau atenuate? Cât de eficace au fost măsurile adoptate deja pentru gestionarea sau atenuarea punctelor slabe?


Consideraţii privind componenţa globală a organului de conducere
Explicaţi aici de ce banca de dezvoltare consideră că această componenţă a funcţiei de conducere şi a funcţiilor de supraveghere este adecvată şi eficace; de exemplu:
- Cum este colaborarea dintre membri?
- Ce particularităţi aduc membrii ca aport la adecvarea colectivă?
- Dimensiunea consiliului de administraţie este adecvată?
- Ce roluri au diferitele persoane în dinamica discuţiilor şi deciziilor la nivel de bancă?


Având în vedere o perspectivă pe termen lung cu privire la banca de dezvoltare (provocări majore anticipate, precum durabilitatea modelului de afaceri, fuziuni sau preluări, pieţe noi. . .) şi, de asemenea, planificarea succesiunii, care vor fi cerinţele viitoare pentru adecvarea colectivă a organului de conducere?Anexe 

Scopul acestei secţiuni, pentru evidenţe interne, este de a explica pe scurt procesul intern care a stat la baza completării matricei, de a oferi explicaţii suplimentare pentru scoruri, dacă se doreşte acest lucru, şi de a introduce o prezentare a documentelor anexate prezentei matrice.
Procesul intern de completare a matricei
Aspecte care pot fi incluse:
- Părţile implicate
- Calendar (evaluarea anuală, evaluarea periodică, evaluarea ad-hoc)
- Informaţiile culese


Explicaţii suplimentare cu privire la scoruri pentru diferitele module
Alinierea modelului de afaceri


Cadrul de administrare a activităţii


Administrarea riscurilor, conformitate şi audit


Conducere, dezvoltarea de strategii şi luarea deciziilor


Prezentarea anexelor
Opisul documentelor