BNR Centrală


Relaţii suplimentare:
Tel: +4021.313.04.10
 int:    2526

Expert


Postul de expert reprezintă o funcţie superioară de execuţie, este încadrat în Serviciul monitorizarea implementării măsurilor de asigurare a soluționării instituțiilor de credit, subdiviziune organizatorică a Direcţiei rezoluţie bancară şi se află în subordonarea directă a unui şef de serviciu.Atribuţii principale ale postului

 • elaborarea planurilor de rezoluție și asigurarea consistenței acestora cu practicile europene;
 • monitorizarea modului de îndeplinire a acțiunilor planificate pentru asigurarea operaționalizării diferitelor strategii de rezoluție;
 • evaluarea eficienței măsurilor de înlăturare a obstacolelor semnificative în calea posibilității de soluționare.

Condiții de participare

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă* în științe economice;
 • deținerea unei diplome* de master şi/sau doctorat în Economie, constituie avantaj;
 • experiență profesională (pe posturi ce presupun studii superioare) de minimum 5 ani relevantă postului vacant, dintre care 2 ani de experienţă obţinută în străinătate, în cadrul unor instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare;
 • experienţă relevantă (pe posturi ce presupun studii superioare) în domeniul financiar-bancar (pe posturi ce presupun studii superioare) în cadrul instituțiilor sau organismelor Uniunii Europene, agențiilor europene, companiilor de audit sau consultanţă;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • deținerea cetățeniei române şi, la momentul depunerii aplicației, a unui loc de muncă în străinătate.

* În vederea recunoașterii diplomelor obţinute în străinătate, înainte de data începerii activității, se vor prezenta atestatele de echivalare (sau dovezi de solicitare a echivalării) eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.
 

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire conceptuală

Înscrierea în program

Înscrierea** se face prin transmiterea pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro a următoarelor documente:

** În situaţia în care aveţi rude până la gradul al doilea sau soţul/soţia angajate în Banca Naţională a României, aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 13 decembrie 2018 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare și selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:


Procesul de selecție

1. Selecția pe baza documentelor de înscriere
Candidații vor transmite documentele de înscriere prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.
Termenul pentru transmiterea documentelor: 13 decembrie 2018 (inclusiv).
2. Selecția pe baza lucrărilor
Candidații selectați după prima etapă vor transmite prin e-mail o lucrare relevantă întocmită pe parcursul studiilor/experienței profesionale.
Lucrarea este transmisă în termenul solicitat de Comitetul de administrare a Programului: 13 ianuarie 2019 (inclusiv).
3. Evaluarea compatibilităţii cu postul
Candidaţii selectați în urma etapei anterioare vor completa on-line un chestionar psihometric.
4. Interviul final
Interviul final va fi susţinut în prezenţa membrilor Comitetului de administrare a Programului, la sediul Băncii Naţionale a României, strada Doamnei nr. 8, sector 3, Bucureşti.

Formalităţi de angajare

Candidaţii selectați la finalul procesului vor fi angajaţi*** în Banca Naţională a României cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, urmare prezentării de către candidatul declarat admis a documentelor originale care să certifice informaţiile înscrise în chestionarul şi curriculum vitae transmise la momentul aplicaţiei:

 • diploma de licenţă;
 • diplome de master şi/sau doctorat ori alte cerințe specifice, constituie avantaj (exclusiv la solicitarea structurilor organizatorice);
 • document/e care să ateste experiența profesională în străinătate (adeverințe, contracte de muncă şi/sau prestări servicii etc.);
 • document care să ateste deţinerea unui loc de muncă în străinătate la momentul depunerii aplicaţiei;
 • recomandări din partea angajatorului sau din partea unor profesori/specialiști de renume, în cazul în care acestea sunt solicitate de structura de specialitate;
 • atestatele de echivalare ale diplomelor obţinute în străinătate sau dovada de solicitare a echivalării, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

*** Neîndeplinirea de către candidatul selectat a obligaţiei de a prezenta, la finalul procesului, toate documentele care certifică îndeplinirea condiţiilor de participare, în termenul comunicat de Direcţia resurse umane a Băncii Naţionale a României, determină neangajarea acestuia în cadrul băncii.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.