Sucursala Regională Cluj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Sucursala Regională Cluj

Serviciul administrare resurse

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 3 iunie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată determinatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură verificarea zilnică în evidența contabilă a sumei reprezentând volumul total al plăților și încasărilor la/de la instituțiile de credit și trezorerii, a comisioanelor aferente acestor operațiuni, a diferențelor constatate la procesarea numerarului, a plăților și încasărilor proprii și a mișcării fondului de rezervă;
 • întocmește facturi pentru vânzarea către persoane fizice și juridice a monedelor, medaliilor, pliantelor și a altor efecte cu caracter numismatic, emise de către Banca Națională a României;
 • elaborează rapoarte specifice privind activitățile realizate în cadrul serviciului;
 • asigură evidența și urmărește derularea contractelor aferente sucursalei regionale;
 • întocmește darea de seamă contabilă cu privire la situația financiară a sucursalei regionale;
 • întocmește zilnic pontajul electronic al salariaților, în vederea calculării drepturilor salariale și transmite lunar, în format electronic, foaia colectivă de prezență avizată de către conducerea sucursalei regionale;
 • întocmește și transmite lunar situațiile și documentele cu privire la incapacitatea temporară de muncă aferente salariaților sucursalei regionale;
 • înaintează propuneri nominale de participare la forme de perfecționare profesională în vederea elaborării programului anula de perfecționare a personalului băncii.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare în domeniul economic;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office – nivel mediu;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 3 iunie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 10 iunie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE