Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2529, 2552, 2527, 2553

referent


Direcția tehnică și mentenanță

Serviciul mentenanță administrativă și utilități

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 27 mai 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură serviciile administrative pentru spaţiile interioare şi exterioare aferente centralei Băncii Naţionale a României şi Sucursalei regionale Bucureşti (SRB), conform reglementărilor și procedurilor interne;
 • gestionează, derulează și monitorizează contractele de achiziţie publică pentru serviciile şi lucrările specifice domeniului administrativ;
 • elaborează prima formă a specificațiilor tehnice pentru caietele de sarcini în vederea achiziţiei lucrărilor specifice activităţii serviciului;
 • verifică situaţiile de servicii executate, recepționează serviciile administrative din sfera de competenţă a serviciului, inclusiv documentele justificative şi le transmite direcţiei de specialitate în vederea obţinerii vizei CFP şi efectuează plata;
 • verifică activitatea prestatorilor de servicii interni si externi;
 • gestionează, derulează și monitorizează contractele de furnizare utilități (energie electrică, gaze naturale, combustibil lichid, apă, canalizare, RADET, semnal și cablu TV);

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cunoştinţe în domeniul utilizării calculatorului (Pachetul MS Office şi Internet Explorer);
 • experienţa profesională constituie avantaj.

Competenţe comportamentale

  • orientare către performanţă;
  • comunicare eficientă;
  • cooperare;
  • integritate organizațională;
  • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 27 mai 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 31 mai 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE