Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Plăți

Serviciul procesare mesaje financiare

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 20 iunie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură transmiterea/recepționarea în bune condiții a mesajelor financiare prin intermediul rețelei SWIFTNet;
 • creează și/sau verifică mesajele financiare în aplicaţia de mesagerie Alliance Access, în vederea transmiterii acestora prin rețeaua SWIFTNet;
 • monitorizează traficul de mesaje financiare aferente sistemelor ReGIS/SaFIR și STP;
 • monitorizează funcționarea serverelor Alliance Access aparținând configurației SWIFT-BNR și consemnează efectuarea acestei operațiuni în documentul Monitorizarea sistemului SWIFT al BNR.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență, cu media de absolvire a studiilor de minimum 7,50, calculată ca medie aritmetică a mediei obținute la licență și media anilor de studii;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație, pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • experiență profesională de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar, pe o poziție cu studii superioare, dovedită cu documente;
 • cunoștințe de operare SWIFT constituie un avantaj;
 • disponibilitate de a lucra în ture;
 • cunoștințe de operare pe calculator: utilizarea pachetului Microsoft Office, Internet;
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 20 iunie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 27 iunie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE