Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Auditor intern


Direcția Audit Intern

Serviciul audit general 2

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 iunie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • efectuarea de misiuni de audit intern de asigurare, de consultanță sau de investigație la structurile organizatorice din BNR și alte entități externe la care BNR deține interese;
 • în urma misiunilor de audit efectuate, elaborarea de rapoarte de audit prin care este informată conducerea BNR și cea structurilor organizatorice auditate, despre constatările identificate și măsurile de remediere/îmbunătățire recomandate;
 • pe parcursul misiunilor de audit, îndrumarea metodologică structurilor organizatorice ale băncii, pentru administrarea riscurilor, implementarea și menținerea unui sistem de control intern adecvat (fără implicarea în elaborarea procedurilor de lucru și control intern);
 • informarea superiorului ierarhic asupra eventualelor indicii despre existența unor fraude, în vederea aplicării procedurilor legale;
 • participarea la acțiuni de pregătire profesională în domeniul auditului intern sau în domenii conexe.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în profil economic, juridic sau tehnic;
 • deținerea unei certificări în domeniul auditului intern recunoscute pe plan internațional (Certified Internal Auditor) sau promovarea unui examen din cadrul programului respectiv constituie avantaj;
 • deținerea de cunoștințe în domeniul utilizării CAAT (ACL) constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office, Visio, Project;
 • cunoașterea limbii engleze;
 • cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională constituie avantaj;
 • experiență profesională în domeniului auditului intern de minimum 1 an, dovedită cu documente;
 • experiență profesională în activitatea bancară constituie avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 26 iunie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 4 iulie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE