Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Asistent director


Direcția Rezoluție Bancară

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 22 august 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informațional între direcție și exteriorul băncii, precum și între direcție și celelalte structuri organizatorice ale BNR (preia și direcționează apelurile telefonice, asigură transmiterea documentelor prin poștă, fax, email etc.);
 • îndeplinește activitățile zilnice de secretariat;
 • asigură necesarul de protocol pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanții direcției (rezervă sala, elaborează documentația specifică, primește invitații etc.);
 • asigură condițiile necesare și elaborează documentația aferentă deplasărilor conducerii direcției (director/director adjunct);
 • elaborează și/sau redactează, la solicitarea conducerii direcției, documente specifice, atât în limba română, cât şi în limba engleză, respectând Formatul standard al documentelor BNR;
 • gestionează programarea/efectuarea concediilor de odihnă ale salariaților din cadrul direcției;
 • întocmește pontajul electronic al salariaților direcției.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență;
 • cunoștințe de operare pe calculator: utilizarea pachetului Microsoft Office, Internet;
 • cunoașterea aprofundată a limbii române;
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 22 august 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 29 august 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE