Agenția Sibiu


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Secretar dactilograf


Agenția Sibiu

Activitățile de administrare resurse

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 19 august 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigură fluxul informaţional între agenție şi exteriorul acesteia, precum şi între aceasta şi celelalte structuri organizatorice ale BNR (preia şi direcţionează apelurile telefonice, asigură transmiterea documentelor prin poştă, fax, email etc.);
 • îndeplineşte activităţile zilnice de secretariat;
 • asigură necesarul de protocol pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanţii structurii organizatorice (rezervă sala, elaborează documentaţia specifică, primeşte invitaţii etc.);
 • asigură condiţiile necesare şi elaborează documentaţia aferentă deplasărilor directorului agenție;
 • redactează, la solicitarea directorului agenției, documente specifice, respectând Formatul standard al documentelor BNR;
 • efectuează operaţiunile proprii de încasări şi plăţi în numerar ale agenţiei, le consemnează în registrul de casă și asigură alimentarea cu numerar a casei de circulaţie;
 • răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care transmite informaţiile din partea/către directorul agenției;
 • asigură evidenţa, păstrarea şi utilizarea adecvată a ştampilelor din secretariat.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu examen de bacalaureat;
 • cunoştinţe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office și Internet);
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • cunoașterea aprofundată a limbii române;
 • abilităţi de sinteză şi redactare.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 19 august 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 27 august 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE