Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Economist


Direcția Studii Economice

Serviciul analiză economică și prognoze pe termen scurt

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 26 noiembrie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • contribuie la realizarea prognozelor pe termen scurt ale inflaţiei şi produsului intern brut;
 • dezvoltă și perfecționează instrumentarul econometric utilizat pentru analiza și prognoza evoluției indicatorilor economici;
 • participă la redactarea analizelor incluse în publicaţiile BNR;
 • participă la pregătirea de materiale şi furnizarea de informaţii statistice către instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, agenţii de rating şi alte instituţii;
 • participă la realizarea unor lucrări de cercetare în domeniul macroeconomic şi financiar-bancar, precum şi la elaborarea de studii şi analize privind principalele evoluţii din economia reală.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de masterat absolvite cu examen de disertaţie (sau aflate în derulare) în domeniul ştiinţelor economice constituie un avantaj;
 • doctoratul în ştiinţe economice (finalizat sau în derulare) constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de macroeconomie, statistică teoretică şi economică, econometrie;
 • capacitate de analiză, sinteză şi redactare coerentă;
 • cunoştinţe de operare în Word, Excel, Powerpoint;
 • cunoştinţe de utilizare a unui pachet de programe statistice sau calcul numeric (precum Eviews, Stata, Matlab etc.);
 • cunoaşterea aprofundată a limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul informațiilor.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 26 noiembrie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare și selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 3 decembrie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE