Sucursala Regională Dolj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Secretar dactilograf


Sucursala Regională Dolj

Serviciul administrare resurse

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 28 noiembrie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată determinatăAtribuţiile principale ale postului

 • îndeplinește activități zilnice de secretariat (preluarea și direcționarea apelurilor telefonice, asigurarea transmiterii documentelor prin poștă, fax, e-mail, primirea vizitatorilor) și asigură buna funcționare a mijloacelor de telecomunicații din dotare;
 • primește, înregistrează și expediază întreaga corespondență a sucursalei regionale;
 • întocmește ordinele de deplasare ale salariaților sucursalei regionale;
 • asigură necesarul administrativ pentru organizarea întâlnirilor la care participă reprezentanții sucursalei regionale;
 • ține evidența cererilor și sesizărilor persoanelor fizice și juridice adresate Sucursalei regionale Dolj și urmărește soluționarea acestora;
 • înregistrează în aplicația informatică toate documentele emise sau primite ce fac obiectul secretului profesional, cu precizarea marcajului atribuit de emitent sau conform dispozițiilor șefilor ierarhici, raportat la importanța informațiilor conținute;
 • elaborează și/sau redactează, la solicitarea conducerii sucursalei regionale, documente specifice, respectând formatul standard al documentelor Băncii Naționale a României.
 • întocmește pontajul electronic al salariaților sucursalei regionale, în vederea calculării drepturilor salariale;
 • pregătește pentru arhivare documentele gestionate și le predă la arhiva sucursalei regionale, în conformitate cu cerințele din procedura aplicabilă.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • pregătire arhivistică cu atestat sau experiență pe un post similar constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 28 noiembrie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 9 decembrie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE