Sucursala Regională Constanța


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Controlor tezaur


Sucursala Regională Constanța

Serviciul casierie

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 6 decembrie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • deține și utilizează una din cheile de la ușa încăperilor de tip tezaur în care se păstrează valori;
 • participă împreună cu ceilalți doi deținători de chei, la toate operațiunile cu numerar și alte valori (primire, recepție, depozitare, gestionare, transfer, remitere, eliberare) efectuate în tezaurul sucursalei;
 • urmărește concordanța dintre valorile efectiv primite/eliberate în/din gestiune cu datele înscrise în documentele de intrare/ieșire și cu elementele de identificare a valorilor înscrise pe etichetele atașate coletelor, precum și integritatea coletelor și a sigiilor;
 • participă, împreună cu casierul de tezaur, la desfacerea şi confirmarea conţinutului coletelor cu numerar depuse de instituțiile de credit/Trezoreria Statului şi face verificările prevăzute de reglementările în vigoare;
 • verifică corectitudinea înregistrărilor efectuate în aplicația Cash Management de către casierul de tezaur sau casierul gestionar al locației.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • experienţă profesională de minimum 3 ani în activitatea bancară, dovedită prin documente;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Pachetul Microsoft Office.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 6 decembrie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 17 decembrie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE