Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent principal


Direcția Achiziții

Serviciul realizare achiziții prin comenzi

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 6 decembrie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • colectează bunurile achiziționate, pe baza comenzilor lansate și a facturilor emise de furnizori;
 • procesează documentele necesare intrării/ieșirii mărfurilor și produselor în/din magazie, utilizând sistemul informatic specializat;
 • verifică corespondența (cantitativă și calitativă) între recepția fizică a mărfurilor/ produselor și documentele de însoțire/recepție;
 • verifică și transmite lunar informații privind situația stocurilor din magazie;
 • se asigură de păstrarea în bune condiții a produselor în depozit și sesizează eventuale nereguli în buna conservare a valorilor, luând măsuri pentru evitarea pierderilor.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii medii absolvite cu examen de bacalaureat;
 • experiență profesională de minimum 3 ani în funcții cu atribuții în gestiune, dovedită prin documente;
 • curs de perfecționare/specializare în domeniul achizițiilor constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office; Diploma ECDL constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 6 decembrie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • adeverinţă de la locul de muncă sau de la locurile de muncă din ultimii 3 ani, din care să rezulte că nu a produs pagube;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 13 decembrie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE