Centrala BNR


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate


Direcția Contabilitate

Serviciul contabilitate operațională și norme contabile proprii

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 6 decembrie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • ține evidența contabilă a instrumentelor de politică monetară ale Băncii Naționale a României în aplicațiile informatice dedicate acestora: operațiunile de piață monetară (repo, reverse-repo, depozite atrase, emisiunea de certificate de depozit etc), facilitățile permanente acordate instituțiilor de credit (facilitatea de depozit și facilitatea de credit), rezervele minime obligatorii;
 • operează, după caz, și urmărește contabilizarea corectă a operațiunilor valutare ale băncii aferente diverselor instrumente (depozite, titluri, schimburi valutare/poziții valutare, conturi nostro, conturi loro etc.);
 • decontează în sistemul electronic de plăți și operează contabil plățile proprii ale BNR, monitorizează în sistemul electronic de plăți decontarea plăților pe parcursul zilei operative, asigură închiderea zilei operative aferentă plăților și reconcilierea cu evidența contabilă;
 • înregistrează contabil, decontează și urmărește evidența popririlor aferente instituțiilor de credit.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • studii de master absolvite cu examen de disertație în domeniul economic constituie un avantaj;
 • alte studii sau certificări în domeniul financiar-contabil constituie un avantaj;
 • experiență profesională de minimum 2 ani pe posturi cu studii superioare economice în domeniul financiar-contabil, dovedită prin documente;
 • experiența pe zona de contabilitate operațională în cadrul unei instituții de credit constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access);
 • cunoașterea limbii engleze.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • gândire operațională.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 6 decembrie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 12 decembrie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE