Centrală


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2516, 2529, 2552, 2527

Consilier juridic


Direcția juridică

Serviciul drept european și internațional

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 16 martie 2020

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • colaborează cu structurile organizatorice din Banca Naţională a României pe probleme specifice relaţiei cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene, precum şi cu organismele financiare internaţionale;
 • cooperează cu departamentele de specialitate din Banca Centrală Europeană, din instituţii naţionale şi din alte state membre ale Uniunii Europene, pe probleme de interes comun aflate în sfera de activitate a serviciului;
 • analizează legislaţia Uniunii Europene cu incidenţă asupra domeniilor de competenţă ale Băncii Naţionale a României şi formulează opinii de specialitate aferente specificului serviciului;
 • formulează, la solicitarea altor structuri organizatorice din Banca Naţională a României sau din dispoziţia conducerii executive a băncii, opinii de specialitate cu privire la iniţiativele legislative elaborate la nivelul Uniunii Europene, în măsura în care acestea privesc aspecte care intră în sfera de competenţă a Băncii Naţionale a României;
 • participă la analiza proiectelor de acte normative transmise băncii de către alte autorităţi care privesc domenii în care Banca Naţională a României are atribuţii şi implică o analiză a legislației relevante a Uniunii Europene în vederea avizării acestora;
 • analizează şi propune conducerii direcţiei spre avizare proiecte de acorduri, convenţii şi alte acte care urmează să fie încheiate de către Banca Naţională a României, participând, după caz, la negocierea acestora, în măsura în care acestea au legătură cu domeniul specific activităţii serviciului.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor juridice;
 • studiile de master în științe juridice, în derulare sau absolvite, constituie un avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office și Internet Explorer);
 • cunoașterea limbii engleze;
 • vechime în profesii juridice de minimum 2 ani, într-o funcție pentru care sunt solicitate studii superioare în domeniul juridic, dovedită prin documente.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 16 martie 2020 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau, după caz, atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE