Cerinţe de publicare


Rolul deosebit de important pe care îl are transparenţa supravegherii prudenţiale a fost subliniat atât de către Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară cât şi de prevederile legislaţiei Europene în materie (Directiva 2013/36/UE  cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE). Articolul 143 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE stipulează cerinţe explicite de publicare pentru autorităţile de supraveghere din statele membre pentru a asigura caracterul uniform şi comparabilitatea informaţiilor publicate între ţările din Uniunea Europeană.

În acest scop, Autoritatea Bancară Europeană  (ABE) a dezvoltat o structură web standardizată a cerinţelor de publicare adresate autorităţilor de supraveghere din statele membre şi a elaborat standardele tehnice pentru punerea în aplicare a cerinţelor de publicare prevăzute la articolul 143 alineatul (1), stabilind formatul, structura, conținutul și data publicării anuale . Machetele cu informaţii ce se regăsesc în această secţiune trebuie să fie implementate în mod identic pe pagina web a fiecărei autorităţi de supraveghere. Site-ul EBA  constituie un registru electronic al datelor centralizate permiţând compararea rapidă a tuturor informaţiilor relevante, în timp ce paginile de internet ale autorităţilor de supraveghere vor furniza datele exhaustive şi detaliate, potrivit cerinţelor prevăzute de Directiva 2013/36/UE.

Această pagină a fost creată pentru a se asigura conformitatea cu cerinţele de publicare a informaţiilor referitoare la supravegherea prudenţială şi pentru a se asigura accesul la informaţii legate de implementarea în România a prevederilor prudenţiale aferente Basel II   şi, ulterior Basel III .

În baza prevederilor articolului 143(1) din Directiva 2013/36/UE cerinţele generale privind publicarea de informaţii referitoare la supravegherea prudenţială sunt structurate pe patru secţiuni:

Cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul supravegherii prudenţiale

Legi şi regulamente care asigură implementarea în România a prevederilor Basel III cuprinse în pachetul legislativ CRD IV/CRR. Această secţiune prezintă legile, actele administrative şi recomandările generale adoptate în România, respectiv în domeniul reglementării prudenţiale a activităţii instituţiilor supuse supravegherii prudenţiale în România.

Opţiuni şi Marje de apreciere

Directiva 2013/36/UE şi CRR 575/2013 cuprind un număr semnificativ de opţiuni (adresate autorităţilor de supraveghere sau instituţiilor supuse supravegherii într-un stat membru) a căror exercitare depinde de specificul fiecărei ţări.

Această secţiune prezintă modul de exercitare, în cadrul naţional de reglementare, a opţiunilor naţionale şi a cazurilor de recunoaştere mutuală a diferitelor tratamente legate de exercitarea, de către celelalte state membre, a acestor opţiuni.

Procesul de supraveghere şi evaluare

Această secţiune cuprinde criteriile generale şi metodologiile utilizate de BNR în cadrul procesului de verificare şi evaluare (SREP) la care se face referire la articolul 97 al Directivei 2013/36/UE.

Date Statistice

Această secţiune include date statistice agregate referitoare la implementarea cadrului de reglementare prudenţială în România. Tabelele publicate conţin informaţii referitoare la sectorul bancar din România, riscul de credit, riscul operaţional, riscul de piaţă şi informaţii referitoare la acţiunile şi măsurile întreprinse de autorităţile de supraveghere. În această secţiune, BNR îşi rezervă dreptul de a omite de la publicare anumite elemente, dacă acestea fac obiectul proprietăţii private sau au caracter confidenţial.