Conducerea şi organizarea BNR


Banca Națională a României este condusă de un Consiliu de administrație. Acesta este alcătuit din 9 membri numiți de Parlament, cu nominalizarea conducerii executive, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii Consiliului de administrație nu pot fi parlamentari și nu pot face parte, potrivit legii, din justiție sau din administrația publică. Structura executivă permanentă a Băncii Naționale este formată din guvernator și 3 viceguvernatori, dintre care unul este prim-viceguvernator. Ceilalți 5 membri nu sunt salariați ai BNR. Președintele Consiliului de administrație este guvernatorul Băncii Naționale a României.

Consiliul de administrație este organismul cu drept de decizie în ceea ce privește politicile în domeniul monetar și al cursului de schimb, autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, monitorizarea sistemelor de plăți, organizarea internă a băncii. Consiliul de administrație hotărăște, de asemenea, care sunt atribuțiile ce revin structurilor executive și personalului Băncii Naționale a României.

Regulament privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României*

* Formă actualizată în 18 decembrie 2023 / Regulamentul privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României se actualizează în funcție de modificările cadrului legal incident și/sau, după caz, ca urmare a reorganizării activității etc.

Pentru asigurarea eficienței procesului decizional, în cadrul BNR funcționează o serie de structuri operative cu responsabilități în exercitarea principalelor funcții ale băncii centrale:

  • Comitetul de politică monetară;
  • Comitetul de supraveghere;
  • Comitetul de administrare a rezervelor internaționale;
  • Comitetul de pregătire a trecerii la euro;
  • Comitetul de risc;
  • Comitetul de audit;
  • Comitetul de Plăți;
  • Comitetul de management al infrastructurilor pieței financiare operate de Banca Națională a României.

Comitetul de politică monetară constituit ca o structură permanentă, cu rol consultativ și decizional, este alcătuit din 12 membri și este condus de guvernatorul BNR. Principalele atribuții se referă la stabilirea coordonatelor strategice ale politicii monetare, caracteristicile cadrului operațional al acesteia, obiectivele și liniile directoare pe orizonturi diferite de timp, precum si masuri de îmbunătățire și de creștere a eficacității politicii monetare și a cadrului său operațional, inclusiv din perspectiva armonizării acestuia cu cerințele Băncii Centrale Europene.

Comitetul de supraveghere reprezintă o structură permanentă, cu caracter deliberativ și decizional. Este compus din 9 membri și este condus de guvernatorul BNR. Atribuțiile și competențele sale vizează activitățile de evaluare și monitorizare a funcționării instituțiilor de credit din perspectiva calității activelor, a performanțelor financiare și a încadrării lor în nivelul reglementat al indicatorilor de prudență bancară, dar și a asigurării bazei de reglementare, conform legislației specifice și practicilor internaționale în materie.

Comitetul de administrare a rezervelor internaționale este o structură permanentă, alcătuită din 11 membri și este condusă de guvernatorul BNR. Principalele atribuții ale acestuia sunt legate de îndeplinirea orientărilor strategice adoptate de Consiliul de administrație în domeniul administrării rezervelor internaționale. Comitetul stabilește lista entităților cu care se derulează tranzacțiile, a emitenților pentru investițiile în titluri şi a activelor acceptate pentru investire, face propuneri privind implementarea și utilizarea instrumentelor financiare (inclusiv instrumente financiare derivate), analizează evoluția piețelor și formulează propuneri de strategie pentru perioada următoare.

Comitetul de audit analizează și propune direcțiile strategice și politica BNR în domeniul controlului intern, managementului riscurilor, auditului intern și extern. Este format din 5 membri ai Consiliului de administrație care nu fac parte din conducerea executivă a băncii.

Comitetul de pregătire a trecerii la euro din cadrul BNR reprezintă o structură cu rol consultativ și de analiză a activității de pregătire a adoptării euro, funcționând ca un cadru formalizat de dezbateri, cu rol de suport al deciziilor băncii centrale în procesul de aderare la Uniunea Economică și Monetară.

Comitetul de risc funcționează ca o structură permanentă, cu rol consultativ, aflată în subordinea Consiliului de administrație, cu scopul de a acorda asistență acestuia în supervizarea procesului de management al riscurilor în banca centrală. Comitetul de risc este format din 12 membri, conducerea acestuia fiind asigurată de guvernatorul BNR, in calitate de președinte, și de prim-viceguvernatorul BNR, in calitate de vicepreședinte.

Comitetul de plăți este o structură cu rol consultativ și care sprijină Consiliul de administrație al BNR în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin cu privire la promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți și a instrumentelor de plată din România, precum și la autorizarea și supravegherea serviciilor și ale instrumentelor de plată.

Comitetul de management al infrastructurilor pieței financiare operate de Banca Națională a României (CMIPF) este o structură permanentă, cu rol consultativ pentru Consiliul de administrație al BNR și decizional, în limitele impuse de acesta. CMIPF este responsabil pentru administrarea generală a infrastructurilor pieței financiare operate de banca centrală (denumite generic IPF-BNR).