Conducerea şi organizarea BNR


Banca Naţională a României este condusă de un Consiliu de administraţie. Acesta este alcătuit din 9 membri numiţi de Parlament, cu nominalizarea conducerii executive, pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii mandatului. Membrii Consiliului de administraţie nu pot fi parlamentari şi nu pot face parte, potrivit legii, din justiţie sau din administraţia publică. Structura executivă permanentă a Băncii Naţionale este formată din guvernator şi 3 viceguvernatori, dintre care unul este prim-viceguvernator. Ceilalţi 5 membri nu sunt salariaţi ai BNR. Preşedintele Consiliului de administraţie este guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Consiliul de administraţie este organismul cu drept de decizie în ceea ce priveşte politicile în domeniul monetar şi al cursului de schimb, autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit, monitorizarea sistemelor de plăţi, organizarea internă a băncii. Consiliul de administraţie hotărăşte, de asemenea, care sunt atribuţiile ce revin structurilor executive şi personalului Băncii Naţionale a României.

Regulament privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României*

* Formă actualizată în 9 decembrie 2022 / Regulamentul privind organizarea și funcționarea Băncii Naționale a României se actualizează în funcție de modificările cadrului legal incident și/sau, după caz, ca urmare a reorganizării activității etc.

Pentru asigurarea eficienţei procesului decizional, în cadrul BNR funcţionează 4 structuri operative cu responsabilităţi în exercitarea principalelor funcţii ale unei bănci centrale:

  • Comitetul de politică monetară
  • Comitetul de supraveghere
  • Comitetul de administrare a rezervelor internaţionale
  • Comitetul de audit

Comitetul de politică monetară constituit ca o structură permanentă, cu rol consultativ şi decizional, este alcătuit din 13 membri şi este condus de guvernatorul BNR. Principalele  atribuţii se referă la stabilirea coordonatelor strategice ale politicii monetare, caracteristicile cadrului operaţional al acesteia, obiectivele şi liniile directoare pe orizonturi diferite de timp, precum si masuri de imbunatatire si de crestere a eficacitatii politicii monetare si a cadrului sau operational, inclusiv din perspectiva armonizării acestuia cu cerinţele Băncii Centrale Europene.

Comitetul de supraveghere reprezintă o structură permanentă, cu caracter deliberativ şi decizional. Este compus din 9 membri şi este condus de guvernatorul BNR.  Atribuţiile şi competenţele sale vizează activităţile de evaluare şi monitorizare a funcţionării instituţiilor de credit din perspectiva calităţii activelor, a performanţelor financiare şi a încadrării lor în nivelul reglementat al indicatorilor de prudenţă bancară, dar şi a asigurării bazei de reglementare, conform legislaţiei specifice şi practicilor internaţionale în materie.

Comitetul de administrare a rezervelor internaţionale este o structură permanentă, alcătuită din 11 membri şi este condusă de guvernatorul BNR. Principalele atribuţii ale acestuia sunt legate de îndeplinirea orientărilor strategice adoptate de Consiliul de administraţie în domeniul administrării rezervelor internaţionale. Comitetul stabileşte lista entităţilor cu care se derulează tranzacţiile, a emitenţilor pentru investiţiile în titluri şi a activelor acceptate pentru investire, face propuneri privind implementarea şi utilizarea instrumentelor financiare (inclusiv instrumente financiare derivate), analizează evoluţia pieţelor şi formulează propuneri de strategie pentru perioada următoare.

Comitetul de audit analizează şi propune direcţiile strategice şi politica BNR în domeniul controlului intern, managementului riscurilor, auditului intern şi extern. Este format din 5 membri ai Consiliului de administraţie care nu fac parte din conducerea executivă a băncii.