Criterii generale de acceptare a unei candidaturi


 • Un candidat nu poate participa în același timp la mai multe procese de recrutare organizate de Banca Națională a României. Aplicațiile multiple nu sunt luate în considerare.
 • Aplicația, incluzând toate documentele solicitate, a fost transmisă pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro până la expirarea termenului limită comunicat în anunț.
 • Formularul de aplicare este completat integral.
 • Sunt îndeplinite toate condițiile obligatorii de ocupare a postului publicate în anunțul de recrutare pe site-ul BNR, precum și următoarele cerințe:
  • să nu se afle într-o situație de incompatibilitate de natură funcțională și/sau ierarhică;
  • să nu se afle într-un conflict de interese identificat prin avizul de conformitate;
  • în declarațiile pe propria răspundere, completate de candidat în Formular, acesta confirmă că:
   1. are cetățenia română, cetățenia altor state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, domiciliul sau rezidența în România;
   2. are capacitate deplină de exercițiu;
   3. cunoaște limba română, scris și vorbit, la un nivel adecvat îndeplinirii responsabilităților postului;
   4. nu a fost concediat din motive imputabile salariatului în ultimii 3 (trei) ani;
   5. nu a produs pagube în ultimii 3 (trei) ani în care a desfășurat activitate profesională – cerință aplicabilă pentru posturile ce presupun desfășurarea activităţilor privind gestionarea unor valori (casierie, transport valori, muzeu, magazie etc.);
   6. nu a suferit condamnări penale și/sau nu este suspect sau inculpat în vreo cauză penală;
   7. nu este în curs de judecată penală sau în executarea unei măsuri preventive, pedepse, măsuri de siguranță, pedepse accesorii și complementare.

Important!

 • Situațiile în care informațiile completate în Formular nu certifică îndeplinirea Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi, mai sus prezentate, conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura.
 • Documentele transmise pentru participare sunt analizate în vederea înscrierii în procesul de recrutare și cu scopul identificării unor posibile situații de incompatibilitate sau de conflict de interese; în acest sens, în conținutul Formularului de aplicare se solicită informații referitoare la calitatea de angajat în Banca Naţională a României a soţului/soţiei, după caz, precum și a rudelor până la gradul al doilea (părinți, frați, surori, copii, bunici, nepoți). Existența oricărei incompatibilități sau identificarea unui conflict de interese care nu poate fi surmontat, conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura.
 • Situația candidaților care declară că au suferit condamnări penale și/sau sunt suspecți sau inculpați în vreo cauză penală, precum și a celor care declară că sunt în curs de judecată penală sau în executarea unei măsuri preventive, pedepse, măsuri de siguranță, pedepse accesorii și complementare este analizată de Direcția resurse umane în colaborare cu alte structuri organizatorice de specialitate din cadrul băncii. În funcţie de natura și gravitatea faptei în raport cu atribuțiile specifice postului pentru care candidează, Banca Națională a României are dreptul să respingă candidatura.
 • În cazul în care pentru ocuparea posturilor vacante aplică, în același timp, pentru aceeași structură organizatorică sau pentru structuri organizatorice aflate în situații de incompatibilitate, persoane între care există relații de rudenie, precum și persoane care sunt soț-soție, va fi admis candidatul care a obținut rezultatul cel mai bun, indiferent de numărul posturilor pentru care se organizează recrutarea în cadrul unei structuri organizatorice. Fac excepție cazurile în care aplicanții candidează pe posturi pentru ocuparea cărora sunt solicitate studii medii sau generale.

Înscrierea la un alt proces de recrutare

Pentru înscrierea la un alt proces de recrutare, candidatul trebuie să știe că:

 • dacă este deja înscris la un proces de selecție și dorește să se înscrie la un alt proces de recrutare, trebuie să transmită un mesaj de renunțare la candidatura pentru procesul la care este deja înscris.
 • dacă urmare transmiterii documentelor a primit un mesaj prin care i s-a comunicat respingerea aplicației sau a fost respins la una dintre probele/etapele de selecție înainte de finalizarea procesului, poate să transmită aplicația pentru un alt proces de recrutare.
 • înscrierea la un alt proces de recrutare impune transmiterea unei noi candidaturi cu respectarea tuturor regulilor aplicabile postului vacant vizat.