Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 4 din 29.oct.2013
Monitorul Oficial, Partea I 685 7.noi.2013
Intrare în vigoare la 7.dec.2013
Regulamentul nr. 4/2013 privind verificarea calităţii bancnotelor româneşti în vederea recirculării

 
Având în vedere dispoziţiile art. 17 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Obiectul regulamentului

Art. 1. - Prezentul regulament are ca obiect stabilirea măsurilor necesare cu privire la verificarea calităţii bancnotelor româneşti, denumite în continuare bancnote, în vederea evitării recirculării celor improprii circulaţiei.
Art. 2. - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică instituţiilor de credit, astfel cum sunt definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Trezoreriei Statului, responsabile cu verificarea calităţii bancnotelor, în vederea recirculării acestora.

CAPITOLUL II
Definiţii

Art. 3. - În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:
1. recircularea bancnotelor - activitatea instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului de a:
a) utiliza la efectuarea plăţilor către clienţi, făcute la ghişeu sau prin intermediul echipamentelor utilizate de clienţi, bancnotele pe care le-au primit, în mod direct ori indirect, fie de la clienţi, cu titlu de plată sau de depozit într-un cont bancar, fie prin transfer de numerar de la alte instituţii de credit/Trezoreria Statului;
b) transfera numerarul pe care îl deţin şi care excede nevoilor proprii, către alte instituţii de credit/Trezoreria Statului;
2. transferul de numerar - activitatea de redistribuire a numerarului între unităţile diferitelor instituţii de credit/Trezoreriei Statului, cu reflectarea sumelor aferente acestor mişcări, în ziua efectuării operaţiunii, în conturile curente deschise la Banca Naţională a României;
3. procesarea bancnotelor - activitatea desfăşurată cu ajutorul echipamentelor automate pe baza unor programe informatice specifice şi/sau a personalului cu atribuţii specifice de verificare, ce are ca rezultat sortarea bancnotelor în corespunzătoare ori improprii circulaţiei şi identificarea bancnotelor suspecte de a fi falsificate;
4. echipament de procesare a bancnotelor - un echipament care are caracteristicile tehnice ce îi permit să verifice automat caracteristicile de grafică şi elementele de siguranţă ale bancnotelor şi să respingă bancnotele suspecte de a fi falsificate, să numere bancnotele autentice şi să verifice calitatea acestora, să le clasifice şi să le separe, fizic, în corespunzătoare şi improprii circulaţiei, fără intervenţia unui operator sau utilizator;
5. verificarea calităţii - procesul prin care se evaluează, pe baza criteriilor de verificare a calităţii, prin intermediul echipamentelor de procesare sau manual de către personalul cu atribuţii specifice de verificare, dacă bancnotele sunt corespunzătoare pentru a fi recirculate ori sunt improprii circulaţiei, caz în care urmează a fi reţinute, în vederea depunerii/schimbării la Banca Naţională a României;
6. bancnote corespunzătoare - bancnotele care nu au fost evaluate ca fiind improprii circulaţiei, în conformitate cu criteriile de verificare a calităţii şi, în consecinţă, pot fi recirculate;
7. bancnote improprii circulaţiei - bancnotele uzate, deteriorate şi fără putere circulatorie, evaluate ca atare în urma verificării şi care trebuie retrase din circulaţie fiind depuse/schimbate la Banca Naţională a României;
8. bancnote suspecte de a fi falsificate - bancnotele care au aparenţa unor bancnote reale, dar unul sau mai multe dintre elementele de siguranţă nu sunt identificate ori nu sunt în marja de toleranţă;
9. personal cu atribuţii specifice de verificare - salariaţii care cunosc criteriile de verificare a calităţii bancnotelor şi au capacitatea de a efectua, manual, separarea bancnotelor în conformitate cu aceste criterii;
10. procesatori specializaţi - operatorii economici care participă la verificarea calităţii bancnotelor, în numele instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului;
11. ghişeu - spaţiul amenajat de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului în cadrul căruia se desfăşoară operaţiunile de plăţi/încasări în relaţia cu clienţii;
12. client - o persoană fizică sau juridică ce utilizează serviciile unei instituţii de credit/Trezoreriei Statului, inclusiv pe cele aferente echipamentelor acesteia destinate clienţilor, pentru depunerea/retragerea de bancnote în/din contul său bancar;
13. titular de cont - o persoană fizică sau juridică al cărei cont bancar se creditează sau debitează cu suma depusă, respectiv retrasă prin operaţiunile la ghişeu ori prin utilizarea echipamentelor pentru depunerea/retragerea bancnotelor destinate clienţilor;
14. forţă majoră - are înţelesul prevăzut de art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;
15. Oficiul Naţional Central pentru Combaterea Falsurilor de Monedă, Cecuri de Călătorie, denumit în continuare Oficiul Naţional Central - autoritatea care funcţionează în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru transmiterea către Banca Naţională a României a bancnotelor suspecte de a fi falsificate.

CAPITOLUL III
Principii

Art. 4. - Instituţiile de credit/Trezoreria Statului pot/poate recircula numai bancnote care au fost clasificate ca fiind corespunzătoare circulaţiei în urma verificării efectuate în conformitate cu procedurile stabilite în prezentul regulament.
Art. 5. - (1) Echipamentele de procesare a bancnotelor, destinate atât personalului, cât şi clienţilor, vor putea fi utilizate de instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru procesarea bancnotelor, în vederea recirculării acestora, numai dacă tipul respectiv de echipament a fost testat cu succes de către Banca Naţională a României.
(2) Echipamentele de procesare a bancnotelor care vor trece cu succes testele efectuate de banca centrală vor fi înscrise, pentru opozabilitate, în lista afişată pe website-ul Băncii Naţionale a României, în ziua imediat următoare încheierii procesului de testare a tuturor echipamentelor prevăzute la art. 32 alin. (1), dar nu mai târziu de ziua următoare termenului de 90 de zile aferent art. 32 alin. (2).
Art. 6. - În cazul în care banca centrală modifică caracteristicile iniţiale ale bancnotelor româneşti, echipamentele de procesare vor fi adaptate la noile caracteristici, pe baza informaţiilor actualizate, puse la dispoziţie de Banca Naţională a României.
Art. 7. - Bancnotele transferate unei instituţii de credit/Trezoreriei Statului de către o altă instituţie de credit/Trezoreria Statului, care a verificat deja bancnotele cu ajutorul echipamentelor de procesare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, nu mai trebuie reverificate de aceasta pentru a putea fi recirculate.
Art. 8. - (1) Bancnotele care au fost clasificate ca fiind corespunzătoare de către personalul cu atribuţii specifice de verificare vor putea fi recirculate numai prin intermediul echipamentelor utilizate de clienţi şi al plăţilor efectuate la ghişeu.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, bancnotele care au fost clasificate ca fiind corespunzătoare de către personalul cu atribuţii specifice de verificare vor putea fi recirculate doar prin intermediul plăţilor efectuate la ghişeu.
Art. 9. - În situaţia în care instituţia de credit/Trezoreria Statului îşi externalizează activitatea de procesare a numerarului către un procesator specializat, ea se va asigura, prin dispoziţiile cadrului contractual încheiat cu procesatorul, că acesta desfăşoară activitatea referitoare la verificarea calităţii bancnotelor în conformitate cu cerinţele impuse de Banca Naţională a României prin prezentul regulament.

CAPITOLUL IV
Situaţii exceptate de la aplicarea principiilor

Art. 10. - (1) După data de 1 ianuarie 2017, Banca Naţională a României va putea acorda unităţilor izolate ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului, care au un nivel scăzut al operaţiunilor cu numerar, permisiunea de a recircula, prin intermediul echipamentelor utilizate de clienţi, bancnote care au fost verificate manual de personal cu atribuţii specifice de verificare.
(2) Pentru obţinerea unei asemenea permisiuni, instituţia de credit/Trezoreria Statului trebuie să furnizeze Băncii Naţionale a României informaţii cu privire la gradul de izolare al unităţii în cauză şi o estimare a nivelului operaţiunilor cu numerar ce urmează a se efectua. În această situaţie, volumul de bancnote verificate manual nu poate depăşi 5% din volumul total al bancnotelor recirculate, anual, de instituţia de credit/Trezoreria Statului prin intermediul echipamentelor utilizate de clienţi.
Art. 11. - (1) În caz de forţă majoră unităţile instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului, altele decât cele prevăzute la art. 10, vor putea recircula prin intermediul echipamentelor utilizate de clienţi şi bancnote verificate manual de către personalul cu atribuţii specifice de verificare, dar cu titlu temporar, în funcţie de împrejurările concrete determinate de forţa majoră.
(2) În acest caz, instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite informaţii Băncii Naţionale a României cu privire la: perioada în care s-a produs evenimentul, numărul de echipamente utilizate de clienţi necesar a fi alimentate cu numerar verificat manual de personal cu atribuţii specifice de verificare, estimarea volumului de numerar verificat manual ce va fi utilizat la alimentarea echipamentelor utilizate de clienţi şi, după caz, estimarea duratei efectelor forţei majore.
Art. 12. - În situaţia în care instituţiile de credit/Trezoreria Statului constată că recircularea bancnotelor procesate manual depăşeşte procentul de 5% prevăzut la art. 10 alin. (2), acestea sunt obligate să alimenteze echipamentele utilizate de clienţi numai cu bancnote retrase de la Banca Naţională a României sau de la o altă instituţie de credit/Trezoreria Statului, care a verificat, deja, calitatea bancnotelor cu ajutorul echipamentelor de procesare, conform prevederilor prezentului regulament.

CAPITOLUL V
Clasificarea şi regimul aplicabil bancnotelor

Art. 13. - Bancnotele verificate de către un echipament de procesare utilizat de clienţii unei instituţii de credit/Trezoreriei Statului sau de personalul cu atribuţii specifice de verificare al acesteia sunt clasificate şi le vor fi aplicate regulile prevăzute în anexa nr. 1.
Art. 14. - Bancnotele verificate de către echipamentele de procesare sau personalul cu atribuţii specifice de verificare, în conformitate cu criteriile prevăzute în anexa nr. 2, se separă, pe categorii, în bancnote corespunzătoare sau bancnote improprii circulaţiei.
Art. 15. - Bancnotele verificate şi depistate ca fiind improprii nu se recirculă, urmând a fi reţinute şi clasificate pe categorii pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3 şi, ulterior, depuse/schimbate la Banca Naţională a României, în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art. 16. - Banca Naţională a României poate stabili noi cerinţe de verificare pentru una sau mai multe dintre cupiurile aflate în circulaţie, în cazul în care acest lucru este justificat de deteriorarea calităţii ori de intenţia de retragere a acestora din circulaţie.
Art. 17. - Procedura de sesizare a organelor penale, precum şi transmiterea bancnotelor suspecte de a fi falsificate se derulează în conformitate cu dispoziţiile relevante din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi, după caz, a legislaţiei conexe.
Art. 18. - După examinarea, din punct de vedere tehnic, a bancnotelor suspecte de a fi falsificate, Banca Naţională a României va trimite către Oficiul Naţional Central bancnotele expertizate, însoţite de un buletin de expertiză, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

CAPITOLUL VI
Echipamentele de procesare a bancnotelor şi testarea acestora

Art. 19. - Înainte de punerea în circulaţie a unor noi bancnote, Banca Naţională a României va publica în Monitorul Oficial al României şi pe website-ul propriu caracteristicile grafice şi elementele de siguranţă ale acestora şi va pune la dispoziţia instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului eşantioane de bancnote, pentru ca acestea să aibă posibilitatea adaptării echipamentelor de procesare din dotare la caracteristicile noilor bancnote şi, respectiv, pregătirii corespunzătoare a personalului cu atribuţii specifice de verificare.
Art. 20. - (1) Banca Naţională a României se va asigura, prin testările efectuate, că echipamentele de procesare a bancnotelor au caracteristicile tehnice care să le permită recunoaşterea bancnotelor, numărarea şi sortarea automată în bancnote corespunzătoare şi improprii circulaţiei.
(2) Echipamentele de procesare utilizate de clienţii instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului trebuie să aibă şi capacitatea de a memora informaţii referitoare la bancnotele verificate, să facă legătura dintre acestea şi titularul de cont şi să poată asigura, pentru toate bancnotele, datele necesare în vederea creditării conturilor bancare aferente.
Art. 21. - Echipamentele de procesare a bancnotelor folosite de instituţiile de credit/Trezoreria Statului şi de procesatorii specializaţi sunt testate de Banca Naţională a României, în conformitate cu procedurile de testare proprii ale băncii centrale.
Art. 22. - (1) Banca Naţională a României va efectua testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor la sediul instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului sau al procesatorilor specializaţi, utilizând eşantioane de bancnote proprii, care vor conţine şi bancnote improprii circulaţiei.
(2) După finalizarea procedurilor de testare, Banca Naţională a României va întocmi un proces-verbal, în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, în care va consemna rezultatele testelor.
(3) Rezultatele testelor sunt valide numai pentru tipul de echipament testat de Banca Naţională a României şi numai pentru software-ul conţinut la momentul verificării.
Art. 23. - Toate instituţiile de credit/Trezoreria Statului şi, implicit, procesatorii specializaţi ce au în dotare acelaşi tip de echipament, respectiv aceeaşi configuraţie hardware şi aceeaşi versiune software, beneficiază de rezultatele testelor, începând cu data la care au fost incluse în lista publicată pe website-ul Băncii Naţionale a României.
Art. 24. - În cazul unei deteriorări ulterioare a software-ului sau hardware-ului unui echipament, care face ca acesta să nu mai aibă capacitatea tehnică de a sorta bancnotele improprii circulaţiei în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a României, instituţia de credit/Trezoreria Statului va acţiona, imediat, în vederea identificării cauzelor. Acel echipament de procesare nu va mai fi folosit, urmând să fie retestat.
Art. 25. - (1) În situaţia în care, ca urmare a retestării echipamentului prevăzut la art. 24, solicitată de instituţia de credit/Trezoreria Statului, acesta trece cu succes procedura de retestare, Banca Naţională a României va comunica instituţiei în cauză permisiunea de a relua utilizarea lui.
(2) Dacă tipul de echipament nu mai are capacitatea de a procesa bancnotele în conformitate cu cerinţele Băncii Naţionale a României şi, drept urmare, nu va trece cu succes procedura de retestare, banca centrală va comunica instituţiei în cauză că nu îi este permisă reluarea utilizării.
(3) În funcţie de împrejurările concrete, în situaţia prevăzută la alin. (2) Banca Naţională a României va putea lua decizia scoaterii tipului respectiv de echipament din lista publicată pe website-ul său.

CAPITOLUL VII
Modalităţile de asigurare a respectării regulamentului şi cerinţe de raportare

Art. 26. - Instituţiile de credit/Trezoreria Statului trebuie să asigure verificarea periodică, de către personal specializat, a echipamentelor de procesare pe care le au în dotare acestea sau procesatorii specializaţi, cel puţin semestrial, în vederea menţinerii capacităţii de verificare a bancnotelor în conformitate cu cerinţele băncii centrale.
Art. 27. - (1) Până la sfârşitul lunii februarie a fiecărui an, instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor/va transmite Băncii Naţionale a României - Direcţia emisiune, tezaur şi casierie, prin e-mail, informaţii aferente anului anterior cu privire la:
a) echipamentele de procesare a bancnotelor din dotarea proprie şi/sau a procesatorilor specializaţi, mandataţi cu procesarea numerarului;
b) volumul anual de bancnote procesate pe echipamentele de procesare şi de către personalul cu atribuţii specifice de verificare;
c) volumul anual de bancnote recirculate prin echipamentele utilizate de clienţi, prin plăţile efectuate la ghişeu sau prin transferurile de numerar la/de la alte instituţii de credit/Trezoreria Statului;
d) unităţile teritoriale izolate, cu volum mic de operaţiuni, în care procesarea bancnotelor se face de personalul cu atribuţii specifice de verificare.
(2) Informaţiile vor fi raportate având în vedere formularele model prevăzute în anexele nr. 5, 6, 7 şi 8.
Art. 28. - (1) Persoanele împuternicite din Banca Naţională a României se vor deplasa la sediile instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului, anual sau ori de câte ori consideră necesar, pentru a verifica modul în care sunt respectate prevederile prezentului regulament.
(2) Instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor/va prevedea, prin contractele încheiate cu procesatorii autorizaţi, clauze care să asigure Băncii Naţionale a României cadrul necesar de desfăşurare în bune condiţii a verificărilor care se vor desfăşura, după caz, la sediul procesatorilor autorizaţi.
Art. 29. - (1) În cazul în care ca urmare a aplicării art. 28, se constată nerespectarea de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului a prevederilor prezentului regulament, devine incident regimul sancţionator de la art. 30.
(2) Dacă deficienţele constatate privesc funcţionarea echipamentelor de procesare, până la eliminarea acestora instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor/va proceda în conformitate cu prevederile art. 24 şi 25.

CAPITOLUL VIII
Sancţiuni

Art. 30. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage aplicarea, după caz, a prevederilor art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 31. - Instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor/va comunica Băncii Naţionale a României, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, informaţiile prevăzute la art. 27, aferente unităţilor teritoriale şi echipamentelor din dotarea acestora.
Art. 32. - (1) Pentru echipamentele din dotarea existentă, testarea tipului de echipament de procesare a bancnotelor se solicită, în scris, la Banca Naţională a României, de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(2) Banca Naţională a României va efectua testarea echipamentelor de procesare a bancnotelor aflate în dotarea instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
Art. 33. - (1) Pentru echipamentele achiziţionate ulterior, care nu se regăsesc în lista afişată pe website-ul Băncii Naţionale a României, cererea de testare se trimite, în scris, la Banca Naţională a României, de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului, înainte de punerea acestora în funcţiune.
(2) Banca Naţională a României va efectua testarea în termen de 30 de zile de la primirea cererii de testare.
Art. 34. - Cererile pentru testarea echipamentelor de procesare vor fi formulate în conformitate cu forma şi conţinutul cerinţelor prevăzute în anexa nr. 9.
Art. 35. - Prezentul regulament intră în vigoare la 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 36. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul regulament.

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Florin Georgescu

Bucureşti, 29 octombrie 2013.
Nr. 4.

ANEXA Nr. 1

Clasificarea şi tratamentul bancnotelor procesate de echipamentele de procesare utilizate de către clienţi sau personalul instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului

Categoria Clasificarea Proprietăţile Tratamentul
1 Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote Obiectele nu sunt identificate ca fiind bancnote din următoarele considerente:
- nu sunt însemne monetare româneşti în circulaţie (alte valute, cecuri, bancnote fără putere de circulaţie etc.);
- sunt obiecte similare unei bancnote (hârtie albă sau inscripţionată);
- imagine şi/sau format necorespunzătoare;
- au colţuri îndoite, părţi compuse sau lipsă în mare măsură;
- există probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului.
Obiectele nerecunoscute ca fiind bancnote vor fi returnate de către echipament clientului, respectiv operatorului, pentru evaluare suplimentară şi luarea unei decizii, de la caz la caz.
2 Bancnote care sunt suspecte de a fi falsificate Imaginea şi formatul sunt recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de siguranţă verificate de echipament nu sunt detectate ori se află în mod evident în afara marjei de toleranţă. Bancnotele sunt reţinute, urmând a fi predate, ulterior, autorităţilor naţionale competente. Titularul contului nu trebuie creditat cu suma respectivă.
3 Bancnote care sunt identificate ca fiind corespunzătoare pentru recirculare Toate verificările privind elementele de siguranţă, imaginea, formatul şi calitatea bancnotelor, efectuate de echipamente, au avut rezultate pozitive. Pot fi utilizate pentru recirculare. Titularul contului este creditat cu suma totală.
4 Însemne care sunt identificate ca fiind bancnote emise de banca centrală, dar improprii circulaţiei Toate verificările privind elementele de siguranţă, imaginea şi formatul efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive.
Cel puţin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultat negativ.
Nu pot fi utilizate pentru recirculare, aceste bancnote se depun/schimbă la Banca Naţională a României. Titularul contului este creditat cu suma totală.

ANEXA Nr. 2
Criterii de verificare a calităţii bancnotelor

Prezenta anexă stabileşte criteriile minime pentru verificarea calităţii bancnotelor de către echipamentele de procesare a bancnotelor sau personalul cu atribuţii specifice de verificare a numerarului.
În urma verificării calităţii sunt considerate improprii circulaţiei bancnotele care prezintă orice abatere de la caracteristicile iniţiale stabilite de Banca Naţională a României, de tipul celor de mai jos.
1. Modificarea dimensiunilor standard
Reprezintă schimbarea dimensiunilor bancnotelor, comunicate de Banca Naţională a României prin circularele privind punerea în circulaţie, cu mai mult decât o toleranţă admisă de ± 1 mm (aceste diferenţe pot rezulta din procesul de fabricaţie).
2. Şifonări, îndoituri
Şifonările şi îndoiturile bancnotelor pot afecta dimensiunile acestora prin modificarea lungimii şi/sau lăţimii. Deşi au suprafaţa întreagă, bancnotele şifonate sau îndoite prezintă deformări definitive şi au aspect semnificativ dezagreabil, ce îngreunează vizualizarea desenului bancnotei, iar unele elemente de siguranţă ale bancnotei pot fi afectate, făcând imposibilă identificarea acestora.
Atunci când elementele grafice şi cele de siguranţă nu sunt afectate, operatorii care execută procesarea bancnotelor vor proceda la îndreptarea acestora. Totodată, se va avea în vedere ca şi bancnotele ce au colţuri îndoite să fie îndreptate, acolo unde este posibil, prin întindere manuală, atunci când este posibil.
3. Rupturi, tăieturi, perforări
Rupturile (tăieturile) reprezintă întreruperi ale continuităţii substratului bancnotei, care încep dintr-o margine sau din interiorul acesteia, fără a exista părţi lipsă din suprafaţa bancnotei.
Perforările (găurile) reprezintă bucăţi lipsă din interiorul bancnotei, de diferite dimensiuni.
4. Pete, murdărie
Petele, murdăria reprezintă un strat de impurităţi pe zone nedefinite de pe suprafaţa bancnotei, care determină modificări ale culorii şi densităţii acesteia. Petele şi murdăria, fiind opace, nu permit vizualizarea elementelor grafice ale bancnotei şi/sau identificarea unuia ori mai multor elemente de siguranţă.
În categoria bancnotelor pătate se includ şi bancnotele maculate cu cerneală, ca urmare a activării dispozitivelor antifurt pentru protejarea numerarului în tranzit.
5. Înscrieri, desene
Înscrierile sau desenele (cifre, litere, ştampile, desene etc.) de pe suprafaţa bancnotelor reprezintă inscripţionări executate cu diferite instrumente de scris, cum ar fi creion, pix, marker etc. cu cerneluri opace, care împiedică vizualizarea semnificativă a desenului sau depistarea unuia ori mai multor elemente de siguranţă.
În această categorie sunt incluse şi inscripţionările cu desene sau cuvinte vizibile în spectrul ultraviolet, rezultate din folosirea acestora de către instituţiile specializate ale statului, în scopuri bine justificate.
6. Decolorare, exfoliere
Decolorarea şi exfolierea bancnotelor reprezintă o reducere evidentă a intensităţii culorii ca urmare a modificărilor datorate unui fenomen de ştergere, estompare sau exfoliere a cernelurilor de imprimare, prin folosire îndelungată, spălare sau agresiunea cu agenţi chimici.
7. Reconstituiri
Reconstituirea unei bancnote reprezintă lipirea mai multor fragmente ale aceleiaşi bancnote, cu ajutorul benzii adezive sau al altor materiale adezive.
8. Deformări
Deformările reprezintă modificări fizice ireversibile ale suprafeţei sau dimensiunilor unei bancnote, rezultate în urma contactului cu flacăra sau alţi agenţi termici.
La echipamentele de procesare a bancnotelor nivelul de toleranţă acceptat pentru verificarea calităţii este de 5%. Aceasta înseamnă că maximum 5% dintre bancnotele care nu îndeplinesc criteriile de calitate pot fi clasificate eronat de echipamente şi sortate ca fiind bancnote corespunzătoare. Verificarea respectării criteriilor de calitate este realizată printr-o inspectare vizuală individuală a bancnotelor.
Motivele pentru care bancnotele pot fi incorect sortate ca bune de repus în circulaţie sau improprii circulaţiei de către echipamentele de sortare sunt: (a) variaţii ale unor proprietăţi fizice ale bancnotelor ce rezultă din circulaţia normală a acestora sau din unele intervenţii asupra acestora; (b) limitări tehnice ale detectorilor de calitate şi ale modului de transport din interiorul echipamentelor de procesare (de exemplu: poziţionarea şi gradul de uzură a curelelor de transport intern, poziţionarea bancnotei în dreptul senzorilor) şi (c) imperfecţiuni de reglaj al parametrilor de sortare.

ANEXA Nr. 3

Categorii de bancnote improprii circulaţiei

Bancnotele care sunt evaluate ca improprii circulaţiei nu pot fi recirculate. În această categorie sunt incluse bancnotele uzate, deteriorate şi fără putere circulatorie.
Bancnotele improprii circulaţiei se vor depune/schimba la Banca Naţională a României, după caz.
1. În categoria "Bancnote uzate" sunt încadrate următoarele tipuri de însemne monetare:
a) bancnotele murdare, şifonate, pătate sau decolorate, inscripţionate, cu elementul de identificare* complet, în ambele poziţii, dar şters sau ilizibil şi care au suprafaţa întreagă;
* Elementul de identificare al unei bancnote îl reprezintă seria şi numărul tipărite pe reversul bancnotei, unul în continuarea celuilalt. Elementul de identificare este imprimat în două poziţii: pe verticală cu cerneală neagră şi pe orizontală cu cerneală roşie.
b) bancnotele rupte, tăiate, perforate, dar ale căror caracteristici principale nu sunt alterate şi care posedă elementul de identificare complet, în ambele poziţii şi lizibil sau cu unele lipsuri, dar au suprafaţa întreagă;
c) bancnotele care au fost rupte şi reconstituite prin lipire, la care se constată că toate fragmentele formează suprafaţa completă a aceleiaşi bancnote, iar elementul de identificare este complet şi lizibil, în ambele poziţii.
2. În categoria "Bancnote deteriorate" se încadrează următoarele tipuri de însemne monetare:
a) bancnotele cărora le lipseşte maximum 40% din suprafaţă, prin tăiere, decupare, rupere etc., dar la care elementul de identificare este complet şi lizibil, cel puţin într-o singură poziţie;
b) bancnotele obţinute prin lipirea mai multor fragmente ale aceleiaşi bancnote şi care prin reconstituire formează minimum 60% din suprafaţă, iar elementul de identificare este complet şi lizibil, cel puţin într-o singură poziţie;
c) bancnotele la care, prin expunere la o sursă de căldură, dimensiunile iniţiale s-au micşorat prin contractare şi încreţire, dar nu prezintă lipsuri din suprafaţă, iar elementul de identificare este vizibil, în ambele poziţii;
d) bancnotele care prezintă lipsă din suprafaţă de maximum 40%, prin ardere în urma expunerii la o sursă de căldură, iar fragmentul rămas are dimensiunile iniţiale micşorate prin contractare şi încreţire şi la care elementul de identificare este vizibil parţial sau în totalitate, în ambele poziţii, şi lizibil, cel puţin într-o poziţie;
e) bancnotele care au suprafaţa întreagă, dar sunt inscripţionate cu desene sau cuvinte lizibile în spectrul ultraviolet, pătate sau impregnate cu substanţe speciale, rezultate din folosirea acestora de către instituţiile specializate ale statului în scopuri bine justificate, cum ar fi în vederea desfăşurării anchetelor sau organizării unor flagrante de către organele de urmărire penală etc.;
f) bancnotele maculate cu cerneală ca urmare a activării dispozitivelor antifurt pentru protejarea numerarului în tranzit, dar care au suprafaţa întreagă şi elementul de identificare este complet şi vizibil, în ambele poziţii, şi este lizibil, cel puţin într-o poziţie.
3. În categoria "Bancnote fără putere circulatorie" se încadrează însemnele monetare care au încetat să mai fie mijloace legale de plată, fiind retrase din circulaţie de Banca Naţională a României.
4. Bancnotele uzate şi deteriorate prevăzute la pct. 1 şi 2 se schimbă şi se plătesc cu 100% din valoarea nominală.
5. Sunt considerate fără valoare şi ca atare nu se schimbă şi nu se plătesc bancnotele care:
a) prezintă un grad avansat de deteriorare, care nu permite identificarea elementelor de siguranţă, respectiv au suportat acţiunea unor agenţi chimici sau au fost spălate, decolorate, deformate, arse, expuse la căldură etc.;
b) sunt lipite între ele ca urmare a acţiunii unui agent termic şi nu permit identificarea elementelor de siguranţă;
c) au mai mult de 40% lipsă din suprafaţă;
d) sunt compuse prin alăturarea a două sau mai multe fragmente din bancnote diferite şi niciun fragment nu are minimum 60% din suprafaţă.
6. Bancnotele deteriorate într-un grad avansat, astfel încât identificarea şi autenticitatea lor nu se poate stabili de personalul cu atribuţii specifice de verificare, vor fi trimise la Banca Naţională a României în vederea expertizării.

ANEXA Nr. 4Buletin de expertiză
Nr. . . . . . . . din data de . . . . . . /. . . . . . /. . . . . . . . . .

Redactat pentru: Inspectoratul General al Poliţiei Române, Oficiul Naţional Central pentru Combaterea Falsului de Monedă, Cecuri de Călătorie, ca răspuns la adresa nr. . . ./. . din . . /. . /. . .
Obiectul expertizei:
Bancnota suspectă a fost examinată vizual şi cu aparatura din dotare. Prin comparare cu specimenul au fost determinate dimensiunile, calitatea suportului, corectitudinea execuţiei tiparului şi prezenţa elementelor de siguranţă. S-au observat următoarele:
Caracteristici: Felul suportului:
Filigranul (portret şi emblema B.N.R.):
Fereastra transparentă:
Firul de siguranţă:
Microtextul:
Elementul de suprapunere:
Imprimarea în relief:
Imprimarea cu liniatură anticopiere:
Imprimarea cu cerneală fluorescentă:
Imaginea latentă:
Imprimarea aurie:
Banda iridescentă:
Cerneala care îşi schimbă culoarea:
Microperforaţiile:
Concluziile expertizei: Bancnota prezentată spre expertizare este autentică/falsificată şi are/nu are putere circulatorie.

Director Expert

ANEXA Nr. 5
Informaţii cu privire la echipamentele de procesare a bancnotelor din dotare la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Detalii privind instituţia de credit/Trezoreria Statului Denumire
Sediul social:
Adresa de corespondenţă:
E-mail:
Persoana de contact Numele şi prenumele:
Telefon:
E-mail:
Unităţi
Nr. crt. Denumirea unităţii* Adresa Echipamente de procesat din dotare
Echipamente utilizate de personal Echipamente utilizate de clienţi
Tip Capacitate procesare (nr. bancnote/sec.) Nr. buc. Tip Capacitate procesare (nr. bancnote/sec.) Nr. buc.
1
2

* Se vor enumera atât unităţile instituţiei de credit/Trezoreriei Statului, cât şi ale procesatorilor specializaţi, după caz.

Metoda de raportare: prin e-mail.

ANEXA Nr. 6
Situaţia volumului anual de bancnote procesate pe anul . . . . . . . . . . . . .

Detalii privind instituţia de credit/Trezoreria Statului Denumire:
Sediul social:
Adresa de corespondenţă:
E-mail:
Persoana de contact Numele şi prenumele:
Telefon:
E-mail:
Unităţi
Nr. crt. Denumirea unităţii Adresa Număr de bancnote procesate automat, din care: Număr de bancnote procesate manual, din care:
Total 1 5 10 50 100 200 500 Total 1 5 10 50 100 200 500
1
2

Metoda de raportare: prin e-mail.

ANEXA Nr. 7

Situaţia privind volumul anual de bancnote recirculate pe anul . . . . . . . . . .

Detalii privind instituţia de credit/Trezoreria Statului Denumire:
Sediul social:
Adresa de corespondenţă:
E-mail:
Persoana de contact Numele şi prenumele:
Telefon:
E-mail:
Număr de bancnote recirculate prin echipamente utilizate de clienţi, din care, pe cupiuri:
Total 1 5 10 50 100 200 500
Număr de bancnote recirculate prin plăţi la ghişeu, din care, pe cupiuri:
Total 1 5 10 50 100 200 500
Număr de bancnote recirculate prin transferuri la alte instituţii de credit/Trezoreria Statului, din care, pe cupiuri:
Total 1 5 10 50 100 200 500
Număr de bancnote încasate prin transferuri de la alte instituţii de credit/Trezoreria Statului, din care, pe cupiuri:
Total 1 5 10 50 100 200 500

Metoda de raportare: prin e-mail.

ANEXA Nr. 8
LISTA
unităţilor izolate ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului cu volum mic de operaţiuni, în cadrul cărora bancnotele sunt verificate manual

Detalii privind instituţia de credit/Trezoreria Statului Denumire:
Sediul social:
Adresa de corespondenţă:
E-mail:
Persoana de contact Numele şi prenumele:
Telefon:
E-mail:
Nr. crt. Unităţi Valoarea totală a plăţilor efectuate prin echipamente utilizate de clienţi, cu bancnote verificate manual, din care:
Denumirea unităţii Adresă Telefon Total 1 5 10 50 100 200 500
1
2

NOTĂ:
Raportarea se va face începând cu 1 ianuarie 2017.

Metoda de raportare: prin e-mail.

ANEXA Nr. 9

Cerere pentru testare de către Banca Naţională a României a echipamentelor de procesat bancnote

1. Detalii privind instituţia de credit/Trezoreria Statului Denumire:
Sediul social:
Adresa de corespondenţă:
E-mail:
2. Detalii privind echipamentele de procesat ce urmează a fi testate Categoria echipamentelor de procesat bancnote
1. Echipamente utilizate de clienţi Denumirea echipamentului:
Tipul:
Producătorul:
Versiunea hardware:
Versiunea software:
2. Echipamente utilizate de personalul instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului
2.1. Echipamente proprii Denumirea echipamentului:
Tipul:
Producătorul:
Versiunea hardware:
Versiunea software:
2.2. Echipamente din dotarea procesatorului specializat* Procesatorul:
Denumirea echipamentului:
Tipul echipamentului:
Versiunea hardware:
Versiunea software:
3. Persoana de contact Numele şi prenumele:
Telefon:
E-mail:

* Vor fi comunicate numai echipamentele aflate în dotarea procesatorilor specializaţi care efectuează procesarea pentru unităţile instituţiei de credit/Trezoreriei Statului respective.
Instituţia de credit/Trezoreria Statului va comunica Băncii Naţionale a României toate informaţiile necesare pentru identificarea procesatorilor specializaţi.

Data Instituţia de credit/Trezoreria Statului
Semnături autorizate