Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 4 din 29.mai.1995
Monitorul Oficial, Partea I 126 22.iun.1995
Intrare în vigoare la 22.iun.1995
privind funcţionarea pieţei monetare interbancare

   I. Dispoziţii generale

   1. În înţelesul prezentelor norme, piaţa monetară interbancară se defineşte ca o piaţă continuă, în care se efectuează operaţiuni de atragere şi plasare de depozite la vedere şi la termen, în moneda naţională, la nivelurile ratelor dobânzii determinate liber de societăţile bancare participante.
   2. În conformitate cu prevederile art. 1 din Legea nr. 34/1991, Banca Naţională a României:
   a) reglementează şi supraveghează piaţa monetară interbancară;
   b) supraveghează societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară;
   c) publică zilnic un nivel de referinţă al ratei dobânzii pentru depozitele atrase (BUBID) şi plasate (BUBOR).

   II. Principii de desfăşurare a tranzacţiilor pe piaţa
monetară interbancară

   A. Principii generale

   3. Toate societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară au obligaţia de a contribui permanent la creşterea standardului profesional şi a reputaţiei pieţei monetare interbancare din România.
   4. Piaţa monetară interbancară din România funcţionează în fiecare zi lucrătoare între orele 9,00 şi 14,00.
   5. Societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară sunt obligate să afişeze permanent, în timpul orelor de funcţionare, prin sisteme de difuzare a informaţiei (tip Reuters, Telerate) nivelurile orientative ale ratelor dobânzilor.
   Marja dintre rata dobânzii la depozitele atrase şi cea la depozitele plasate va fi determinată liber pe piaţă.
   Cotaţiile pe piaţă vor avea ca bază procentul de dobândă cu două subdiviziuni.
   Societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor fi obligate să coteze cel puţin următoarele scadenţe:
   -o săptămână;
   -o lună;
   -3 luni;
   -6 luni;
   -9 luni;
   -12 luni.
   6. Societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară au obligaţia să coteze, pentru celelalte societăţi bancare participante, niveluri de dobânzi ferme sau informative.
   7. În situaţia în care cotaţia fermă este acceptată, tranzacţia este considerată încheiată şi se execută necondiţionat.

   B. Principii în relaţiile dintre participanţii pe piaţa monetară
interbancară

   8. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor fi răspunzătoare şi vor controla activitatea personalului implicat în astfel de operaţiuni şi se vor asigura că acest personal cunoaşte şi respectă prevederile prezentelor norme şi celelalte reglementări legale.
   9. Societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară sunt obligate să ia toate măsurile în vederea asigurării confidenţialităţii de către salariaţii proprii.
   10. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor delimita clar autoritatea şi răspunderea personalului implicat şi se vor asigura, de asemenea, că fiecare persoană care tranzacţionează în numele instituţiei are autoritatea şi pregătirea necesare să angajeze instituţia, prin fiecare tranzacţie încheiată din punct de vedere legal (inclusiv patrimonial).
   11. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor lua măsuri pentru elaborarea de norme proprii prin care se vor reglementa cel puţin următoarele:
   a) procedurile de lucru cu celelalte societăţi bancare;
   b) penalizările convenite în relaţiile cu alţi participanţi pentru situaţii de nerespectare a termenelor de decontare a tranzacţiilor;
   c) modalităţi şi proceduri de înregistrare a operaţiunilor;
   d) criterii de eligibilitate; instrumente acceptate ca garanţii la încheierea tranzacţiilor.
   12. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor urmări ca personalul implicat să nu încheie, pe baza unor înţelegeri cu caracter oneros sau pentru profit personal, tranzacţii în afara pieţei monetare.
   13. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară se vor asigura că personalul implicat:
   -nu va dezvălui sau discuta elemente aferente unor tranzacţii încheiate cu ceilalţi participanţi;
   -nu se va vizita reciproc la locul de muncă fără aprobarea expresă a conducerilor executive.
   14. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor lua măsuri pentru delimitarea atribuţiilor şi departajarea activităţilor de piaţă monetară pe compartimente distincte, conform practicilor internaţionale (front office, back office, cifru şi corespondenţă bancară).
   15. Tranzacţiile între bănci se încheie în nume propriu, prin confirmare (telefonic, telex, Reuters dealing) şi prin reconfirmări letrice şi telex sau SWIFT codificate corespunzător (letric-specimene de semnături, telex-chei telegrafice, SWIFT-chei SWIFT).
   Reconfirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente:
   -contrapartida;
   -data încheierii tranzacţiei;
   -sumele tranzacţionate;
   -tipul tranzacţiei;
   -rata dobânzii;
   -corespondenţii părţilor;
   -modalitatea de încheiere a tranzacţiei (telefon, telex, Reuters dealing).
   16. Instrucţiunile de plată şi decontare vor fi transmise în cel mai scurt timp, de regulă în aceeaşi zi. Folosirea instrucţiunilor standard de plată între contrapartide poate avea o contribuţie semnificativă la preîntâmpinarea apariţiei unor eventuale diferenţe sau erori în decontarea sumelor tranzacţionate.
   17. La primire, documentele de mai sus se verifică şi pentru eventuale diferenţe părţile vor lua legătura în vederea soluţionării situaţiei pe cale amiabilă. În caz de litigiu, părţile pot recurge la instanţele de arbitraj preconvenite.
   Banca Naţională a României poate arbitra litigii apărute în aplicarea prevederilor prezentelor norme, dar numai după ce părţile implicate solicită în scris acest lucru şi dovedesc că au epuizat toate posibilităţile de soluţionare pe cale amiabilă.
   În astfel de cazuri, părţile trebuie să accepte necondiţionat decizia de soluţionare a litigiului adoptată de Banca Naţională a României.
   18. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară vor asigura asimilarea şi utilizarea de către personalul implicat a expresiilor uzuale, precum şi cunoaşterea sensurilor noţiunilor general acceptate în practica internaţională.

   III. Controlul operaţiunilor

   19. Conducerile executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor verifica şi vor răspunde de respectarea condiţiilor de participare pe piaţa monetară, conform prevederilor prezentelor norme şi legii.
   20. Societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară vor stabili procedurile care să le permită verificarea respectării prezentelor norme şi a celorlalte prevederi legale şi vor înainta Băncii Naţionale a României toate informaţiile şi toate documentele solicitate de către aceasta.

   IV. Sancţiuni

   21. Cunoaşterea prevederilor prezentelor norme este necesară pentru a asigura îndeplinirea unor standarde minime de integritate şi profesionalism; încălcarea de către societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară a principiilor enunţate va atrage după sine acţiuni ferme întreprinse de Banca Naţională a României în vederea corectării imediate a comportamentului acestora pe piaţa monetară.
   22. În situaţia în care societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară nu cotează toate scadenţele menţionate la pct. 5 din prezentele norme, Banca Naţională a României va aplica una dintre următoarele sancţiuni:
   -avertisment scris;
   -amendă între 5.000.000 lei şi 50.000.000 lei, dacă, deşi avertizate, acestea săvârşesc o nouă contravenţie.
   23. În cazul în care societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară nu respectă prevederile pct. 6 şi 7 din prezentele norme, cu privire la cotaţiile ferme sau informative, Banca Naţională a României va aplica una dintre următoarele sancţiuni:
   -avertisment scris;
   -amendă între 8.000.000 lei şi 80.000.000 lei, dacă, deşi avertizate, acestea săvârşesc o nouă contravenţie;
   -retragerea autorizaţiei în cazul în care acestea săvârşesc o nouă contravenţie şi după aplicarea amenzii.
   24. În situaţia în care societăţile bancare participante pe piaţa monetară interbancară nu transmit Băncii Naţionale a României raportările solicitate în forma şi la termenele prevăzute, Banca Naţională a României va aplica una dintre următoarele sancţiuni:
   -avertisment scris;
   -amendă între 2.000.000 lei şi 20.000.000 lei, dacă, deşi avertizate, acestea săvârşesc o nouă contravenţie.

   V. Dispoziţii finale

   25. Pentru fiecare zi de întârziere în decontarea operaţiunilor desfăşurate pe piaţa monetară interbancară, partea lezată poate pretinde compensaţii materiale pentru daunele produse.
   26. Tranzacţiile în afara orelor oficiale de funcţionare şi, în special, efectuate în alte locuri decât cele desemnate, vor fi permise numai în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerilor executive ale societăţilor bancare participante pe piaţa monetară interbancară.

   Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu

   Bucureşti, 29 mai 1995.
   Nr. 4.