Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Circulară nr. 7 din 25.feb.2005
Monitorul Oficial, Partea I 196 8.mar.2005
Intrare în vigoare la 8.mar.2005
privind măsurile care trebuie luate de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului pentru aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale

   Având în vedere dispoziţiile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.840/2004 pentru aprobarea Precizărilor referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale şi ale art. 44 alin. (2) din Legea contabilităţii nr. 82/2003, republicată,
   în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările ulterioare,

   Banca Naţională a României emite prezenta circulară.

   Art. 1. -(1) Începând cu luna mai 2005, Banca Naţională a României va alimenta instituţiile de credit cu moneda nouă, în baza unor convenţii încheiate cu acestea.
   (2) Pentru însemnele monetare noi ce urmează a fi ridicate de la Banca Naţională a României până la data de 1 iulie 2005, instituţiile de credit vor constitui garanţii la dispoziţia Băncii Naţionale a României constând din titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice şi/sau certificate de depozit emise de Banca Naţională a României, din emisiunile care nu sunt scadente în perioada pentru care sunt constituite garanţiile. Acestea vor fi evaluate la valoarea actualizată din ziua anterioară datei de constituire. Garanţiile vor acoperi în procent de 100% valoarea bancnotelor şi monedelor noi ridicate de la Banca Naţională a României, valoare actualizată la momentul încheierii contractului de garanţie dintre instituţia de credit şi Banca Naţională a României.
   (3) Noile bancnote şi monede cu care vor fi alimentate instituţiile de credit înaintea datei de 1 iulie 2005 vor fi evidenţiate în contabilitatea acestora, extrabilanţier, în contul 9981 "Alte valori primite".
   (4) În baza garanţiilor constituite potrivit alin. (2), instituţiile de credit vor putea utiliza la efectuarea plăţilor noile bancnote şi monede începând cu data de 1 iulie 2005.
   (5) În data de 4 iulie 2005 se vor deconta operaţiunile de ridicare de numerar în monedă nouă, inclusiv comisioanele aferente acestora, prin iniţierea de mesaje de plată în sistemul ReGIS de către instituţiile de credit.
   Art. 2. -(1) Banca Naţională a României va pune în circulaţie, în perioada 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006, însemne monetare sub forma noilor bancnote şi monede, în mod treptat, efectuând plăţi şi încasări în ambele emisiuni. Sucursalele Băncii Naţionale a României nu vor efectua, la solicitarea instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului, schimb de bancnote şi monede bune din vechea emisiune cu bancnote şi monede din noua emisiune.
   (2) Instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor efectua în perioada 1 iulie 2005 - 31 decembrie 2006 plăţi şi încasări în numerar în ambele monede. Ele vor efectua în continuare verificarea însemnelor monetare din vechea emisiune primite prin încasări, repunerea în circulaţie a celor corespunzătoare şi depunerea la Sucursalele Băncii Naţionale a României a celor uzate.
   Art. 3. -(1) Pentru adaptarea ATM-urilor şi a altor echipamente de procesat numerar în vederea utilizării noilor însemne monetare, specificaţiile tehnice ale noilor monede şi bancnote şi specimenele vor fi prezentate de către Banca Naţională a României instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului începând cu luna martie 2005.
   (2) Până la 30 iunie 2005 sumele înscrise pe bonurile eliberate de ATM-uri, ASV-uri, POS-uri sau afişate pe ecranele acestora vor fi exprimate în moneda veche, iar începând cu data de 1 iulie 2005, în monedă nouă, indiferent dacă operaţiunile se efectuează cu însemne monetare vechi sau noi.
   Art. 4. - După încetarea puterii circulatorii a vechilor însemne monetare, în perioada 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2009, se va putea efectua preschimbarea acestora prin sucursalele Băncii Naţionale a României sau prin instituţiile de credit numite prin ordin al guvernatorului Băncii Naţionale a României, fără percepere de comisioane.
   Art. 5. - Pentru noua monedă naţională ce va intra în circulaţie la data de 1 iulie 2005, conform standardului ISO4217 privind codurile internaţionale ale valutelor, se va folosi codul de monedă: RON 946 minor unit 2 (1 leu = 100 de bani).
   Art. 6. -(1) La contabilizarea operaţiunilor şi la întocmirea raportărilor periodice şi a situaţiilor financiare anuale instituţiile de credit/Trezoreria Statului, după caz, vor avea în vedere următoarele:
   a) până la data de 30 iunie 2005 instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor ţine contabilitatea în monedă veche. Registrele de contabilitate, formularele financiar-contabile comune pe economie, cele privind taxa pe valoarea adăugată, precum şi alte registre, situaţiile şi jurnalele de evidenţă se vor întocmi în monedă veche;
   b) raportările contabile, prudenţiale şi oricare alte raportări ale instituţiilor de credit către Banca Naţională a României pentru data de 30 iunie 2005 se vor întocmi în monedă veche;
   c) începând cu data de 1 iulie 2005 toate raportările către Banca Naţională a României, inclusiv situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar al anului 2005, se vor întocmi în monedă nouă, la nivel de leu, fără subdiviziunile leului, prin rotunjire;
   d) la data de 1 iulie 2005 instituţiile de credit/Trezoreria Statului vor realiza conversia în moneda nouă a soldurilor iniţiale, a rulajelor şi soldurilor finale cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie 2005. Toate bunurile, drepturile şi obligaţiile exprimate sau evaluabile în moneda veche, născute anterior datei de 1 iulie 2005, vor fi convertite în moneda nouă, inclusiv ratele neachitate la termen, restante, în sold la 30 iunie 2005.
   (2) Răspunderea pentru corectitudinea conversiei revine administratorului sau altei persoane care are obligaţia administrării instituţiei respective.
   (3) Începând cu data de 1 iulie 2005 contabilitatea instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului se va ţine în moneda nouă, denumită, potrivit legii, leu, cu subdiviziunea acestuia, banul.
   (4) Operaţiunea de conversie a sumelor existente la data de 30 iunie 2005 în moneda nouă se va efectua de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului, astfel:
   a) fie prin rotunjirea sumelor în monedă veche la ordinul sutelor, în plus pentru valori mai mari de 50 inclusiv, respectiv în minus pentru valori mai mici de 50, urmată de împărţirea la 10.000 (zece mii) a sumelor astfel rezultate;
   b) fie prin împărţirea sumelor în monedă veche la 10.000 (zece mii), urmată de rotunjirea zecimalelor sumelor astfel obţinute la a doua zecimală (banul), prin adaos sau lipsă, astfel: suma rezultată în urma împărţirii ce depăşeşte 0,0050 lei noi inclusiv se rotunjeşte la 0,01 lei noi, iar suma mai mică de 0,0050 lei noi se rotunjeşte la 0 (zero) lei noi;
   c) pentru efectuarea operaţiunii de conversie se vor avea în vedere şi prevederile (altele decât cele referitoare la metoda de conversie) enunţate la pct. A.4 din Precizările referitoare la unele măsuri care trebuie luate pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.840/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.247 din 23 decembrie 2004.
   (5) La regularizarea diferenţelor rezultate din conversie se procedează astfel: diferenţele rezultate din conversia elementelor de activ şi a celor de pasiv se preiau în contul 3799 "Alte conturi de regularizare". La data de 31 decembrie 2005 soldul contului 3799 "Alte conturi de regularizare" se trece pe cheltuieli sau venituri, respectiv în conturile 6497 "Alte cheltuieli diverse de exploatare" ori 7497 "Alte venituri diverse din exploatare", după caz.
   Art. 7. - La întocmirea documentelor justificative şi financiar-contabile, instituţiile de credit/Trezoreria Statului, după caz, vor avea în vedere următoarele aspecte:
   a) începând cu data de 1 iulie 2005 facturile şi toate documentele justificative şi financiar-contabile vor fi întocmite în moneda nouă. De asemenea, registrele de contabilitate, registrele privind T.V.A., orice alte registre sau jurnale utilizate de către instituţiile de credit, precum şi documentele generate de aplicaţiile informatice ale acestora vor fi întocmite în monedă nouă;
   b) începând cu data de 1 iulie 2005 toate formularele emise de instituţiile de credit/Trezoreria Statului, care conţin simbolizarea monedei naţionale prin codul ROL, vor face referire la codul alocat pentru leul nou, RON.
   Art. 8. -(1) În evidenţa contabilă valorile înscrise în facturi şi în alte documente emise în monedă veche anterior datei de 30 iunie 2005 şi primite după data de 1 iulie 2005 vor fi convertite în monedă nouă, în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările ulterioare.
   (2) În perioada 1 martie 2005 - 30 iunie 2006 comisioanele şi tarifele practicate de către instituţiile de credit vor fi afişate la sediile acestora, la locul de prestare a serviciilor, atât în monedă veche, cât şi în monedă nouă.
   (3) Sumele înscrise pe instrumentele de plată de debit, respectiv cecuri, cambii şi bilete la ordin, care, în baza unor convenţii încheiate între semnatari înaintea datei de 1 iulie 2005, se află în posesia beneficiarilor şi urmează a fi introduse spre decontare după această dată, vor fi convertite conform raportului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 348/2004, cu modificările ulterioare, de către instituţiile de credit, pe răspunderea posesorului instrumentului de plată în cauză.
   (4) Începând cu data de 1 iulie 2005, toate plăţile între instituţiile de credit, între acestea şi Banca Naţională a României, precum şi a celor în relaţia cu Trezoreria Statului vor fi efectuate în monedă nouă.
   (5) Pe tot parcursul perioadei în care moneda veche are putere circulatorie, respectiv până la data de 31 decembrie 2006, soldul registrului de casă va fi evidenţiat în monedă nouă. Prezentarea componenţei soldului de casă se va face în funcţie de structura numerarului existent, respectiv în moneda nouă şi moneda veche, după caz.
   Situaţia numerarului existent în casele de circulaţie ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului la finele fiecărei luni va fi prezentată cantitativ şi valoric, pe fiecare cupiură, totalul general fiind exprimat în monedă nouă, la nivel de ban.
   Art. 9. - Cursurile în lei ale valutelor publicate de Banca Naţională a României în lista cursurilor pieţei valutare vor fi cotate cu 4 zecimale (de exemplu, 1 EUR = n,zzzz RON).
   Art. 10. - În perioada 1 martie 2005 - 30 iunie 2006 instituţiile de credit vor afişa cursurile de schimb de vânzare/cumpărare pentru valutele convertibile şi substitutele de numerar atât în monedă veche, cât şi în monedă nouă.
   Art. 11. - Pentru adaptarea aplicaţiilor informatice ale instituţiilor de credit/Trezoreriei Statului, zilele de 30 iunie şi 1 iulie 2005 vor fi zile nebancare. În acest sens, Banca Naţională a României va emite precizări privind decontarea transferurilor de fonduri, care să prevadă că decontarea transferurilor de fonduri între instituţiile de credit, între acestea şi Banca Naţională a României, precum şi a celor în relaţia cu Trezoreria Statului se va finaliza în vechea monedă până pe 29 iunie 2005 inclusiv. Decontările aferente operaţiunilor din ultima zi bancară a lunii iunie 2005 vor fi efectuate în aceeaşi zi.
   Art. 12. - Prevederile din prezenta circulară se aplică de către instituţiile de credit/Trezoreria Statului, după caz, de sucursalele Băncii Naţionale a României, precum şi de sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine.

   GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,
MUGUR ISĂRESCU

   Bucureşti, 25 februarie 2005.
   Nr. 7.