Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 7 din 5.oct.2007
Monitorul Oficial, Partea I 719 24.oct.2007
Intrare în vigoare la 24.oct.2007
pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)

   Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007,
   în baza art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007,

   Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

   Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. Preambulul regulamentului se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2), ale art. 3, 67 şi 101 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
   în baza prevederilor art. 2 alin. (2), art. 5, 6, art. 7 alin. (1), art. 19, 20, 26 şi 50 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 51 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
   în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007,
   Banca Naţională a României emite prezentul regulament."
   2. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma "case de economii pentru domeniul locativ" va fi înlocuită cu sintagma "bănci de economisire şi creditare în domeniul locativ", iar sintagma "sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine" va fi înlocuită cu sintagma "sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică".
   3. În tot cuprinsul regulamentului, sintagma "participanţi eligibili (contrapartide eligibile)" va fi înlocuită cu sintagma "participanţi eligibili".
   4. La articolul 24, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "Art. 24. - (1) Participanţii eligibili prevăzuţi la art. 2 pot avea acces la facilitatea de depozit acordată de Banca Naţională a României pe baza unei cereri scrise adresate Direcţiei operaţiuni de piaţă, semnată de persoanele autorizate şi purtând ştampila instituţiei, care va cuprinde următoarele elemente, a căror enumerare nu este limitativă:
   - elementele de identificare a participantului eligibil;
   - suma ce se solicită a fi depusă."
   5. La articolul 38, a 6-a liniuţă a alineatului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
   "- numărul participanţilor eligibili cu oferte validate;".
   6. La articolul 40, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
   "(3) În cazul în care, prin nerespectarea de către participanţii eligibili a obligaţiilor menţionate la alin. (1), sunt afectate obiectivele de politică monetară a Băncii Naţionale a României, aceasta va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 229, 235 şi 236 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007.
   (4) În situaţia în care, la scadenţă, participantul eligibil împrumutat nu a rambursat integral creditul acordat şi/sau nu a plătit integral dobânda aferentă, pentru sumele nerecuperate Banca Naţională a României va proceda la executarea garanţiilor, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României."
   Art. II. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 5 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul regulament, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

   Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

   Bucureşti, 5 octombrie 2007.
   Nr. 7.