Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 3 din 5.mar.2010
Monitorul Oficial, Partea I 165 15.mar.2010
Intrare în vigoare la 19.apr.2010
pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr.8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţionalã a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)

Având în vedere prevederile art. 43 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat,

în temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,


Banca Naţională a României emite următorul ordin:


Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), publicat Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 în 20 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "participant eligibil (contrapartidă eligibilă)" se înlocuieşte cu sintagma "participant eligibil".

2. În tot cuprinsul ordinului, trimiterile la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările şi completările ulterioare", respectiv la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare" se înlocuiesc cu trimiteri la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat", respectiv la "Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

3. În tot cuprinsul ordinului, trimiterile la "Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare" se înlocuiesc cu trimiteri la "Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare".

4. În tot cuprinsul ordinului, trimiterile la "Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili (contrapartidelor eligibile)" se înlocuiesc cu trimiteri la "Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi a facilităţilor permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, cu modificările ulterioare."

5. În tot cuprinsul ordinului, sintagma "semnăturile autorizate şi ştampila, conform art. 34 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare", sintagma "semnături autorizate, conform art. 34 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată" şi, respectiv, sintagma "semnături autorizate, conform art. 34 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, cu modificările ulterioare" se înlocuiesc cu sintagma "semnăturile autorizate şi ştampila, conform prevederilor legale."

6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - În cazul în care la scadenţa operaţiunilor de piaţă monetară şi/sau a facilităţii de creditare un participant eligibil nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în contractele-cadru încheiate cu Banca Naţională a României, aceasta va aplica prevederile art. 41 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

7. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, şi anume SWIFT, fax, letric."

8. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - În situaţia în care, în urma anunţării rezultatelor licitaţiei şi a transmiterii notificărilor către participanţi, aceştia nu pot onora oferta declarată câştigătoare de către Banca Naţională a României, se vor aplica prevederile art. 41 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

9. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Notificările tuturor tranzacţiilor către participanţii eligibili se vor efectua de către Direcţia operaţiuni de piaţă din cadrul Băncii Naţionale a României prin modalităţile considerate acceptabile de Banca Naţională a României, şi anume SWIFT, fax, letric."

10. La articolul 21, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) valoarea unitară nominală, exprimată în valuta de emisiune;".

11. La articolul 21, litera d) va avea următorul cuprins:

"d) valoarea unitară de vânzare ajustată a activelor eligibile la data tranzacţiei; pentru activele eligibile denominate în valută, valoarea respectivă va fi exprimată în lei la cursul publicat de Banca Naţională a României în ziua lucrătoare anterioară;".

12. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Condiţiile de acordare şi modul de garantare a creditelor lombard vor fi stabilite prin contractul-cadru de credit lombard, încheiat cu fiecare participant eligibil, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10.

(2) Înregistrarea, executarea şi eliberarea garanţiilor constituite în baza contractelor-cadru de credit lombard încheiate cu participanţii eligibili se vor realiza în conformitate cu regulile sistemului SaFIR."

13. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

"Art. 43. - (1) Concomitent cu prezentarea solicitării de credit lombard, participanţii eligibili vor solicita Direcţiei plăţi, prin intermediul sistemului SaFIR, blocarea garanţiilor pentru creditul lombard, prin transmiterea mesajelor SWIFT aferente, conform regulilor sistemului SaFIR, în care se vor specifica cel puţin următoarele elemente: volumul creditului şi datele de identificare ale activelor eligibile care vor fi gajate (respectiv ISIN şi valoarea nominală totală pe ISIN). Prin transmiterea mesajelor, participanţii eligibili consimt să garanteze creditul solicitat şi dobânda aferentă cu activele eligibile consemnate în mesajele SWIFT.

(2) Direcţia plăţi, prin sistemul SaFIR, va verifica eligibilitatea activelor, îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat, precum şi acoperirea cu garanţii în proporţie de 100% a creditului solicitat şi a dobânzii aferente.

(3) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (2) sunt îndeplinite, Direcţia plăţi procedează la înregistrarea garanţiei, conform regulilor sistemului SaFIR, iar Direcţia operaţiuni de piaţă va notifica participantului eligibil aprobarea creditului."

14. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - Direcţia plăţi, prin sistemul SaFIR, transmite în sistemul de plăţi instrucţiunea de decontare de fonduri aferente facilităţii de creditare."

15. Articolul 46 va avea următorul cuprins:

"Art. 46. - (1) Deblocarea garanţiilor constituite la acordarea creditelor lombard este condiţionată de rambursarea creditelor şi de plata dobânzilor aferente.

(2) La scadenţa creditului, rambursarea fondurilor se va face prin debitarea directă a contului participantului ca urmare a transmiterii de către participant în sistemul SaFIR a mesajului de eliberare a activelor eligibile gajate. Transmiterea mesajului de eliberare a activelor eligibile gajate reprezintă acordul participantului eligibil pentru debitarea directă a contului cu sumele reprezentând creditul lombard şi dobânda aferentă.

(3) După rambursarea creditelor şi plata dobânzilor aferente de către participantul eligibil, SaFIR deblochează activele eligibile constituite drept garanţie.

(4) În cazul în care, la scadenţa creditelor, participantul eligibil nu transmite mesajul de eliberare a activelor eligibile gajate sau în cazul în care în contul participantului eligibil nu sunt suficiente fonduri pentru rambursarea creditului şi/sau plata dobânzilor aferente, Banca Naţională a României procedează la recuperarea creanţelor prin executarea garanţiilor corespunzător valorii nerambursate, în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 312/2004."

16. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

"Art. 50. - În vederea verificării autenticităţii semnăturilor persoanelor autorizate, participanţii eligibili vor depune la Banca Naţională a României - Direcţia plăţi - listele cu specimenele de semnături ale persoanelor autorizate, conform prevederilor legale, pentru participarea la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a României şi la facilităţile permanente acordate de aceasta. Formularul specimenelor de semnături este prezentat în anexa nr. 12."

17. Punctul 3 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

"3. În situaţia în care, la data vânzării/răscumpărării, ........................................ (participantul eligibil) nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Banca Naţională a României va aplica prevederile art. 41 din Regulamentul nr. 1/2000, republicat."

18. Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

19. Anexa nr. 6 se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

20. Punctul 2 din anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:

"2. În situaţia în care la data vânzării sau cumpărării de valută ...................................... (participantul eligibil) nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute în prezentul contract-cadru, Banca Naţională a României va proceda la aplicarea prevederilor art. 41 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000, republicat."

21. Anexa nr. 10 se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. Anexa nr. 11 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 19 aprilie 2010.


Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu


Bucureşti, 5 martie 2010.

Nr. 3.


Anexe în format pdf