Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă nr. 1 din 21.dec.2016
Monitorul Oficial, Partea I 1059 29.dec.2016
Intrare în vigoare la 1.ian.2017
Normele nr. 1/2016 pentru aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

 În baza prevederilor art. 51 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentele norme.

CAPITOLUL I
Acordarea calităţii de dealer primar şi condiţii de acces pe piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, în vederea dobândirii calităţii de dealer primar entităţile solicitante, denumite în continuare candidaţi, care fac parte din categoriile specificate în art. 17 din Regulamentul-cadru privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.245/2016, denumit în continuare Regulamentul-cadru, trebuie să înregistreze la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, care va asigura Secretariatul Comitetului de evaluare, o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de documente din care să reiasă:
a) îndeplinirea cumulativă a obligaţiilor specificate la art. 7 din Regulament, în cadrul unei perioade de minimum 6 luni consecutive anterioare momentului depunerii cererii, indiferent de frecvenţa operaţiunilor efectuate de candidat în perioada supusă analizei;
b) îndeplinirea condiţiilor de acces specificate la art. 4 din Regulament, în baza:
(i) copiei autorizaţiei de funcţionare emise de autoritatea care reglementează şi autorizează activitatea instituţiei respective (după caz: Banca Naţională a României - în cazul instituţiilor de credit din România şi, respectiv, Autoritatea de Supraveghere Financiară - în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare din România, precum şi alte instituţii echivalente autorităţilor de reglementare şi autorizare - pentru cazul celorlalte instituţii specificate la art. 17 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European), din care să rezulte că în obiectul său de activitate sunt incluse operaţiunile:
1) tranzacţionarea titlurilor de stat în cont propriu şi/sau în contul clienţilor;
2) intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea şi plasamentul acestora;
3) păstrarea în custodie şi administrarea titlurilor de stat;
(ii) copiei certificatului de înmatriculare/înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru instituţiile înregistrate în România, sau a documentului echivalent pentru celelalte instituţii specificate la art. 17 din Regulamentul-cadru, care sunt autorizate şi înregistrate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European;
(iii) copiei acordului bilateral cu Ministerul Finanţelor Publice specificat la art. 16 din Regulamentul-cadru;
(iv) copiei contractului de participare la Sistemul SaFIR pentru a proba dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, inclusiv în cazul în care accesul se face prin intermediul unui agent de operare;
(v) copiei contractului de participare la Sistemul GSPM, prevăzut în anexa nr. 2, pentru a demonstra dobândirea statutului de participant în cadrul Sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat - GSPM, denumit în continuare Sistemul GSPM;
(vi) prezentării organigramei instituţiei, în care vor fi evidenţiate compartimentele pentru tranzacţionarea şi, respectiv, evidenţa titlurilor de stat;
(vii) prezentării schiţei spaţiilor specifice (ghişee de lucru cu clienţii, sală de tranzacţionare etc.) necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat;
(viii) prezentării procedurilor de lucru proprii privind modalitatea de lucru cu clienţii, a mijloacelor de evidenţă a deţinerilor clienţilor, a procedurilor privind controlul intern al activităţii cu titluri de stat, relaţia cu alţi dealeri primari, limite de competenţă stabilite, precum şi formularistica folosită;
(ix) copiei documentelor ce atestă existenţa dotărilor tehnice specifice activităţilor de tranzacţionare şi custodie:
1) echipamente informatice necesare;
2) sisteme de evidenţă, gestiune şi control specifice;
3) sisteme de baze de date securizate;
4) echipament de suport informaţional şi tranzacţionare (de exemplu, Bloomberg, Thomson Reuters etc.);
5) echipamente de comunicaţii specifice (linii telefonice, fax, telex, SWIFT etc.);
6) sisteme de stocare şi arhivare a informaţiilor;
(x) listei specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze dealerul primar în operaţiunile cu titluri de stat derulate pe piaţa primară (conform modelului prevăzut în anexa nr. 3), însoţită de documentele prin care persoanele respective sunt desemnate de către conducerea executivă/reprezentanţii autorizaţi ai candidatului să efectueze operaţiunile cu titluri de stat;
(xi) oricăror altor documente pe care Banca Naţională a României le consideră necesar a fi prezentate de către solicitant în susţinerea cererii de dobândire a calităţii de dealer primar.
(2) Analiza documentaţiei depuse, precum şi a activităţii desfăşurate de candidaţi în perioada supusă evaluării specificată la art. 7 din Regulament se face de către Comitetul de evaluare precizat la art. 2 din Regulamentul-cadru, iar deciziile privind acceptarea sau respingerea cererii privind dobândirea calităţii de dealer primar se vor adopta în condiţiile prevăzute la art. 9 din Regulament.
(3) Candidaţii pot formula contestaţii împotriva deciziei de respingere a cererii de dobândire a calităţii de dealer primar, prin înregistrare la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării deciziei; contestaţiile vor fi soluţionate de către Comitetul de evaluare în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din Regulamentul-cadru.
(4) Soluţionarea contestaţiei împotriva deciziei de respingere a cererii de dobândire a calităţii de dealer primar se comunică de către Comitetul de evaluare candidatului respectiv în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea contestaţiei. În cazul în care ultima zi a termenului de comunicare a contestaţiei este o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare următoare.
Art. 2. - Entităţile care la data intrării în vigoare a Regulamentului deţin calitatea de dealeri primari în baza Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României îşi menţin calitatea de dealer primar, cu condiţia semnării acordului bilateral cu Ministerul Finanţelor Publice, specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (iii) din prezentele norme şi transmiterii unei copii a acestuia la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă până la data intrării în vigoare a Regulamentului.
Art. 3. - Candidaţii nerezidenţi, anterior depunerii cererii specificate la art. 1 alin. (1) din prezentele norme, vor trebui să stabilească de comun acord cu reprezentanţii specialişti IT ai Băncii Naţionale a României operatorul de telecomunicaţii care va asigura accesul la reţeaua de comunicaţii interbancare - RCI, administrată de Banca Naţională a României, vor semna protocolul de acces la această reţea şi vor instala şi configura legătura de date. Îndeplinirea acestor etape le va permite instalarea, configurarea, accesul la Sistemul GSPM şi încheierea contractului specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (v).
Art. 4. - Dealerii primari vor notifica Băncii Naţionale a României - Direcţia operaţiuni de piaţă orice situaţie care conduce la modificarea condiţiilor avute în vedere la analizarea documentaţiei pe baza căreia s-a obţinut accesul pe piaţa primară a titlurilor de stat, în termen de 3 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operaţiuni pe piaţa primară a titlurilor de stat. Notificările vor fi însoţite de documente justificative corespunzătoare modificărilor intervenite. Comitetul de evaluare va analiza documentaţia depusă suplimentar şi va decide asupra îndeplinirii în continuare a condiţiilor de acces.
Art. 5. - Documentele aferente cererilor de dobândire a calităţii de dealer primar, notificările privind modificarea condiţiilor avute în vedere la aprobarea cererilor, însoţite de documentele justificative corespunzătoare respectivelor modificări şi deciziile privind aprobarea/respingerea cererilor vor fi păstrate şi arhivate de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă potrivit reglementărilor în materie.
Art. 6. - (1) Listele cu specimenele de semnături specificate la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (x) din prezentele norme vor fi păstrate şi arhivate de către Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, cu termen permanent.
(2) Ori de câte ori se produce o modificare în conţinutul listei cu specimene de semnături depuse la Banca Naţională a României - Direcţia operaţiuni de piaţă, dealerul primar are obligaţia ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară efectuării de operaţiuni pe piaţa primară a titlurilor de stat, să depună un nou formular cuprinzând specimenele de semnături actualizate. În caz contrar, orice operaţiune cu titluri de stat angajată de persoane neautorizate în mod legal va fi considerată nulă.
Art. 7. - Întreaga documentaţie va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea autorizată a acestora.

CAPITOLUL II
Piaţa primară a titlurilor de stat

Art. 8. - (1) Dealerii primari pot prezenta oferte de cumpărare atât în nume şi cont propriu, cât şi în nume propriu şi în contul clienţilor. Clienţii dealerilor primari pot fi intermediarii pieţei secundare, alţii decât dealerii primari, precum şi orice alţi deţinători înregistraţi, persoane juridice şi fizice, rezidente şi nerezidente.
(2) La sesiunile suplimentare de oferte necompetitive, anunţate prin prospectul de emisiune pentru emisiunile de tip benchmark, dealerii primari pot transmite oferte de cumpărare exclusiv în nume şi cont propriu.

SECŢIUNEA 1
Tipuri de oferte de cumpărare de titluri de stat

Art. 9. - (1) În funcţie de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, dealerii primari vor transmite unul dintre tipurile de oferte de cumpărare prezentate în anexe la prezentele norme, după cum urmează:
a) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 4.1);
b) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 4.2);
c) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.1);
d) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);
e) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de . . . - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.3);
f) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă (anexa nr. 6.1);
g) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 6.2);
h) Ofertă de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: preţ - ofertă competitivă (anexa nr. 6.3).
(2) Ofertele transmise la Banca Naţională a României trebuie întocmite în limba română.
Art. 10. - (1) Ofertele transmise la Banca Naţională a României de către dealerii primari se întocmesc în baza opţiunilor proprii şi a ofertelor sau ordinelor de cumpărare ale clienţilor. Tipurile de oferte de cumpărare prevăzute la art. 9 alin. (1) din prezentele norme trebuie să fie însoţite de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor respectivi. Dealerii primari au obligaţia de a păstra pe termen nelimitat toate ofertele sau ordinele de cumpărare ale clienţilor.
(2) Pot fi asimilate ordinelor de cumpărare ale clienţilor mesajele SWIFT, conversaţiile Reuters/Bloomberg, transmisiile prin fax sau alte mijloace de comunicaţie, autentificate de dealerul primar prin semnătură, de către persoanele care semnează oferta de cumpărare întocmită de dealerul primar. Dacă solicitarea de cumpărare a clienţilor a fost efectuată prin convorbire telefonică ulterior, dar nu mai târziu de data plasării, aceştia trebuie să transmită dealerilor primari o confirmare scrisă, conform procedurilor interne ale dealerilor primari. Până la primirea acestei confirmări, dealerul primar va ataşa la oferta de cumpărare de titluri de stat transmise la Banca Naţională a României nota telefonică, ce reprezintă consemnarea în scris a convorbirii telefonice întocmită şi semnată de persoana care a recepţionat ordinul clientului şi care va conţine, de asemenea, semnăturile persoanelor care semnează oferta de cumpărare întocmită de dealerul primar.
(3) Ofertele/Ordinele de cumpărare lansate de clienţii nerezidenţi şi ataşate în copie ofertei de cumpărare transmise de către dealerul primar trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:
a) să fie redactate în limba română;
b) să fie însoţite de traducerea autorizată, în cazul în care sunt redactate într-o limbă străină.
Art. 11. - În cazul plasării emisiunilor de titluri de stat prin licitaţie, dealerii primari, precum şi fiecare client al acestora pot participa cu câte o ofertă competitivă defalcată pe tranşe cu nivele diferite ale ratei dobânzii/discontului/preţului. Numărul tranşelor poate fi limitat sau nelimitat, acest element fiind stabilit de Ministerul Finanţelor Publice prin prospectul de emisiune. Dealerii primari cumulează aceste oferte (pe nivele ale ratei dobânzii/discontului/preţului) şi transmit la Banca Naţională a României un singur formular de ofertă în structura prezentată în anexele nr. 5.1.-6.3.
Art. 12. - În cazul acceptării ofertelor necompetitive de către Ministerul Finanţelor Publice, specificat în prospectul de emisiune, dealerii primari pot participa cu câte o ofertă necompetitivă în contul clienţilor. În prospectul de emisiune, Ministerul Finanţelor Publice stabileşte atât categoriile de clienţi ai dealerilor primari care pot depune oferte de cumpărare necompetitive, cât şi limita maximă privind ponderea ofertelor de cumpărare necompetitive admisă în totalul emisiunii şi/sau limite minime şi/sau maxime pentru valoarea unei oferte necompetitive.
Art. 13. - (1) Pentru emisiunile de instrumente de tip benchmark, Ministerul Finanţelor Publice poate oferi titluri de stat cu aceleaşi caracteristici, exclusiv dealerilor primari, printr-o sesiune suplimentară de oferte necompetitive prevăzută în prospectul de emisiune al respectivelor instrumente.
(2) Dealerii primari care au participat la licitaţia de referinţă, indiferent dacă au adjudecat sau nu titluri de stat la aceasta, şi doresc să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive vor transmite oferte de cumpărare în structura prezentată în anexa nr. 5.3, procedura de adjudecare fiind descrisă în art. 26 alin. (2) din Regulament.
(3) Dealerii primari specificaţi la alin. (2) care nu doresc să subscrie titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive vor transmite un mesaj XML de tipul specificat la art. 15 alin. (3) lit. g) din prezentele norme.
(4) Valoarea de decontare aferentă titlurilor de stat achiziţionate la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se determină după cum urmează:

Vd = N * (Pm + Da),
unde:
Vd = valoarea de decontare aferentă sesiunii suplimentare;
N = numărul de titluri de stat adjudecate;
Pm = preţul mediu de adjudecare la licitaţia de referinţă;
Da = dobânda acumulată per titlu, conform prospectului de emisiune.
(5) Exemple privind metodologia de lucru şi calcule aferente desfăşurării sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive sunt prezentate în anexa nr. 7.
Art. 14. - În urma încheierii procesului de plasare a titlurilor de stat pe piaţa primară, Banca Naţională a României notifică dealerii primari care au prezentat oferte de cumpărare la respectiva emisiune cu privire la rezultatele operaţiunii de plasare, astfel:
a) dealerilor primari cărora li s-au alocat titluri de stat li se notifică sumele ce le-au fost adjudecate în nume şi cont propriu, sumele ce le-au fost adjudecate în nume propriu şi în contul clienţilor cu conturi individuale, precum şi sumele ce le-au fost adjudecate în nume propriu şi în contul global de clienţi deschis de alţi intermediari;
b) dealerii primari cărora nu li s-au alocat titluri de stat sunt notificaţi asupra motivelor nealocării de titluri de stat.

SECŢIUNEA a 2-a
Transmiterea ofertelor de cumpărare şi a notificărilor rezultatelor adjudecărilor la emisiunile de titluri de stat

Art. 15. - (1) Ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitaţiile/subscripţiile organizate de Banca Naţională a României, precum şi notificările rezultatelor adjudecărilor se transmit prin Sistemul GSPM.
(2) Ofertele de cumpărare întocmite conform prevederilor Regulamentului se transpun în mesaje standardizate, de tip XML, în conformitate cu documentaţia Sistemului GSPM, denumită în continuare documentaţie, şi se vor transmite prin aplicaţia XMLHUB, administrată de Banca Naţională a României.
(3) În funcţie de modalitatea de vânzare a emisiunilor de titluri de stat, corespondenţa între tipurile de oferte de cumpărare şi mesajele XML utilizate în procesul de transpunere se realizează astfel:
a) mesaj XML GSPM 001-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: preţ - ofertă competitivă (anexa nr. 6.3) şi ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);
b) mesaj XML GSPM 002-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie, element licitat: rata dobânzii - ofertă competitivă (anexa nr. 6.2) şi ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.2);
c) mesaj XML GSPM 003-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie - ofertă competitivă (anexa nr. 6.1) şi ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.1);
d) mesaj XML GSPM 004-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de . . . - ofertă necompetitivă (anexa nr. 5.3);
e) mesaj XML GSPM 005-01 pentru oferta de cumpărare de titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 4.2);
f) mesaj XML GSPM 006-01 pentru oferta de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică (anexa nr. 4.1);
g) mesaj XML GSPM 007-01 pentru anunţul dealerilor primari de neparticipare la plasarea emisiunii.
(4) Mesajele XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat se vor transmite până la termenul-limită specificat în prospectele de emisiune aferente. Mesajele XML transmise după ora-limită sunt respinse de aplicaţia XMLHUB şi nu sunt luate în considerare în procesul licitaţiei/subscripţiei.
(5) În cadrul termenului-limită specificat la alin. (4), în cazul în care se intenţionează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje XML, conţinând oferte de cumpărare actualizate, în cadrul licitaţiei/subscripţiei de titluri de stat fiind luat în considerare numai ultimul mesaj XML valid, acceptat de Sistemul GSPM, acesta constituind un angajament ferm din partea dealerului primar fără posibilitatea de a fi retras.
Art. 16. - Fiecare tip de mesaj XML descris la art. 15 alin. (3) din prezentele norme are corespondent în mesaje XML conţinând notificări de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat, şi va fi transmis dealerilor primari de către Banca Naţională a României prin Sistemul GSPM, conform documentaţiei. Niciun participant la plasarea emisiunii respective de titluri de stat nu se poate prevala de faptul că nu cunoaşte rezultatul adjudecării.
Art. 17. - (1) În conformitate cu prevederile contractului specificat la art. 1 alin. (1) lit. b) pct. (v) din prezentele norme, ofertele de cumpărare de titluri de stat şi notificările de acceptare/refuz aferente se vor transmite şi prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, transpunerea în format electronic a ofertelor de cumpărare fiind efectuată cu respectarea instrucţiunilor prevăzute de Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat.
(2) Transmiterea ofertelor de cumpărare prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet se va efectua în maximum 30 de minute după termenul-limită specificat la art. 15 alin. (4) din prezentele norme. Ofertele transmise după ora-limită conduc la excluderea participării dealerului primar şi la anularea mesajului XML, acestea nefiind luate în considerare în procesul licitaţiei/subscripţiei.
(3) În cazul constatării de diferenţe între conţinutul mesajului transmis prin intermediul Sistemului GSPM şi conţinutul ofertei transmise prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, versiunea transmisă prin Sistemul GSPM va fi varianta luată în considerare în cadrul procesului licitaţiei sau subscripţiei de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A., până la finalizarea procesului de plasare, pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către administratorul de sistem.
Art. 18. - Nu este luată în considerare oferta transmisă doar prin una dintre metodele de transmitere prezentate la art. 15 şi 17 din prezentele norme.
Art. 19. - În cazul înregistrării unor disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi cu privire la notificările de acceptare/refuz aferente, în funcţie de incidentul înregistrat, se vor aplica următoarele proceduri alternative:
a) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare:
(i) comisia de licitaţie/subscripţie este înştiinţată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicaţie agreat, anterior termenului- limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;
(ii) membrii comisiei de licitaţie/subscripţie desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României vor insera manual datele aferente tranşelor ofertei de cumpărare a dealerului primar direct în aplicaţia informatică de gestionare a procesului de adjudecare a licitaţiei/subscripţiei, preluând informaţiile din fişierul transmis de către dealerul primar afectat prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet. Preşedintele comisiei poate decide, cu consultarea prealabilă a dealerului primar, rectificarea imediată a erorilor de formă şi validarea ofertei transmise. În înţelesul prezentelor norme, prin erori de formă se înţelege acele erori care se încadrează în categoria celor definite în art. 135 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
b) în situaţia în care dealerul primar nu poate asigura transmiterea prin aplicaţia XMLHUB a mesajului XML creat:
(i) comisia de licitaţie/subscripţie, prevăzută la art. 13 din Regulament este înştiinţată de către dealerul primar afectat, telefonic sau prin orice alt mijloc de comunicaţie agreat, până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML, conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;
(ii) dealerul primar afectat va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un mesaj electronic în care va ataşa mesajul XML, conţinând oferta sa de cumpărare de titluri de stat;
(iii) membrii comisiei de licitaţie/subscripţie desemnaţi din partea Băncii Naţionale a României vor încărca fişierul XML în aplicaţia XMLHUB, în numele dealerului primar;
(iv) dacă Sistemul GSPM returnează mesaje de eroare la încărcarea respectivului fişier XML, acestea vor fi comunicate dealerului primar, care va remedia erorile constatate şi va transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet un nou mesaj electronic la care se ataşează fişierul XML rectificat;
(v) mesajele electronice specificate la pct. (ii) şi (iv) se vor transmite prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet până la termenul-limită stabilit pentru transmiterea mesajelor XML conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat;
c) în situaţia în care dealerul primar este în imposibilitate de a crea mesajul XML aferent ofertei de cumpărare, iar serviciul de poştă electronică Lotus Mail nu funcţionează sau, după caz, reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă se vor aplica prevederile art. 13 lit. a) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat;
d) în situaţia în care Banca Naţională a României nu poate asigura transmiterea prin aplicaţia XMLHUB a mesajelor XML conţinând notificările de acceptare/refuz a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, dealerii primari vor prelua informaţiile aferente din mesajele electronice transmise prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet. În cazul constatării nefuncţionării şi a serviciului de poştă electronică Lotus Mail sau, după caz, reţeaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă, se vor aplica prevederile art. 13 lit. b) din Norma Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat.

SECŢIUNEA a 3-a
Conturi de evidenţă a titlurilor de stat şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat

Art. 20. - (1) În vederea derulării operaţiunilor de plasare a titlurilor de stat, dealerii primari trebuie să deschidă conturi de evidenţă a titlurilor de stat în registrele proprii pentru fiecare client în contul căruia acţionează.
(2) Dealerii primari au obligaţia de a comunica Băncii Naţionale a României simbolurile complete ale conturilor de evidenţă a titlurilor de stat deschise pentru clienţii în contul cărora transmit oferte de cumpărare pe piaţa primară, în termen de 48 de ore de la deschiderea acestor conturi, dar cel mai târziu în ziua lucrătoare anterioară prezentării de oferte de cumpărare în contul acestor clienţi. Situaţia deschiderilor de conturi de evidenţă a titlurilor de stat este prezentată în anexa nr. 8.
(3) La deschiderea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat pentru clienţi trebuie avute în vedere următoarele elemente de identificare specifice, inclusiv următoarele:
a) pentru clienţi persoane juridice, cu conturi individuale:
(i) denumirea completă şi abrevierea oficială (dacă există);
(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
(iii) adresa completă a sediului central al clientului;
(iv) telefon, fax, e-mail;
(v) cod unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele juridice nerezidente;
b) pentru clienţi persoane fizice, cu conturi individuale:
(i) numele, prenumele şi iniţiala tatălui;
(ii) categoria din care face parte clientul, respectiv rezident/nerezident;
(iii) domiciliul şi, după caz, reşedinţa clientului (adresa completă);
(iv) numărul de telefon de la domiciliu şi cel de la serviciu;
(v) seria şi numărul actului de identitate pentru rezidenţi şi ale paşaportului pentru nerezidenţi;
(vi) codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele fizice nerezidente;
c) pentru conturile globale de clienţi deschise de intermediari fără cont în Sistemul SaFIR, aşa cum sunt aceştia definiţi la art. 34 alin. (3) din Regulamentul-cadru:
(i) denumirea completă şi abrevierea oficială a intermediarului (dacă există);
(ii) categoria din care face parte intermediarul, respectiv rezident/nerezident;
(iii) adresa completă a sediului central al intermediarului;
(iv) telefon, fax, e-mail intermediar;
(v) cod unic de înregistrare (CUI), pentru intermediarii persoane juridice rezidente sau echivalentul acestuia, pentru intermediarii persoane juridice nerezidente.
(4) Dealerii primari au obligaţia ca, în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de ziua lucrătoare anterioară depunerii ofertelor de cumpărare în contul clientului respectiv, să opereze şi să comunice Băncii Naţionale a României orice modificare apărută în elementele de identificare a clientului.
Art. 21. - Structura şi codificarea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile regulilor Sistemului SaFIR, sunt prezentate în anexa nr. 9.
Art. 22. - (1) Decontarea operaţiunilor cu titluri de stat pe piaţa primară, precum şi plata obligaţiilor financiare ale Ministerului Finanţelor Publice se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului SaFIR, ale Sistemului ReGIS şi cu celelalte reglementări ale Băncii Naţionale a României în domeniu.
(2) Decontarea emisiunilor de titluri de stat pentru care au fost organizate sesiuni suplimentare de oferte necompetitive se va efectua cumulat, însumând valorile adjudecate la cele două sesiuni.

CAPITOLUL III
Monitorizarea şi evaluarea activităţii dealerilor primari

Art. 23. - Comitetul de evaluare urmăreşte şi analizează în permanenţă activitatea dealerilor primari, în conformitate cu prevederile cap. IV din Regulament. Analiza va fi efectuată lunar, perioada supusă monitorizării şi evaluării fiind ultimele 12 luni calendaristice, precedente lunii în care se efectuează calculul.
Art. 24. - (1) În vederea efectuării analizei privind performanţa dealerilor primari pe piaţa secundară a titlurilor de stat prevăzută la art. 43 lit. a) şi b) din Regulament, în termen de 5 zile lucrătoare de la sfârşitul fiecărei luni, dealerii primari au obligaţia de a transmite Direcţiei plăţi - Serviciul depozitare şi decontare instrumente financiare din cadrul Băncii Naţionale a României lista tuturor tranzacţiilor de sens contrar, aşa cum acestea au fost identificate de către dealerul primar, derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client, pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază în preţ, cu decontare în ultimele 12 luni calendaristice precedente efectuării raportării.
(2) Raportarea se va transmite sub forma unui fişier Excel, folosindu-se serviciul de poştă electronică securizată Lotus Mail din reţeaua securizată VPN TFDnet, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10.
Art. 25. - (1) La efectuarea calculelor aferente acestor analize, valorile utilizate sunt următoarele:
a) în cazul certificatelor de trezorerie, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea decontată a certificatelor de trezorerie, obţinută prin scăderea valorii discontului din valoarea nominală a titlului de stat;
b) în cazul obligaţiunilor de stat, pentru valoarea adjudecată se va utiliza valoarea nominală a acestora;
c) în cazul tranzacţiilor de pe piaţa secundară, pentru calculele necesare se va utiliza valoarea de decontare a tranzacţiilor.
(2) La efectuarea calculelor aferente indicatorului specificat la art. 43 lit. a) din Regulament, categoriile de titluri de stat se vor structura şi lua în considerare în funcţie de maturitatea iniţială a titlurilor de stat cu care s-au încheiat tranzacţiile. Astfel, baza de date a tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară, care sunt luate în considerare pentru acest indicator, se divide în cele 3 categorii specificate aferente maturităţii iniţiale a titlurilor de stat, urmată de ponderarea cu coeficienţii specificaţi la art. 8 din Regulament a valorii fiecărei tranzacţii din aceste categorii, după maturitatea reziduală a titlurilor de stat cu care au fost efectuate tranzacţiile. Dealerul primar care a efectuat tranzacţii cu valoarea ponderată cea mai mare în totalul uneia dintre cele 3 categorii va primi punctajul maxim aferent categoriei.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 26. - (1) Prima analiză şi evaluare a activităţii dealerilor primari care să cuprindă o perioadă de 12 luni calendaristice anterioare, efectuată conform prevederilor Regulamentului, va fi efectuată în luna ianuarie 2018, perioada evaluată fiind anul 2017.
(2) Evaluarea activităţii dealerilor primari aferentă anului 2016 se va efectua conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.
Art. 27. - Pentru efectuarea calculelor aferente procesului de alocare şi adjudecare a titlurilor de stat la sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în cursul anului 2017, clasamentul utilizat la art. 26 alin. (2) lit. a) din Regulament este următorul:
a) clasamentul valabil la data de 1 ianuarie 2017, rezultat în urma evaluării trimestriale efectuate conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 şi data publicării clasamentului prevăzut la lit. b);
b) clasamentul rezultat în urma evaluării anuale a performanţei activităţii derulate de dealerii primari în anul 2016, evaluare efectuată conform prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în perioada cuprinsă de la data publicării acestui clasament şi 28 februarie 2017;
c) clasamentul rezultat în urma evaluării performanţei activităţii derulate de dealerii primari în ianuarie 2017 efectuate conform prevederilor Regulamentului, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în luna martie 2017;
d) clasamentul rezultat în urma evaluării performanţei activităţii derulate de dealerii primari în ianuarie şi februarie 2017 efectuate conform prevederilor Regulamentului, pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în luna aprilie 2017;
e) pentru sesiunile suplimentare de oferte necompetitive organizate în fiecare dintre lunile din perioada mai 2017 şi ianuarie 2018 va fi utilizat clasamentul rezultat în urma evaluării performanţei activităţii derulate de dealerii primari în perioada dintre 1 ianuarie 2017 şi ultima zi a lunii precedente efectuării calculului, evaluări efectuate conform prevederilor Regulamentului.
Art. 28. - Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) din prezentele norme nu poate fi anterior datei intrării în vigoare a prevederilor secţiunii a II-a cap. II din Regulament.
Art. 29. - (1) Având în vedere prevederile art. 50 din Regulament, orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, se va interpreta ca referire la Regulament, cu excepţia prevederilor art. 26 alin. (2) şi art. 27 din prezentele norme.
(2) Orice referire sau trimitere din actele normative în vigoare la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare, se va interpreta ca referire la prezentele norme.
Art. 30. - (1) Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.
(2) Datele prezentate în anexa nr. 7 sunt cu titlu exemplificativ, sunt fictive şi nu implică obligaţii din partea Ministerului Finanţelor Publice, a Băncii Naţionale a României sau a oricărui participant la operaţiunile efectuate pe piaţa titlurilor de stat.
Art. 31. - Prezentele norme se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

Bucureşti, 21 decembrie 2016.
Nr. 1.

ANEXA Nr. 1

- Model -

[ANTET oficial]
Nr. de înregistrare/Data . . / . . . . . . . . . .
Către
Banca Naţională a României
Domnului/Doamnei . . . . . . . . . .
Director
Direcţia operaţiuni de piaţă

CERERE
pentru dobândirea calităţii de dealer primar

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă a instituţiei solicitante), cu sediul social în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., telex . , fax . . . . . . . . . ., înmatriculată în registrul comerţului cu nr. . . . . . . . . . ., având codul fiscal nr. . . . . . . . . . ./având codul unic de înregistrare . . . . . ., atribut fiscal . . . . . . . . . . şi număr de ordine în registrul comerţului ., prin reprezentant legal/împuternicit legal al acestuia . . . . . . . . . ., solicităm dobândirea calităţii de dealer primar în vederea efectuării de operaţiuni cu titluri de stat.
Anexăm prezentei cereri documentaţia prevăzută de reglementările în vigoare privind piaţa primară a titlurilor de stat, după cum urmează:
. . . . . . . . . .
Pentru evaluarea performanţei, efectuată conform prevederilor art. 7 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, menţionăm că tranzacţiile cu titluri de stat desfăşurate pe piaţa primară şi secundară au fost efectuate prin următoarele conturi de evidenţă titluri de stat:

- . . . . . . . . . . .
- . . . . . . . . . . .
(simbol cont evidenţă titluri de stat)
; . . . . . . . . . .
; . . . . . . . . . .
(denumire dealer primar sau intermediar pe piaţa secundară)

(Semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2

- Model -

CONTRACT DE PARTICIPARE
la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat

În baza prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, şi ale art. 1 alin. (1) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 1/2016 privind aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumite în continuare norme,
între:
Banca Naţională a României, cu sediul central în str. Lipscani nr. 25, cod poştal 030031, sectorul 3, Bucureşti, în calitate de administrator al sistemului de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumită în continuare administrator de sistem, reprezentată de către . . . . . . . . . ., (numele reprezentantului) având funcţia de . . . . . . . . . ., şi de către . . . . . . . . . ., având funcţia de . . . . . . . . . .,
şi
. . . . . . . . . . (denumirea instituţiei solicitante), cu sediul social/real în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (adresa sediului social/sediului real din România), înmatriculată în Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu nr. . . . . . . . . . . (numărul), având cod fiscal/codul unic de înregistrare . . . . . . . . . . (nr. cod), în calitate de participant la sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumită în continuare participant, reprezentată de către . . . . . . . . . . (numele reprezentantului), având funcţia de . . . . . . . . . . (funcţia reprezentantului), şi de către . . . . . . . . . . . (numele reprezentantului), având funcţia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (funcţia reprezentantului), persoană de contact . . . . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), telefon . . . . . . . . . . . (telefon), fax . . . . . . . . . . (fax), adresă e-mail . . . . . . . . . . (e-mail), a intervenit prezentul contract de participare la Sistemul de transmitere electronică a ofertelor de cumpărare de titluri de stat şi a rezultatelor adjudecărilor licitaţiilor de stat, denumit în continuare Sistemul GSPM.

CAPITOLUL I
Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea prin intermediul Sistemului GSPM a ofertelor de cumpărare de titluri de stat pe piaţa primară administrată de Banca Naţională a României, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora, conform prevederilor reglementărilor în vigoare şi ale prezentului contract.
(2) În vederea ducerii la îndeplinire a alin. (1), participantul mandatează administratorul de sistem cu privire la administrarea conturilor proprii de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia, în conformitate cu prevederile prezentului contract.

CAPITOLUL II
Obligaţiile părţilor

Art. 2. - Participantul se obligă:
a) să respecte prevederile documentaţiei Sistemului GSPM, denumită în continuare documentaţia, şi să aplice corespunzător prevederile acesteia, conform dispoziţiilor comunicate de administratorul de sistem;
b) să respecte instrucţiunile administratorului de sistem sau ale altor persoane care acţionează în numele acestuia;
c) să întocmească şi să transmită oferta de cumpărare de titluri de stat în conformitate cu prevederile prezentului contract şi ale reglementărilor în vigoare;
d) să respecte cerinţele de securitate ale Sistemului GSPM şi să adopte măsurile necesare pentru restricţionarea accesului la sistem al persoanelor care nu au fost autorizate în conformitate cu prevederile documentaţiei;
e) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
f) să notifice administratorul de sistem sau persoanele care acţionează în numele acestuia, în cel mai scurt timp, cu privire la orice disfuncţionalitate operaţională care afectează sau este de natură să afecteze participarea la Sistemul GSPM;
g) să asigure cunoaşterea, însuşirea şi respectarea documentaţiei de către personalul propriu, care utilizează Sistemul GSPM.
Art. 3. - Administratorul de sistem se obligă:
a) să întocmească, să menţină, să actualizeze şi să permită accesul participanţilor la documentaţie, inclusiv la cerinţele de securitate ale sistemului;
b) să respecte documentaţia şi procedurile emise în aplicarea acesteia, în vederea asigurării funcţionării normale a Sistemului GSPM;
c) să menţină într-o stare adecvată operării dispozitivele tehnice necesare accesului la Sistemul GSPM (hardware, software, reţele de comunicaţii, infrastructura aferentă), astfel încât să nu afecteze eficienţa generală a acestuia şi să asigure funcţionarea la parametri optimi prin operarea corectă a sistemului;
d) să administreze în baza art. 1 alin. (2) conturile de utilizatori deschise în Sistemul GSPM în scopul funcţionării corespunzătoare a acestuia;
e) să arhiveze mesajele, instrucţiunile şi documentele transmise către participanţi şi recepţionate de la aceştia sau generate în Sistemul GSPM, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL III
Întocmirea şi transmiterea ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz a/al acestora

Art. 4. - Oferta de cumpărare se va întocmi de către participant în conformitate cu prevederile Regulamentului şi ale normelor şi se va transpune de către participant în format electronic, respectând cumulativ:
a) prevederile documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
b) prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A.
Art. 5. - În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii ofertei transmise prin metodele prevăzute la art. 4, versiunea ofertei transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă şi va fi acceptată ca oferta valabilă în cadrul procesului licitaţiei sau subscripţiei de titluri de stat, participantul fiind obligat să corecteze versiunea ofertei transmise prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A., pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către administratorul de sistem.
Art. 6. - Oferta de cumpărare întocmită conform prevederilor art. 4. lit. b) va conţine semnăturile persoanelor desemnate să angajeze participantul în operaţiunile cu titluri de stat şi va fi însoţită de copii ale ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clienţilor acestuia.
Art. 7. - În urma finalizării procesului de plasare a titlurilor de stat pe piaţa primară, administratorul de sistem va întocmi, pentru fiecare participant care a transmis ofertă de cumpărare la licitaţia/subscripţia respectivă, o notificare cu privire la rezultatele obţinute la operaţiunea de plasare, conform prevederilor Regulamentului şi ale normelor.
Art. 8. - Notificările rezultatelor plasării se vor transpune de către administratorul de sistem în format electronic, respectând cumulativ:
a) prevederile documentaţiei, în vederea transmiterii prin Sistemul GSPM;
b) prevederile Normei Băncii Naţionale a României nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitaţiilor şi subscripţiilor de titluri de stat, în vederea transmiterii prin intermediul reţelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A.
Art. 9. - În cazul constatării de diferenţe în ceea ce priveşte conţinutul versiunii notificărilor transmise prin metodele prevăzute la art. 8, versiunea notificării transmise prin Sistemul GSPM va fi considerată varianta corectă, administratorul de sistem fiind obligat să corecteze versiunea notificării transmise prin reţeaua IP securizată VPN TFDnet, administrată de Societatea de Transfer de Fonduri şi Decontări - Transfond - S.A., pentru eliminarea inadvertenţelor semnalate de către participant.
Art. 10. - Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare întocmite conform prevederilor art. 8. lit. b) vor conţine semnăturile preşedintelui şi secretarului comisiei de licitaţie/subscripţie de titluri de stat.
Art. 11. - În cazul înregistrării de disfuncţionalităţi în procesul de întocmire şi transmitere a ofertelor de cumpărare de titluri de stat, precum şi a notificărilor de acceptare/refuz aferente se vor aplica, în funcţie de incidentul înregistrat, procedurile alternative aplicabile, prevăzute de reglementările în vigoare.
Art. 12. - Accesul participantului la Sistemul GSPM se va efectua exclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de către acesta, împuternicite pentru a transmite mesajele electronice conţinând ofertele de cumpărare de titluri de stat şi/sau pentru a primi mesajele electronice conţinând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari. Accesul participantului este permis în baza cererii transmise către administratorul de sistem pentru crearea/modificarea contului de utilizator în Sistemul GSPM, întocmită conform documentaţiei, nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăşurării licitaţiei/subscripţiei pentru care respectivul utilizator intenţionează să transmită şi/sau să primească mesaje în/din sistem.

CAPITOLUL IV
Confidenţialitate

Art. 13. - Părţile se angajează să păstreze confidenţialitatea informaţiilor furnizate reciproc, în scopul ducerii la îndeplinire a prezentului contract, şi să restrângă la minimul necesar numărul persoanelor care deţin aceste informaţii.

CAPITOLUL V
Răspundere

Art. 14. - Nerespectarea de către participant a obligaţiilor menţionate la cap. II art. 2 din prezentul contract conduce la aplicarea de către administratorul de sistem de sancţiuni conform prevederilor Regulamentului.

CAPITOLUL VI
Încetarea contractului

Art. 15. - Prezentul contract încetează de drept, fără notificare prealabilă, la data la care participantul nu mai deţine calitatea de dealer primar pe piaţa titlurilor de stat.

CAPITOLUL VII
Litigii

Art. 16. - Părţile vor depune toate diligenţele pentru soluţionarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor cu privire la aplicarea sau interpretarea prezentului contract.
Art. 17. - Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea acestuia, care nu s-a soluţionat pe cale amiabilă, se va supune arbitrajului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în vederea soluţionării în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

CAPITOLUL VIII
Legislaţia aplicabilă

Art. 18. - Prevederile prezentului contract sunt guvernate de legea română.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art. 19. - Prezentul contract intră în vigoare la data de . . . . . . . . . . şi produce efecte prin semnarea acestuia de către 2 reprezentanţi desemnaţi de către fiecare parte contractantă.
Art. 20. - La data semnării participantul va prezenta lista cu persoanele autorizate/împuternicite să semneze prezentul contract şi specimenele de semnături ale acestora.
Art. 21. - Participantul va putea să se conecteze tehnic la infrastructură şi va putea să transmită oferte de cumpărare de titluri de stat şi/sau să primească notificările de adjudecare aferente începând cu data intrării în vigoare a prezentului contract.
Art. 22. - Prezentul contract este încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Banca Naţională a României
. . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
. . . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . . .
(semnătura)
. . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
. . . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . . .
(semnătura)
Denumirea instituţiei solicitante
. . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
. . . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . . .
(semnătura)
. . . . . . . . . . .
(numele şi prenumele persoanei autorizate)
. . . . . . . . . . .
(funcţia)
. . . . . . . . . . .
(semnătura)

ANEXA Nr. 3
- Model -

[ANTET oficial]
Nr. de înregistrare/Data . . . . . . . . . .
Către
Banca Naţională a României
Domnului/Doamnei . . . . . . . . . .
Director
Direcţia operaţiuni de piaţă

LISTA
specimenelor de semnături ale persoanelor desemnate să angajeze . . . . . . . . . . în operaţiunile cu titluri de stat derulate pe piaţa primară

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea completă a dealerului primar) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca având semnătura autorizată pentru a angaja . . . . . . . . . . . . (denumirea completă a dealerului primar) în legătură cu operaţiunile aferente pieţei primare a titlurilor de stat lansate de către Ministerul Finanţelor Publice şi certifică faptul că specimenul de semnătură din dreptul fiecărui nume de persoană este original.

Numele Prenumele Funcţia Semnătura
Titulari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Înlocuitori
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Corespondenţa în legătură cu operaţiunile pieţei primare a titlurilor de stat va fi adresată domnului/doamnei . . . . . . . . . ., funcţia . . . . . . . . . ., departament . . . . . . . . . ., telefon . . . . . . . . . ., fax . . . . . . . . . . .

(Semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4.1

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin subscripţie publică

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data/Perioada subscripţiei Data emisiunii Data scadenţei Rata dobânzii (%)

B. Elementele ofertei de cumpărare:

Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală individuală (moneda) Valoarea nominală totală (moneda)
TOTAL, din care: ***** *****
1. - în cont propriu
2. - în contul clienţilor - TOTAL ***** *****
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de . al Băncii Naţionale a României deschis la . . . . . . . . . . (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) suma reprezentând valoarea nominală aferentă titlurilor de stat denominate în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii de subscriere plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 4.2

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin subscripţie publică

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data/Perioada subscripţiei Data emisiunii Data scadenţei Rata discont (%)

B. Elementele ofertei de cumpărare:

Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală individuală (moneda) Costul total (moneda)
TOTAL, din care: ***** *****
1. - în cont propriu
2. - în contul clienţilor - TOTAL ***** *****
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de . al Băncii Naţionale a României deschis la . . . . . . . . . . . . (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în . . . . . . . . . . . . (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului de subscriere plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
Am depus/Nu am depus alte oferte pentru subscrierea emisiunii din data menţionată mai sus.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5.1

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie
- ofertă necompetitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei

B. Elementele ofertei:

Defalcare Simbol cont titluri de stat Valoarea investită totală (moneda)
În contul clienţilor - TOTAL *****
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de . . . . al Băncii Naţionale a României deschis la . . . . . . . . . . . . (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în . . . . . . . . . . . . (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere, vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5.2

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie
- ofertă necompetitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitaţiei Data emisiunii/redeschiderii Data scadenţei Valoarea nominală individuală (moneda) Rata cuponului (%)

B. Elementele ofertei:

Defalcare Simbol cont titluri de stat Valoarea nominală totală (moneda) Dobânda acumulată per titlu (moneda)
În contul clienţilor - TOTAL ******
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă naţională se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării, în contul de . al Băncii Naţionale a României deschis la . . . . . . . . . . . . (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) suma reprezentând valoarea nominală/costul titlurilor de stat denominate în . . . . . . . . . . . . (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii/randamentului mediu de adjudecare plus 50 puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 5.3

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive aferentă licitaţiei din data de . . . . . . . . . .
- ofertă necompetitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data sesiunii suplimentare Data emisiunii/redeschiderii Data scadenţei Valoarea nominală individuală (RON) Rata cuponului (%)

B. Oferta de cumpărare:

Simbol cont titluri de stat Dealer primar Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (RON) Preţul mediu licitaţia de referinţă (%) Costul net total (RON) Dobânda acumulată totală (RON) Costul brut total (RON)
XXXX0

(Unde XXXX reprezintă primele 4 caractere din codul BIC al dealerului primar.)

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului mediu de adjudecare plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6.1

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ DE CUMPĂRARE
pentru titluri de stat cu discont plasate prin licitaţie
- ofertă competitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Valoarea nominală individuală Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

Nr. tranşei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Rată discont (%) Preţ (%) Randament (%) Cost (moneda)
1. TOTAL, din care:
- în cont propriu
- în contul clienţilor - TOTAL
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz
2.
.
.
.
TOTAL GENERAL ***** ********

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de . al Băncii Naţionale a României deschis la . . . . . . . . . . . . (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în . . . . . . . . . . (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6.2

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie
Element licitat: rata dobânzii
- ofertă competitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitaţiei Data emisiunii Data scadenţei Valoarea nominală individuală (moneda)

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

Nr. tranşei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (moneda) Rata dobânzii (%)
1. TOTAL, din care:
- în cont propriu
- în contul clienţilor - TOTAL
din care:
- nume client individual sau denumire cont global de clienţi, după caz
2.
.
.
TOTAL GENERAL ***** *********

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de . al Băncii Naţionale a României deschis la . . . . . . . . . . . . (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în . . . . . . . . . . (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei dobânzii aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 6.3

Instituţia
Adresa
Cont evidenţă titluri de stat
Telefon
Fax

Către
Banca Naţională a României

Data . . . . . . . . . .

OFERTĂ
de cumpărare pentru titluri de stat cu cupon/dobândă plasate prin licitaţie
Element licitat: preţ
- ofertă competitivă -

A. Elementele emisiunii:

Tipul titlului de stat Seria emisiunii Data licitaţiei Data emisiunii/ redeschiderii Data scadenţei Valoarea nominală individuală (moneda) Dobânda acumulată per titlu (moneda) Rata cuponului (%)

B. Oferta de cumpărare defalcată pe tranşe:

Nr. tranşei Defalcare Simbol cont titluri de stat Numărul titlurilor de stat (buc.) Valoarea nominală totală (moneda) Cotaţia preţului (%) Costul net total (moneda) Dobânda acumulată totală (moneda) Costul brut total (moneda)
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1. TOTAL, din care:
- în cont propriu
- în contul clienţilor -
TOTAL
din care:
- nume clienţi
2.
.
.
TOTAL GENERAL *** ******** ******* ******* *******

C. Instrucţiuni de plată şi decontare:
1. În cazul titlurilor de stat denominate în lei se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare, decontarea operaţiunilor aferente se efectuează în conformitate cu regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare SaFIR şi ale Sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.
În situaţia nerespectării termenului de decontare, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.
2. În cazul titlurilor de stat denominate în monedă străină se va completa:
În cazul acceptării ofertei noastre de cumpărare ne obligăm să transferăm, la data decontării în contul de . al Băncii Naţionale a României deschis la . . . . . . . . . . . . (Se va completa contul corespunzător valutei conform prevederilor prospectului de emisiune.) suma reprezentând costul titlurilor de stat denominate în . . . . . . . . . . (Se va completa valuta, conform prevederilor prospectului de emisiune.) adjudecate.
În caz contrar, pentru fiecare zi de întârziere vom plăti o dobândă penalizatoare, calculată zilnic de către Banca Naţională a României, la nivelul ratei randamentului aferent fiecărei tranşe adjudecate şi nedecontate plus 50 de puncte de bază.
Ne-am însuşit termenii şi condiţiile emisiunii şi ne vom conforma acestora.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 7

Metodologie de lucru şi calcule aferente sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive

Pentru exemplificarea metodologiei de lucru şi a calculelor aferente se definesc ca ipoteze de lucru următoarele elemente, datele fiind prezentate cu titlu exemplificativ, sunt fictive şi nu implică obligaţii din partea Ministerului Finanţelor Publice, a Băncii Naţionale a României sau a oricărui participant la operaţiunile efectuate pe piaţa titlurilor de stat:
a) În perioada analizată au activat 9 dealeri primari (DP A, DP B,. . ., DP I), clasamentul dealerilor primari rezultat în urma evaluării activităţii şi aplicabil la data organizării SSON este următorul:

Loc ocupat în clasamentul dealerilor primari Dealer primar
Locul 1 DP B
Locul 2 DP E
Locul 3 DP D
Locul 4 DP A
Locul 5 DP F
Locul 6 DP G
Locul 7 DP C
Locul 8 DP H
Locul 9 DP I

b) Se consideră redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu următoarele caracteristici:
- ISIN: RO1521DBN041
- obligaţiuni de stat de tip benchmark
- maturitate iniţială: 5 ani
- monedă denominare: RON
- suma anunţată prospect: 600 mil. lei
- valoare nominală unitară: 5.000 lei
- valoare SSON: 90 mil. lei
- data licitaţiei de referinţă: 16.01.2017
- data SSON: 17.01.2017
- data emisiunii: 18.01.2017
- data scadenţei: 22.03.2021
c) La licitaţia de referinţă organizată în data de 16 ianuarie 2017 se înregistrează următoarele rezultate:

Suma subscrisă (mil. lei) Suma adjudecată (mil. lei)

DP A
Nume propriu 2,50 0,00
Clienţi 0,00 0,00

DP B
Nume propriu 3,00 3,00
Clienţi 0,00 0,00

DP C
Nume propriu 1,50 1,50
Clienţi 50,00 20,00

DP D
Nume propriu 88,00 88,00
Clienţi 0,00 0,00

DP E
Nume propriu 0,05 0,00
Clienţi 15,00 15,00

DP F
Nume propriu 10,00 10,00
Clienţi 25,00 5,00

DP G
Nume propriu 36,00 36,00
Clienţi 14,00 10,00

DP H
Nume propriu 7,00 7,00
Clienţi 14,00 0,00

DP I
Nume propriu 120,00 120,00
Clienţi 14,00 0,00

TOTAL
Nume propriu 268,05 265,50
Clienţi 132,00 50,00

d) Pentru sesiunea suplimentară de oferte necompetitive (SSON), organizată în data de 17 ianuarie 2017, dealerii primari transmit următoarele oferte de cumpărare titluri de stat:

Locul deţinut în clasament DP Ofertă cumpărare la SSON (mil. lei)
1 DP B 22,00
2 DP E 7,00
3 DP D 19,00
4 DP A 0,50
5 DP F 2,50
6 DPG 0,00
7 DPC 60,00
8 DPH 15,00
9 DP I 35,00
TOTAL 161,00

Calculele sunt efectuate la valoarea nominală a titlurilor de stat, prin rotunjire (în minus) la un titlu de stat. Dacă la o anumită etapă rămâne de alocat un număr de titluri de stat mai mic decât numărul de dealeri primari eligibili la respectiva etapă, iar aceşti dealeri primari mai au cerere nesatisfăcută, aceste titluri de stat se redistribuie tot la aceeaşi etapă dealerilor primari sortaţi după criteriul de alocare de la respectiva etapă, în limita cererii individuale.
Adjudecarea titlurilor de stat oferite la sesiunea suplimentară de oferte necompetitive se efectuează după algoritmul descris la art. 26 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 7/2016 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, denumit în continuare Regulament, mecanism de alocare ce conţine mai multe etape de calcul, după cum urmează:
A. Prima etapă de alocare
Această etapă este adresată exclusiv dealerilor primari care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) clasarea pe primele 5 poziţii ale clasamentului;
b) adjudecarea în nume şi în cont propriu a minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă.
Alocarea se realizează prin aplicarea procentului aferent poziţiei deţinute în clasament asupra valorii titlurilor de stat anunţate, în limita ofertelor de cumpărare transmise de cei 5 dealeri primari, procent prevăzut de art. 26 alin. (2) lit. a) din Regulament.
Stabilire eligibilitate pentru participare la prima etapă de alocare
Pentru fiecare din primii 5 dealeri primari stabiliţi conform ultimului clasament disponibil se verifică dacă este îndeplinită condiţia de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă, astfel:

Locul deţinut în clasament DP Suma adjudecată în nume propriu LR (mil. lei) Suma anunţată prospect LR (mil. lei) Procentaj adjudecare (%) Respectă condiţia de adjudecare
1 DP B 3,00 600,00 0,50 nu
2 DP E 0,00 600,00 0,00 nu
3 DP D 88,00 600,00 14,67 da
4 DP A 0,00 600,00 0,00 nu
5 DP F 10,00 600,00 1,67 nu

Alocare la prima etapă: Pentru fiecare din dealerii primari clasaţi pe primele 5 locuri şi care au îndeplinit condiţia de adjudecare de minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă se alocă valoarea titlurilor de stat obţinută prin aplicarea procentului aferent locului deţinut în clasament asupra sumei anunţate a SSON, în limita ofertei subscrise de către DP:

Locul deţinut în clasament DP Suma subscrisă de DP la SSON (mil. lei) Procent de alocare cf. Regulament Suma alocată în prima etapă (mil. lei)
1 DP B 22,00 35% 0,00
2 DP E 7,00 25% 0,00
3 DP D 19,00 18% 16,20
4 DP A 0,50 12% 0,00
5 DP F 2,50 10% 0,00
TOTAL 51,00 100% 16,20

Astfel, dealerul primar situat în clasament pe locul 3 (DP D) a primit titluri de stat în valoare de 16,20 mil. lei: deşi a transmis la SSON ofertă de cumpărare în valoare de 19 mil. lei, la această etapă primeşte titluri doar în limita procentului aferent poziţiei deţinute (18% din 90 mil. lei), înregistrând o cerere nesatisfăcută după prima etapă de alocare de 2,8 mil. lei. Ceilalţi dealeri primari nu au primit în această etapă niciun titlu de stat, nefiind eligibili a participa la aceasta (adjudecare la licitaţia de referinţă sub 2%).
Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după prima etapă este de 73,80 mil. lei.
B. Etapa a doua
Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume şi cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă, indiferent de poziţia lor în clasament.
Alocarea se realizează proporţional cu suma adjudecată la licitaţia de referinţă şi în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.
Stabilire eligibilitate participare la etapa a doua:

Suma solicitată la SSON, rămasă nesatisfăcută după prima etapă
- mil. lei -
Suma adjudecată la LR
- mil. lei -
Verificare 2% din valoarea anunţată a LR Procent* adjudecare la LR (%) DP eligibil participare la etapa a doua
DP B 22,00 3,00 nu 1,13 nu
DP E 7,00 0,00 nu 0,00 nu
DP D 2,80 88,00 da 33,15 da
DP A 0,50 0,00 nu 0,00 nu
DP F 2,50 10,00 nu 3,77 nu
DP G 0,00 36,00 da 13,56 nu
DP C 60,00 1,50 nu 0,56 nu
DP H 15,00 7,00 nu 2,64 nu
DP I 35,00 120,00 da 45,20 da
TOTAL 144,80 265,50 100,00

* Calculul acestui procent se efectuează pornind de la suma adjudecată de un dealer primar în nume şi cont propriu, raportată la total adjudecări dealeri primari în nume şi cont propriu la licitaţia de referinţă.

Se observă că DP G ar îndeplini condiţiile de participare la etapa a doua a alocării SSON, însă nu participă întrucât nu a transmis ofertă de cumpărare titluri de stat la SSON.
Stabilire alocare la etapa a doua:
Celor doi DP eligibili (DP D şi DP I) li se alocă numărul de titluri de stat aferent aplicării procentului de adjudecare la LR, în limita cererii rămase nesatisfăcută, astfel:

Suma solicitată la SSON, rămasă nesatisfăcută după prima etapă
- mil. lei -
Procent adjudecare la LR (%) Alocare etapa a doua Suma solicitată la SSON, rămasă nesatisfăcută după a doua etapă
- mil. lei -
DP B 22,00 1,13 0,00 22,00
DP E 7,00 0,00 0,00 7,00
DP D 2,80 33,15 2,80 0,00
DP A 0,50 0,00 0,00 0,50
DP F 2,50 3,77 0,00 2,50
DP G 0,00 13,56 0,00 0,00
DP C 60,00 0,56 0,00 60,00
DP H 15,00 2,64 0,00 15,00
DP I 35,00 45,20 33,355 1,645
TOTAL 144,80 100,00 36,155 108,645

Astfel, dealerul primar DP I a primit titluri de stat în valoare de 33,355 mil. lei: deşi a transmis la SSON ofertă de cumpărare în valoare de 35 mil. lei, la această etapă primeşte titluri doar în limita procentului aferent sumei adjudecate la licitaţia de referinţă (45,20% aplicată la valoarea titlurilor de stat rămasă de distribuit la această etapă respectiv, 73,80 mil. lei), înregistrând o cerere nesatisfăcută după etapa a doua de 1,645 mil. lei.
Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după a doua etapă este de 37,645 mil. lei.
C. Etapa a treia
Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume şi cont propriu în valoare de minimum 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă, indiferent de poziţia lor în clasament.
Alocarea se realizează proporţional cu suma nesatisfăcută a dealerilor primari şi în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.

Suma solicitată la SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a doua
- mil. lei -
Verificare 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă Alocare etapa a treia Suma solicitată la SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a treia
- mil. lei -
DP B 22,00 nu 0,00 22,00
DP E 7,00 nu 0,00 7,00
DP D 0,00 da 0,00 0,00
DP A 0,50 nu 0,00 0,50
DP F 2,50 nu 0,00 2,50
DP G 0,00 da 0,00 0,00
DP C 60,00 nu 0,00 60,00
DP H 15,00 nu 0,00 15,00
DP I 1,645 da 1,645 0,00
TOTAL 108,645 1,645 107,00

Dealerul primar DP I este singurul dintre cei 3 dealeri primari eligibili la această etapă, care a primit titluri în valoare de 1,645 mil. lei.
Valoarea titlurilor de stat rămase de redistribuit după etapa a treia este de 36,00 mil. lei.
D. Etapa a patra
Această etapă este adresată tuturor dealerilor primari care au adjudecat titluri de stat în nume şi cont propriu în valoare de mai puţin de 2% din valoarea anunţată a licitaţiei de referinţă, precum şi celor care nu au adjudecat deloc titluri de stat la licitaţia de referinţă, indiferent de poziţia lor în clasament.
Alocarea se realizează în mod egal şi în limita ofertelor de cumpărare rămase nesatisfăcute.

Suma solicitată la SSON rămasă nesatisfăcută după etapa a treia
- mil. lei -
Verificare eligibilitate participare etapa a patra Alocare etapa a patra
DP B 22,00 da 8,665
DP E 7,00 da 7,00
DP D 0,00 nu 0,00
DP A 0,50 da 0,50
DP F 2,50 da 2,50
DP G 0,00 nu 0,00
DP C 60,00 da 8,67
DP H 15,00 da 8,665
DP I 0,00 nu 0,00
TOTAL 107,00 36,00

După alocarea titlurilor de stat pentru dealerii primari care au rămas cu cerere nesatisfăcută mai mică decât media rămasă de distribuit la această etapă (36 mil. lei divizată la cei 6 DP eligibili, respectiv câte 6 mil. lei fiecare) prin satisfacerea integrală a acestora, suma rămasă a fost redistribuită celorlalţi dealeri primari, în limita cererii nesatisfăcute.
Astfel, în urma parcurgerii tuturor etapelor de alocare s-au înregistrat următoarele rezultate:DP
Ofertă cumpărare la SSON Alocare Etapa I Alocare Etapa II Alocare Etapa III Alocare Etapa IV Total adjudecat SSON
(mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei) (mil. lei)
DP B 22,00 0,00 0,00 0,00 8,665 8,665
DP E 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00 7,000
DP D 19,00 16,20 2,80 0,00 0,00 19,000
DP A 0,50 0,00 0,00 0,00 0,50 0,500
DP F 2,50 0,00 0,00 0,00 2,50 2,500
DP G 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000
DP C 60,00 0,00 0,00 0,00 8,670 8,670
DP H 15,00 0,00 0,00 0,00 8,665 8,665
DP I 35,00 0,00 33,355 1,645 0,00 35,000
TOTAL 161,00 16,20 36,155 1,645 36,00 90,000

ANEXA Nr. 8

ANTET oficial
(denumirea dealerului primar)
Nr. de înregistrare/Data . . . . . . . . . .
Către
Banca Naţională a României

SITUAŢIA
deschiderilor de conturi de evidenţă a titlurilor de stat

Nr. crt. Denumirea clientului Categoria clientului* CUI** Simbolul contului

* Se completează, după caz: instituţie de credit (rezidentă/nerezidentă), client individual nebancar (persoană juridică/fizică, rezidentă/nerezidentă), cont global de clienţi aferent intermediar persoană juridică rezidentă/nerezidentă.
** CNP pentru persoane fizice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane fizice nerezidente; cod unic de înregistrare pentru persoane juridice rezidente/echivalentul acestuia pentru persoane juridice nerezidente.

(semnături autorizate)
Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 9

STRUCTURA ŞI CODIFICAREA
conturilor de evidenţă a titlurilor de stat

Structura şi codificarea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat, în conformitate cu prevederile Regulilor Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR, denumit în continuare Sistemul SaFIR, sunt următoarele:

A A A A B C C C C C C C C C C C C C

AAAA - reprezintă cod deţinător cont şi este identificat prin primele 4 caractere ale codului BIC.
B - reprezintă cod categorie cont:
0 pentru deţineri proprii;
1 pentru deţineri clienţi cu cont individual şi clienţi cu cont global, alţii decât cei menţionaţi la categoria "2";
2 pentru deţineri în contul intermediarilor secundari şi al instituţiilor de credit cu cont în sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu;
CCCCCCCCCCCCC - reprezintă cod client şi identifică clientul în Registrul secundar al dealerului primar, format din 13 caractere alfanumerice alocate de dealerul primar.
Pentru clienţii intermediari secundari şi instituţii de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu, primele 4 caractere din codul de client reprezintă în mod obligatoriu primele 4 caractere ale codului BIC al deţinătorului respectiv.
Exemple:
- cont dealer primar nume propriu:- cont client individual al unui dealer primar, alţii decât cei menţionaţi la categoria "2":- cont global de clienţi deschis la dealerul primar de un alt intermediar:- cont client individual al unui dealer primar, intermediar secundar şi/sau instituţie de credit cu cont în Sistemul SaFIR care tranzacţionează exclusiv în nume şi pe cont propriu:ANEXA Nr. 10

RAPORT
privind tranzacţiile de sens contrar derulate pe aceeaşi emisiune de titluri de stat şi cu acelaşi client, pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază în preţ efectuate pe piaţa secundară a titlurilor de stat
în perioada . . . . . . . . . . [Se va completa perioada pentru care se face raportarea.]

Nr. crt. Referinţa 1 Referinţa2
1 Referinţa tranzacţie 1 (16!n) Referinţa tranzacţie 2 (16!n)

NOTĂ: Referinţa tranzacţie 1 reprezintă referinţa din Sistemul de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare, denumit în continuare Sistemul SaFIR, a operaţiunii de vânzare sau cumpărare cu titluri de stat emise pe piaţa locală, efectuate în nume şi cont propriu de dealerul primar cu un client.
Referinţa tranzacţie 2 reprezintă referinţa din Sistemul SaFIR a operaţiunii de sens contrar cu acelaşi client şi pe aceeaşi emisiune pentru care diferenţa de preţ este de maximum 10 puncte de bază faţă de preţul tranzacţiei 1.
16!n reprezintă formatul în care se prezintă informaţia, respectiv câmp numeric de 16 caractere.