Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Normă metodologică din 1.noi.2017
Monitorul Oficial, Partea I 897 15.noi.2017
Intrare în vigoare la 15.noi.2017
Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre din 01.11.2017

CAPITOLUL I
  DISPOZIŢII GENERALE
   1. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre, denumite în continuare sucursale, au obligaţia, potrivit legii, să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, la termenele şi în forma stabilite prin normele metodologice.
   2. Raportările periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă privesc ansamblul teritoriului naţional în care sucursala îşi desfăşoară activitatea, respectiv sucursala însăşi şi sediile secundare subordonate acesteia.

   CAPITOLUL II
  STRUCTURA, REGULI GENERALE DE ÎNTOCMIRE ŞI TRANSMITERE A RAPORTĂRILOR PERIODICE CUPRINZÂND INFORMAŢII STATISTICE DE NATURĂ FINANCIAR - CONTABILĂ APLICABILE SUCURSALELOR

   Secţiunea 1
  Structura raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă

   3. Sucursalele au obligaţia să întocmească raportări periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar - contabilă, denumite în continuare raportări periodice, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei şi performanţei financiare a sucursalelor pentru respectiva perioadă de timp.
   4. Raportările periodice sunt următoarele:
   1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
   2. Contul de profit sau pierdere
   3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
   4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
   5. Alte informaţii, având următoarea structură:
   A. Elemente de activ
   B. Elemente de datorii
   C. Elemente în afara bilanţului
   D. Număr de clienţi

   Secţiunea a 2-a
  Reguli generale de întocmire

   5. (1) În înţelesul prezentelor norme metodologice, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:
   (a) "IAS" sau "IFRS" - "Standarde Internaţionale de Contabilitate", astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate, care au fost adoptate de Comisie;
   (b) "CRR" - Regulamentul (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012;
   (c) "Regulamentul BCE BSI" sau "BCE/2013/33" - Regulamentul (CE) nr. 1071/2013 al Băncii Centrale Europene din 24 septembrie 2013 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2013/33);
   (d) "stadii de depreciere" - categorii de depreciere, astfel cum sunt definite de IFRS 9.5.5. "Stadiul 1" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.5. "Stadiul 2" se referă la deprecierea evaluată în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.3. "Stadiul 3" se referă la deprecierea aferentă activelor depreciate ca urmare a riscului de credit, aşa cum sunt acestea definite în Anexa A la IFRS 9.
   (2) La întocmirea raportărilor periodice de către sucursale se au în vedere prevederile Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare Reglementările contabile), prezentele norme metodologice, prevederile IFRS, precum şi alte prevederi legale aplicabile.
   (3) Sucursalele raportează doar acele părţi ale formularelor referitoare la:
   (a) active, datorii, capitaluri proprii, venituri şi cheltuieli care sunt recunoscute de către sucursală;
   (b) expuneri în afara bilanţului şi activităţi în care sucursala este implicată;
   (c) tranzacţii efectuate de către sucursală;
   (d) reguli de evaluare, inclusiv metode pentru estimarea ajustărilor pentru riscul de credit, aplicate de către sucursală.
   6. Raportările periodice sunt întocmite în monedă naţională - leu. Elementele exprimate în valută sunt convertite în monedă naţională potrivit regulilor prevăzute de Reglementările contabile.
   7. Formularele de raportare aferente raportărilor periodice includ reguli de validare implicite care sunt definite în cadrul acestora prin utilizarea următoarelor convenţii:
   a) un punct de date indicat în gri înseamnă că respectivul punct de date nu este solicitat sau că nu este posibilă raportarea acestuia;
   b) utilizarea de paranteze în indicarea unui element în cadrul unui formular înseamnă că elementul respectiv trebuie scăzut pentru a obţine un rezultat total, dar nu înseamnă că acesta trebuie raportat ca fiind negativ;
   c) elementele care sunt raportate ca fiind negative sunt identificate în formulare prin includerea semnului "(-)" în faţa denumirii acestora;
   d) fiecare punct de date are un "element de bază" căruia i se alocă atributul "credit/debit". Această alocare garantează că toate entităţile care raportează puncte de date respectă "convenţia de semn" şi permite cunoaşterea atributului "credit/debit" corespunzător fiecărui punct de date. Schematic, această convenţie funcţionează astfel cum se indică în tabelul următor:

   
Element Credit/Debit Sold /Variaţie Cifra raportată
Active Debit Soldul activelor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Creştere a activelor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Soldul negativ al activelor Negativă (este necesar semnul minus "-")
Scădere a activelor Negativă (este necesar semnul minus "-")
Cheltuieli Valoare a cheltuielilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Creştere a cheltuielilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Valoarea negativă (inclusiv reluările) a cheltuielilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
Scădere a cheltuielilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
Datorii Credit Soldul datoriilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Creştere a datoriilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Soldul negativ al datoriilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
Scădere a datoriilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
Capitaluri proprii Soldul capitalurilor proprii Pozitivă ("Normal", fără semn)
Creştere a capitalurilor proprii Pozitivă ("Normal", fără semn)
Soldul negativ al capitalurilor proprii Negativă (este necesar semnul minus "-")
Scădere a capitalurilor proprii Negativă (este necesar semnul minus "-")
Venituri Valoare a veniturilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Creştere a veniturilor Pozitivă ("Normal", fără semn)
Valoare negativă (inclusiv reluările) a veniturilor Negativă (este necesar semnul minus "-")
Scădere a veniturilor Negativă (este necesar semnul minus "-")

   8. În scopul întocmirii raportărilor periodice, sucursalele vor utiliza în ceea ce priveşte data recunoaşterii/derecunoaşterii în/din bilanţ a activelor financiare, fie data tranzacţiei (data la care entitatea se angajează să cumpere sau să vândă activul), fie data decontării (data la care activul este efectiv livrat), corespunzător politicilor şi metodelor de contabilizare aprobate de persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea sucursalelor. Metoda utilizată este supusă condiţiei aplicării consecvente.
   9. Pentru raportarea instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în bilanţ şi în contul de profit sau pierdere, se utilizează convenţia "preţului murdar", respectiv veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi instrumentelor financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", precum şi veniturile din dividende aferente instrumentelor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează în cadrul postului de câştiguri/pierderi din aceste categorii de instrumente. Convenţia "preţului murdar" trebuie aplicată în mod consecvent pentru toate instrumentele financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi pentru toate instrumentele financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire".
   10. Informaţiile referitoare la contul de profit sau pierdere au în vedere sumele înregistrate în conturile de cheltuieli şi venituri, respectiv operaţiunile efectuate de la începutul exerciţiului financiar, până la data de referinţă pentru raportare, inclusiv.
   11. La elaborarea raportărilor periodice se are în vedere abordarea de portofoliu.
   12. Portofoliile contabile reprezintă instrumente financiare agregate după reguli de evaluare. Aceste agregări nu includ soldurile de încasat la vedere clasificate ca "Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere", precum şi instrumentele financiare clasificate ca "Deţinute în vederea vânzării" prezentate la elementele "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" şi "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării".
   13. În cazul activelor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
   (a) active financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
   (b) active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere;
   (c) active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
   (d) active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
   (e) active financiare evaluate la cost amortizat.
   14. Elementul de activ "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold pozitiv pentru sucursală, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
   15. În cazul datoriilor financiare, se utilizează următoarele portofolii contabile conforme cu IFRS:
   (a) datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării;
   (b) datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere;
   (c) datorii financiare evaluate la cost amortizat.
   16. Elementul de datorii "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire" include instrumente financiare derivate cu sold negativ pentru sucursală, deţinute în vederea aplicării contabilităţii de acoperire în conformitate cu IFRS.
   17. Reguli generale de prezentare a informaţiilor referitoare la instrumente financiare
   17.1. Active financiare
   (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a activelor financiare include dobânda cumulată.
   (2) Activele financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "numerar", "instrumente financiare derivate", "instrumente de capital", "titluri de datorie", şi "credite şi avansuri".
   (3) "Titlurile de datorie" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, emise ca titluri care nu sunt împrumuturi conform Regulamentului BCE BSI.
   (4) "Creditele şi avansurile" sunt instrumente de datorie deţinute de sucursală, care nu sunt titluri de valoare; acest element include "credite" conform Regulamentului BCE BSI, precum şi avansurile care nu pot fi clasificate ca "împrumuturi" conform Regulamentului BCE BSI.
   (5) "Instrumentele de datorie" includ "credite şi avansuri" şi "titluri de datorie".
   (6) Valoarea contabilă brută are următoarea semnificaţie:
   (a) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută depinde de clasificarea acestora ca performante sau neperformante. În cazul instrumentelor de datorie performante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă. În cazul instrumentelor de datorie neperformante, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă la care se adaugă orice modificare cumulată negativă a valorii juste datorată riscului de credit, aşa cum este aceasta definită la pct. 27 alin. (1) lit. (b) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Valoarea contabilă brută nu trebuie să depăşească valoarea instrumentului de datorie la recunoaşterea iniţială. Pentru scopul stabilirii valorii contabile brute, evaluarea instrumentelor de datorie se efectuează la nivel de instrument financiar;
   (b) în cazul instrumentelor de datorie evaluate la cost amortizat sau la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea contabilă înainte de deducerea oricărei pierderi din depreciere;
   (c) în cazul activelor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, valoarea contabilă brută este reprezentată de valoarea justă.
   17.2. Datorii financiare
   (1) Valoarea contabilă reprezintă valoarea de raportat în bilanţ. Valoarea contabilă a datoriilor financiare include dobânda cumulată.
   (2) Datoriile financiare se distribuie în următoarele clase de instrumente: "instrumente financiare derivate", "poziţii scurte", "depozite", "titluri de datorie emise" şi "alte datorii financiare".
   (3) "Depozitele" sunt definite la fel ca în Regulamentul BCE BSI.
   (4) "Titlurile de datorie emise" sunt instrumente de datorie emise sub formă de titluri şi care nu sunt depozite conform Regulamentului BCE BSI.
   (5) "Alte datorii financiare" includ toate datoriile financiare altele decât instrumentele financiare derivate, poziţiile scurte, depozitele şi titlurile de datorie emise.
   (6) "Alte datorii financiare" includ garanţiile financiare date în cazul în care acestea sunt evaluate fie la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)], fie la valoarea recunoscută iniţial diminuată cu amortizarea cumulată [IFRS 9.4.2.1(c)(ii)]. Angajamentele de creditare se raportează ca "Alte datorii financiare" în cazul în care acestea sunt desemnate ca datorii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.4.2.1(a)] sau în cazul în care acestea reprezintă angajamente de acordare a unui credit la o rată a dobânzii mai mică decât rata dobânzii de piaţă [IFRS 9.2.3(c), IFRS 9.4.2.1(d)].
   (7) În cazul în care angajamentele de creditare, garanţiile financiare şi alte angajamente date sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, orice modificare a valorii juste, inclusiv modificările datorate riscului de credit, se raportează ca "alte datorii financiare" şi nu ca provizioane pentru "Angajamente şi garanţii date".
   (8) "Alte datorii financiare" includ, de asemenea, dividendele de plătit, sumele de plătit înregistrate în conturile de aşteptare şi de tranzit şi sumele de plătit referitoare la decontări viitoare ale tranzacţiilor în titluri de valoare sau ale tranzacţiilor în valută, în cazul în care sumele de plătit pentru tranzacţii sunt recunoscute înainte de termenul de plată.
   18. (1) Prezentarea raportărilor periodice este standardizată, iar informaţiile pe care acestea le furnizează sunt sintetizate în antet, pe linii şi pe coloane.
   (2) În antetul raportărilor periodice figurează următoarele informaţii:
   a) denumirea sucursalei;
   b) data pentru care se întocmesc raportările periodice;
   c) identificarea formularului sau, după caz, a formularelor, întrucât o raportare periodică poate avea unul sau mai multe formulare.
   (2) Liniile formularelor sunt codificate în corelaţie cu Planul de conturi aplicabil sucursalelor, prevăzut de Reglementările contabile.
   (3) Coloanele formularelor grupează informaţiile în funcţie de necesităţi.
   (4) Pentru completarea poziţiilor formularelor care nu au corespondenţă cu planul de conturi, sucursalele trebuie să-şi adapteze modul de ţinere a evidenţei pentru a fi în măsură să răspundă acestor cerinţe de raportare.

   Secţiunea a 3-a
  Termene de transmitere a raportărilor periodice

   19. (1) Raportările periodice se transmit la Banca Naţională a României lunar, cu excepţia raportărilor periodice "3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor" şi "4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", care se transmit trimestrial. Sucursalele transmit de asemenea, trimestrial, la Banca Naţională a României, balanţa de verificare a conturilor sintetice, în format electronic, având ataşată semnătura electronică.
   (2) Raportările periodice întocmite de către sucursale, precum şi declaraţiile celor care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la sfârşitul perioadei de raportare, se transmit la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României, în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la sfârşitul lunii/ trimestrului pentru care se face raportarea.
   (3) În cazul în care informaţiile prezentate în raportările periodice întocmite pentru sfârşitul exerciţiului financiar înregistrează modificări în perioada cuprinsă între data încheierii exerciţiului financiar şi data transmiterii la instituţia de credit străină de care aparţine a informaţiilor referitoare la activitatea proprie, sucursalele vor retransmite respectivele raportări, în termen de 130 de zile de la încheierea exerciţiului financiar împreună cu raportările aferente exerciţiului financiar curent, transmise până la respectivul termen.
   (4) În cazul în care ultima zi a termenului de transmitere este o zi nelucrătoare, raportările se vor transmite cel târziu până în prima zi lucrătoare ulterioară acesteia.
   (5) Sucursalele transmit la Banca Naţională a României numai acele formulare în care se completează cel puţin valoarea unui indicator, corespunzător datelor înregistrate în evidenţa contabilă ca urmare a operaţiunilor efectuate în perioada raportată sau preluării soldurilor conturilor respective aferente operaţiunilor din exerciţiile financiare încheiate sau perioadele precedente.
   20. Sucursalele care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării şi până la sfârşitul perioadei de raportare, nu întocmesc raportări periodice pentru perioadele în cauză, urmând să transmită la Direcţia Supraveghere din cadrul Băncii Naţionale a României o declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte acest lucru, care să cuprindă toate datele de identificare a sucursalei:
   a) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare;
   b) adresa sediului, precum şi numărul de telefon al conducătorului sucursalei;
   c) numărul de înregistrare la registrul comerţului;
   d) codul unic de înregistrare.

   CAPITOLUL III
  REGULI SPECIFICE DE ÎNTOCMIRE A RAPORTĂRILOR PERIODICE ŞI MODELELE ACESTORA

   21. (1) Bilanţul este raportarea periodică care conţine informaţii privind activele, datoriile şi capitalurile proprii ale sucursalei. La întocmirea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele precizări:
   A. Active (F 01.01)
   (a) Poziţia "Numerar" include deţinerile de bancnote şi monede naţionale şi străine în circulaţie care sunt utilizate în mod obişnuit pentru a face plăţi.
   (b) Poziţia "Solduri de numerar la bănci centrale" include soldurile de încasat la vedere la băncile centrale.
   (c) Poziţia "Alte depozite la vedere" include soldurile de încasat la vedere la instituţii de credit.
   (d) Activele care nu sunt active financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la poziţia "Alte active"; acest post include, printre altele, aur, argint şi alte mărfuri, inclusiv atunci când sunt deţinute cu intenţia de a fi tranzacţionate.
   (e) Poziţia "Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
   B. Datorii (F 01.02)
   (a) Provizioanele pentru "Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare" includ valoarea datoriilor nete privind beneficiile determinate.
   (b) Provizioanele pentru "Alte beneficii pe termen lung ale angajaţilor" includ valoarea deficitelor din planurile de beneficii ale angajaţilor pe termen lung enumerate la IAS 19.153. Cheltuielile cumulate din beneficiile pe termen scurt ale angajaţilor [IAS 19.11(a)], planurile de contribuţii determinate [IAS 19.51(a)] şi beneficiile pentru terminarea contractului de muncă [IAS 19.169(a)] se includ la "Alte datorii".
   (c) Provizioanele pentru "Angajamente şi garanţii date" includ provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor, indiferent dacă deprecierea angajamentelor şi garanţiilor este determinată în conformitate cu IFRS 9, modalitatea de provizionare a acestora urmează prevederile IAS 37 sau acestea sunt tratate ca şi contracte de asigurare conform IFRS 4. Datoriile rezultate din angajamente şi garanţii financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere nu se raportează ca provizioane, deşi se datorează riscului de credit, ci ca "alte datorii financiare" în conformitate cu prevederile pct. 17.2 alin. (7).
   (d) Datoriile care nu sunt datorii financiare şi care datorită naturii lor nu au putut fi clasificate în posturi specifice din bilanţ se raportează la "Alte datorii".
   (e) Poziţia "Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării" are acelaşi înţeles cu cel prevăzut de IFRS 5.
   C. Capitaluri proprii (F 01.03)
   (a) Instrumentele de capital care sunt instrumente financiare includ contractele care intră sub incidenţa IAS 32.
   (b) Poziţia "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse" include componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse (instrumente financiare care comportă atât o componentă de datorie cât şi una de capitaluri proprii) emise de sucursală, atunci când sunt separate în conformitate cu IFRS (inclusiv instrumentele financiare compuse cu instrumente derivate încorporate multiple ale căror valori sunt interdependente).
   (c) Poziţia "Alte instrumente de capital emise" include instrumentele de capital care sunt instrumente financiare, altele decât capitalul social şi "Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse".
   (d) Poziţia "Alte capitaluri proprii" cuprinde toate instrumentele de capital care nu sunt instrumente financiare, inclusiv, printre altele, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni cu decontare în acţiuni [IFRS 2.10].
   (e) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile şi pierderile cumulate datorate modificărilor de valoare justă ale investiţiilor în instrumente de capital pentru care sucursala a făcut alegerea irevocabilă de a prezenta modificările de valoare justă în alte elemente ale rezultatului global.
   (f) Poziţia " Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include partea ineficace cumulată care rezultă din operaţiuni de acoperire a valorii juste în care elementul acoperit este un instrument de capital evaluat la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global. Partea ineficace din acoperire raportată la această poziţie este reprezentată de diferenţa dintre variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului de capital raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]" şi variaţia cumulată a valorii juste a instrumentului financiar derivat de acoperire raportată în cadrul poziţiei "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]" [IFRS 9.6.5.3 şi IFRS 9.6.5.8].
   (g) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu" include câştigurile şi pierderile cumulate recunoscute în alte elemente ale rezultatului global, aferente riscului de credit propriu, pentru datoriile desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, indiferent dacă această desemnare are loc la recunoaşterea iniţială sau ulterior.
   (h) Poziţia "Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie [partea eficace]" include rezerva din acoperirea fluxurilor de trezorerie aferentă părţii eficace a variaţiei de valoare justă a instrumentelor financiare derivate de acoperire, atât în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie derulate pe bază continuă cât şi în cazul operaţiunilor de acoperire a fluxurilor de trezorerie care nu se mai aplică.
   (i) Poziţia "Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" include câştigurile sau pierderile cumulate aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, nete de ajustarea pentru pierderi care este evaluată la data de raportare în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5.
   (j) Poziţia "Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]" include modificările cumulate de valoare justă aferente tuturor elementelor de mai jos:
   i. valoarea - timp a unei opţiuni, în cazul în care modificările valorii - timp şi valorii intrinseci ale respectivei opţiuni sunt separate şi doar modificarea valorii intrinseci este desemnată ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15];
   ii. elementul forward al unui contract forward, în cazul în care elementul forward şi elementul spot (la vedere) al respectivului contract forward sunt separate şi doar modificarea elementului spot al contractului forward este desemnată ca instrument de acoperire;
   iii. spread-ul valutar aferent unui instrument financiar, în cazul în care acest spread este exclus de la desemnarea instrumentului financiar respectiv ca instrument de acoperire [IFRS 9.6.5.15, IFRS 9.6.5.16].
   (k) Poziţia "Rezerve din reevaluare" include valoarea rezervelor care rezultă din prima adoptare a IAS care nu au fost transferate la alte tipuri de rezerve.
   (l) Poziţia "Alte rezerve" include alte rezerve decât cele prezentate separat la celelalte elemente de capitaluri proprii şi poate include rezerve legale şi rezerve statutare.
   (2) Modelul formularelor pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

   1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]
   
- lei -
1.1. Active Cod poziţie Valoare contabilă
A B 010
Numerar, solduri de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere 010
Numerar 020
Solduri de numerar la bănci centrale 030
Alte depozite la vedere 040
Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 050
Instrumente financiare derivate 060
Instrumente de capital 070
Titluri de datorie 080
Credite şi avansuri 090
Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 096
Instrumente de capital 097
Titluri de datorie 098
Credite şi avansuri 099
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 100
Titluri de datorie 120
Credite şi avansuri 130
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 141
Instrumente de capital 142
Titluri de datorie 143
Credite şi avansuri 144
Active financiare evaluate la cost amortizat 181
Titluri de datorie 182
Credite şi avansuri 183
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 240
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
250
Imobilizări corporale 270
Imobilizări corporale 280
Investiţii imobiliare 290
Imobilizări necorporale 300
Creanţe privind impozitele 330
Creanţe privind impozitul curent 340
Creanţe privind impozitul amânat 350
Alte active 360
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 370
TOTAL ACTIVE 380
1.2. Datorii Cod poziţie Valoare contabilă
A B 010
Datorii financiare deţinute în vederea tranzacţionării 010
Instrumente financiare derivate 020
Poziţii scurte 030
Depozite 040
Titluri de datorie emise 050
Alte datorii financiare 060
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 070
Depozite 080
Titluri de datorie emise 090
Alte datorii financiare 100
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 110
Depozite 120
Titluri de datorie emise 130
Alte datorii financiare 140
Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire 150
Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operaţiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii
160
Provizioane 170
Pensii şi alte obligaţii privind beneficiile determinate post-angajare 180
Alte beneficii pe termen lung pentru angajaţi 190
Restructurare 200
Aspecte juridice nesoluţionate şi litigii fiscale 210
Angajamente şi garanţii date 220
Alte provizioane 230
Datorii privind impozitele 240
Datorii privind impozitul curent 250
Datorii privind impozitul amânat 260
Alte datorii 280
Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 290
TOTAL DATORII 300
1.3. Capitaluri proprii Cod poziţie Valoare contabilă
A B 010
Capital de dotare 010
Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social 050
Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse 060
Alte instrumente de capital emise 070
Alte capitaluri proprii 080
Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global 090
Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere 095
Imobilizări corporale 100
Imobilizări necorporale 110
Câştiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate 120
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 122
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 320
Valoarea ineficacităţii acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global
330
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]
340
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]
350
Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu
360
Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere 128
Conversia valutară 140
Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace] 150
Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 155
Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate] 165
Active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării 170
Rezultatul reportat 190
Rezerve de reevaluare 200
Alte rezerve 210
Profit sau (-) pierdere aferent(ă) exerciţiului 250
(-) Repartizarea profitului 255
TOTAL CAPITALURI PROPRII 300
TOTAL DATORII ŞI CAPITALURI PROPRII 310

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

   22. (1) Contul de profit sau pierdere este raportarea periodică care conţine informaţii privind veniturile şi cheltuielile legate de activitatea sucursalelor. La întocmirea acesteia se vor avea în vedere următoarele precizări:
   (a) Veniturile din dobânzi şi cheltuielile cu dobânzile din instrumente financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere şi din instrumente financiare derivate de acoperire clasificate în categoria "contabilitatea de acoperire", se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele categorii de instrumente.
   (b) Poziţia "Venituri din dobânzi - alte active" include valorile aferente veniturilor din dobânzi care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi veniturile din dobânzi aferente numerarului, soldurilor de numerar la bănci centrale şi altor depozite la vedere şi activelor imobilizate şi grupurilor destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, precum şi veniturile nete din dobânzi din activele nete aferente beneficiilor determinate.
   (c) Dobânda aferentă datoriilor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Venituri din dobânzi aferente datoriilor". Aceste datorii şi dobânda aferentă dau naştere unui randament pozitiv pentru sucursală.
   (d) Poziţia "Cheltuieli cu dobânzile - alte datorii" include valorile aferente cheltuielilor cu dobânzile care nu au fost incluse la alte elemente, cum ar fi cheltuielile cu dobânzile aferente datoriilor incluse în grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării, cheltuielile derivate din majorările valorii contabile a unui provizion reflectând trecerea timpului sau cheltuielile nete cu dobânzile din datorii nete aferente beneficiilor determinate.
   (e) Dobânda aferentă activelor financiare cu o rată negativă a dobânzii efective se raportează în cadrul poziţiei "Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor". Aceste active şi dobânda aferentă dau naştere unui randament negativ pentru sucursală.
   (f) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere se raportează ca parte a câştigurilor sau pierderilor din respectivele clase de instrumente.
   (g) Veniturile din dividende aferente instrumentelor de capital desemnate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global cuprind dividendele aferente instrumentelor derecunoscute în cursul perioadei şi dividendele aferente instrumentelor deţinute la sfârşitul perioadei de raportare.
   (h) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" include câştiguri şi pierderi din reevaluarea şi derecunoaşterea instrumentelor financiare clasificate ca deţinute în vederea tranzacţionării. Acest element include, de asemenea, câştiguri şi pierderi aferente instrumentelor financiare derivate de risc de credit evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, utilizate pentru administrarea riscului de credit al unui instrument financiar sau al unei părţi a unui instrument financiar care este desemnat ca fiind evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, precum şi venituri şi cheltuieli din dividende şi dobânzi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării.
   (i) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" include, de asemenea, valoarea recunoscută în contul de profit sau pierdere pentru riscul de credit propriu al datoriilor desemnate la valoarea justă, în situaţia în care recunoaşterea modificărilor riscului de credit propriu în alte elemente ale rezultatului global crează sau amplifică o necorelare contabilă [IFRS 9.5.7.8]. În cadrul acestei poziţii se includ, de asemenea, câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor acoperite care sunt desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în situaţia în care această desemnare este utilizată pentru administrarea riscului de credit, precum şi veniturile şi cheltuielile cu dobânzile aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere.
   (j) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net" nu include câştigurile aferente instrumentelor de capital pe care sucursala alege să le evalueze la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [IFRS 9.5.7.1(b)].
   (k) În situaţia în care o modificare a modelului de afaceri conduce la reclasificarea unui activ financiar în cadrul unui portofoliu contabil diferit, câştigurile sau pierderile din reclasificare se raportează în cadrul poziţiilor relevante ale portofoliului contabil în care activul financiar este reclasificat, în conformitate cu următoarele prevederi:
   i. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la cost amortizat în portofoliul contabil al activelor financiare evaluate la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.2], câştigurile sau pierderile datorate reclasificării se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz;
   ii. în cazul în care un activ financiar este reclasificat din categoria de evaluare la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global în categoria de evaluare la valoare justă prin profit sau pierdere [IFRS 9.5.6.7], câştigurile sau pierderile cumulate recunoscute anterior în alte elemente ale rezultatului global şi reclasificate în profit sau pierdere se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net" sau "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net", după caz.
   (l) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" cuprinde câştigurile şi pierderile aferente instrumentelor de acoperire şi elementelor acoperite, inclusiv cele aferente elementelor acoperite evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, altele decât instrumentele de capital, în cadrul unei operaţiuni de acoperire a valorii juste în conformitate cu prevederile IFRS 9.6.5.8. Poziţia include, de asemenea, partea ineficace a variaţiei valorii juste a instrumentelor de acoperire în cadrul unei operaţiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie. Reclasificările rezervei din acoperirea fluxurilor de trezorerie sunt recunoscute în cadrul aceloraşi poziţii ale contului de profit sau pierdere care sunt impactate de fluxurile de trezorerie aferente elementelor acoperite. Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net" include şi câştigurile din operaţiuni de acoperire a poziţiilor nete.
   (m) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net" include câştigurile şi pierderile din derecunoaşterea activelor nefinanciare, cu excepţia cazului în care acestea sunt clasificate ca deţinute în vederea vânzării.
   (n) Poziţia "Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net" include valorile care rezultă din ajustarea valorilor contabile brute ale activelor financiare pentru reflectarea fluxurilor de trezorerie contractuale renegociate sau modificate [IFRS 9.5.4.3 şi Anexa A la IFRS 9]. Câştigurile sau pierderile din modificare nu includ impactul modificărilor sumei reprezentând pierderile de credit aşteptate, care se raportează în cadrul poziţiei "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".
   (o) Poziţia "Provizioane sau (-) reluări din provizioane. Angajamente şi garanţii date" include cheltuielile nete cu provizioanele aferente tuturor angajamentelor şi garanţiilor ce intră în aria de aplicare a IFRS 9, IAS 37 sau IFRS 4, în conformitate cu prevederile pct. 21 alin. (1) lit.B.(c). Orice modificare de valoare justă a angajamentelor şi garanţiilor financiare evaluate la valoarea justă se raportează în cadrul poziţiei "Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net". Provizioanele includ, prin urmare, valoarea deprecierii aferente angajamentelor şi garanţiilor pentru care deprecierea este determinată în conformitate cu IFRS 9 sau a căror provizionare urmează prevederile IAS 37 sau care sunt tratate drept contracte de asigurare în conformitate cu IFRS 4.
   (p) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include toate câştigurile sau pierderile din depreciere aferente instrumentelor de datorie care rezultă din aplicarea regulilor de depreciere prevăzute de IFRS 9.5.5, indiferent dacă pierderile de credit aşteptate în conformitate cu prevederile IFRS 9.5.5 sunt estimate pe următoarele 12 luni sau pe durata de viaţă şi inclusiv câştigurile sau pierderile din depreciere aferente creanţelor comerciale, activelor aferente unui contract şi creanţelor din operaţiuni de leasing [IFRS 9.5.5.15].
   (q) Poziţia "Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" include, de asemenea, sumele aferente operaţiunilor de write - off, aşa cum sunt acestea definite la pct. 27 alin. (1) lit. (e) şi (g) şi pct. 34 alin. (1) lit. (j) pct. ii din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, care exced valoarea ajustării pentru pierderi la data operaţiunii de write - off şi care sunt, prin urmare, recunoscute ca pierdere în mod direct în contul de profit sau pierdere, precum şi recuperările din sumele care au făcut anterior obiectul operaţiunilor de write - off, înregistrate în mod direct în contul de profit sau pierdere.
   (r) Poziţia "Profit sau pierdere din active imobilizate şi grupuri destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării care nu pot fi considerate activităţi întrerupte" include profitul sau pierderea generată de activele imobilizate şi grupurile destinate cedării clasificate drept deţinute în vederea vânzării şi care nu pot fi considerate activităţi întrerupte.
   (2) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

   2. Contul de profit sau pierdere
   
- lei -
DENUMIRE INDICATOR Cod poziţie Valoare
A B 010
Venituri din dobânzi 010
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 041
Active financiare evaluate la cost amortizat 051
Alte active 080
Venituri din dobânzi aferente datoriilor 085
(Cheltuieli cu dobânzile) 090
(Datorii financiare evaluate la cost amortizat) 120
(Alte datorii) 140
(Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor) 145
Venituri din dividende 160
Venituri din taxe şi comisioane 200
(Cheltuieli cu taxe şi comisioane) 210
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor şi datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă 220
prin profit sau pierdere, net
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 231
Active financiare evaluate la cost amortizat 241
Datorii financiare evaluate la cost amortizat 260
Altele 270
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare deţinute în vederea tranzacţionării, net 280
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net
287
Câştiguri sau (-) pierderi aferente activelor şi datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net
290
Câştiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net 300
Diferenţe de curs de schimb [câştig sau (-) pierdere], net 310
Câştiguri sau (-) pierderi din derecunoaşterea activelor nefinanciare, net 330
Alte venituri din exploatare 340
(Alte cheltuieli de exploatare) 350
VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET 355
(Cheltuieli administrative) 360
(Cheltuieli cu personalul) 370
(Alte cheltuieli administrative) 380
(Amortizare) 390
(Imobilizări corporale) 400
(Investiţii imobiliare) 410
(Alte imobilizări necorporale) 420
Câştiguri sau (-) pierderi din modificare, net 425
Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global 426
Active financiare evaluate la cost amortizat 427
(Provizioane sau (-) reluări de provizioane) 430
(Angajamente şi garanţii date) 440
(Alte provizioane) 450
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere)
460
(Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale
rezultatului global)

481
(Active financiare evaluate la cost amortizat) 491
(Deprecierea sau (-) reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) 520
(Imobilizări corporale) 530
(Investiţii imobiliare) 540
(Imobilizări necorporale) 560
(Altele) 570
Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate şi grupuri destinate cedării, clasificate drept deţinute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activităţi întrerupte
600
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE 610
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operaţiuni continue) 620
PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAŢIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE 630
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte după impozitare 640
Profit sau (-) pierdere din activităţi întrerupte înainte de impozitare 650
(Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activităţi întrerupte) 660
PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă EXERCIŢIULUI 670

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

   23. (1) La întocmirea raportării periodice "Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor" se vor avea în vedere următoarele precizări:
   (a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională a instrumentelor financiare derivate deţinute pentru contabilitatea de acoperire se raportează clasificate după tipul de risc suport, după tipul pieţei, după tipul de produs şi după tipul de acoperire.
   (b) În situaţia în care o sucursală a ales să aplice în continuare IAS 39 pentru contabilitatea de acoperire [IFRS 9.7.2.21], referinţele şi denumirile aferente tipurilor de acoperiri se citesc ca referinţe şi denumiri relevante conform IAS 39.9.
   (c) Instrumentele financiare derivate incluse în instrumentele hibride care au fost separate de contractul gazdă se raportează în funcţie de natura instrumentului derivat. Valoarea contractului gazdă nu este inclusă în acest formular. Cu toate acestea, dacă instrumentul hibrid este evaluat la valoarea justă prin profit sau pierdere, contractul se raportează ca întreg, iar instrumentele financiare derivate încorporate nu se raportează în cadrul acestui formular.
   (d) Angajamentele considerate drept instrumente financiare derivate [IFRS 9.2.3(b)] şi instrumentele financiare derivate pe riscul de credit care nu corespund definiţiei garanţiei financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, se raportează în cadrul acestui formular, fiind clasificate similar altor instrumente financiare derivate.
   (2) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după tipul de risc
    Toate instrumentele financiare derivate se clasifică în următoarele categorii de risc:
   (a) rata dobânzii: Instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii sunt contracte legate de un instrument financiar purtător de dobândă ale cărui fluxuri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele dobânzii sau la alt contract pe rata dobânzii, cum ar fi o opţiune în cadrul unui contract futures de a achiziţiona un bilet de trezorerie. Această categorie se limitează la tranzacţiile în care toate părţile sunt expuse la rata dobânzii aferentă unei singure monede. Astfel, aceasta exclude contractele care implică schimbul uneia sau mai multor valute, cum ar fi swap-urile valutare încrucişate şi opţiunile pe valute, precum şi alte contracte a căror caracteristică predominantă de risc este riscul de schimb valutar, care trebuie raportate drept contracte de schimb valutar. Singura excepţie se referă la situaţia în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii, caz în care acestea se raportează în rândurile dedicate acestui tip de acoperire. Contractele pe rata dobânzii includ acorduri forward pe rata dobânzii, swap-uri pe rata dobânzii într-o singură valută, futures pe rata dobânzii, opţiuni pe rata dobânzii (inclusiv caps, floors, collars şi corridors), swaption pe rata dobânzii şi warrante pe rata dobânzii;
   (b) instrumente de capital: Instrumentele financiare derivate pe instrumente de capital sunt contracte în cazul cărora randamentul sau o lege parte a randamentului este legat de preţul unui anumit instrument de capital sau de un indice al preţurilor unui instrument de capital;
   (c) schimb valutar şi aur: Aceste instrumente financiare derivate includ contractele care presupun schimb valutar pe piaţa la termen şi expunerea la aur. Prin urmare, acestea acoperă angajamentele ferme de cumpărare la termen, swap-urile pe cursul de schimb, swap-urile valutare (inclusiv swap-uri pe rata dobânzii în valute diferite), contracte futures pe valute, opţiuni pe valută, swaption pe valută şi warrant pe valută. Instrumentele financiare derivate pe curs de schimb includ toate tranzacţiile care implică expunerea la mai multe monede, fie prin rate ale dobânzii, fie prin cursuri de schimb, cu excepţia cazului în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii. Contractele pe aur includ toate tranzacţiile care implică expunerea la această marfă;
   (d) risc de credit: Instrumentele financiare derivate pe risc de credit sunt contracte în care plata este legată în primul rând de o măsură a bonităţii unui anumit credit de referinţă şi care nu corespund definiţiei garanţiilor financiare [IFRS 9]. Contractele menţionează un schimb de plăţi în care cel puţin una dintre cele două părţi este determinată de performanţa creditului de referinţă. Plăţile pot fi determinate de un număr de evenimente, inclusiv o nerespectare a obligaţiilor de plată, o scădere a ratingului sau o modificare stipulată a marjei de credit a activului de referinţă. Instrumentele financiare derivate pe risc de credit care corespund definiţiei garanţiei financiare de la pct. 32 alin. (1) lit. (l) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, nu se raportează în cadrul acestui formular;
   (e) mărfuri: Aceste instrumente financiare derivate sunt contracte care au un randament sau o parte a randamentului acestora legat de preţul sau indicele de preţ al unor mărfuri cum ar fi un metal preţios (cu excepţia aurului), petrol, lemn sau produse agricole;
   (f) altele: Aceste instrumente financiare derivate sunt oricare alte contracte derivate care nu implică o expunere la schimb valutar, rată a dobânzii, instrumente de capital, mărfuri sau risc de credit, cum ar fi instrumentele financiare derivate climatice sau instrumentele financiare derivate de asigurări.
   (3) Atunci când un instrument derivat este influenţat de mai multe tipuri de risc-suport, instrumentul se alocă tipului de risc celui mai sensibil. Pentru instrumentele financiare derivate cu expunere multiplă, în caz de incertitudine, tranzacţiile se alocă conform următoarei ordini de prioritate:
   (a) mărfuri: Toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate care implică o marfă sau o expunere la un indice de mărfuri, fie că implică sau nu o expunere comună la mărfuri sau oricare altă categorie de risc care ar putea include schimb valutar, rată a dobânzii sau instrumente de capital, se raportează în această categorie;
   (b) instrumente de capital: Cu excepţia contractelor cu expunere comună la mărfuri şi instrumente de capital, care se raportează ca mărfuri, toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate corelate cu performanţa instrumentelor de capital sau cu indicii preţurilor unor instrumente de capital se raportează în categoria instrumentelor de capital. Tranzacţiile cu instrumente de capital cu expunere la schimb valutar sau rate ale dobânzii ar trebui incluse în această categorie;
   (c) schimb valutar şi aur: Această categorie include toate tranzacţiile cu instrumente financiare derivate (cu excepţia celor deja raportate în categoriile privind mărfurile sau instrumentele de capital) cu expunere la mai multe valute, fie că aparţin instrumentelor financiare purtătoare de dobândă sau instrumentelor pe rate de schimb, cu excepţia cazului în care swap-urile valutare încrucişate sunt utilizate ca parte a acoperirii unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii.
   (4) Sumele de raportat pentru instrumentele financiare derivate
   (a) "Valoarea contabilă" pentru toate instrumentele financiare derivate este valoarea justă. Instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă (peste zero) sunt "active financiare", iar instrumentele financiare derivate cu o valoare justă negativă (sub zero) sunt "datorii financiare". "Valoarea contabilă" se raportează separat pentru instrumentele financiare derivate cu o valoare justă pozitivă ("active financiare") şi pentru cele cu o valoare justă negativă ("datorii financiare"). La data recunoaşterii iniţiale, un instrument financiar derivat este clasificat ca "activ financiar" sau ca "datorie financiară" în funcţie de valoarea sa justă iniţială. Ulterior recunoaşterii iniţiale, pe măsură ce valoarea justă a unui instrument financiar derivat creşte sau scade, termenii de schimb pot deveni fie favorabili sucursalei (şi instrumentul derivat este clasificat ca "activ financiar"), fie defavorabili (şi instrumentul derivat este clasificat ca "datorie financiară"). Valoarea contabilă a instrumentelor financare derivate de acoperire este reprezentată de întreaga valoare justă a acestora care include, dacă este cazul, componentele valorii juste care nu sunt desemnate ca instrumente de acoperire.
   (b) "Valoarea noţională" este valoarea nominală brută a tuturor tranzacţiilor încheiate şi nedecontate încă la data de referinţă, indiferent dacă aceste tranzacţii conduc sau nu la înregistrarea expunerilor derivate în bilanţ. În special, următoarele elemente se iau în calcul la determinarea valorii noţionale:
   i. pentru contractele cu valori nominale sau valori ale principalului noţional variabile, baza pentru raportare o constituie valoarea nominală sau a principalului noţional la data de referinţă;
   ii. valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente financiare derivate cu o componentă de multiplicare este valoarea noţională efectivă sau valoarea nominală a contractului;
   iii. swap-uri: Valoarea noţională a unui swap este valoarea principalului activului suport pe care se bazează schimbul de dobândă, schimbul valutar sau alte venituri sau cheltuieli;
   iv. contracte pe instrumente de capital şi mărfuri: valoarea noţională care trebuie raportată pentru un contract pe instrumente de capital sau mărfuri este cantitatea aferentă mărfii sau instrumentului de capital contractat în vederea cumpărării sau vânzării înmulţită cu preţul din contract pentru o unitate. Valoarea noţională care trebuie raportată pentru contractele privind mărfurile cu schimburi multiple de principal este valoarea contractuală înmulţită cu numărul de schimburi de principal rămase în contract;
   v. instrumente financiare derivate pe risc de credit: Valoarea contractuală care trebuie raportată pentru instrumentele financiare derivate de risc de credit este valoarea nominală a creditului de referinţă relevant;
   vi. opţiunile digitale au o plată predefinită care poate fi fie o valoare monetară, fie un număr de contracte ale unui activ-suport. Valoarea noţională pentru opţiunile digitale este definită fie ca valoarea monetară predefinită, fie ca valoarea justă a activului-suport la data de referinţă.
   (c) Coloana "Valoarea noţională" din instrumente financiare derivate include, pentru fiecare element- rând, suma valorilor noţionale ale tuturor contractelor la care sucursala este contraparte, indiferent dacă instrumentele financiare derivate sunt sau nu considerate active sau datorii în bilanţ. Toate valorile noţionale se raportează indiferent dacă valoarea justă a instrumentelor financiare derivate este pozitivă, negativă sau egală cu zero. Nu este permisă compensarea între valorile noţionale.
   (d) "Valoarea noţională" se raportează după "total" şi după "din care: vândute" pentru elementele- rânduri: "Opţiuni extrabursiere", "Opţiuni pe pieţe organizate", "Credit", "Mărfuri" şi "Altele". Elementul "din care: vândute" include valorile noţionale (preţ de exercitare) ale contractelor în care contrapărţile (titularii opţiunilor) sucursalei (emitentul opţiunilor) au dreptul de a exercita opţiunea, iar pentru elementele legate de instrumentele financiare derivate pe risc de credit, valorile noţionale ale contractelor în care sucursala (vânzătorul de protecţie) a vândut (oferă) protecţie contrapărţilor acestora (cumpărătorii de protecţie).
   (e) Alocarea unei tranzacţii ca fiind desfăşurată pe o piaţă OTC (extrabursieră) sau pe o piaţă organizată se bazează pe natura pieţei unde are loc tranzacţia şi nu pe existenţa sau nu a unei obligaţii de compensare pentru respectiva tranzacţie. O piaţă organizată este o piaţă reglementată în înţelesul art.4(92) din CRR. Prin urmare, în situaţia în care o sucursală intră într-un contract derivat pe o piaţă OTC unde este obligatorie compensarea la nivel central, aceasta clasifică respectivul instrument derivat drept OTC.
   (5) Clasificarea instrumentelor financiare derivate după sectorul contrapărţii
   (a) Valoarea contabilă şi valoarea noţională totală a instrumentelor financiare derivate deţinute în vederea contabilităţii de acoperire care sunt tranzacţionate pe piaţa extrabursieră se raportează după contraparte folosind următoarele categorii:
   i. "instituţii de credit";
   ii. "alte societăţi financiare";
   iii. "altele" cuprinzând toate celelalte contrapărţi.
   (b) Toate instrumentele financiare derivate extrabursiere, indiferent de tipul de risc aferent acestora, sunt clasificate după aceste contrapărţi.
   (6) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

   3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor
   
- lei -

Pe tipuri de produse sau pe tipuri de pieţe

Cod Poziţie
Valoarea contabilă Valoarea noţională

Active

Datorii
Total instrumente de acoperire din care: vândute
A B 010 020 030 040
Rata dobânzii 010
Opţiuni extrabursiere 020
Extrabursier - altele 030
Opţiuni pe pieţe organizate 040
Pieţe organizate - altele 050
Instrumente de capital 060
Opţiuni extrabursiere 070
Extrabursier - altele 080
Opţiuni pe pieţe organizate 090
Pieţe organizate - altele 100
Schimb valutar şi aur 110
Opţiuni extrabursiere 120
Extrabursier - altele 130
Opţiuni pe pieţe organizate 140
Pieţe organizate - altele 150
Credit 160
Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 170
Opţiune pe marja de credit 180
Swap global de randament 190
Altele 200
Marfă 210
Altele 220
OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE ÎMPOTRIVA RISCURILOR
230
Rata dobânzii 240
Opţiuni extrabursiere 250
Extrabursier - altele 260
Opţiuni pe pieţe organizate 270
Pieţe organizate - altele 280
Instrumente de capital 290
Opţiuni extrabursiere 300
Extrabursier - altele 310
Opţiuni pe pieţe organizate 320
Pieţe organizate - altele 330
Schimb valutar şi aur 340
Opţiuni extrabursiere 350
Extrabursier - altele 360
Opţiuni pe pieţe organizate 370
Pieţe organizate - altele 380
Credit 390
Swap pe riscul de credit (Credit default swap) 400
Opţiune pe marja de credit 410
Swap global de randament 420
Altele 430
Marfă 440
Altele 450
ACOPERIRI ALE FLUXURILOR DE TREZORERIE 460
OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A VALORII JUSTE A UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII
480
OPERAŢIUNI DE ACOPERIRE A FLUXULUI DE TREZORERIE AL UNUI PORTOFOLIU ÎMPOTRIVA RISCULUI DE RATĂ A DOBÂNZII
490
INSTRUMENTE DERIVATE - CONTABILITATE DE ACOPERIRE 500
din care: Extrabursier - instituţii de credit 510
din care: Extrabursier - alte societăţi financiare 520
din care: Extrabursier - altele 530

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

   24. (1) Pentru scopul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante", expunerile neperformante sunt cele care îndeplinesc cel puţin unul dintre criteriile de mai jos:
   (a) expuneri semnificative care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile;
   (b) este improbabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată fără executarea colateralului, indiferent de existenţa unor sume restante sau de numărul de zile de întârziere la plată.
   (2) Această clasificare se aplică fără a ţine seama de clasificarea unei expuneri ca fiind în stare de nerambursare, pentru scopuri de reglementare în conformitate cu articolul 178 din CRR, sau depreciată pentru scopuri contabile în conformitate cu IFRS.
   (3) Expunerile pentru care se consideră că starea de nerambursare a avut loc în conformitate cu articolul 178 din CRR şi expunerile depreciate în conformitate cu IFRS sunt considerate întotdeauna expuneri neperformante. Pentru scopul acestui formular, expunerile depreciate sunt acele expuneri depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate. Expunerile incluse în alte stadii de depreciere decât Stadiul 3 sunt considerate expuneri neperformante dacă îndeplinesc criteriile pentru expuneri neperformante.
   (4) Expunerile sunt clasificate ca neperformante pentru întreaga valoare şi fără a lua în considerare existenţa oricărui colateral. Pragul de semnificaţie al unei expuneri se evaluează în conformitate cu prevederile articolului 178 din CRR.
   (5) Pentru scopul acestui formular, termenul "expuneri" include toate instrumentele de datorie (titluri de datorie şi credite şi avansuri care includ şi soldurile de numerar la bănci centrale şi alte depozite la vedere) şi expunerile extrabilanţiere, cu excepţia celor deţinute în vederea tranzacţionării.
   (6) Instrumentele de datorie se includ în următoarele portofolii contabile: (a) instrumente de datorie evaluate la cost amortizat, (b) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, (c) instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, în conformitate cu criteriile prevăzute la alin. (21). Fiecare categorie se clasifică pe instrumente.
   (7) Expunerile extrabilanţiere cuprind următoarele elemente revocabile şi irevocabile:
   (a) angajamente de creditare date;
   (b) garanţii financiare date;
   (c) alte angajamente date.
   (8) Instrumentele de datorie clasificate drept deţinute în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 se raportează separat.
   (9) Valoarea contabilă brută a instrumentelor de datorie se raportează potrivit prevederilor pct. 17.1 alin. (6). Pentru expunerile extrabilanţiere se raportează valoarea nominală, aşa cum este aceasta definită la pct. 32 alin. (1) lit. (p) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.
   (10) Pentru scopul acestui formular, o expunere este "restantă" dacă îndeplineşte criteriile prevăzute la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.
   (11) Pentru scopul acestui formular, termenul "debitor" se referă la debitor în înţelesul articolului 178 din CRR.
   (12) Un angajament este considerat expunere neperformantă la valoarea sa nominală dacă, atunci când are loc tragerea sau la utilizarea sub altă formă, va conduce la expuneri care prezintă un risc de neplată integrală fără executarea colateralului.
   (13) Garanţiile financiare date sunt considerate expuneri neperformante la valoarea lor nominală atunci când garanţia financiară prezintă risc de solicitare de către partea garantată, inclusiv, în particular, atunci când expunerea - suport garantată îndeplineşte criteriile pentru a fi considerată neperformantă, prevăzute la alin. (1). În cazul în care partea garantată înregistrează restanţe pentru suma scadentă care intră sub incidenţa contractului de garanţie, sucursala raportoare evaluează dacă creanţa rezultată îndeplineşte criteriile privind expunerile neperformante.
   (14) Expunerile clasificate ca neperformante în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt evaluate ca neperformante fie pe o bază individuală ("abordarea pe tranzacţie"), fie prin luarea în considerare a expunerii totale faţă de un debitor dat ("abordarea pe debitor") utilizând următoarele abordări:
   (a) pentru expunerile neperformante clasificate în stare de nerambursare în conformitate cu art.178 din CRR, abordarea utilizată este cea prevăzută la art.178 din CRR;
   (b) pentru expunerile clasificate ca neperformante datorită deprecierii, se aplică criteriile de recunoaştere pentru depreciere conform IFRS;
   (c) pentru alte expuneri neperformante, care nu sunt clasificate nici în stare de nerambursare, nici depreciate, se aplică prevederile art.178 din CRR aferente expunerilor în stare de nerambursare.
   (15) În situaţia în care o sucursală are expuneri bilanţiere faţă de un anumit debitor, cu restanţe mai mari de 90 de zile, iar valoarea contabilă brută a expunerilor restante reprezintă cel puţin 20% din valoarea contabilă brută a tuturor expunerilor bilanţiere faţă de debitor, toate expunerile bilanţiere şi extrabilanţiere faţă de respectivul debitor sunt considerate neperformante. Atunci când un debitor aparţine unui grup, se evaluează şi necesitatea clasificării ca expuneri neperformante a expunerilor faţă de alte entităţi din cadrul grupului, atunci când acestea nu sunt deja considerate ca depreciate sau în stare de nerambursare în conformitate cu art. 178 din CRR, cu excepţia expunerilor afectate de evenimente izolate care nu au legătură cu solvabilitatea contrapărţii.
   (16) Se consideră că expunerile au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   (a) expunerea îndeplineşte criteriile de ieşire aplicate de sucursala raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv art.178 din CRR;
   (b) situaţia debitorului s-a îmbunătăţit, astfel că devine probabil ca debitorul să-şi îndeplinească integral obligaţiile de plată, în conformitate cu condiţiile contractuale iniţiale sau modificate, după caz;
   (c) debitorul nu înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile.
   (17) O expunere trebuie să rămână clasificată ca neperformantă atât timp condiţiile de la literele (a), (b) sau (c) ale alin. (16) nu sunt îndeplinite, chiar dacă expunerea a îndeplinit deja criteriile de ieşire aplicate de sucursala raportoare pentru întreruperea clasificării ca expunere depreciată sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art.178 din CRR.
   (18) Clasificarea unei expuneri neperformante ca activ imobilizat deţinut în vederea vânzării în conformitate cu IFRS 5 nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă.
   (19) Aplicarea unor măsuri de restructurare ca urmare a dificultăţilor financiare ale debitorului, denumite, în continuare, măsuri de restructurare, în cazul unei expuneri neperformante, nu întrerupe clasificarea acesteia ca expunere neperformantă. Expunerile neperformante, care au făcut obiectul unor măsuri de restructurare, în conformitate cu prevederile pct. 40 alin. (23) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială, se consideră că au ieşit din categoria expunerilor neperformante atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
   (a) expunerile nu sunt considerate de către sucursala raportoare a fi depreciate sau în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art.178 din CRR;
   (b) a trecut un an de la aplicarea măsurilor de restructurare sau, după caz, de la includerea expunerii în categoria expunerilor neperformante;
   (c) ca urmare a aplicării măsurilor de restructurare, nu există sume restante sau preocupări legate de rambursarea integrală a expunerii în conformitate cu condiţiile post - restructurare. Absenţa preocupărilor se determină după o analiză a situaţiei financiare a debitorului de către sucursală. Această condiţie se consideră îndeplinită dacă debitorul a plătit, prin intermediul plăţilor sale regulate în conformitate cu condiţiile post - restructurare, o sumă egală cu suma restantă anterior (dacă au existat sume restante) sau, după caz, cu suma care a făcut obiectul operaţiunii de write-off (dacă nu au existat sume restante) în contextul aplicării măsurii de restructurare sau dacă debitorul a demonstrat într-un alt mod capacitatea sa de a se conforma condiţiilor post - restructurare.
    Aceste criterii specifice de ieşire, prevăzute la literele (a), (b) şi (c) se aplică în completarea criteriilor aplicate de sucursalele raportoare pentru expunerile depreciate şi pentru expunerile în stare de nerambursare, în conformitate cu IFRS, respectiv cu prevederile art.178 din CRR.
   (20) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (19) nu sunt îndeplinite la sfârşitul perioadei de un an menţionate la lit. (b) a respectivului alineat, expunerea continuă să fie identificată ca expunere restructurată neperformantă până când sunt îndeplinite toate condiţiile. Condiţiile se evaluează cel puţin trimestrial.
   (21) Portofoliile contabile conforme cu IFRS, prevăzute la pct. 13, se raportează în formular după cum urmează:
   (a) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la cost amortizat" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la cost amortizat;
   (b) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global" cuprinde instrumentele de datorie incluse în portofoliul activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global;
   (c) Poziţia "Instrumente de datorie evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere" cuprinde instrumente de datorie incluse în următoarele portofolii:
   i. "Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere";
   ii. "Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere".
   (22) Dacă IFRS prevăd desemnarea angajamentelor la valoarea justă prin profit sau pierdere, valoarea contabilă a oricărui activ, care rezultă din această desemnare şi evaluare la valoarea justă, se raportează în cadrul activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere. Valoarea contabilă a oricărei datorii care rezultă din această desemnare nu se raportează în acest formular.
   (23) Expunerile restante se raportează separat în cadrul categoriilor de expuneri performante şi neperformante, la nivelul întregii valori a expunerii, aşa cum este aceasta definită la pct. 30 alin. (1) lit. (c) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Expunerile care înregistrează restanţe mai mari de 90 de zile, dar care nu sunt semnificative în conformitate cu art.178 din CRR, se raportează la expuneri performante, în cadrul coloanei "Restanţe > 30 zile ≤ 90 zile".
   (24) Expunerile neperformante se raportează pe benzi de scadenţă. Expunerile care nu sunt restante sau care înregistrează restanţe mai mici sau egale cu 90 de zile, dar care, totuşi, sunt identificate ca neperformante din cauza probabilităţii de nerambursare integrală, se raportează într-o coloană dedicată. Expunerile care prezintă atât sume restante, cât şi probabilitate de nerambursare integrală, se alocă pe benzi de scadenţă, în funcţie de numărul de zile de restanţă.
   (25) Următoarele tipuri de expuneri se raportează în coloane separate:
   (a) expunerile care sunt considerate depreciate în conformitate cu IFRS; se raportează în această coloană valoarea activelor depreciate ca urmare a riscului de credit (Stadiul 3), inclusiv activele achiziţionate sau emise depreciate;
   (b) expunerile pentru care starea de nerambursare se consideră că a avut loc în conformitate cu art. 178 din CRR.
   (26) Sumele aferente poziţiei "Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane" se raportează în conformitate cu prevederile pct. 21 alin. (1) lit. B.(c) din prezentele norme metodologice şi cu prevederile pct. 27 alin. (1) lit. (b) - (d) şi pct. 32 alin. (1) lit. (e) şi (i) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.
   (27) Informaţiile cu privire la garanţiile reale deţinute şi la garanţiile financiare primite pentru expunerile neperformante se raportează separat. Sumele raportate pentru garanţiile reale primite şi garanţiile financiare primite se calculează în conformitate cu prevederile pct. 35 alin. (1) lit. A.(b) şi (d) din anexa la Ordinul Băncii Naţionale a României pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială. Suma valorilor raportate pentru ambele categorii trebuie limitată la valoarea contabilă sau la valoarea nominală a expunerii aferente.
   (28) Modelul formularului pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

   4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante
   
- lei -
Cod poziţie Valoarea contabilă brută/ Valoarea nominală
Performante Neperformante
Fără restante sau cu restanţe ≤ 30 zile Restanţe > 30 zile ≤ 90 zile Plată improbabilă, fără restanţe sau cu restanţe ≤ 90 zile Restanţe > 90 zile ≤ 180 zile Restanţe > 180 zile ≤ 1 an Restanţe > 1 an ≤ 5 ani Restanţe > 5 ani Din care:în stare de nerambursare Din care: depreciate
A B 010 020 030 055 060 070 080 090 100 105 110 120
Titluri de datorie 010
Credite şi avansuri 070
INSTRUMENTE DE DATORIE LA COST AMORTIZAT 180
Titluri de datorie 181
Credite şi avansuri 191
INSTRUMENTE DE DATORIE 201
EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN ALTE ELEMENTE ALE REZULTATULUI GLOBAL
Titluri de datorie 211
Credite şi avansuri 221
INSTRUMENTE DE DATORIE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII 231
INSTRUMENTE DE DATORIE, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII 330
INSTRUMENTE DE DATORIE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII 335
Angajamente de creditare date 340
Garanţii financiare date 410
Alte angajamente date 480
TOTAL EXPUNERI EXTRABILANŢIERE 550

   4. Informaţii privind expunerile performante şi neperformante (continuare)
   
- lei -
Cod pozi ţie Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane Valoarea maximă a garanţiei reale sau a altei garanţii care poate fi luată în considerare
Expuneri performante - Depreciere cumulată şi provizioane Expuneri neperformante - Depreciere cumulată, modificări cumulate negative ale valorii juste datorate riscului de credit şi provizioane Garanţii reale şi garanţii financiare primite
Plată improbabilă, fără restanţe sau cu restanţe ≤ 90 zile Restante > 90 zile ≤ 180 zile Restanţe > 180 zile ≤ 1 an Restanţe > 1 an ≤ 5 ani Restanţe > 5 ani Garanţii reale primite pentru expuneri neperformante Garanţii financiare primite pentru expuneri neperformante
A B 130 140 150 160 170 180 190 195 200 210
Titluri de datorie 010
Credite şi avansuri 070
INSTRUMENTE DE DATORIE LA COST AMORTIZAT 180
Titluri de datorie 181
Credite şi avansuri 191
INSTRUMENTE DE DATORIE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN ALTE ELEMENTE ALE 201
REZULTATULUI GLOBAL
Titluri de datorie 211
Credite şi avansuri 221
INSTRUMENTE DE DATORIE EVALUATE LA VALOAREA JUSTĂ PRIN PROFIT SAU PIERDERE, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA TRANZACŢIONĂRII 231
INSTRUMENTE DE DATORIE, ALTELE DECÂT CELE DEŢINUTE ÎN VEDEREA 330
TRANZACŢIONĂRII
INSTRUMENTE DE DATORIE DEŢINUTE ÎN VEDEREA VÂNZĂRII 335
Angajamente de creditare date 340
Garanţii financiare date 410
Alte angajamente date 480
TOTAL EXPUNERI EXTRABILANŢIERE 550

   
PERSOANA AUTORIZATĂ
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ
Numele, prenumele şi semnătura

   25. (1) La întocmirea raportării periodice "Alte informaţii" se vor avea în vedere următoarele precizări:
   (a) Raportarea periodică 5.A prezintă informaţii referitoare la valoarea contabilă brută, amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate constituite, precum şi valoarea contabilă netă a tuturor activelor sucursalelor, grupate pe categorii de operaţiuni, astfel:
   i. operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare care regrupează, în principal, operaţiunile efectuate cu instituţiile de credit;
   ii. operaţiuni cu clientela, care reflectă operaţiunile efectuate cu clienţii, alţii decât instituţiile de credit;
   iii. operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi
   iv. active imobilizate.
   (b) Activele financiare restante (active financiare restante, dar pentru care nu sunt recunoscute pierderi aşteptate pe durata de viaţă şi nu au fost depreciate la momentul recunoaşterii iniţiale), activele financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, activele financiare depreciate la data raportării şi activele financiare depreciate la recunoaşterea iniţială sunt evidenţiate pe lângă fiecare clasă de activ, în cadrul unor poziţii distincte care includ şi creanţele ataşate şi sumele de amortizat aferente fiecărei categorii.
   (c) Raportarea periodică 5.B prezintă informaţii privind depozitele atrase, pe tipuri de depozite, precum şi datoriile subordonate. Pentru completarea acestei raportări se vor avea în vedere următoarele:
   c1) accepţiunea termenilor este cea prevăzută de Regulamentul BCE BSI;
   c2) depozitele atrase de la clientela nebancară, nu cuprind depozitele evaluate la valoarea justă. Conform liniilor tabelului, acestea sunt detaliate pe tipuri de depozite, respectiv conturi curente, depozite la vedere, depozite la termen, depozite colaterale, depozite rambursabile după notificare, precum şi certificate de depozit şi carnete şi librete de economii, nenegociabile,
   c3) datoriile ataşate şi sumele de amortizat aferente depozitelor atrase de la clientela nebancară, reprezentând dobânzi de plătit, calculate potrivit înţelegerilor contractuale şi neajunse la scadenţă, precum şi celelalte sume care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii, se înscriu la poziţia "Datorii ataşate şi sume de amortizat".
   c4) datoriile subordonate emise sub forma de titluri de valoare trebuie să fie clasificate ca "datorii constituite prin titluri";
   c5) datoriile subordonate sub forma depozitelor sau împrumuturilor vor fi clasificate ca "depozite".
   (d) Raportarea periodică 5.C cuprinde informaţii privind angajamentele de creditare, garanţiile financiare, alte angajamente date sau primite, atât revocabile cât şi irevocabile, alte active şi datorii contingente, precum şi garanţiile reale date şi primite. La întocmirea raportării se vor avea în vedere următoarele precizări:
   d1) "Angajamentele de creditare" reprezintă angajamente ferme de a acorda credite conform unor termeni şi condiţii predeterminate, cu excepţia celor care sunt instrumente financiare derivate, deoarece acestea pot fi decontate net în numerar sau prin livrarea sau emiterea unui alt instrument financiar;
   d2) "Garanţiile financiare" sunt contracte care solicită emitentului să efectueze plăţi specificate pentru a rambursa deţinătorului o pierdere pe care acesta o suportă, deoarece un anumit debitor nu efectuează plata atunci când aceasta este scadentă în conformitate cu termenii iniţiali sau modificaţi ai unui instrument de datorie, inclusiv garanţii acordate pentru alte garanţii financiare. Contractele respective corespund definiţiei contractelor de garanţie financiară, prevăzute la IFRS 9.2.1(e) şi la IFRS 4.A;
   d3) "Alte angajamente" cuprinde elementele care nu sunt incluse în categoriile precedente;
   d4) poziţiile "Angajamente de creditare date - din care: îndoielnice", "Garanţii financiare date - din care îndoielnice" şi "Alte angajamente date - din care îndoielnice" includ valoarea noţională a acestor angajamente de creditare, garanţii financiare şi a altor angajamente a căror contrapartidă nu şi-a îndeplinit obligaţiile;
   d5) pentru expunerile extrabilanţiere, "Valoarea noţională" este valoarea care reprezintă cel mai bine expunerea maximă a sucursalei la riscul de credit fără a lua în considerare nicio garanţie reală deţinută sau alte îmbunătăţiri ale calităţii creditului. În particular, trebuie utilizate următoarele criterii:
   (i) pentru garanţii financiare date, valoarea noţională este valoarea maximă pe care sucursala ar putea să fie nevoită să o plătească dacă se apelează la garanţie;
   (ii) pentru angajamentele de creditare date, valoarea noţională este valoarea neutilizată pe care sucursala s-a angajat să o împrumute;
   (iii) pentru angajamentele de creditare primite, valoarea noţională este valoarea neutilizată totală pe care o contraparte s-a angajat să o împrumute sucursalei;
   (iv) pentru alte angajamente primite, valoarea noţională este valoarea totală la care s-a angajat cealaltă parte la tranzacţie.
   (e) raportarea periodică 5.D prezintă numărul de clienţi ai sucursalei. Pentru completarea acestui tabel se vor avea în vedere persoanele cu care, în desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 18 şi la art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sucursala a negociat o tranzacţie care se derulează şi în prezent, precum şi orice persoană care beneficiază de serviciile respectivei sucursale.
   (2) Modelul formularelor pentru această raportare periodică este următorul:
    DENUMIREA SUCURSALEI:
    DATA RAPORTĂRII:

   5. Alte informaţii

   5.A: Elemente de activ
   
Cod poziţie Amortizări şi ajustări pentru pierderi aşteptate Valoare contabilă Valoare contabilă brută
A B 010 020 030
Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare 100
- Casa şi alte valori 110
- Casa 113
- Numerar în ATM-uri şi ASV-uri 116
- Alte valori 119
- Cont curent şi depozite la BNR, creanţe ataşate şi sume de amortizat 120
- Conturi de corespondent la instituţii de credit (nostro) şi creanţe ataşate 130
- Depozite la instituţii de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 140
- Credite acordate instituţiilor de credit, creanţe ataşate şi sume de amortizat 150
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 160
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 170
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 190
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 195
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 200
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 210
Operaţiuni cu clientela 300
- Creanţe comerciale, creanţe ataşate şi sume de amortizat 310
- Credite de trezorerie, creanţe ataşate şi sume de amortizat 320
- Credite de consum şi vânzări în rate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 330
- Credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior, creanţe ataşate şi sume de amortizat 340
- Credite pentru finanţarea stocurilor şi pentru echipamente, creanţe ataşate şi sume de amortizat 350
- Credite pentru investiţii imobiliare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 360
- Alte credite acordate clientelei, creanţe ataşate şi sume de amortizat 370
- Credite acordate instituţiilor financiare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 380
- Operaţiuni reverse repo şi titluri luate cu împrumut, creanţe ataşate şi sume de amortizat 390
- Conturi curente debitoare, creanţe ataşate şi sume de amortizat 400
- Valori de recuperat, creanţe ataşate şi sume de amortizat 410
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 420
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 425
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 430
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 440
- Creanţe comerciale - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 450
Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse 500
- Active financiare deţinute în vederea tranzacţionării 510
din care, credite şi creanţe 511
- Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere 520
din care, credite şi creanţe 521
- Active financiare evaluate la valoarea justă prin 530
alte elemente ale rezultatului global
din care, credite şi creanţe 531
- Instrumente de datorie la cost amortizat 540
- Active financiare nedestinate tranzacţionării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere 550
din care, credite şi creanţe 551
- Instrumente derivate 560
- Conturi de decontare privind operaţiunile cu titluri şi creanţe ataşate 570
- Decontări intrabancare 580
- Beneficii ale angajaţilor şi conturi asimilate 590
- Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate 600
- Bugetul statului, fonduri speciale şi conturi asimilate 610
- Debitori diverşi, creanţe ataşate şi sume de amortizat 620
- Decontări din operaţiuni în asocieri în participaţie 630
- Conturi de stocuri 640
- Conturi de regularizare 650
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 660
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 665
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 670
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 680
- Active aferente unui contract - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 690
Active imobilizate 700
- Credite subordonate, creanţe ataşate şi sume de amortizat 710
- Imobilizări în curs, imobilizări necorporale si corporale 740
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar, creanţe ataşate şi sume de amortizat 750
- Active financiare restante, creanţe ataşate şi sume de amortizat 760
- Active financiare pentru care riscul de credit a crescut semnificativ, creanţe ataşate şi sume de amortizat 765
- Active financiare depreciate la data raportării, creanţe ataşate şi sume de amortizat 770
- Active financiare depreciate la recunoaşterea iniţială, creanţe ataşate şi sume de amortizat 780
- Creanţe din operaţiuni de leasing financiar - abordarea simplificată, creanţe ataşate şi sume de amortizat 790
Total 900

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

   5.B - Elemente de datorii
   
- lei -
Cod poziţie Valoare
A B 010
Depozite atrase de la clientela nebancară 100
Conturi curente 110
Conturi de depozite 120
- Depozite la vedere 121
- Depozite la termen 122
- Depozite colaterale 123
- Depozite rambursabile după notificare 124
Certificate de depozit, carnete şi librete de economii 130
- Certificate de depozit 131
- Carnete şi librete de economii 132
Datorii ataşate şi sume de amortizat 140
Datorii subordonate 200
Depozite 210
Datorii constituite prin titluri 220

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

   5.C - Elemente în afara bilanţului
   
- lei -
Cod poziţie Valoarea noţională
A B 010
Angajamente de creditare
Date 100
Din care: îndoielnice 110
Primite 200
Garanţii financiare
Garanţii date 300
Din care: îndoielnice 310
Garanţii primite (inclusiv instrumente derivate pe riscul de credit) 400
Alte angajamente
Date 500
Din care: îndoielnice 510
Primite 600
Alte active contingente 700
Alte datorii contingente 800
Garanţii reale date 900
Garanţii reale primite 1000

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

   5.D - Număr de clienţi
   
Cod poziţie Număr
A B 010
Număr clienţi, din care: 050
- Persoane fizice 060
- Persoane juridice 070

   
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura
PERSOANA AUTORIZATĂ,
Numele, prenumele şi semnătura

   CAPITOLUL IV
  CORESPONDENŢA1 CU PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUŢIILOR DE CREDIT

   1. Bilanţul [situaţia poziţiei financiare]

   
Cod poziţie Plan de conturi
1.1 - Active
010 101 + 102 + 109 + 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex.2 1171 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare3))- ex. 3566
020 101 + 102
030 1111 + 1112 + ex. 1115 ± ex. 1171 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
040 109 + 121 + 1271 + 1311 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1411 ± ex. 1417 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
050 3011 + 311 (solduri debitoare)4 + ex. 412
060 311(solduri debitoare)
070 30111 + ex. 412
080 30112
090 30113
096 305 + ex. 412
097 3051 + ex. 412
098 3052
099 3053
100 30212 + 30213
120 30212
130 30213
141 303 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 + 413 - ex. 3566
142 3031 + 413
143 3032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
144 3033 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
181 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 304 + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor)5 - ex. 3566
182 304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
183 1113 + 1114 + ex. 1115 ± ex. 1171 + 1312 + 1313 + ex. 1314 ± ex. 1317 + 1412 ± ex. 1417 ± 152 ± 161 ± ex. 181 ± ex. 182 ± ex. 183 ± ex. 184 - (± ex. 191 ± ex. 192 + ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - ex. 3566
240 312 (solduri debitoare) +313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) +315 (solduri debitoare)
250 316 (solduri debitoare)
270 432 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
280 432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 - 46121- 46122 - 46123 - 46124 - 49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234
290 4425 - 46125 - 49235
300 431 + 441 - 4611- 49211 - 4922
330 3531 (solduri debitoare)
340 35311 (solduri debitoare)
350 35312 (solduri debitoare)
360 341 (sold debitor) + ex.3515 + ex.35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex.355 + 3611 + ex.3612 + 3613 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex.393 + 421
370 ex.3612 + 363 - ex.393
1.2 - Datorii
010 3012 + 311(solduri creditoare)
020 311 (solduri creditoare)
030 30121
040 30122
050 30123
060 30129
070 3022
080 30221
090 30222
100 30229
110 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± 162 ± 199 (solduri aferente datoriilor financiare6) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± 262 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor) - ex. 3556
120 112 ± 1172 + 122 + 1272 ± 132 ± 142 ± 151 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 232 ± 241 + 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537 - ex. 3556
130 ± 321 ± 322 ± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556
140 ± 162 ± ex. 199 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 262 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + 331 + 332 + 333 (solduri creditoare) + 334 + 335 + 3361 + 3372 + ex. 35191 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 508 (sold creditor) - ex. 3556
150 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
160 316 (solduri creditoare)
170 551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
180 5523 + 5525 + ex.5527
190 5526
200 554
210 553
220 551
230 5521 + 5522 + ex.5527 + 5529 + 555 + 559
240 3531 (solduri creditoare)
250 35311 (solduri creditoare)
260 35312 (solduri creditoare)
280 341 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex.35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex.356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
1.3 - Capitaluri proprii
010 502 ± 504
050 527 ± ex.5292 ± ex.524
060 527 ± ex.524
070 ± ex.5292 ± ex.524
080 ± 525 ± ex.5292 ± ex.524
090 516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± 528 ± ex.5292 ± ex.524
095 516 ± 5221 ± 5232 ± 5233 ± ex.526 ± 528 ± ex.5292 ± ex.524
100 5162 ± ex.524
110 5161 ± ex.524
120 ± ex.5292 ± ex.524
122 ± ex.526 ± ex.524
320 ± 5221 ± ex.524
330 ± 5232 ± 5233 ± ex.524
340 ± 5233 ± ex.524
350 ± 5232 ± ex.524
360 ± 528 ± ex.524
128 ± 521 ± 5222 ± 5223 ± 5231 ± 5234 ± ex.526 ± ex.524
140 ± 521 ± ex.524
150 ± 5231 ± ex.524
155 ± 5222 ± 5223 ± ex.524
165 ± 5234 ± ex.524
170 ± ex.526 ± ex.524
190 ± ex. 524 ± 5811 ± 5814 ± 5815 ± 5816 ± 5817
200 ± 5812 ± 5813
210 512 + 513 + 514 + 517 + 519 ± ex.524
250 ± 591
255 - 592

   1 Corespondenţa conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcţie de specificul operaţiunilor, cu respectarea conţinutului conturilor prevăzute de Ordinul BNR nr. 27/2010
   2 Sintagma "ex. " se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conţinutului poziţiei din situaţiile financiare la care se referă.
   3 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente activelor financiare
   4 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "solduri debitoare", respectiv, "solduri creditoare" se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare ui, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncţional.
   5 În cazul conturilor bifuncţionale, sintagma "sold debitor", respectiv, "sold creditor" se referă la prezentarea soldului contului sintetic bifuncţional (debitor sau creditor) rezultat din însumarea tuturor soldurilor conturilor analitice ale acestuia, indiferent de natura lor.
   6 Soldurile conturilor analitice în care se înregistrează alte ajustări aferente datoriilor financiare

   2. Contul de profit sau pierdere

   
Cod poziţie Plan de conturi
010 7011 + 7012 + 7013 + 7014 + 7015 + 7017 + 7018 - 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
041 70331 + ex. 7038
051 ex. 7011 + 70132 + 70133 + ex. 70134 + 70142 + 7015 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + 7021 + 7022 + 7023 + 7024 + 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 - 66447
080 ex. 7011 + 7012 + 70131 + ex. 70134 + 70141 + ex. 7017 + ex. 7018 - ex. 6617 + ex. 7037
085 ex. 7037
090 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6657
120 6011 + 6012 + 6013 + 6014 + 6015 + ex. 6017 + 6022 + 6023 + 6024 + 6025 + 6026 + ex. 6027 + 6036 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052
140 ex. 6017 + ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
145 ex. 6037
160 70333
200 7019 + 7029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 708
210 6019 + 6029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608
220 70336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 - 6033 - 6034 - ex. 6037
231 70336 - 6033
241 70342 - 6034
260 7036 + ex. 7037 - ex. 6037
270 ex. 7037 - ex. 6037
280 70311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 +
70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex. 6061 - 60741 - 60742 -
60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
287 7035 - 6035
290 70321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
300 70747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751- 60752 - 60753
310 ex. 7061 - ex. 6061
330 746 + ex. 749 - ex. 609 - 646
340 7042 + 709 + 741 + 742 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7619 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449 + 781
350 ex. 609 + 6311 + 6312 + 644 + 647 + ex. 649 + 6619 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
360 6042 + 611 + 612 + 617 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
370 611 + 612 + 617
380 6042 + 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
390 651 + 652
400 ex. 652
410 ex. 652
420 651
430 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
440 ex. 6651 - ex. 7651
450 ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - 7659
460 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 +
6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 +
66441 + 66442 + 66443 + 66445 + 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 -
7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 -
76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - 767
481 66311 + ex. 668 - 76311 - ex. 767
491 6611 + 6612 + 6613 + 6615 + 6621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7611 - 7612 - 7613 - 7615 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 76312 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
520 6633 + 6642 - 7633 - 7642
530 ex. 66421 + ex. 66423 - ex. 76421 - ex. 76423
540 ex. 66423 - ex. 76423
560 ex. 66421 + 66422 - ex. 76421 - 76422
570 6633 - 7633
600 ex. 74997- 633
620 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
660 ex. 691 + ex. 692 - ex. 791
670 ± 591

   3. Instrumente financiare derivate - Contabilitatea de acoperire: Clasificare pe tipuri de risc şi pe tipuri de acoperire împotriva riscurilor

   
Cod poziţie Coloană Plan de conturi
010 010 3121 (solduri debitoare)
020 3121 (solduri creditoare)
030 9521
040 ex.9521
020 010 31212 (solduri debitoare)
020 31212 (solduri creditoare)
030 95212
040 ex.95212
030 010 31211 (solduri debitoare) + 31213 (solduri debitoare)
020 31211 (solduri creditoare) + 31213 (solduri creditoare)
030 95211 + 95213
040 010 31214 (solduri debitoare)
020 31214 (solduri creditoare)
030 95214
040 ex.95214
050 010 31215 (solduri debitoare)
020 31215 (solduri creditoare)
030 95215
060 010 3122 (solduri debitoare)
020 3122 (solduri creditoare)
030 9522
040 ex.9522
070 010 31221 (solduri debitoare)
020 31221 (solduri creditoare)
030 95221
040 ex.95221
080 010 31222 (solduri debitoare)
020 31222 (solduri creditoare)
030 95222
090 010 31223 (solduri debitoare)
020 31223 (solduri creditoare)
030 95223
040 ex.95223
100 010 31224 (solduri debitoare)
020 31224 (solduri creditoare)
030 95224
110 010 3123 (solduri debitoare)
020 3123 (solduri creditoare)
030 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 9525
040 ex.95251 + ex.95253
120 010 31233 (solduri debitoare)
020 31233 (solduri creditoare)
030 95251
040 ex.95251
130 010 31231 (solduri debitoare) + 31232 (solduri debitoare) + 31234 (solduri debitoare)
020 31231 (solduri creditoare) +31232 (solduri creditoare) + 31234 (solduri creditoare)
030 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 + 95245 + 95252
140 010 31235 (solduri debitoare)
020 31235 (solduri creditoare)
030 95253
040 ex.95253
150 010 31236 (solduri debitoare)
020 31236 (solduri creditoare)
030 95254
160 010 3124 (solduri debitoare)
020 3124 (solduri creditoare)
030 9526
040 ex.9526
170 010 31241 (solduri debitoare)
020 31241 (solduri creditoare)
030 95261
040 ex.95261
180 010 31242 (solduri debitoare)
020 31242 (solduri creditoare)
030 95262
040 ex.95262
190 010 31243 (solduri debitoare)
020 31243 (solduri creditoare)
030 95263
040 ex.95263
200 010 31244 (solduri debitoare)
020 31244 (solduri creditoare)
030 95264
040 ex.95264
210 010 3125 (solduri debitoare)
020 3125 (solduri creditoare)
030 9527
040 ex.9527
220 010 3126 (solduri debitoare)
020 3126 (solduri creditoare)
030 9528
040 ex. 9528
230 010 312 (solduri debitoare)
020 312 (solduri creditoare)
030 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 +
95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528
040 ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527
+ ex.9528
240 010 ex.3131 (solduri debitoare)
020 ex.3131 (solduri creditoare)
030 ex.9531
040 ex.9531
250 010 ex.31312 (solduri debitoare)
020 ex.31312 (solduri creditoare)
030 ex.95312
040 ex.95312
260 010 ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare)
020 ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare)
030 ex.95311 + ex.95313
270 010 ex.31314 (solduri debitoare)
020 ex.31314 (solduri creditoare)
030 ex.95314
040 ex.95314
280 010 ex.31315 (solduri debitoare)
020 ex.31315 (solduri creditoare)
030 ex.95315
290 010 ex.3132 (solduri debitoare)
020 ex.3132 (solduri creditoare)
030 ex.9532
040 ex.9532
300 010 ex.31321 (solduri debitoare)
020 ex.31321 (solduri creditoare)
030 ex.95321
040 ex.95321
310 010 ex.31322 (solduri debitoare)
020 ex.31322 (solduri creditoare)
030 ex.95322
320 010 ex.31323 (solduri debitoare)
020 ex.31323 (solduri creditoare)
030 ex.95323
040 ex.95323
330 010 ex.31324 (solduri debitoare)
020 ex.31324 (solduri creditoare)
030 ex.95324
340 010 ex.3133 (solduri debitoare)
020 ex.3133 (solduri creditoare)
030 ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.9535
040 ex.95351 + ex.95353
350 010 ex.31333 (solduri debitoare)
020 ex.31333 (solduri creditoare)
030 ex.95351
040 ex.95351
360 010 ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare)
020 ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)
030 ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95352
370 010 ex.31335 (solduri debitoare)
020 ex.31335 (solduri creditoare)
030 ex.95353
040 ex.95353
380 010 ex.31336 (solduri debitoare)
020 ex.31336 (solduri creditoare)
030 ex.95354
390 010 ex.3134 (solduri debitoare)
020 ex.3134 (solduri creditoare)
030 ex.9536
040 ex.9536
400 010 ex.31341 (solduri debitoare)
020 ex.31341 (solduri creditoare)
030 ex.95361
040 ex.95361
410 010 ex.31342 (solduri debitoare)
020 ex.31342 (solduri creditoare)
030 ex.95362
040 ex.95362
420 010 ex.31343 (solduri debitoare)
020 ex.31343 (solduri creditoare)
030 ex.95363
040 ex.95363
430 010 ex.31344 (solduri debitoare)
020 ex.31344 (solduri creditoare)
030 ex.95364
040 ex.95364
440 010 ex.3135 (solduri debitoare)
020 ex.3135 (solduri creditoare)
030 ex.9537
040 ex.9537
450 010 ex.3136 (solduri debitoare)
020 ex.3136 (solduri creditoare)
030 ex.9538
040 ex.9538
460 010 ex.313 (solduri debitoare)
020 ex.313 (solduri creditoare)
030 ex.9531 + ex.9532 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.9535 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538
040 ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + ex.9536 + ex.9537
+ ex.9538
480 010 314 (solduri debitoare)
020 314 (solduri creditoare)
030 954
040 ex.954
490 010 315 (solduri debitoare)
020 315 (solduri creditoare)
030 955
040 ex.955
500 010 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
020 312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
030 9521 + 9522 + 95232 + 95233 + 95235 + 95242 + 95243 +
95245 + 9525 + 9526 + 9527 + 9528 + 9531 + 9532 + 95332 +
95333 + 95335 + 95342 + 95343 + 95345 + 9535 + 9536 +
9537 + 9538 + 954 + 955
040 ex.9521 + ex.9522 + ex.95251 + ex.95253 + ex.9526 + ex.9527
+ ex.9528 + ex.9531 + ex.9532 + ex.95351 + ex.95353 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
510 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debitoare) +ex.315 (solduri debitoare)
020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) +ex.315 (solduri creditoare)
030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
520 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) + ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare)
020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) +ex.315 (solduri creditoare)
030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955
530 010 ex.31211 (solduri debitoare) + ex.31212 (solduri debitoare) + ex.31213 (solduri debitoare) + ex.31221 (solduri debitoare) + ex.31222 (solduri debitoare) + ex.31231(solduri debitoare) + ex.31232 (solduri debitoare) + ex.31233 (solduri debitoare) + ex.31234 (solduri debitoare) + ex.3124 (solduri debitoare) + ex.3125 (solduri debitoare) + ex.3126 (solduri debitoare) + ex.31311 (solduri debitoare) + ex.31312 (solduri debitoare) + ex.31313 (solduri debitoare) + ex.31321 (solduri debitoare) + ex.31322 (solduri debitoare) + ex.31331 (solduri debitoare) + ex.31332 (solduri debitoare) + ex.31333 (solduri debitoare) + ex.31334 (solduri debitoare) + ex.3134 (solduri debitoare) + ex.3135 (solduri debitoare) + ex.3136 (solduri debitoare) +
ex.314 (solduri debitoare) + ex.315 (solduri debitoare)
020 ex.31211 (solduri creditoare) + ex.31212 (solduri creditoare) + ex.31213 (solduri creditoare) + ex.31221 (solduri creditoare) + ex.31222 (solduri creditoare) + ex.31231 (solduri creditoare) + ex.31232 (solduri creditoare) + ex.31233 (solduri creditoare) + ex.31234 (solduri creditoare) + ex.3124 (solduri creditoare) + ex.3125 (solduri creditoare) + ex.3126 (solduri creditoare) + ex.31311 (solduri creditoare) + ex.31312 (solduri creditoare) + ex.31313 (solduri creditoare) + ex.31321 (solduri creditoare) + ex.31322 (solduri creditoare) + ex.31331 (solduri creditoare) + ex.31332 (solduri creditoare) + ex.31333 (solduri creditoare) + ex.31334 (solduri creditoare)+ ex.3134 (solduri creditoare) + ex.3135 (solduri creditoare) + ex.3136 (solduri creditoare) + ex.314 (solduri creditoare) + ex.315 (solduri creditoare)
030 ex.95211 + ex.95212 + ex.95213 + ex.95221 + ex.95222 + ex.95232 + ex.95233 + ex.95235 + ex.95242 + ex.95243 + ex.95245 + ex.95251 + ex.95252 + ex.9526 + ex.9527 + ex.9528 + ex.95311 + ex.95312 + ex.95313 + ex.95321 + ex.95322 + ex.95332 + ex.95333 + ex.95335 + ex.95342 + ex.95343 + ex.95345 + ex.95351 + ex.95352 + ex.9536 + ex.9537 + ex.9538 + ex.954 + ex.955

   5. Alte informaţii

   5 A - Elemente de activ: - coloana 030
   
Cod poziţie Plan de conturi
100 101 + 102 + 109 + 111 ± 1171 + 121 + 1271 ± 131 ± 141 ± 152 ± 161 ± 1741 ± 1761 ± 1781 ± 1782 ± 1783 ± 1784 ± 181 ± 182 ± 183 ± 184 - (197 ± 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
110 101 + 102 + 109
113 101
116 102
119 109
120 111 ± 1171 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
130 121 + 1271 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
140 1311 + 1312 + 1313 + 1314 ± 1317 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
150 1411 + 1412 ± 1417 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
160 1521 + 1522 + 1523 + 1524 ± 1527 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
170 1611 ± 1617 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
190 ± 1781 ± 181 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
195 ± 1782 ± 182 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
200 ± 1783 ± 183 - (ex. 197 ± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
210 ± 1784 ± 184 - (± ex. 199 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
300 ± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 ± 2511 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
310 2011 ± 2017 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
320 2021 ± 2027 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
330 2031 + 2032 ± 2037 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
340 2041 + 2042 ± 2047 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
350 2051 + 2052 ± 2057 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
360 2061 ± 2067 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
370 2091 ± 2097 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
380 2311 + 2312 ± 2317 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
390 2431 + 2432 + 2433 + 2434 ± 2437 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
400 2511 (solduri debitoare) ± 25171 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
410 2611 ± 2617 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
420 ± 281 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
425 ± 282 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
430 ± 283 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
440 ± 284 - (± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
450 ± 285 - (ex. 297 ± ex. 299 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
500 3011 + 3021 + 303 + 304 + 305 + 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare) + 316 (solduri debitoare) + 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 + 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor) + 3515 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 3531 (solduri debitoare) + 35324 +
35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± 355 + 3571 + 361 + 362 + 363 + 371 + 3723
(sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) ± 381 ± 382 ± 383 ± 384 ± 385 - (3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
510 3011
511 30113
520 3021
521 30213
530 3031 + 3032 + 3033 + 3037 - ex. 3566
531 3033 + ex.3037 - ex. 3566
540 3041 + 3047 - ex. 3566
550 3051 + 3052 + 3053
551 3053
560 311 (solduri debitoare) + 312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
570 333 (solduri debitoare) + 3362 + 3371 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
580 341 (sold debitor) + 342 (sold debitor)
590 3515 + 35192 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
600 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262
610 3531 (solduri debitoare) + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold
debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392
620 3551 + 3552 + 3556 ± 3557 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
630 3571 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
640 361 + 362 + 363
650 316 (solduri debitoare) + 371 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 378 + 3799 (solduri debitoare) - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare))
660 ± 381 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
665 ± 382 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
670 ± 383 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
680 ± 384 - (± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
690 ± 385 - (ex. 3927 ± ex. 3929 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
700 401 + 402 ± 407 + 41 + 421 + 43 + 44 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485
-(4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) + 4957 ± 4959)
710 401 + 402 ± 407 - (± ex. 4959) - ex. 3566
740 431 + 432 + 441 + 442
750 4711 + 4712 + 4713 ± 4717 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566
760 ± 481 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
765 ± 482 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
770 ± 483 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) + ex. 4957 ± ex. 4959) - ex. 3566
780 ± 484 - (± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± ex. 4959) - ex. 3566
790 ± 485 - (ex. 4937 ± ex. 4939 (solduri aferente activelor financiare)) - ex. 3566

   5. B - Elemente de datorii
   
Cod poziţie Plan de conturi
100 2511 (solduri creditoare) ± 25172 ± 253 ± 254 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 3556
110 2511 (solduri creditoare) ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
120 2531 + 2532 + 2533 + 2534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
121 2531 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
122 2532 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
123 2533 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
124 2534 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
130 2541 + 2542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
131 2541 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
132 2542 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare)
140 ± 25172 ± 2537 ± 2547 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) - ex. 3556
200 ex.30221 + ex.30222 + 531 + 532 ± 537
210 ex.30221 + 5312 + 5322 ± ex.537
220 ex.30222 + 5311 + 5321 ± ex.537

   5.C - Elemente în afara bilanţului
   
Cod poziţie Plan de conturi
100 901 + 903 + 9811
110 9811
200 902 + 904
300 911 + 913 + 9812
310 9812
400 912 + 914 + ex.9516 + ex.9526 + ex.9536
500 922 + 971 + 9819
510 9819
600 921 + 972
700 993
800 994
900 962
1000 961

   CAPITOLUL V
  CONTROLUL RAPORTĂRILOR PERIODICE

   1) Controlul raportării periodice "Bilanţul" [situaţia poziţiei financiare]
   1.1. Controlul situaţiei 1.1 - Active
    Controlul vertical
    010 = 020 + 030 + 040
    050 = 060 + 070 + 080 + 090
    096 = 097 + 098 + 099
    100 = 120 + 130
    141 = 142 + 143 + 144
    181 = 182 + 183
    270 = 280 + 290
    330 = 340 + 350
    380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370
   1.2. Controlul situaţiei 1.2 - Datorii
    Controlul vertical
    010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060
    070 = 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140
    170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230
    240 = 250 + 260
    300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290
   1.3. Controlul situaţiei 1.3 - Capitaluri proprii
    Controlul vertical
    050 = 060 + 070
    090 = 095 + 128
    095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360
    128 = 140 + 150 + 155 + 165 + 170
    300 = 010 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 250 + 255
   1.4. Corelaţie între 1.3 şi 1.1
    1.3 (310) = 1.1 (380)
   1.5. Corelaţii între 1.3 şi 1.2
    1.3 (310) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
    1.3 (310) = 1.2 (010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290) + 1.3 (300)
   1.6. Corelaţie între 1.3, 1.2 şi 1.1
    1.1 (380) = 1.2 (300) + 1.3 (300)
   2) Controlul raportării periodice "Contul de profit sau pierdere"
   2.1. Controlul vertical
    010 = 041 + 051 + 080 + 085
    090 = 120 + 140 + 145
    220 = 231 + 241 + 260 + 270
    355 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350
    360 = 370 + 380
    390 = 400 + 410 + 420
    425 = 426 + 427
    430 = 440 + 450
    460 = 481 + 491
    520 = 530 + 540 + 560 + 570
    610 = 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 - 390 + 425 - 430 - 460 - 520 + 600
    630 = 610 - 620
    640 = 650 - 660
    670 = 630 + 640
   2.2. Corelaţie între 2 şi 1.3
    2 (670) = 1.3 (250)
   3) Controlul raportării periodice "Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire"
   3.1. Controlul orizontal
    Pentru liniile 010, 020, 040, 060, 070, 090, 110, 120, 140, 160 - 250, 270, 290, 300, 320, 340, 350, 370, 390 - 500 se respectă următoarea corelaţie:
    col. 030 ≥ col. 040
   3.2. Controlul vertical
    Pentru coloanele 010 - 030 se respectă următoarele corelaţii:
    010 = 020 + 030 + 040 + 050
    060 = 070 + 080 + 090 + 100
    110 = 120 + 130 + 140 + 150
    240 = 250 + 260 + 270 + 280
    290 = 300 + 310 + 320 + 330
    340 = 350 + 360 + 370 + 380
    500 ≥ 510 + 520 + 530
    Pentru coloanele 010 - 040 se respectă următoarele corelaţii:
    160 = 170 + 180 + 190 + 200
    160 ≥ 170
    230 = 010 + 060 + 110 + 160 + 210 + 220
    390 = 400 + 410 + 420 + 430
    390 ≥ 400
    460 = 240 + 290 + 340 + 390 + 440 + 450
    500 = 230 + 460 + 480 + 490
   3.3. Corelaţii între 3 şi 1
    3 (500. col. 010) = 1.1 (240. col. 010) 3 (500. col. 020) = 1.2 (150. col. 010)
    3 (col. 010 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.1 (240. col. 010)
    3 (col. 020 (230 + 460 + 480 + 490)) = 1.2 (150. col. 010)
   4) Controlul raportării periodice "Informaţii privind expunerile performante şi neperformante"
   4.1. Controlul orizontal
    Pentru liniile 010 - 550 se respectă următoarele corelaţii:
    col. 010 = col. 020 + col. 060
    col. 110 ≤ col. 060
    Pentru liniile 010 - 330 se respectă următoarele corelaţii:
    col. 020 = col. 030 + col. 055
    col. 060 = col. 070 + col. 080 + col. 090 + col. 100 + col. 105
    col. 150 = col. 160 + col. 170 + col. 180 + col. 190 + col. 195
    col. 200 + col. 210 ≤ col. 060 + col. 150
    Pentru liniile 010 - 201 şi 330 - 550 se respectă următoarea corelaţie:
    col. 130 = col. 140 + col. 150
    Pentru liniile 010 - 201, 330 şi 335 se respectă următoarea corelaţie:
    col. 120 ≤ col. 060
   4.2. Controlul vertical
    Pentru coloanele 010 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
    180 = 010 + 070
    201 = 181 + 191
    Pentru coloanele 010 - 110, 130 şi 150 - 210 se respectă următoarele corelaţii:
    231 = 211 + 221
    330 = 180 + 201 + 231
    Pentru coloanele 010, 020, 060, 110, 130 - 150, 200 şi 210 se respectă următoarea corelaţie:
    550 = 340 + 410 + 480
    Pentru coloanele 120 şi 140 se respectă următoarea corelaţie:
    330 = 180 + 201
   5) Controlul raportării periodice "Alte informaţii"
   5.A - Elemente de activ
   a) Controlul orizontal
    Pentru fiecare linie se respectă următoarea corelaţie:
    col. 030 = col. 020 - col. 010
   b) Controlul vertical
    110 = 113 + 116 + 119
    100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 190 + 195 + 200 + 210
    300 = 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 390 + 400 + 410 + 420 + 425 + 430 + 440 + 450
    500 = 510 + 520 + 530 + 540 + 550 + 560 + 570 + 580 + 590 + 600 + 610 + 620 + 630 + 640 + 650 + 660 + 665 + 670 + 680 + 690
    700 = 710 + 740 + 750 + 760 + 765 + 770 + 780 + 790
    900 = 100 + 300 + 500 + 700
   c) Corelaţia între raportarea periodică 5.A şi "Bilanţ"
   
5.A - Elemente de activ relaţia 1. Bilant
900 (col. 020) = 380

   5.B - Elemente de datorii
    Controlul vertical
    100 = 110 + 120 + 130 + 140
    120 = 121 + 122 + 123 + 124
    130 = 131 + 132
    200 = 210 + 220