Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 4 din 29.aug.2022
Monitorul Oficial, Partea I 896 12.sep.2022
Intrare în vigoare la 12.sep.2022
Ordinul nr. 4/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială

Având în vedere prevederile art. 22 alin (1) şi ale art. 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 şi 6 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 8/2019 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. -

(1) Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudenţială, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 896 bis.

(2) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii financiare nebancare:

a) instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv celor care au şi calitatea de instituţie de plată, în sensul Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative, sau de instituţie emitentă de monedă electronică, în sensul Legii nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică;

b) sucursalelor din România ale instituţiilor financiare persoane juridice străine, înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. -

(1) Instituţiile financiare nebancare prevăzute la art. 1 alin. (2) au obligaţia să întocmească situaţiile financiare periodice la nivel individual, în conformitate cu normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.

(2) Situaţiile financiare periodice la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României în format exclusiv electronic, respectiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare directă (RAPDIR), precum şi prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificaţiilor comunicate de Banca Naţională a României, având ataşată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituţiei financiare nebancare.

(3) Situaţiile financiare periodice la nivel individual se transmit Băncii Naţionale a României la termenele stabilite prin normele metodologice privind întocmirea acestora, aprobate prin prezentul ordin.

Art. 3. -

Persoanele care asigură administrarea şi/sau conducerea instituţiilor financiare nebancare, precum şi alte persoane care au obligaţia gestionării acestora, directorii economici, contabilii-şefi sau alte persoane autorizate trebuie să asigure măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu situaţiile financiare periodice la nivel individual întocmite pentru data de referinţă 31.03.2023.

Art. 5. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 18/2007 pentru aprobarea modelelor situaţiilor financiare periodice şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, aplicabile instituţiilor financiare nebancare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 şi 15 bis din 9 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare.


Normele metodologice au fost publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 896 bis din 12 septembrie 2022.