Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 7 din 25.noi.2022
Monitorul Oficial, Partea I 1187 12.dec.2022
Intrare în vigoare la 23.oct.2023
Ordinul nr. 7/2022 pentru modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital

Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1), art. 101 şi 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 255 alin. (1) - (3), art. 257 şi 261-263 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Recomandarea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială nr. R/4/2022 privind amortizorul anticiclic de capital în România,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul ordin.

Art. I.

Articolul 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 12/2015 privind amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 980 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

  • " Art. 2. - Pentru scopurile art. 262 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerinţe prudenţiale pentru instituţiile de credit, cu modificările şi completările ulterioare, rata amortizorului anticiclic de capital aplicabilă expunerilor din credite în România, deţinute de instituţiile de credit prevăzute la art. 4 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, este de 1% din valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu art. 92 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013."

  • Art. II.

    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 23 octombrie 2023.