Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Regulament nr. 14 din 12.noi.2012
Monitorul Oficial, Partea I 763 13.noi.2012
Intrare în vigoare la 13.noi.2012
Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili

Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi ale art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art. 2 alin. (2) lit. a), art. 5 şi art. 6 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004 şi al art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 1/2000 privind operaţiunile de piaţă monetară efectuate de Banca Naţională a României şi facilităţile permanente acordate de aceasta participanţilor eligibili, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Participanţii eligibili cu care Banca Naţională a României desfăşoară operaţiuni de piaţă monetară şi cărora le acordă facilităţi permanente sunt: băncile, băncile de credit ipotecar, casele centrale ale cooperativelor de credit, băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică, care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
- sunt supuse regimului rezervelor minime obligatorii, în conformitate cu prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României;
- se încadrează în prevederile reglementărilor Băncii Naţionale a României privind indicatorii de solvabilitate, în cazul băncilor, al băncilor de credit ipotecar, al caselor centrale ale cooperativelor de credit şi al băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ, persoane juridice române;
- se încadrează în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare emise de către autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine, în cazul sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state membre, respectiv din state terţe, cu excepţia sucursalelor din România ale instituţiilor de credit emitente de monedă electronică. Autorităţile de supraveghere bancară din ţara de origine certifică, cel puţin anual, încadrarea instituţiei de credit străine de care aparţin sucursalele din România în prevederile reglementărilor de prudenţă bancară în vigoare în ţara respectivă."
2. La articolul 34, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
"Art. 34. - (1) Ofertele prezentate de către participanţii eligibili la licitaţii vor conţine opţiuni pentru sume şi/sau rate ale dobânzii/randamente/puncte swap diferite."
Art. II. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu
Bucureşti, 12 noiembrie 2012.
Nr. 14.