Centrala


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2524, 2552, 2527, 2553, 2529

Consilier juridic


Direcția juridică

Serviciul avizare și asistență juridică

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 4 iunie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • analizează din punct de vedere juridic, din dispoziția conducerii direcției, proiectele de acte normative elaborate de alte autorități, în domeniile în care Banca Națională a României are atribuții și propune avizarea sau formularea de observații;
 • analizează din punct de vedere juridic, din dispoziția conducerii direcției, proiectele de acte normative și de reglementări interne elaborate de Banca Națională a României și propune avizarea sau formularea de observații;
 • acordă asistență juridică structurilor organizatorice din cadrul Băncii Naționale a României, pe probleme specifice activității serviciului;
 • participă, alături de structurile organizatorice de specialitate la organizarea și desfășurarea activității de sistematizare și uniformizare a actelor cu caracter normativ emise de Banca Națională a României;
 • realizează materiale de informare și note pe aspecte juridice sau de natură legislativă, care privesc domeniile de competență ale Băncii Naționale a României, prin prisma activității și atribuțiilor serviciului.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul științelor juridice;
 • studiile de master în științe juridice, în derulare sau absolvite, constituie un avantaj;
 • experiența profesională de minimum 3 ani, într-o funcție pentru care sunt solicitate studii superioare în domeniul juridic, dovedită prin documente;
 • cunoștințe de operare pe calculator (pachetul Microsoft Office și Internet Explorer);
 • cunoașterea limbii engleze

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanță;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 4 iunie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 12 iunie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
 1. Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a României;
 2. Regimul juridic al instituţiilor financiare nebancare;
 3. Autorizarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit;
 4. Procedura aplicabilă procesului de redresare și rezoluție a instituțiilor de credit;
 5. Regimul contractelor de credit pentru consumatori.
BIBLIOGRAFIE

Prezenta bibliografie nu este exhaustivă, rolul acesteia fiind unul orientativ. Este indicată consultarea legislației aplicabile domeniilor menționate în tematica orientativă.