Sucursala Regională Dolj


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

Referent de specialitate (tehnic)


Sucursala Regională Dolj

Serviciul casierie

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 27 noiembrie 2019

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • asigurarea suportului tehnic pentru funcționarea în parametri de precizie, randament și eficiență a echipamentelor automate de procesat bancnote și monede, precum și a instalațiilor conexe și/sau auxiliare din cadrul Serviciului casierie;
 • întreținerea și depanarea echipamentelor automate de procesat și ambalat bancnote și monedă metalică, a mașinilor de bandat și banderolat bancnote și a echipamentelor și instalațiilor conexe și/sau auxiliare (compresoare și UPS-uri, echipamente de climatizare a spațiilor unde sunt amplasate echipamentele de procesare);
 • asigurarea conectării și deconectării echipamentelor de procesat bancnote și monede aflate în dotarea Serviciului casierie, la începutul și la sfârșitul programului de lucru;
 • executarea operațiunilor de pregătire a echipamentelor corespunzător numerarului care se procesează (configurarea software, reglarea dimensională, curățarea detectorilor și senzorilor etc.), în conformitate cu procedurile interne de lucru și cu instrucțiunile tehnice ale echipamentelor;
 • executarea operațiunilor de mentenanță corectivă, în vederea menținerii stării de funcționare și exploatare a tuturor echipamentelor, conform specificațiilor tehnice;
 • organizarea și exploatarea unei baze de date privind asigurarea pieselor de schimb, încheierea și urmărirea contractelor de service și/sau mentenanță, precum și a contractelor de lucrări de întreținere și reparații;
 • elaborarea și redactarea de evidențe statistice, rapoarte, documentații tehnico-economice.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare tehnice absolvite cu examen de licență cu titlul de inginer, specializarea inginerie (facultate acreditată în domeniile mecanică, mecatronică, automatică, electronică, electrotehnică, tehnologia informației, pneumatică sau alte domenii echivalente);
 • alte studii în domeniul de absolvire constituie avantaj;
 • cunoștințe de operare pe calculator: sistemul de operare Windows, Pachetul Microsoft Office;
 • experiență profesională de minimum 3 ani în activitatea de inginer, dovedită prin documente;
 • cunoștințe de limba engleză.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizațională;
 • orientare către client.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 27 noiembrie 2019 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 3 decembrie 2019.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE