Centrală


 

Economist (cu contract de muncă pe durată determinată)

Direcția stabilitate financiară
Serviciul politici macroprudențiale

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 23 februarie 2024 


Informații generale

Durata contractului: determinată

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Responsabilitățile postului:

 • participă la formularea de propuneri pentru Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) privind stabilirea, reevaluarea periodică şi urmărirea obiectivelor intermediare ale politicii macroprudenţiale, pentru componentele sistemului financiar aflate în sfera competențelor Băncii Naționale a României;
 • participă la formularea de propuneri pentru CNSM cu privire la stabilirea și calibrarea instrumentelor macroprudenţiale aplicabile instituțiilor supravegheate de BNR (de ex. amortizoarele de capital), la reevaluarea periodică a acestora, precum şi la recunoaşterea instrumentelor macroprudenţiale similare stabilite de autorităţile din alte state membre;
 • contribuie la formularea de propuneri de măsuri (de tipul recomandărilor și avertizărilor) în vederea prevenirii sau diminuării riscurilor sistemice la adresa stabilităţii sistemului financiar national;
 • contribuie la formularea punctelor de vedere și elaborarea unor studii de impact privind reglementările și proiectele de reglementări elaborate de Banca Naţională a României, de alte autorităţi publice naționale sau instituții europene și internaționale, care se referă la domeniul politicii macroprudențiale;
 • participă la activitatea de secretariat a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;
 • contribuie la elaborarea anuală a Raportului Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială;
 • elaborează studii de cercetare în domeniul politicii macroprudențiale, precum și a altor aspecte de interes privind stabilitatea financiară.

Studii, experiență profesională și competențe:

Condiții obligatorii:

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe de operare pe calculator: suita de programe MS Office (cel puțin Word, Excel, Outlook).

Constituie avantaj:

 • studiile de masterat realizate în domeniul Finanțe, Științe Economice, Cibernetică/Statistică;
 • Certificări de tip FRM/CFA;
 • cunoștințe de utilizare a bazelor de date, a unor programe statistice (EViews, Stata etc.) sau a unor limbaje de programare (Matlab, R, Python).

Competenţe comportamentale:

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire conceptuală.

Pachetul de beneficii

Financiar

Componentă variabilă din care pot face parte:

 • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii
 • participare la profit (în funcție de rezultatele băncii)
 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)
 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)
 • abonament de servicii medicale

Timp liber

 • 25 de zile de concediu de odihnă
 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României
 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale
 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare

Dezvoltare

 • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate
 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)
 • posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate de obținerea și menținerea certificărilor naționale/internaționale sau a taxelor anuale de membru în funcție de specificul activității
 • posibilitatea participării la grupuri de lucru internaționale/ comitete în cadrul SEBC, EBA, SRB
 • acces la Biblioteca BNR

Condiții de lucru

 • program de lucru flexibil
 • maximum 5 zile de telemuncă pe lună (în funcție de eligibilitate)

Modalitatea de aplicare

Până cel târziu în data de 23 februarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente:

 • Formularul de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf sau doc ;
 • Copia actului de identitate.

Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Atenție !

 • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.
 • Documentele transmise nu vor fi parolate.
 • Mărimea e-mail-ului nu trebuie să depășească 15 MB.

Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail, cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.

Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.

Etape de selecție

Testare scrisă La sediul BNR
Interviu cu structura de specialitate La sediul BNR
Testare psihometrică Online
Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul Online (MS Teams)

Proba scrisă este evaluată cu notă până la 10, nota minimă de promovare fiind 7.
Interviurile și testarea practică sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.

Testarea scrisă va avea loc în data de 12 martie 2024. Detalii referitoare la locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii testării scrise poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE
 1. Stabilitate financiară, politică macroprudențială și risc sistemic
  1. Banca Naţională a României, Raportul asupra stabilităţii financiare, ediția decembrie 2023, https://www.bnro.ro/Publicatii-periodice-204.aspx;  
  2. Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială, Raportul anual ediția 2022, https://www.cnsmro.ro/res/ups/Raport_CNSM_2022-1.pdf;  
  3. Comitetul European de Risc Sistemic, 2014, The ESRB Handbook on Operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector (cap. 1-4), http://www.esrb.europa.eu/;
  4. Stabilitatea financiară, riscul sistemic şi instrumentele macroprudenţiale din perspectiva băncii centrale (prezentare), Liviu Voinea, http://www.bnro.ro/.
 2. Macroeconomie și econometrie
  1. Mankiw, G., Macroeconomics, orice ediție.
  2. Mishkin, F., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, orice ediție.
  3. Gujarati, D., Basic Econometrics, McGraw-Hill Companies, orice ediție.
 3. Legislație relevantă în domeniul stabilității financiare
  1. Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României
  2. Legea nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național (Monitorul Oficial al României nr. 192/17.03.2017), http://www.cnsmro.ro/despre/cadru-juridic/legea-122017/;  
  3. Regulamentul nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital (Monitorul Oficial al României nr. 12/05.01.2018, modificat și completat prin Regulamentul CNSM nr.1/18.12.2020 și Regulamentul CNSM nr.1/20.10.2022), https://www.cnsmro.ro/res/ups/Regulament-CNSM-2_2017_actualizat-neoficial.pdf.

Candidații sunt încurajați să utilizeze orice alte surse de documentare pentru tematica indicată.


Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite aici.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, pe adresa Cariere[at]bnro.ro.