Centrală


 

Referent de specialitate - 1 posturi

Direcția achiziții
Serviciul realizare achiziții prin contracte

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 5 februarie 2024


Informații generale

Durata contractului: nedeterminată

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Responsabilitățile postului:

 • contribuie la realizarea activității structurii organizatorice din care face parte;
 • derulează achizițiile pentru care este desemnat responsabil;
 • întocmește documentația de atribuire/documentația de achiziție și documentele suport aferente procedurilor de atribuire/achizițiilor pe care urmează să le inițieze;
 • participă la evaluarea ofertelor în cadrul comisiilor de evaluare din care face parte și elaborează documentele aferente ședințelor de evaluare a ofertelor, în cadrul comisiilor de evaluare în care are calitatea de președinte al comisiei;
 • elaborează punctul de vedere cu privire la contestațiile formulate de operatorii economici în legătură cu procedurile de atribuire/achizițiile organizate, la care este responsabil, consultându-se în acest sens cu membrii comisiei de evaluare sau cu persoana responsabilă din structura de specialitate, în funcție de obiectul contestației și îl transmite Serviciului Metodologie și elaborare contracte;
 • îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, așa cum sunt acestea prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul achizițiilor publice pentru achizițiile care intră în sfera de competență a serviciului;
 • constituie și arhivează dosarele achiziției publice.

Studii, experiență profesională și competențe:

Condiții obligatorii:

 • studii universitare absolvite cu examen de licență;
 • experiență profesională de minimum 1 an în domeniul achizițiilor publice;
 • cunoștințe IT – operare suita de programe MS Office (cel puțin Word, Excel, Outlook);
 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu.

Constituie avantaj:

 • experiență profesională de minimum 1 an în domeniul achizițiilor publice în cadrul unei autorități contractante;
 • cursuri sau alte specializări în domeniul achizițiilor, pentru care se va face dovada cu certificate de absolvire sau echivalent.

Competenţe comportamentale:

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • orientare către client.

Pachetul de beneficii

Financiar

Componentă variabilă din care pot face parte:

 • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii
 • participare la profit (în funcție de rezultatele băncii)
 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)
 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)
 • abonament de servicii medicale

Timp liber

 • 25 de zile de concediu de odihnă
 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României
 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale
 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare

Dezvoltare

 • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate
 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)
 • posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate de obținerea și menținerea certificărilor naționale/internaționale sau a taxelor anuale de membru în funcție de specificul activității
 • posibilitatea participării la grupuri de lucru internaționale/ comitete în cadrul SEBC, EBA, SRB
 • acces la Biblioteca BNR

Condiții de lucru

 • program de lucru flexibil
 • maximum 5 zile de telemuncă pe lună (în funcție de eligibilitate)

Modalitatea de aplicare

Până cel târziu în data de 5 februarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente:

 • Formularul de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf sau doc ;
 • Copia actului de identitate.

Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Atenție !

 • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.
 • Documentele transmise nu vor fi parolate.
 • Mărimea e-mail-ului nu trebuie să depășească 15 MB.

Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail, cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.

Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.

Etape de selecție

 
Testare scrisă La sediul BNR
Interviu cu structura de specialitate La sediul BNR
Testare psihometrică Online
Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul Online (MS Teams)

Proba scrisă este evaluată cu notă până la 10, nota minimă de promovare fiind 7.
Interviurile și testarea practică sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.

Testarea scrisă va avea loc în data de 15 februarie 2024. Detalii referitoare la locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii testării scrise poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite aici.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, pe adresa Cariere[at]bnro.ro.