Centrală


 

Inspector - 4 posturi

Direcția supraveghere
Serviciul supravegherea instituțiilor de credit 1

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 31 ianuarie 2024


Informații generale

Durata contractului: nedeterminată

Localitatea unde se desfășoară activitatea: București

Responsabilitățile postului:

 • pune în aplicare și respectă prevederile Ghidurilor privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP), precum și ale ghidurilor de directă aplicare emise de ABE;
 • analizează conținutul şi încadrarea în prevederile legale în materie a solicitărilor instituţiilor de credit şi ale sucursalelor instituţiilor de credit străine, remise Direcţiei Supraveghere, referitoare la aprobarea Băncii Naţionale a României pentru modificările intervenite în situaţia instituţiilor de credit;
 • elaborează şi prezintă materiale privind solicitările de aprobare a modificărilor intervenite în situaţia instituţiilor de credit în legătură cu: obiectul de activitate, conducătorii şi administratorii, auditorul financiar, deschiderea de sucursale în străinătate, condiţiile generale de afaceri, extinderea reţelei de unităţi teritoriale etc.;
 • participă la evaluarea încadrării indicatorilor de prudenţă bancară în limitele impuse de reglementările prudenţiale în vigoare, prin analize sistematice efectuate pe baza raportărilor şi a datelor transmise de instituţiile de credit şi sucursalele instituţiilor de credit străine;
 • participă la efectuarea de analize pe baza bilanţurilor contabile, a raportărilor financiar-contabile încheiate de instituţiile de credit, a rapoartelor auditorilor financiari, a situaţiilor financiare anuale şi/sau a declaraţiilor de venit global ale acţionarilor semnificativi ai instituţiilor de credit, şi la prezentarea conducerii direcţiei de materiale privind constatările rezultate;
 • participă la evaluarea procesului ICAAP și ILAAP.

Studii, experiență profesională și competențe:

Condiții obligatorii:

 • studii universitare absolvite cu examen de licență în domeniul științelor economice, la una din următoarele facultăți: Facultatea de Finanțe și Bănci, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune, Facultatea de Cibernetică; Facultatea de Matematică și Informatică;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel avansat;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office (cel puțin Word, Excel, Outlook).

Constituie avantaj:

 • studii universitare de masterat în domeniul științelor economice sau matematică- informatică;
 • experiență profesională în domeniul financiar-bancar.

Competenţe comportamentale:

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • gândire operațională.

Pachetul de beneficii

Financiar

Componentă variabilă din care pot face parte:

 • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii
 • participare la profit (în funcție de rezultatele băncii)
 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)
 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)
 • abonament de servicii medicale

Timp liber

 • 25 de zile de concediu de odihnă
 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României
 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale
 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare

Dezvoltare

 • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate
 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)
 • posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate de obținerea și menținerea certificărilor naționale/internaționale sau a taxelor anuale de membru în funcție de specificul activității
 • posibilitatea participării la grupuri de lucru internaționale/ comitete în cadrul SEBC, EBA, SRB
 • acces la Biblioteca BNR

Condiții de lucru

 • program de lucru flexibil

Modalitatea de aplicare

Până cel târziu în data de 31 ianuarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente:

 • Formularul de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf sau doc ;
 • Copia actului de identitate.

Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Atenție !

 • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.
 • Documentele transmise nu vor fi parolate.
 • Mărimea e-mail-ului nu trebuie să depășească 15 MB.

Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail, cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.

Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.

Etape de selecție

Testare scrisă La sediul BNR
Interviu cu structura de specialitate La sediul BNR
Testare psihometrică Online
Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul Online (MS Teams)

Proba scrisă este evaluată cu notă până la 10, nota minimă de promovare fiind 7.
Interviurile și testarea practică sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.

Testarea scrisă va avea loc în data de 13 februarie 2024. Detalii referitoare la locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii testării scrise poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite aici.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, pe adresa Cariere[at]bnro.ro.