Sucursala regională Cluj


 

Consilier juridic sucursală - Cluj

Direcția juridică
Serviciul contencios și asistență juridică

Termenul limită pentru primirea aplicaţiilor: 7 februarie 2024


Informații generale

Durata contractului: nedeterminată

Localitatea unde se desfășoară activitatea: Cluj-Napoca

Responsabilitățile postului:

 • asigură reprezentarea băncii în fața instanțelor de judecată, a judecătorului-sindic, a organelor de urmărire penală, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a lichidatorilor judiciari, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice;
 • întocmește și introduce, din dispoziția conducerii executive a băncii, cu aprobarea conducerii direcției, solicitări în scopul derulării procedurilor de mediere, acțiuni, plângeri, cereri de executare silită și formulează întâmpinări, memorii, folosind toate căile de atac la instanțele judecătorești, la organele de urmărire penală și la autorități administrative, în scopul apărării și valorificării drepturilor băncii, în nume propriu sau altă calitate derivând din lege sau din convențiile încheiate de BNR;
 • examinează şi avizează din punctul de vedere al respectării Codului civil, contractele de achiziţie publică încheiate de BNR;
 • analizează şi avizează lucrări referitoare la drepturile patrimoniale ale BNR, inclusiv patrimoniul imobiliar;
 • verifică şi avizează, sub aspectul respectării dispoziţiilor legale, ordinele privind sancţionarea salariaţilor;
 • analizează şi avizează proiectele de reglementări interne care intră în sfera de competenţă a serviciului;
 • acordă consultanţă juridică structurilor organizatorice din cadrul BNR, prin formularea de puncte de vedere;
 • urmărește, organizează și ține la zi evidența actelor normative și informează periodic conducerea sucursalei regionale, a agenției arondate, precum și serviciile din cadrul acestora asupra actelor normative care interesează activitatea BNR, cât și a celor de interes general;
 • analizează și propune spre avizare conducerii direcției deciziile emise de conducerea sucursalei regionale și agențiilor arondate;
 • asigură lucrările de secretariat ale Comitetului Director.

Studii, experiență profesională și competențe:

Condiții obligatorii:

 • studii universitare de licență în domeniul științelor juridice;
 • cunoașterea limbii engleze – nivel mediu;
 • cunoștințe de operare pe calculator: Microsoft Office.

Constituie avantaj:

 • studiile de master în domeniul științelor juridice;
 • experiența profesională pe posturi cu studii superioare în domeniul juridic;
 • cursuri/ perfecționări în dreptul muncii și asigurări sociale/ achiziții publice.

Competenţe comportamentale:

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Pachetul de beneficii

Financiar

Componentă variabilă din care pot face parte:

 • prime anuale în cuantum de maximum 2,8 salarii
 • participare la profit (în funcție de rezultatele băncii)
 • bonus anual de performanță (în funcție de rezultatele evaluării)
 • avantaje financiare acordate salariaților pentru diverse evenimente (pentru copiii minori cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului și a Crăciunului, pentru nașterea fiecărui copil etc.)
 • abonament de servicii medicale

Timp liber

 • 25 de zile de concediu de odihnă
 • 1-3 zile de concediu suplimentar, în funcție de vechimea în Banca Națională a României
 • zile libere plătite în cazul unor evenimente personale
 • facilități de recreere în BNR sau în cadrul altor bănci centrale din UE, în baza acordurilor de colaborare

Dezvoltare

 • programe de perfecționare profesională în țară sau străinătate
 • mobilitate internă funcțională sau geografică în cadrul diferitelor structuri organizatorice ale BNR, precum și posibilitatea de a aplica la posturi în cadrul SEBC sau al altor instituții internaționale (EBA, SRB, IMF etc.)
 • posibilitatea decontării cheltuielilor ocazionate de obținerea și menținerea certificărilor naționale/internaționale sau a taxelor anuale de membru în funcție de specificul activității
 • posibilitatea participării la grupuri de lucru internaționale/ comitete în cadrul SEBC, EBA, SRB
 • acces la Biblioteca BNR

Condiții de lucru

 • program de lucru flexibil
 • maximum 5 zile de telemuncă pe lună (în funcție de eligibilitate)

Modalitatea de aplicare

Până cel târziu în data de 7 februarie 2024, transmiteți pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, următoarele documente:

 • Formularul de aplicare: pdf ;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf sau doc ;
 • Copia actului de identitate.

Primirea aplicației vă va fi confirmată printr-o notificare automată transmisă de pe adresa Cariere[at]bnro.ro. Dacă nu ați primit notificarea, vă rugăm să verificați dacă mesajul respectă Regulile de transmitere a documentelor. Primirea notificării nu implică automat înscrierea la procesul de recrutare.

Atenție !

 • Transmiteți mesajul de pe adresa dumneavoastră de e-mail, cea declarată în Formularul de aplicare. Aceasta va fi utilizată pe tot parcursul procesului de recrutare.
 • Documentele transmise nu vor fi parolate.
 • Mărimea e-mail-ului nu trebuie să depășească 15 MB.

Documentele primite vor fi analizate din perspectiva îndeplinirii condițiilor obligatorii referitoare la experiența profesională și studiile solicitate pentru post, precum și a respectării Criteriilor generale de acceptare a unei candidaturi. În maximum 2 zile lucrătoare după termenul limită de aplicare, veți fi informat prin e-mail, cu privire la admiterea sau respingerea aplicației.

Niciun aplicant nu poate participa în acelaşi timp la 2 sau mai multe procese de recrutare organizate de BNR.

Etape de selecție

Testare scrisă La sediul BNR
Test de abilități verbale și logice Online
Interviu cu structura de specialitate La sediul BNR
Testare psihometrică Online
Interviu cu Direcția resurse umane pentru stabilirea compatibilității cu postul Online (MS Teams)

Proba scrisă este evaluată cu notă până la 10, nota minimă de promovare fiind 7.
Interviurile și testarea practică sunt evaluate cu calificativul admis/ respins.
Participarea la probele menționate mai sus este condiționată de promovarea probei anterioare.

Testarea scrisă va avea loc în data de 20 februarie 2024. Detalii referitoare la locul de desfășurare vă vor fi transmise prin e-mail. Data susținerii testării scrise poate fi modificată în cazul în care se prelungește perioada de înscriere. Prelungirea poate interveni atunci când numărul candidaților este mai mic sau egal cu 3.TEMATICĂ
BIBLIOGRAFIE

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite aici.

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, pe adresa Cariere[at]bnro.ro.