Comunicat de presă


Indicatori monetari – noiembrie 2022

27.12.2022

Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârșitul lunii noiembrie 2022 un sold de 584 559,0 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,6 la sută (-0,6 în termeni reali1) față de luna octombrie 2022, iar în raport cu noiembrie 2021 s-a majorat cu 6,8 la sută (-8,6 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 noiembrie 2022
(mil. lei)
nov. 2022/
oct. 2022
%
nov. 2022/
nov. 2021
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 389 975,7 -2,1 -0,6
Numerar în circulaţie ** 99 647,4 -0,6 3,7
Depozite overnight *** 290 328,3 -2,5 -2,0
M2 (masa monetară intermediară) 584 559,0 0,6 6,8
M1 389 975,7 -2,1 -0,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 194 583,3 6,5 25,3
M3 (masa monetară în sens larg) 584 559,0 0,6 6,8
M2 584 559,0 0,6 6,8
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operațiuni repo, acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară, titluri de natura datoriei emise cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 noiembrie 2022
(mil. lei)
nov. 2022/
oct. 2022
%
nov. 2022/
nov. 2021
%
Masa monetară (M3) 584 559,0 0,6 6,8
Active externe nete** 250 628,8 -2,8 4,9
Active interne nete*** 333 930,3 3,4 8,2

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe.
Activele externe includ: credite acordate nerezidenților; depozite plasate la nerezidenți; titluri de natura datoriei deținute (emise de nerezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la nerezidenți; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenți: depozite; titluri de natura datoriei emise pe piețele externe. Începând cu ianuarie 2014, conform noilor standarde statistice internaționale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasivele externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenților; titluri de natura datoriei deținute (emise de rezidenți); acțiuni deținute și alte participații de capital la rezidenți.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenți: depozite cu durată inițială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piața internă; capital și rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna noiembrie 2022 cu 0,2 la sută față de octombrie 2022 (-1,0 la sută în termeni reali), până la nivelul de 364 424,7 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,4 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a diminuat cu 1,0 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 30,6 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 3,0 la sută (2,9 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere cu 13,2 la sută (-3,1 la sută în termeni reali), pe seama majorării cu 9,2 la sută a componentei în lei (-6,5 la sută în termeni reali) și a creșterii cu 23,4 la sută a componentei în valută exprimată în lei (24,2 la sută în cazul exprimării indicatorului în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 noiembrie 2022
(mil. lei)
nov. 2022/
oct. 2022
%
nov. 2022/
nov. 2021
%
Credit neguvernamental (total) ** 364 424,7 0,2 13,2
Credit neguvernamental în lei: 253 006,8 -1,0 9,2
- gospodăriile populaţiei 147 362,1 0,1 8,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 105 644,8 -2,4 10,4
Credit neguvernamental în valută: 111 417,9 3,0 23,4
- gospodăriile populaţiei 24 640,7 -0,7 -11,7
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 86 777,2 4,1 39,2

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a înregistrat o creștere în luna noiembrie 2022 cu 3,4 la sută față de luna octombrie 2022, până la 172 041,4 milioane lei. În raport cu noiembrie 2021, acesta s-a majorat cu 8,6 la sută (-7,0 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenților clienți neguvernamentali au crescut în luna noiembrie 2022 cu 0,9 la sută față de luna anterioară, până la nivelul de 495 434,6 milioane lei, iar față de aceeași perioadă a anului anterior s-au majorat cu 7,1 la sută (-8,2 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale rezidenților, cu o pondere de 64,6 la sută în totalul depozitelor clienților neguvernamentali, au crescut cu 2,5 la sută față de luna octombrie 2022, până la 320 088,5 milioane lei. Comparativ cu luna noiembrie 2021, acestea au crescut cu 7,6 la sută (-7,9 la sută în termeni reali).

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 noiembrie 2022
(mil. lei)
nov. 2022/
oct. 2022
%
nov. 2022/
nov. 2021
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 495 434,6 0,9 7,1
Depozite în lei ale rezidenţilor: 320 088,5 2,5 7,6
- gospodăriile populaţiei 168 038,4 1,6 4,4
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 152 050,2 3,6 11,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 175 346,0 -1,8 6,4
- gospodăriile populaţiei 123 348,7 -0,7 5,6
- alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 51 997,3 -4,4 8,1

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei au crescut cu 1,6 la sută față de luna anterioară, până la 168 038,4 milioane lei și cu 4,4 la sută (-10,6 la sută în termeni reali) față de aceeași perioadă a anului anterior.

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăți nefinanciare și instituții financiare nemonetare) au crescut cu 3,6 la sută (până la 152 050,2 milioane lei) față de luna precedentă, iar față de luna noiembrie 2021, au înregistrat o creștere de 11,3 la sută (-4,7 la sută în termeni reali).

Depozitele în valută ale rezidenților, exprimate în lei, reprezentând 35,4 la sută în volumul total al depozitelor clienților neguvernamentali, au scăzut cu 1,8 la sută față de luna octombrie 2022, ajungând până la nivelul de 175 346,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 1,9 la sută, până la 35 651,0 milioane euro). Comparativ cu luna noiembrie 2021, indicatorul exprimat în lei a crescut cu 6,4 la sută (7,0 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale gospodăriilor populației, exprimate în lei, au scăzut cu 0,7 la sută față de luna octombrie 2022, până la 123 348,7 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 0,8 la sută, până la 25 079,0 milioane euro). Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 5,6 la sută (6,3 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut cu 4,4 la sută față de luna octombrie 2022, până la 51 997,3 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au diminuat cu 4,5 la sută, până la 10 572,0 milioane euro). Comparativ cu noiembrie 2021, indicatorul exprimat în lei s-a majorat cu 8,1 la sută (8,8 la sută, în cazul exprimării indicatorului în euro).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 311 din 13 decembrie 2022, emis de INS, indicele prețurilor de consum în luna noiembrie 2022 a fost de 101,25 față de octombrie 2022 și 116,76 față de noiembrie 2021.
2Include creditul acordat administrațiilor publice (administrația centrală, administrațiile locale, administrațiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 21 383,2 milioane lei, precum și titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituționale în sumă de 150 658,2 milioane lei (solduri la 30 Noiembrie 2022).

Notă:

În bilanțurile monetare ale instituțiilor financiare monetare dobânda de încasat/de plătit aferentă activelor şi pasivelor financiare, acumulată şi care nu a ajuns la scadență, se înregistrează la poziția alte active/alte pasive.

Începând cu luna ianuarie 2022, datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate de instituțiile financiare monetare conform Regulamentului BNR nr. 4/2021 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare, Titlul I, Capitolele I şi II. În perioada ianuarie 2007- decembrie 2021, datele au fost raportate de instituțiile financiare monetare în conformitate cu reglementările statistice ale BNR în vigoare.

Datele statistice au caracter provizoriu și pot fi supuse unor revizuiri periodice. Seriile cronologice aferente statisticilor monetare (disponibile începând din ianuarie 2007) pot fi accesate în diferite formate (html, xls, xml și csv) în cadrul Bazei de date interactivă. Seriile de date statistice cuprinzând agregatele monetare şi creditul neguvernamental exprimate ca pondere în PIB pot fi accesate aici.

Datorită rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în tabele.

Următorul comunicat de presă, referitor la indicatorii monetari în luna decembrie 2022, va apărea la data de 25 ianuarie 2023.

Arhiva comunicatelor de presă: https://www.bnr.ro/Indicatori-monetari-4151.aspx.