Comunicat de presă


Balanţa de plăţi şi datoria externă – februarie 2024

12.04.2024

În perioada ianuarie-februarie 2024p contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 2 707 milioane euro, comparativ cu 2 171 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 39 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 456 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mare cu 516 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent de 345 milioane euro, comparativ cu un deficit de 52 milioane euro în perioada ianuarie-februarie 2023.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
 ianuarie - februarie 2023ianuarie - februarie 2024p
CREDITDEBITSOLDCREDITDEBITSOLD
CONTUL CURENT (A+B+C)23 57525 747-2 17124 02726 734-2 707
A. Bunuri şi servicii20 16622 006-1 84020 46722 724-2 257
a. Bunuri14 02018 261-4 24114 01818 220-4 202
b. Servicii6 1463 7452 4016 4494 5041 945
- servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor5262150552925504
- transport1 6537029511 764776988
- turism – călătorii7271 158-4313621 310-948
- servicii de telecomunicații, informatice și informaționale1 6306301 0001 7847651 019
- alte servicii1 6101 2343762 0101 628382
B. Venituri primare2 5222 801-2792 2743 069-795
C. Venituri secundare888940-521 286941345

p - date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 229 milioane euro (comparativ cu 1 345 milioane euro în perioada ianuarie - febuarie 2023), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au însumat valoarea netă de 1 105 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 124 milioane euro.

În perioada ianuarie - februarie 2024, datoria externă totală a crescut cu 6 766 milioane euro, până la 176 849 milioane euro. În structură:

 • datoria externă pe termen lung a însumat 128 439 milioane euro la 29 februarie 2024 (72,6 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 5,5 la sută față de 31 decembrie 2023;
 • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 29 februarie 2024 nivelul de 48 410 milioane euro (27,4 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,2 la sută față de 31 decembrie 2023.

Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
 Datoria externă Serviciul datoriei externe, 2 luni 2024p
Sold la 31.12.2023Sold la 29.02.2024p
1. Administrația publică76 91583 0801 950
Numerar și depozite39162723
Titluri de natura datoriei* 61 26567 2971 093
Împrumuturi15 11015 59175
Credite comerciale și avansuri14512659
Alte pasive440
2. Banca Centrală3 3073 33435
Numerar și depozite110
Titluri de natura datoriei 000
Împrumuturi000
Alocări de DST3 3063 33335
Alte pasive000
3. Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală12 81712 8851 514
Numerar și depozite8 5508 4251 401
Titluri de natura datoriei 4 1744 37465
Împrumuturi000
Alte pasive938648
4. Alte sectoare31 03731 1904 035
Numerar și depozite000
Titluri de natura datoriei 8638715
Împrumuturi13 58513 7061 715
Credite comerciale și avansuri16 30016 3092 265
Alte pasive28930450
I. Datoria externă (1+2+3+4)**124 076130 4897 534
II. Investiția directă: credite intra-grup46 00746 3605 788
Total datoria externă (I+II)170 083176 84913 322
Termen scurt48 32548 41011 099
Termen lung121 758128 4392 223

p - date provizorii
* nu include instrumentele de datorie de natura investiției directe

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 10,9 la sută în luna februarie 2024, comparativ cu 16,7 la sută în anul 2023. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 29 februarie 2024 a fost de 6,1 luni, în comparație cu 5,6 luni la 31 decembrie 2023.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 29 februarie 2024 a fost de 101,2 la sută, comparativ cu 96,3 la sută la 31 decembrie 2023.

Precizări metodologice

 1. Datele prezentate în acest comunicat sunt revizuite lunar. Pentru a vizualiza datele aferente perioadei curente, precum și pe cele revizuite pentru perioada de comparație, se poate accesa link-ul Seturi de date. Seriile de date istorice lunare şi trimestriale începând cu anul 2005 se regăsesc în Baza de date interactivă.
 2. Standardul metodologic internaţional pentru elaborarea balanţei de plăţi este asigurat de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Metodologia BPM6 a fost transpusă în legislaţia europeană prin Regulamentul (UE) nr. 555/2012 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe, în ceea ce privește actualizarea cerințelor referitoare la date și a definițiilor.
 3. Pentru interpretarea datelor, la contul curent se vor avea în vedere următoarele:
  1. 3.1. Bunuri (pe principiul balanţei de plăţi): Sursa datelor: Institutul Naţional de Statistică – Comerţul internaţional cu bunuri. Importurile FOB se calculează de BNR pe baza coeficientului de transformare CIF/FOB determinat de INS: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Importuri_CIF_FOB/coeficient_CIF_FOB.pdf. Principiul balanţei de plăţi presupune înregistrarea bunurilor pe criteriul „schimbului de proprietate economică” (se includ bunurile care intră în proprietatea rezidenţilor, indiferent dacă bunurile trec sau nu frontiera ţării respective), în timp ce în statistica comerţului internaţional, bunurile se înregistrează după criteriul „trecerii frontierei” (se includ bunurile care trec frontiera, indiferent dacă se află sau nu în proprietatea rezidenţilor). Pentru asigurarea respectării principiului „schimbului de proprietate economică”, datele furnizate de INS sunt ajustate de BNR, astfel că valorile exportului şi importului de bunuri din balanţa de plăţi sunt diferite de cele din statistica comerţului internaţional cu bunuri;
  2. 3.2. Servicii: Sursa datelor: Cercetarea statistică trimestrială privind comerţul internaţional cu servicii;
  3. 3.3. Venituri primare: includ venituri din muncă, venituri din investiţii în active financiare (investiţii directe, de portofoliu şi alte investiţii) şi alte venituri primare (impozite, subvenții);
  4. 3.4. Venituri secundare: includ transferuri curente private şi transferuri ale administraţiei publice.
 4. Investiţii străine directe: Creditele dintre intermediari financiari afiliaţi (bănci, IFN-uri) nu sunt considerate de natura investiţiilor directe, ci se înregistrează în contul financiar/alte investiţii.
 5. Standardul statistic privind structura datoriei externe pe sectoare instituționale este asigurat de manualele FMI, External Debt Statistics Guide for Compilers and Users, (2014), Balance of Payments and International Investment Position, ediția a-VI-a (BPM6) și System of National Accounts 2008 (SNA).
 6. Rata serviciului datoriei externe pe termen lung se calculează ca raport între serviciul datoriei externe pe termen lung și exportul de bunuri și servicii.
 7. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii se calculează ca raport între rezervele internaționale ale României (valută + aur) la sfârșitul perioadei și importul mediu lunar de bunuri și servicii din perioada respectivă.
 8. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR se determină ca raport între rezervele valutare la BNR și datoria externă pe termen scurt calculată la valoarea reziduală (soldul datoriei externe pe termen scurt la care se adaugă plățile de rate de capital aferente datoriei externe pe termen lung scadente în următoarele 12 luni).

Următorul Comunicat de presă lunar “Balanța de plăți și datoria externă” va apărea pe data de 14 mai 2024.